Betűméret: A A A

Kommunikáció és információs hálózatok (GYOK)

Követelményrendszer

 

TANTÁRGYI PROGRAM – ÚJ MINTATANTERV

2021/2022 TANÉV

 

Tantárgy teljes neve: Kommunikáció és információs hálózatok
Képzés: egységes osztatlan képzés (gyógyszerész)
Munkarend: nappali
Tantárgy rövidített neve: Kommunikáció és információs hálózatok
Tantárgy angol neve: Communication and informational networks
Tantárgy német neve: Kommunikation und informationelle Netzwerke
Tantárgy neptun kódja: GYKMAG120G1M
Tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység: SE ÁOK Magatartástudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:

Dr. Pilling János, PhD

Dr. Hankó Balázs, PhD

Elérhetőség:

      –  telefon: +36 (1) 2102930/56457

– e-mail:  pilling.janos@med.semmelweis-univ.hu

Beosztás, tudományos fokozat:

egyetemi docens

 

 

A tantárgy oktatásában résztvevő(k) neve(i):

(elmélet/gyakorlat)

Dr. Major János (elmélet és gyakorlat)

Dr. Németh Adrienn (elmélet és gyakorlat)

Dr. Szépe Orsolya (elmélet és gyakorlat)

Beosztás, tudományos fokozat:

 

PhD, egyetemi adjunktus

 

PhD, tudományos munkatárs

 

A tantárgy heti óraszáma:

                                              1 óra elmélet

1 óra gyakorlat

A tantárgy kreditpontja:

                                                2 kredit

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:

A hatékony gyógyszerészi munka nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. A „Kommunikáció és közösségi média” tárgy oktatásának két fő célja van:

–        azoknak a kommunikációs készségeknek a fejlesztése, amelyek hatékonyabbá tehetik a gyógyszerészek alapvető kommunikációs feladatait: a betegek/kliensek értő meghallgatását, kikérdezését, tájékoztatását.

–        a közösségi média közvetítésével történő kommunikáció gyógyszerészi felhasználási lehetőségeinek bemutatása

A tantárgy rövid leírása:

A tantárgy oktatása három blokkban történik. A blokkoktatás lehetővé teszi az interaktív, készségfejlesztő módszerek használatát. A kurzus első blokkjában a hallgatók a gyógyszerészi kommunikáció alapfogalmaival ismerkednek meg, az információátadás, a betegtájékoztatás, az aktív figyelem, az empátia kommunikációs módszereit gyakorolhatják, megismerik a közös döntéshozatal folyamatát, valamint olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek elősegítik a gyógyszeres kezeléssel való jobb együttműködést és az életmódváltást. A kurzus második blokkjában a hallgatók az online információforrásokkal, a közösségi média, az infokommunikáció gyógyszerészi felhasználásának lehetőségeivel ismerkednek meg. Ezt követően a hallgatók terepgyakorlaton vesznek részt, majd a kurzus záró blokkjában terepgyakorlati tapasztalataikat megbeszélik oktatóikkal és hallgatótársaikkal.

 

Az adott félévi kurzusra vonatkozó adatok
Tárgyfelvétel ajánlott féléve

 

Kontakt elméleti

óra

Kontakt gyakorlati óra Kontakt demonstrációs gyakorlati óra Egyéni óra Összes óra Meghirdetés

gyakorisága

Konzultációk száma
 

2. félévtől

 

14 11 3 28 Őszi szemeszterben*

Tavaszi szemeszter*

Mindkét szemeszterben*

(* Megfelelő aláhúzandó)

 

 

 

A kurzus oktatásának időterve
Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

1.      Előadás: A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Alapvető viselkedési etikett az expediálás során. A nonverbális kommunikáció jelentősége, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában, asszertivitás.

2.      Előadás: Helyes információszerzés, kikérdezés és betegtájékoztatás akadályozó tényezői. Közös döntéshozatal a gyógyszerészi gyakorlatban. Információkeresés az interneten: szakmai és laikus információforrások.

3.      Előadás: A viselkedésváltozás szakaszainak modellje. Életmódváltás támogatása a gyógyszertárban

4.      Előadás: Modern infokommunikációs lehetőségek használata a gyógyszerészetben. A közösségi média, az infokommunikáció új útjai, perspektívái

5.      Előadás: Internet használat a modern világban. Internetfüggőség, telemedicina

6.      Előadás: Egészségértés fejlesztésének modern útjai

7.      Előadás: Modern gyógyszerészi info-kommunikációs technikák – Közösségi média

Gyakorlati órák tematikája (heti bontásban):

8.      hét: A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Alapvető viselkedési etikett az expediálás során. A nonverbális kommunikáció jelentősége, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.

