Tantárgyi program

új Mintatanterv

TANTÁRGYI PROGRAMJA

Tantárgy teljes neve: Gyógyszerészi kommunikáció és integrált tanácsadás
Képzés: egységes osztatlan képzés (gyógyszerész)
Munkarend: nappali
Tantárgy rövidített neve: Gyógyszerészi kommunikáció
Tantárgy angol neve: Pharmaceutical Communication and Integrated Consulting
Tantárgy német neve: Pharmazeutische Kommunikation und integrierte Beratung
Tantárgy neptun kódja: GYMAGGKTG1M
Tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Pilling János, PhD

Elérhetőség: –  telefon: +36 (1) 2102930/56457

– e-mail: pilling.janos@med.semmelweis-univ.hu

Beosztás, tudományos fokozat:

egyetemi docens

 

A tantárgy oktatásában résztvevő(k) neve(i): (elmélet/gyakorlat)

–          Dr. Tóth Mónika Ditta (elmélet)

–          Dr. Németh Adrienn (elmélet és gyakorlat)

–          Dr. Szépe Orsolya (elmélet és gyakorlat)

Beosztás, tudományos fokozat:

 

–          PhD, egyetemi adjunktus

–          mesteroktató, klinikai szakorvos

–          PhD, tudományos munkatárs

A tantárgy heti óraszáma:

1 óra elmélet + 2 óra gyakorlat

A tantárgy kreditpontja:

1 kredit

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:

A hatékony gyógyszerészi munka nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. A gyógyszerészi kommunikáció tárgy oktatásának három fő célja van:

–          azoknak a kommunikációs készségeknek a fejlesztése, amelyek hatékonyabbá tehetik a gyógyszerészek alapvető kommunikációs feladatait: a betegek/kliensek értő meghallgatását, kikérdezését, tájékoztatását.

–          azoknak a kommunikációs készségeknek az elsajátítása, amelyek elősegítik a nehéz kommunikáció helyzetek kezelését, így pl. a feszült, indulatos emberekkel való kommunikációt, az intim kérdésekről való beszélgetést stb.

–          azoknak a kommunikációs módszereknek a megismerése, amelyek hozzájárulhatnak a gyógyszerészi team sikerességéhez, pl. team-en belüli kommunikáció fejlesztésével, illetve marketing kommunikációs eszközökkel

A tantárgy rövid leírása:

A tantárgy oktatása három tematikai blokkban történik. A blokkoktatás lehetővé teszi az interaktív, készségfejlesztő módszerek használatát.

A kurzus első blokkjában a hallgatók a gyógyszerészi kommunikáció alapfogalmaival ismerkednek meg, az információátadás, a betegtájékoztatás, az aktív figyelem, az empátia kommunikációs módszerit gyakorolhatják, megismerik a kockázati kommunikáció és a közös döntéshozatal kommunikációs módszereit, valamint olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek elősegítik a gyógyszeres kezeléssel való jobb együttműködést és az életmódváltást.

A kurzus középső blokkja a gyógyszerészi gyakorlat nehéz kommunikációs helyzeteinek megoldási lehetőségeiről szól, különös tekintettel  a team-en belüli és a kliensekkel kapcsolatos feszültségek kezelésének kommunikációs technikáira, az intim témakörökről (menstruációról, szexualitásról, stigmatizáló betegségekről stb.) való kommunikáció kérdéseire, a gyógyszerészi kommunikáció életkori sajátosságaira, továbbá a mentális zavarokkal küzdő (szorongó, depressziós, öngyilkossági kísérletéhez gyógyszereket gyűjtő, szenvedélybeteg ­ ­- gyógyszerfüggő, alkoholista, drogfüggő – valamint a pszichotikus, pl. téveszméket hangoztató, hallucináló) páciensekkel való kommunikációra.

A kurzus záró szakaszában a hallgatók terepgyakorlaton vesznek részt, majd tapasztalataikat megbeszélik oktatóikkal és hallgatótársaikkal. Ebben a záró szakaszban ismerkedhetnek meg a hallgatók az alapvető marketing kommunikációs ismeretekkel is. A szemeszter zárhelyi dolgozattal zárul.

