Betűméret: A A A

Mentorprogram

Kedves Leendő Mentorok!

Az őszi félévben meghirdetésre kerülő Mentorprogram I.-t azon hallgatók vehetik fel, akik korábban még nem teljesítették a képzést, a Mentorprogram III.-t pedig azok, akik a képzést korábban már sikeresen elvégezték.

A tárgy felvétele és a képzés teljesítése nélkül senki sem vehet részt a programban. Az képzés az első két oktatási héten lesz, erről Neptun üzenetben küldünk bővebb információt. ETK-s hallgatóknak a tárgyat szeptemberben az Intézet fogja felvenni.

A korábbi években kiképzett mentoroknak is kötelező a részvétel a képzésen, ugyanakkor számukra külön csoportot, tematikát biztosítunk. A képzés/tárgy részletes tematikájáról az első képzési alkalommal fogunk bővebb tájékoztatást adni.

Kérdéseiteket, észrevételeiteket a  boementor@gmail.com címre várjuk.

A Mentorprogram csapata

 

 KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve:  Mentorprogram

Angol nyelven: –

Német nyelven:  –                   

Kreditértéke:      2              

Teljes óraszám:  28                    előadás:   2                    gyakorlat:  26            szeminárium:

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja1:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

Beosztása: igazgatóhelyettes

Habilitációjának kelte és száma: 2019.06.06, 05/2019 Semmelweis Egyetem, Budapest

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A Mentorprogram célja olyan mentorok kiképzése, akik segítik az elsőéves hallgatókat az egyetemi életbe való beilleszkedésben, valamint praktikus mindennapi tanácsokkal látják el őket tanulmányaik első évében, emellett a mentorok, kiemelt figyelmet fordítanak az extrakurrikuláris tevékenységek fontosságának hangsúlyozására.

A mentorok 4×90 perces felkészítésen vesznek részt a szemeszter első heteiben majd, heti rendszerességgel találkoznak mentoráltjaikkal, részt vesznek szupervíziókon és munkájukról mentornapló formájában is beszámolnak..

A mentorok empatikus és kommunikációs készségeit a Programmal nagymértékben fejleszteni kívánjuk, az érzékenyítéssel mind emberileg, mind szakmailag, mind általános segítői készségeiket tekintve gyarapodnak majd, így később a lehető legjobb szakemberek lesznek az egészségügyi pályán.

 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

NET, EOK, Ferenc téri Tömb előadói és szemináriumi termei

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A résztvevő hallgatók elsajátítják a pszichés vezetés alapjait, alarmírozó jelek felismerését, valamint asszertív kommunikációt, empatikus látásmódot tesznek magukévá. Ezzel mind a verbális mind az írásbeli kommunikációs készségük fejlődik, felelevenítik az orvosi szociológia, orvosi kommunikáció, valamint orvosi pszichológia tárgyakon tanultakat.

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Az orvosi kommunikáció tantárgy elvégzése és az orvosi pszichológia tantárgy elvégzése vagy annak egyidejű felvétele

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

 

Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája2:

  1. Bevezetés a mentorprogram működésébe (előadás)
  2. Kompetenciák, lehetőségek és határok a mentorálásban (gyakorlat)
  3. Pszichés támogatás és az alarm tünetek felismerése (gyakorlat)
  4. A saját igények fontossága: asszertivitás és időgazdálkodás (gyakorlat)

5-14 . Gyakorlati munka a mentoráltakkal

9. és 13. Szupervízió

 

A bevezető előadáson ismertetésre kerül a program háttere, célja és működése; emellett bemutatásra kerül az egyetemi közösségi élet a hallgatói szervezetek segítségével, valamint az Egyetem működésének rendje a kurrikulum ismertetésével kiegészítve. A további alkalmak kiscsoportos „workshop” (szeminárium) formájában kerülnek megrendezésre, melyeken oktatóként az Egyetem Magatartástudományi Intézetének szakemberei vettek részt. Ez utóbbiak tematikája a következő:

Kompetenciák, lehetőségek és határok a mentorálásban;

Pszichés támogatás és az alarm tünetek felismerése;

A saját igények fontossága: asszertivitás és időgazdálkodás.
(Dr. Purebl György, Dr. Győrffy Zsuzsanna, Dr. Végh András)

 

A mentor feladatai a képzést követően (gyakorlat + speciális tanulmányi munka):

A két mentorált elsőéves hallgatóval heti szinten online kapcsolattartás, valamint havonta legalább három alkalommal személyes találkozó velük;

Részvétel a szupervíziókon.

Mentornapló kitöltése havi szinten, valamint félévente a kiküldött online kérdőívek kitöltése;

Probléma esetén kapcsolat felvétele a Mentorprogram vezetőivel és/vagy szakmai segítséget kérek a szupervízoroktól.

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi kommunikáció, Orvosi szociológia, Orvosi pszichológia, Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka3:

Lásd: részletes tematika.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 

A mentorképzés hiánytalan elvégzése, jelenlét a szupervíziókon. Pótlásra egy alkalommal van mód. .

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4:

 

A félév aláírásának követelményei:

 

A fentebb ismertetett követelményeknek megfelelően.

A vizsga típusa:

 

Gyakorlati jegy

Vizsgakövetelmények5:

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa6:

 

A fentebb ismertetett követelményeknek megfelelően: félévközi jegy a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény alapján. Háromfokozatú érdemjegy (nem felelt meg/megf./kiv.megf.).

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

A Magatartástudományi Intézet honlapján (semmelweis.hu/magtud) közzétett online segédanyagok

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

2 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

3   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

4   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

5  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

6 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.