Betűméret: A A A

Fogorvosi pszichológia (FOK)

2020/2021 1. félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

 

 

 

A tárgy neve:  Fogorvosi pszichológia

Angol nyelven1: Dental psychology

Német nyelven1:  Zahnmedizinische Psychologie                                   

Kreditértéke:  1                 

Teljes óraszám:      28                  előadás:   28                     gyakorlat:    –          szeminárium: –

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): évente

Tanév: 2020/2021 II. félév
Tantárgy kódja2:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: : Magatartástudományi Intézet, +36 (1) 2102953

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

 

A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát is tárgyalja. Célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi személyiség, viselkedés, érzelem és motiváció alapvető törvényszerűségeit. Az emberi viselkedés alapelveinek gyakorlati szempontú megismertetése segíti a hallgatókat abban, hogy jobban megértsék a páciensek mentális állapotát és jobban tudják kezelni a pszichológiai problémákat. Megismerik a fogorvoslás szempontjából legjelentősebb pszichológiai jelenségeket: a fájdalom, a szorongás és a stressz alaptörvényeit. Betekintést nyernek a pszichoszomatika működésébe és az alapvető pszichoterápiás eljárásokba.

 

 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

NET, EOK

 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

·        felismerje az alapvető pszichológiai folyamatokat;

·        felismerje a mentális zavarok fő tüneteit;

·        felismerje a fogorvosi szorongás tüneteit, és képes legyen az alapvető szorongás csökkentő intervenciók elvégzésére;

·        alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyek segítik különböző páciensek fogorvosi kezelését

·        tudjon megfelelően kommunikálni és életkornak megfelelő tájékoztatást nyújtani;

·        ismerje a fogorvosi gyakorlatban alkalmazható pszichoterápiás intervenciókat;

·        felismerje a fogorvosi kezeléssel kapcsolatos, valamint a fogorvosi hivatásból adódó stressz forrásokat, és képes legyen ezek adekvát kezelésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

A tantárgy felvételének nincs előtanulmányi feltétele.

 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:

Minimum 30 fő

 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül

 

 

A tárgy részletes tematikája3:

(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását )

 

Az előadások tematikája:

1. Bio-pszicho-szociális modell a gyógyításban. Az orvosi hivatás kihívásai és szépségei. Mentálhigiéniai kérdések.

2.  Személyiség, személyiségfejlődés.

3. Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus.

4. A fájdalom pszichológiája és pszichoterápiás befolyásolása.

5. Testkép, testképzavarok, evészavarok és fogorvosi vonatkozásaik.

6. A szorongás pszichológiai elméletei. Szorongásos kórképek. Motiváció.

7. Félelem, szorongás, fájdalom, és ezek kommunikációs kezelése a fogászatban. Különleges esetek a fogászati gyakorlatban.

8. A gyógyító team: a fogorvos, az asszisztens és a technikus együttműködésének

sajátosságai.

9. A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana- I

10. A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana- II

11. Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel.

12. Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban. Prevenció.

13. Relaxáció, hipnózis és szimbólumterápiák a fogorvosi gyakorlatban.

14. Stressz, a stresszkezelés technikái. Kiégés és megelőzése.

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 

·        Orvosi szociológia (Lehetséges átfedés: fogorvos-beteg kapcsolat, az orvosi hívatás)

·        Fogorvosi etika (Lehetséges átfedés: betegtájékoztatás)

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: nincs

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező.

 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

Zárthelyi dolgozat a 8. héten. A zárthely dolgozat témaköre: az előadások anyaga. Pótlása, javítása egy héttel később lehetséges.

 

 

 

A félév aláírásának követelményei: A zárthelyi dolgozat min. 50%-os teljesítése.
A vizsga típusa:

Kollokvium

 

Vizsgakövetelmények6:

Év végi írásbeli tesztvizsga

 

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

5 fokozatú értékelés.

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

TVSZ szerint

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező irodalom:

 

Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018. 65-120 old.

Orvosi pszichológia (szerk: Kopp Mária, Berghammer Rita). Medicina kiadó, 2009. 39-54old,  96-108 old, 131-156 old, 336-339 old, 451-474 old.

Félelem, szorongás, fájdalom a fogászatban. Magyar és angol nyelvű szöveggyűjtemény. Dental Press, 2002 .

 

Az előadások anyaga letölthető:

https://itc.semmelweis.hu/moodle/ http://semmelweis.hu/magtud/oktatas/tantargyak/fogorvostudomanyi-kar/fogorvosi-pszichologia-fok/

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.

2019/2020 2. félév

Fogorvosi pszichológia előadók és témák

 Az előadás időpontja, helyszíne: szerda, 10.10:00-11:50, NET, Zöld előadó

 

Időpont Téma Előadó
2020. február 5. Bio-pszicho-szociális modell a gyógyításban. Az orvosi hivatás kihívásai és szépségei. Mentálhigiéniai kérdések. Prof. Dr. Túry Ferenc

pszichiáter, pszichológus, pszichoterapeuta

 

2020. február 12. Személyiség, személyiségfejlődés. Szalai Tamás

tanácsadó szakpszichológus

2020. február 19. Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus. Dr. Bódizs Róbert PhD

pszichológus

2020. február 26. A fájdalom pszichológiája és pszichoterápiás befolyásolása. Dr. Birkás Emma PhD

klinikai szakpszichológus

 

2020. március 4.

 

A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana I Dr. Balogh Ágnes

fogszakorvos, hipnodonta

 

2020. március 11. A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana II Dr. Balogh Ágnes

fogszakorvos, hipnodonta

2020. március 18. Tavaszi szünet
2020. március 25.

 

Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel. Dr. Balogh Ágnes

fogszakorvos, hipnodonta

2020. április 1.

 

Félelem, szorongás, fájdalom, és ezek kommunikációs kezelése a fogászatban.
Különleges esetek a fogászati gyakorlatban.
Dr. Papp Huba

fogszakorvos

 

2020. április 8. A gyógyító team: a fogorvos, az asszisztens és a technikus együttműködésének sajátosságai. Dr. Papp Huba

fogszakorvos

2020. április 15. A szorongás pszichológiai elméletei. Szorongásos kórképek. Motiváció. Dr. Szumska Irena PhD

klinikai szakpszichológus

2020. április 22. Testkép, testképzavarok, evészavarok és fogorvosi vonatkozásaik. Dr. Szumska Irena PhD

klinikai szakpszichológus

2020. április 29.

 

Stressz, a stresszkezelés technikái. Kiégés és megelőzése. Dr. Stauder Adrienne PhD

pszichiáter, pszichoterapeuta

2020. május 6.

 

Relaxáció, hipnózis és szimbólumterápiák a fogorvosi gyakorlatban. Dr. Balog Piroska PhD

klinikai szakpszichológus

2020. május 13. Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban. Prevenció Dr. Birkás Emma PhD

klinikai szakpszichológus