Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

Jóval a rendszerváltozás előtt egy vízióval induló történet

Elindulni egy új úton, felépíteni valamit, ami már a diktatúra évei alatt is egyre jobban hiányzott a társadalomnak és az egyénnek egyaránt. Hittünk abban, hogy a mentálhigiéné korszerű értelmezése szerint (ahol az egészség nem csupán a betegség hiánya) szükség van értékek ébrentartására és továbbadására a lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez.

Szemléletünk szerint fontos egy társadalom megítélésében, hogy milyen értékeket részesít előnyben. Hogyan viszonyul a leggyengébbekhez, miként bánik sokat szenvedő tagjaival. Ezért elsősorban olyanok részére fejlesztettük ki képzéseinket, akiknek küldetése a testi-lelki terheket cipelőkkel, gyerekekkel, sérültekkel, halmozottan hátrányos helyzetűekkel, vagy hasonló jellegű segítő szervezetekkel való foglalkozás: szociális munkások, pedagógusok, gyógypedagógusok, orvosok, tanárok, lelkigondozók stb. Ők tudnak legtöbbet mondani arról is, hogy a társadalom természetes támogató rendszerei és humán szolgáltatásai mit tehetnek a nem hiánypótlásra épülő, hanem pozitívan megelőző mentálhigiénés szemlélet és cselekvési tér fenntartásáért.

Őket szeretnénk segíteni nehéz és felelősségteljes, de a társadalom részéről nem eléggé “elismert” munkájukban a demokratikusabban, alkotó módon együttműködő magatartás és az életigenlőbb életmód-alakítás felé, minden humán területről felhasználva konkrét szakmai ismereteket és készségeket, valamint kiaknázva az egymástól tanulás lehetőségét és egymás megerősítését.

Víziónk szerint olyan szervezeti egységet kellett felépíteni, ahol egyfelé tekintő és egy irányba húzó munkatársak dolgoznak együtt. Különböző látásmódúak, de képesek a teammunkára, a célok tényleges megvalósítására. A közös munka intézeti szervezeti keretek közötti megvalósítása csak sokkal később, fokozatosan vált tudatos törekvéssé.

Sok kihívás közt, sokszor kemény és rögös úton kell haladnunk a céljaink felé. Ám az álmok valóra válása azt igazolta, hogy jó az irány, sőt olykor több valósult meg, mint amit tervezni mertünk. Főként azt érezzük nagy eredménynek, ha saját területükön a hallgatóink hoznak létre új kezdeményezéseket a képzéseinken elsajátítottak segítségével.

A jövő új álmokat hoz, melyek mint iránytűk a megvalósítás irányát mutatják akkor is, ha a szürke realitás ellentmondani látszik, vagy ha időnként nem látni a társakat.

Indulás a Vezetőképző Intézetben

A Mentálhigiéné Intézet története ezekkel a víziókkal indult. Konkrétan pedig azzal, hogy Tomcsányi Teodóra 1986-ban kidolgozott egy mentálhigiénés képzési koncepciót, véleményeztette a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégiummal (elnöke Popper Péter, a véleményező Ad Hoc Bizottság vezetője Tringer László), és felterjesztette a MAB jogelődje, az Országos Szakképzési Bizottság elé (elnök: Bánfalvi István, titkár: Nemes Judit). 1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézete, majd a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet adott helyet a képzésnek. Az első posztgraduális mentálhigiénés képzés egyetemi hátterét és diplomáját a Magyar Testnevelési Egyetem adta (1990).

A rendszerváltás előtt más egyetem nem fogadta be a képzést, mert ideológiai szempontból veszélyesnek tartották, hogy lelkészek együtt képződjenek más humán foglalkozásúakkal.

A képzés megvalósulásához és megindításához kiemelkedő segítséget nyújtott Bánlaki Pál, Koncz Gábor és Barlai Róbert, az MMVI vezetői és munkatársai, Frenkl Róbert, a Magyar Testnevelési Egyetem (TF) tanszékvezetője (később intézetigazgatója), a TF egyetemi tanácsának tagja és egyidejűleg a NEVI főigazgatója, Istvánfi Csaba, a TF rektora (első diplomakiadás), valamint a TF egyetemi tanácsának tagjai, akik a képzés befogadása mellett döntöttek, Bánfalvi István mint az Országos Szakképzési Bizottság elnöke és a SzEM államtitkára, Nemes Judit, a Bizottság titkára, Tihanyi József rektor (a szervezeti egység átvétele a TF-re), és nem utolsósorban az első képzési ciklus oktatói és hallgatói.