Az adott félévi kurzusra vonatkozó adatok

Tárgy-felvétel ajánlott féléve

 

Kontakt elméleti óra Kontakt gyakorlati óra Kontakt demonstrációs gyakorlati óra Egyéni óra Összes óra Meghirdetés

gyakorisága

Konzultációk száma
9. félévtől

 

14 24 4 42 Őszi szemeszterben*

Tavaszi szemeszter*

Mindkét szemeszterben*

(*Megfelelő aláhúzandó)

 

A kurzus oktatásának időterve
Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

  1. hét: A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.
  2. hét: A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. Az egészségértés fejlesztésének lehetőségei
  3. hét: A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja. Közös döntéshozatal. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.
  4. hét: A gyógyszerészi kommunikáció életkori és nemi sajátosságai. Kommunikáció intim kérdésekről.
  5. hét: A terápiás együttműködés (adherencia) javításának és az életmódváltás támogatásának a lehetőségei a gyógyszertárban.
  6. hét: Kommunikáció a gyógyszerészi team-en belül. Az asszertív kommunikáció módszerei
  7. hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel. Panaszok, reklamációk kezelése.
  8. hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel I: szorongásos zavarok, depresszió, krízisállapotok
  9. hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel II: szenvedélybetegek, pszichotikus zavarok
  10. hét: A marketingkommunikáció lehetőségei a gyógyszerészi gyakorlatban

 

Gyakorlati órák tematikája (heti bontásban):

1.       hét: A tantárgy bemutatása. A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Verbális és nonverbális kommunikáció a gyógyszertárban. Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.

2.       hét: A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. Az egészségértés fejlesztésének lehetőségei

3.       hét: A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja. Közös döntéshozatal. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.

4.       hét: A gyógyszerészi kommunikáció életkori és nemi sajátosságai. Kommunikáció intim kérdésekről.

5.       hét: A terápiás együttműködés (adherencia) javításának és az életmódváltás támogatásának a lehetőségei a gyógyszertárban.

6.       hét: Kommunikáció a gyógyszerészi team-en belül. Az asszertív kommunikáció módszerei

7.       hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel. Panaszok, reklamációk kezelése.

8.       hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel I: szorongásos zavarok, depresszió, krízisállapotok

9.       hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel II: szenvedélybetegek, pszichotikus zavarok

10.    hét: Beszámoló a terepgyakorlatokról

11.    hét: Zárthelyi dolgozat

 

 

Konzultációk rendje: Az interaktív gyakorlatok folyamatos konzultációs lehetőséget nyújtanak. A kontakt órák között a hallgatók az előzetesen meghirdetett konzultációs időpontokban találkozhatnak oktatóikkal.

 

Kurzus követelményrendszere
A kurzus felvételének előzetes követelményei:

–          Gyógyszerhatástan és toxikológia III
–          Gyógyszerügyi ismeretek I. 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:

A tantárgy oktatása blokkosítva történik. A félév végi aláíráshoz a kurzus teljes óraszámának legalább 75%-án való részvétel szükséges. Hiányzás esetén a hallgató más csoport azonos tematikájú óráin pótolhat.

 

Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek:

Zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten. Témakörei: a kurzus kötelező irodalma, valamint az előadások és gyakorlatok anyagai. A kurzust záró zárthelyi dolgozatnak javítási lehetősége nincs. Amennyiben a hallgató a zárthelyi dolgozaton nem tud részt venni, hiányzásainak száma azonban ezzel együtt sem haladja meg a 25%-ot, a kurzust a későbbiekben CV kurzusként felveheti (a kontakt órákon tehát nem kell újra részt vennie, csak a zárthelyi dolgozatot kell megírnia).

 

A félév végi aláírás követelményei:

–          a kurzus teljes óraszámának legalább 75%-án való részvétel
–          a zárthelyi dolgozat eredményes (50%-ot meghaladó) teljesítése

A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, ezek leadási határideje:

A félév során a hallgatók egyéni feladata egy terepgyakorlaton való részvétel, és tapasztalataikról egy szóbeli, vetített előadás megtartása. A hallgató egy gyógyszertárban figyeli meg, hogy a tantárgy során oktatott kommunikációs módszerek hogyan jelennek meg a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatban, majd tapasztalatairól a gyakorlatokon rövid beszámolót tart, amelyben integrálja elméleti ismereteit gyakorlati tapasztalataival. A terepgyakorlati beszámoló leadásának határideje: az utolsó gyakorlat kezdetét megelőzően legalább 24 órával. 

