Prof. Szijártó Attila(2020-napjainkig)

SZAKMAI ELŐZMÉNYEK, ÉLETÚT

A sebészet iránti elkötelezettségem már megszületett bennem az első egyetemi években. A sebészeti gondolkodásmód, a sajátos attitűd a kezdetektől magával ragadott, így minden törekvésem – az egyetemi évek alatt is – a sebészet elmélyült elsajátítására irányult. Egyetemünk I. sz. Sebészeti Klinikájával 1998-ban ismerkedtem meg hallgatóként. Sikeres tudományos diákköri munkásságom után nagy büszkeséggel töltött el, amikor felvételt nyertem a Klinika munkatársai közé. 2001 október 1-től dolgozom a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján, jelenleg (2019 szeptember 1-től) egyetemi tanárként, 2020. március 4-től igazgatóként.

SEBÉSZETI PÁLYAFUTÁS

A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáját Flautner Lajos Professzor Úr vezetése alatt ismertem meg.  A kimagasló szellemiségű kollégák köre és a sebészet széles tárháza megannyi motivációt jelentett számomra. A Klinikán működő magas színvonalú máj-, epe- és hasnyálmirigysebészet különösen felértékelődött számomra. A tanítómestereim által vezetett iskolában a sebészeti gondolkodás szintetizáló jellegével, a manuális képességeken túlmutató gondolkodásmóddal ismerkedhettem meg. Ahogy azt megtanultam: „a sebészet fejben dől el”. Ennek a szellemiségnek megfelelően törekedtem kezdetektől fogva a sebészeti kórállapotok pontos megértésére, illetve a manuális készségek ilyen irányú elsajátítására. Így alakult oktatói és tudományos érdeklődésem is. Szakképesítésem megszerzése után egyre nagyobb hangsúlyt fektettem a hepato-pancratico-biliaris (HPB) sebészet magas szintű művelésére. Ennek „kiegészítésére” önszorgalomból tanultam meg a perkután epeúti technikák alapjait. A módszer sebészeti kézben való alkalmazása hézagpótló jártasság volt, és ma is az a komplex HPB sebészetben.  Nemzetközi képzésekkel gazdagítva tudásomat ma már egy – kicsivel később bekapcsolódott, velem együtt tanult – kollégával együtt elvégeztük az ezredik beavatkozást is, mely kiemelkedőnek mondható. A sebészethez szorosan kapcsolódó, gasztroenterológiai eszközös vizsgálatok elsajátítására is különös hangsúlyt fektettem. A megszerzett gasztroszkópos és kolonoszkópos jártasságok a terápiás modalitásokkal kiegészítve (endoszkópos vérzéscsillapítás, operatív endoszkópia alapjai stb.) hasznos elemei lettek a napi sebészeti gyakorlatomnak, illetve jelentősen formálták problémamegoldó készségemet. 

Szakmai látásmódomat jelentős mértékben gazdagították hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányútjaim is, melynek eredményeként számos együttműködés alakult, illetve szemléletbeli változás volt észlelhető. A szemléletváltás nem csak szigorúan szakmai, sebészi gondolkodásomat formálta, hanem a hatékonyabb kórházi ellátórendszerek működésének alapjait is megismerhettem. 

Jelenleg évi kb. 150 műtétet végzek, melyek kb. 60%-a III/B akkreditációhoz kötött, nagykategóriájú (gyomor, nyelőcső, máj, epeúti vagy hasnyálmirigy) onkológiai műtét.

A máj, hasnyálmirigy és epeúti sebészeti munkánk szélesebb körű kiterjesztése végett alapítottuk meg kollégáimmal a HPB Surgical Research Center névre hallgató szakmai hálózatot. 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

Májsebészeti érdeklődésemet kiteljesítve 2011-2012-ben a The Matsumae International Foundation nemzetközi ösztöndíjasaként szakmai gyakorlaton vettem részt Japán második legnagyobb transzplantációs és HPB sebészeti centrumában (Kyoto University Hospital – Department of Hepatobiliary, Pancreas, and Transplant Surgery – Kyoto, Japan). Az itt eltöltött időszak alatt az élődonoros májtranszplantáció alapvető technikai lépéseit ismerhettem meg, melynek legfőbb eleme a biztos májsebészeti jártasság elsajátítása. A Kyotóban eltöltött idő alatt napi klinikai munkám mellett tudományos aktivitásom eredményeként az ott működő, aktív klinikai kutatócsoport része lettem.  A májtranszplantáció egy speciális kérdésével kapcsolatban („Living Donor Liver Transplantation with a Special Focus on the Importance of the Hepato-portal Mischmatch in Issue of the Middle Hepatic Vein Reconstruction”) a klinikai gyakorlatban is használatos algoritmust dolgoztunk ki. A munka eredményeként kiváló, további kollaborációk születtek a brémai központú (Fraunhofer MEVIS for Institute for Medical Image Computing) képalkotásra specializált központtal. A munkánk eredménye egyelőre egy közös közleményben emelendő ki, illetve a tervek között szerepel egy közép-kelet európai centrum beindítása is. 