Átkerülés a Magyar Testnevelési Egyetemre

A képzés és stábja (amely akkor még a NEVI egyik osztályát alkotta) kormányhatározattal 1995-ben szervezetileg a Magyar Testnevelési Egyetemhez került. Kezdetben az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék szakcsoportjaként működött, majd 1998-ban tanszékké alakult át. Ezzel megkezdhette működését az ország első önálló, egyetemi Mentálhigiéné Tanszéke.

2000-től az egyetemi integráció keretében a Tanszék a Semmelweis Egyetem egysége lett. A Tanszék 2004. július 1-től az oktatási és informatikai rektorhelyettes felügyelete alatt, a Semmelweis Egyetem központi szolgáltató szervezeti egységeként végezte munkáját, majd ezen keretek között 2004 őszén alakult Mentálhigiéné Intézetté. A képzés oktatói és irányítói tehát 1995-től a Magyar Testnevelési Egyetem keretében dolgoztak; 1998-tól mint az első magyarországi Mentálhigiéné Tanszék munkatársai.

 

Integráció, önálló intézetté válás


A 2000-ben történt egyetemi integrációt követően a Mentálhigiéné Tanszék is a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának a részegysége lett. 2004-től egyetemi tanácsi (ET) határozattal kivált a Testnevelési és Sporttudományi Karból, és a Semmelweis Egyetem központi oktatási szervezeti egységévé vált és önálló intézetként működött egészen 2010-ig, amikor alapító intézete lett a Semmelweis Egyetem új karának, az Egészségügyi Közszolgálati Karnak.

 

 

Székhelyen kívüli képzések


1992-től kezdve székhelyen kívüli képzések indultak Szegeden, Szombathelyen, Budapesten (a Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány keretében), 1996-ban Marosvásárhelyen. Ezek a Mentálhigiéné Tanszék keretében folyó képzéssel azonos szellemiségűek voltak, ám konkrét megvalósításukat különböző szakmai specifikumok tették változatossá. A képzőhelyek önállóan is kifejlesztettek stúdiumokat, gazdagítva a többi egyetemen folyó képzést is. Így Szegeden az integrációs napot, a Nap utcai képzésben a műhelybemutatást, a TF-en pedig a projektstúdiumot. (Tomcsányi T. – Csáky-Pallavicini R.: A projektépítés (terepmunka), in: Tomcsányi T.: Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Animula, Budapest, 2002. 76-100. o.)

2007-től az Intézet, sok új feladata és leterheltsége, valamint adminisztratív és gazdasági nehézsége miatt nem tudja tovább vállalni a székhelyen kívüli képzések működtetését.

 

Munkatársak képzése, iskolateremtés


A képzés stábmunkája összefogta az intézeti munkatársakat, a többi képzés vezetőit, a külső munkatársakat. Ezenkívül rendszeresen meghívott és meghív külföldi szakembereket is részben curriculum-fejlesztésre, részben egy-egy új stúdium (pl. projektstúdium) kidolgozására, esetmegbeszélésre, szupervízióra, blokkosított stúdiumok megtartására, közös nyári intenzív képzési hetek vezetésére.

A végzett hallgatók oktatóvá képzése is folyik (hospitáló vezető, co-vezető, vezető), s ez nemcsak kompetenciájuk fejlesztésére szolgál, hanem a program szellemiségének továbbvitelére, a különböző szakterületek képviseletének növelésére is a hazai mentálhigiéné világában.

A Semmelweis Egyetem oktatásain több mint 1000 hallgató kapott mentálhigiénés szakember szakképzettséget.

Volt hallgatóinkat támogatjuk a mentálhigiénés szakmai kapcsolattartásban. Ennek eszközei a mentálhigiénés rendezvények, valamint a húsz év óta minden évben minden hallgatónak küldött mentálhigiénés hírlevelek.

Végzett hallgatóink részére létrehoztuk az Antropos Mentálhigiénés Egyesületet. Folyamatosan támogatjuk az egyesület működését, melynek célja az összefogás, a kapcsolattartás és a továbbképzés.

Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság főként a lelkigondozást végző hallgatóinknak ad továbbképzési és szakmai kapcsolattartási lehetőséget.