9.      hét: A betegtájékoztatás akadályozó tényezői. Az egészségértés fejlesztése. Közös döntéshozatal a gyógyszerészi gyakorlatban, a meggyőzés útjai.

10.   hét: A viselkedésváltozás szakaszainak modellje. Életmódváltás támogatása a gyógyszertárban.

11.   hét: Információkeresés az interneten: szakmai és laikus információforrások

12.   hét: A közösségi média használatának gyógyszerészi lehetőségi

13.   hét: Modern infokommunikációs lehetőségek használata a gyógyszerészetben. A közösségi média, az infokommunikáció új útjai, perspektívái

14.   hét: Projektmunkák bemutatása. A félév zárása

Zárthelyi dolgozat.

Konzultációk rendje: Az interaktív gyakorlatok folyamatos konzultációs lehetőséget nyújtanak. A kontakt órák között a hallgatók az előzetesen meghirdetett konzultációs időpontokban találkozhatnak oktatóikkal.

 

Kurzus követelményrendszere
A kurzus felvételének előzetes követelményei:

Bevezetés a gyógyszerészeti tanulmányokba

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:

A tantárgy oktatása blokkosítva történik. A félév végi aláíráshoz a kurzus teljes óraszámának legalább 75%-án való részvétel szükséges. Hiányzás esetén a hallgató más csoport azonos tematikájú óráin/blokkgyakorlatán pótolhat.

 

Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek:

Zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten. Témakörei: a kurzus kötelező irodalma, valamint az előadások és gyakorlatok anyagai. Amennyiben a hallgató a zárthelyi dolgozaton nem tud részt venni, hiányzásainak száma azonban ezzel együtt sem haladja meg a 25%-ot, a kurzust a későbbiekben CV kurzusként felveheti (a kontakt órákon tehát nem kell újra részt vennie, csak a zárthelyi dolgozatot kell megírnia).

 

A félév végi aláírás követelményei:

–        a kurzus teljes óraszámának legalább 75%-án való részvétel

–        a zárthelyi dolgozat eredményes (50%-ot meghaladó) teljesítése

A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, ezek leadási határideje:

A félév során a hallgatók egyéni feladata egy Projektmunka elkészítése. Az elkészült projektmunkákat a 13. és 14. héten, a gyakorlaton kell majd rövid prezentáció keretében bemutatni.

A félév végi számonkérés típusa: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat 
A félév végi számonkérés formája:

Zárthelyi dolgozat. Ennek értékelése:

50% alatt: elégtelen

50%-65%: elégséges

66%-75%: közepes

76%-85%: jó

85%-100%: jeles

 

A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: —

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

·        Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) kijelölt fejezetei: 2-6, 19.

·        Győrffy Zsuzsa (szerk.): Digitális kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban https://digitalisegeszseg.hu/

 

Ajánlott irodalom:

·        Csóka Ildikó (szerk.): Gyógyszerészi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018.

·        Németh Erzsébet – Horváth Alíz: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Dictum Kiadó, 2003.

·        Beardsley, RS. – Skrabal, MZ. – Kimberlin, CL: Communication Skills in Pharmacy Practice. Wolters Kluwer. Seventh edition. 2020.

 

A kurzus tárgyi szükségletei: –

 

A tantárgyleírást készítette: Dr. Pilling János, PhD, egyetemi docens

Gyakorlatok

 

Kommunikáció és információs hálózatok

2022 tavasz

 

Előadás (1-7 hét): csütörtök 11:50-13:20 GYHET előadó

 

Gyakorlatok (8-15 hét):

Kezdés március 21-én, hétfőn

 

csoport időpont terem gyakorlatvezető
A1 kedd,10:10-11:40 AVI2-414 Dr. Szépe Orsolya
A2 kedd, 12:00-13:30 AVI2-414 Dr. Szépe Orsolya
B1 hétfő 13:50-15:20 NET-SZ.09 Dr. Major János
B2 hétfő 15:30-17:00 NET-SZ.09 Dr. Major János
C1 péntek 11:00-12:30 NET-SZ.01 Dr. Szépe Orsolya
C2 péntek 12:40-14:10 NET-SZ.01 Dr. Szépe Orsolya
D1 hétfő 08:00-09:30 AVI2-414 Dr. Németh Adrienn
D2 hétfő 09:45-11:15 AVI2-414 Dr. Németh Adrienn