A fentiek mellett hosszabb-rövidebb tanulmányutakat folytattam az alábbi helyeken: Universitätsklinikum Aachen, Németország – Institut für Versuchstierkunde sowie Zentrallaboratorium für Versuchstierkunde (Prof. Dr. René H. Tolba); Academisch Medisch Center – AMC, Department of Surgery, Amszterdam, Hollandia (Prof. Thomas van Gulik); The Pelican Cancer Foundation The Ark Basingstoke & North Hampshire Foundation Trust Hospital; Prof. R. J. Heald, Basingstoke, United Kingdom és St Mark’s Hospital London; Prof. R.J. Nicholls, London, United Kingdom. 

OKTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS

A Semmelweis Egyetem Áltanos Orvostudományi Karán végzett tanulmányaim befejezését követően, 2001-től a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján kezdtem meg magyar és angol nyelven oktatói tevékenységemet. A feladat nem jelentett minden tekintetben újszerű helyzetet, mivel a klinikán már egyetemi éveim alatt is foglalkoztam a hallgatók oktatásával díjas demonstrátorként. Tantermi előadások, gyakorlatok mellett rendszeres feladatként kollokviumokon, szigorlatokon és államvizsgákon veszek részt tagként, elnökként. A rezidensképzésben több kolléga tutoraként,  kolléga mentoraként vagyok aktív része a szakképzésnek évek óta, illetve 2019 áprilisa óta a Semmelweis Egyetem Sebészeti Grémium elnöke vagyok. Oktatói feladataim során különös hangsúlyt fektettem az oktatott sebészeti anyag mélyebb patofiziológiai megértésére, illetve a hallgatók figyelmét felkeltő, a klinikai gyakorlatból ismert érdekes esetek bemutatására.

Az elmúlt 15 év oktatási tapasztalatai több részből tevődnek össze. A graduális képzésben az orvostanhallgatókkal való rendszeres oktatói kapcsolatomon kívül egy szűkebb, a sebészet iránt elkötelezett hallgatók csoportjának témavezetését tűztem ki célul. Tekintve, hogy a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján a kísérletes sebészeti kutatások, sebészeti határterületi kérdések megválaszolása több évtizedes múltra tekint vissza, így adott volt a gondolat, hogy ezt a tudományos műhelyt újra életre keltsük. Ennek eredményeként hosszabb kihagyás után az állatkísérletek ismételt megszervezésére került sor, így lehetővé vált a sebészeti, klinikai kérdések kísérletes körülmények között felállított modelleken való tanulmányozása. Az így életre keltett „Kísérleti Műtő”-i tevékenység sebészeti patofiziológiai, ezen belül érsebészeti, gasztroenterológiai, hepatológiai és onkológiai kutatásokat vett célba (ld. Kutatás). 2003 óta a részleg megbízott vezetőjeként feladatom a klinikán folyó kísérletes sebészeti tevékenységek koordinálása, a tudományos diákkörös- illetve, Ph.D. hallgatók napi munkájának megszervezése, témavezetése. A vezetésem alatt működő labor bázisát orvostanhallgatók, PhD hallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek alkotják. Ez idáig hivatalosan több, mint 100 irányításom alatt regisztrált hallgató fordult meg e tudományos műhelyben, közülük 10 végzett PhD hallgató került ki és jelenleg fokozatszerzés előtt áll és további képzésben veszt rész több PhD hallgató. A Doktori Iskola keretein belül 3 témában vagyok témavezető. A Kísérletes Részleg keretein belül dolgozó hallgatók aktív részvétellel járulnak hozzá a futó témák sikeréhez, melyeket számos fórumon elért eredményes szereplésük igazol. 

