Betűméret: A A A

Kommunikáció és információs hálózatok (GYOK)

 TANTÁRGYI PROGRAM – ÚJ MINTATANTERV

2020/2021 TANÉVTŐL

Tantárgy teljes neve:  Kommunikáció és információs hálózatok
Tantárgy neptun kódja:  GYKMAG120G1M
Tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység: SE ÁOK Magatartástudományi Intézet
 A tantárgy oktatásában résztvevő(k) neve(i):

(elmélet/gyakorlat)

 Dr. Tóth Mónika Ditta (elmélet és gyakorlat)

Dr. Németh Adrienn (elmélet és gyakorlat)

Dr. Szépe Orsolya (elmélet és gyakorlat)

A kurzus oktatásának időterve
Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

1.Előadás: A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Alapvető viselkedési etikett az expediálás során. A nonverbális kommunikáció jelentősége, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában

2. Előadás: Helyes információszerzés, kikérdezés és betegtájékoztatás akadályozó tényezői. Információkeresés az interneten: szakmai és laikus információforrások.

3. Előadás: A viselkedésváltozás szakaszainak modellje. Életmódváltás támogatása a gyógyszertárban.  (5A, 5R, módszer), a meggyőzés útjai

4. Előadás: A közösségi média használat alapkérdései. A közösségi média használatának gyógyszerészi lehetőségei

5. Előadás: Modern infokommunikációs lehetőségek használata a gyógyszerészetben. A közösségi média, az infokommunikáció új útjai, perspektívái

6. Előadás: Egészségértés fejlesztésének modern útjai

7. Előadás: Konzultatív előadás

Kurzus követelményrendszere
A félév végi aláírás követelményei:

–        a kurzus teljes óraszámának legalább 75%-án való részvétel

–        Projektmunka elkészítése

–        a zárthelyi dolgozat eredményes (50%-ot meghaladó) teljesítése

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

–        Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) kijelölt fejezetei: 2-6, 19.

–        Győrffy Zsuzsa (szerk.): Digitális kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban (in press) kijelölt, a kurzus kezdetén a hallgatókkal egyeztetett fejezetei

 

Ajánlott irodalom:

–        Csóka Ildikó (szerk.): Gyógyszerészi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018.

–        Németh Erzsébet – Horváth Alíz: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Dictum Kiadó, 2003.

–        Beardsley, RS. – Skrabal, MZ. – Kimberlin, CL: Communication Skills in Pharmacy Practice. Wolters Kluwer. Seventh edition. 2020.