A félév végi számonkérés típusa: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat 
A félév végi számonkérés formája:

Zárthelyi dolgozat. Ennek értékelése:

50% alatt: elégtelen

50%-65%: elégséges

66%-75%: közepes

76%-85%: jó

85%-100%: jeles 

A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Terepgyakorlat (időtartama: 3 oktatási óra) 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

–          Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) kijelölt fejezetei: 2-5, 8, 12-14.

Ajánlott irodalom:

–         Csóka Ildikó (szerk.): Gyógyszerészi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018.

–         Németh Erzsébet – Horváth Alíz: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Dictum Kiadó, 2003.

–         Beardsley, RS. – Skrabal, MZ. – Kimberlin, CL: Communication Skills in Pharmacy Practice. Wolters Kluwer. Seventh edition. 2020.

A kurzus tárgyi szükségletei: –
A tantárgyleírást készítette: Dr. Pilling János, PhD, egyetemi docens 

 

Órarend

GYÓGYSZERÉSZI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTEGRÁLT TANÁCSADÁS

(GYMAGGKTG1M)

2021/2022 I. félév

Előadások: hétfő 8.00-8.45, helyszín: GYHET Előadó (Hőgyes Endre u. 9.) kezdő hét: október 4.

Időpont Téma
1.      hét A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.
2.      hét

 

A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. Az egészségértés fejlesztésének lehetőségei
3.      hét

 

A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja. Közös döntéshozatal. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.
4.      hét A gyógyszerészi kommunikáció életkori és nemi sajátosságai. Kommunikáció intim kérdésekről
5.      hét A terápiás együttműködés (adherencia) javításának és az életmódváltás támogatásának a lehetőségei a gyógyszertárban.
6.      hét

 

Kommunikáció a gyógyszerészi team-en belül. Az asszertív kommunikáció módszerei
7.      hét Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel. Panaszok, reklamációk kezelése.
8.      hét Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel I: szorongásos zavarok, depresszió, krízisállapotok
9.      hét Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel II: szenvedélybetegek, pszichotikus zavarok
10.  hét A marketingkommunikáció lehetőségei a gyógyszerészi gyakorlatban
dec. 13.-17. ZH
Időpont Téma
1.      hét A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.
2.      hét

 

A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. Az egészségértés fejlesztésének lehetőségei
3.      hét

 

A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja. Közös döntéshozatal. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.
4.      hét A gyógyszerészi kommunikáció életkori és nemi sajátosságai. Kommunikáció intim kérdésekről
5.      hét A terápiás együttműködés (adherencia) javításának és az életmódváltás támogatásának a lehetőségei a gyógyszertárban.
6.      hét

 

Kommunikáció a gyógyszerészi team-en belül. Az asszertív kommunikáció módszerei
7.      hét Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel. Panaszok, reklamációk kezelése.
8.      hét Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel I: szorongásos zavarok, depresszió, krízisállapotok
9.      hét Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel II: szenvedélybetegek, pszichotikus zavarok
10.  hét Beszámoló a terepgyakorlatról

 

 

Gyakorlatok kezdő hét: október 4.

Csoport Időpont Helyszín Oktató
A1 szerda, 09:40- 11:10 NET-SZ.07 Dr. Szépe Orsolya
A2 kedd, 14:10- 15:40 GYHET-KISTEREM Dr. Szépe Orsolya
B1 szerda, 08:00- 09:30 GYHET-KISTEREM Dr. Németh Adrienn
B2 szerda, 09:30- 11:00 GYHET-KISTEREM Dr. Németh Adrienn
C1 hétfő, 15:10- 16:40 NET-SZ.09 Dr. Szépe Orsolya
C2 kedd, 12:30- 14:00 GYHET-KISTEREM Dr. Szépe Orsolya