Eredményeink között szerepel (2020-ig): 68 (ebből 50 díjazott) Semmelweis Egyetemi TDK Konferencián tartott előadás, 21 OTDK részvétel (14 díjazott), 6 Semmelweis Egyetemi kiváló diákkörös hallgató, 2 MTA – Pro Scientia Aranyérem díjazott hallgató, továbbá 35 nemzetközi TDK konferencia részvétel és több, mint 150 egyéb konferencia részvétel és 29 rektori pályamunka, illetve 38 szakdolgozat. A fenti eredmények elismeréseként 2014-ben a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa Kiváló tudományos diákköri oktató, nevelő kitüntetéssel jutalmazott, melynek akkor tagja voltam, majd 2019 januárjától elnöke vagyok. Hasonlóan a fentiek elismerésére két alkalommal vehettem át az egyetemi Merit díjat. Tehetséggondozó programok közül a Kerpel Fronius Tehetséggondozó Program keretein belül mentorként dolgozom. 

A kutatások metodikájának megismerését, illetve az így kapott eredményeket nem csak önmagukban való céloknak, hanem kiváló háttérismereteknek is tekintem, a hallgatók számára értékes példák forrásának tartom az oktatásban.  Ennek alapján is indítottam – TDT elnöki vállalt feladataim között – a Bevezetés a Tudományos Diákköri munka alapjaihoz című kurzust. Korábban, ehhez hasonlóan a 2008/2009-es tanévben a rendszeres munka melletti képzést a „Kísérleti Műtő” tagjainak kezdeményezésére oktatási, önképzési céllal hirdettem meg „A sebészet határterületi kérdései – Alkalmazott tudományok a sebészetben” címmel.  „A gondolkodó sebészet” című kötetlen, fakultatív kurzust egyre több hallgató látogatja. A pozitív visszajelzések és a hallgatók igénye alapján felmerült a gondolat, hogy az előadások folytatása a Doktori Iskola keretein belül is megvalósuljon. Ez azóta is élő, meghirdetett képzési forma, mind a graduális, mind a posztgraduális oktatásban. Az előadások egy tömörített, közérthető változata 2012-től a Kutatók Éjszakája című ismertterjesztő program keretein belül is elérhető évente. 

További tananyagformáló törekvéseim közé tartozik korábban már megjelent könyvfejezeteim is, illetve jelenleg szerkesztés alatt áll a Littmann féle sebészeti műtéttank könyv, melynek szerkesztőtársa és a májsebészeti rész szerzője is vagyok egyben. 

Nemzetközi oktatási, képzési célkitűzéseimet a jelentős múltra visszatekintő European Society for Surgical Research alelnökeként kívántam megvalósítani, tekintve, hogy a 2014-ben hazánkban megrendezésre került 49. Kongresszuson a társaság életében először egy a fiatalok képzésével foglalkozó „Career Development Session”-t indítottunk, mely jelenleg is fut a társaság keretein belül, egyre szélesebb köröket megmozgatva. Szintén nagy öröm számomra, hogy a 2017-es évben a European Digestive Surgery 11. posztgraduális kurzusát elnökségemmel szintén Magyarországon rendezhetjük meg.

KUTATÁS 

Amint az oktatási részben említettem 2003-tól az I. sz. Sebészeti Klinikán a preklinikai, experimentális kutatások újra teret kaptak. Kutatásaink fő iránya az ischaemiás-reperfúziós (IR) kórállapotokkal foglalkozik; PhD értekezésem alapja is ehhez volt köthető (2007: Az ischaemiás tolerancia növelésének lehetőségei a májsebészetben.) Az IR-val foglalkozó kutatásainkat a májsebészeti kérdéseken túl az alsó végtagi érsebészeti és vékonybél immunológiai kérdésfelvetésekkel kötöttük össze. Számos új, klinikailag hasznosítható eredményt kaptunk. A rendező elv a kísérletek megtervezésénél, illetve a kérdésfelvetéseknél a transzlációs medicina elveit követte, azaz a napi hasznosíthatóság, bevezethetőség mindig, így jelenleg is nagyon fontos szempont volt.  Ennek kapcsán a megszerzett tudást, tapasztalatot felhasználva jelenleg is folynak humán vizsgálatok. 

Az ischaemiás kérdéskörön túl új sebésztechnikai eljárások (portalis vénás okklúziók okozta májregenerációs válaszok vizsgálata, ALPPS stb.) klinikai és experimentális fejlesztésével, illetve a folyamatok hátterében álló kórfolyamatok (májregeneráció, small-for-flow/size sydrome) felderítésére került a hangsúly. A májsebészeti transzlációs kutatások eredményeként a munkacsoport vezető európai szerepet kapott. 

Összefoglalva, munkásságom során az ischaemiás-reperfúziós károsodások szervektől függő heterogenitása mellett a megelőzés, a kialakult károsodások mértékének csökkentése volt a kezdeti fő irányvonal. Felismerve az ischaemia paradox hatásait, mely szerint adott kórállapotokban, megfelelő körültekintéssel alkalmazva azt, nem csak a szervi túlélést fokozza, hanem feltehetőleg adott esetben a szerv (máj) regenerációjában is szerepet játszik. Az ischaemia „Janus arcú” voltának megismerése jelentősen megváltoztatja a mindennapi klinikai gyakorlatot.

A laborban dolgozó munkatársak több hazai és nemzetközi díjban részesültek. Vezető kutatóként egy önálló jogú OTKA pályázatot nyertem és több OTKA pályázatban társkutatóként veszek részt. Egyéb keretek között közel 20 intézettel, kutatócsoporttal van kollaborációs kapcsolatunk, melybe igyekszem hallgatóimat aktív részvétellel bevonni. Ennek keretében PhD hallgatóim Aachenben (Universitätsklinikum Aachen – Institut für Versuchstierkunde sowie Zentrallaboratorium für Versuchstierkunde), Amszterdamban (AMC – Amsterdam) egy-egy közös kutatási projektben dolgoztak és dolgoznak DAAD, illetve ESSR ösztöndíjjal.

Látva az évek alatt kialakult Semmelweis egyetemi és azon kívüli hazai és nemzetközi szoros kutatói hálózatot, 2015-ben megalakítottuk a HPB Surgical Research Center-t, mely első bemutatkozó előadássorozata (2015. október 30-31) nagy sikerrel zárult. 

Konkrét kutatási támogatások mellett a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja segítette munkámat 2010-2013 között, melyet kiváló minősítéssel zártam. 2015-ben második alkalommal (2015-2018) nyertem el ezt a pályázati lehetőséget. Hasonló megtiszteltetés ért, amikor 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia Simor Pál Rákkutató Alapítvány „Pro Optimo Merito in Pancreatico-Oncoligica” Ifjúsági Díját átvehettem, illetve 2014-ben a Semmelweis Egyetem Merit-díját személyemnek adományozták a Kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú kutató munka elismeréseként. 

Külön elismerés volt számomra, hogy a 2014-es évi európai sebészeti kutatásokért alakult társaság (ESSR) 49. kongresszusát Budapesten rendezhettem meg.    

A fentiek vezettek oda, hogy 2016 decemberében sikeresen védést követően a Magyar Tudományos Akadémia MTA doktori címet adományozott az „Az ischaemia kórállapotok befolyásolhatósága az idő függvényében” című értekezésem alapján.

SZAKMAPOLITIKAI ELŐZMÉNYEK, TUDOMÁNYOS TISZTSÉGEK

A képzési feladatok fejlesztésére 2012-ben megalakult a Magyar Sebész Társaság keretein belül a Fiatal Sebészek Szekciója, melynek három éven át (2012-2015) elnöki teendőit láttam el. A Szekció egyik kiemelt feladata a rezidens és szakorvos jelöltek továbbképzése kurzusok, kongresszusok keretein belül. A Fiatal Sebészekért Alapítványban betöltött kuratóriumi elnöki feladataim is a képzési lehetőségek támogatását vették célba. 

A Magyar Sebész Társaság vezetőségében folytatott tevékeny részvételem mellett a társaság pénztárosi teendőit is elláttam hat évig, majd a társaság 2019-ben főtitkárnak választott. Az egyéb hazai vezetőségi tisztségek mellett (pl.: Magyar Gasztroenterológiai Társaság, FIGAMU) a nemzetközi szakmai társaságokban is volt és van alkalmam tevőlegesen részt venni, úm.: ESSR korábbi alelnökként, illetve pénztárosként képviseltem hazánkat. 

VEZETŐI, MENEDZSMENT TAPASZTALAT 

2017 szeptemberétől a Semmelweis Egyetem Közszolgálati Karán az Egészségügyi Menedzserképző Központban két éves MSc képzésben vettem részt, melyet követően okleveles egészségügyi menedzseri képesítést szereztem 2019 júliusában. 

2019 július 1-tól a Semmelweis Egyetem Szenátusának választott tagja vagyok. 

2016 július 1-vel a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikájának igazgató helyetteseként dolgoztam. Az elmúlt évek alatt betekintést nyertem, gyakorlatot szereztem az egyetemi vezetői feladatokban. Rálátást szereztem úgy a gazdasági ügyekre, mint a szervezeti kultúra menedzselésére, a munkajogi és egyéb egészségügyi komplex vezetési kérdésekre. 2020 március 4-től igazgatóként dolgozom.