A Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központja a kar gyakorlóterületeinek működési és szakmai felügyeletét látja el. A központhoz a PAK Gyakorló Óvodája, a Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály, a Pedagógiai Intézet, valamint a Gyakorló Általános Iskola és Kollégium, Szakiskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye tartozik.

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Telefon: 06-1-224-1518

Igazgató: Feketéné dr. Szabó Éva

Munkatársak:
Vona Zsófia, titkárságvezető
06-1-224-1518
06-70-886-9990
vona.zsofia@semmelweis-univ.hu

Fekete Nikolett, operatőr
06-1-224-1518
fekete.nikolett@semmelweis-univ.hu

A Konduktív Pedagógiai Központ által fenntartott köznevelési gyakorló intézmények és gyakorló intézmények:

Módszertani
Intézmény

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA
EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE
ÉS KOLLÉGIUMA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI:

INTÉZMÉNYVEZETŐ: Makk Ádám
Telefon: (1)224-1573
E-mail: makk.adam@semmelweis-univ.hu
HONLAP: https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
CÍM:1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
EGYSÉGVEZETŐ Gruber Mónika
TELEFON: 06 70 642 0117
E-MAIL: gruber.monika@semmelweis-univ.hu

Alapító okiratunk szerint központi idegrendszeri sérülés esetén, a mozgássérült csecsemő/ gyermek óvodába lépéséig korai konduktív nevelést, gondozást, konduktív pedagógiai ellátást biztosítunk.

Szükség esetén nevelési tanácsadást nyújtunk a hozzánk forduló családoknak. Tradícióink szerint a korai életkortól esélyt adunk a súlyos, halmozottan sérült gyermekek maximális fejlesztésére az agyi plaszticitásra építve.

A Pedagógiai Szakszolgálata a nemzeti köznevelési rendszer szerves részeként látja el, elsősorban a központi idegrendszeri sérülés következtében mozgászavarral élő gyermekek, szegregált egyéni vagy csoportos formában történő konduktív nevelését, szűrését, tanácsadását biztosítja. A munkacsoport a feladatait a konduktív nevelés eszközrendszerével, a Pedagógiai Szakszolgálat működését leíró jogszabályok betartásával látja el.

Területei:

  • I. Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai), korai fejlesztés és gondozás Bentlakó Mamás csoport intervallum nevelés
  • II. Nevelési tanácsadás Konduktív pedagógiai tanácsadás, első interjú kisgyermek, iskolás
  • III. Konduktív pedagógiai ellátás együttműködve az Utazó konduktori egységgel

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI HÁLÓZAT
CÍM: 1125 Budapest Kútvölgyi út 6.
EGYSÉGVEZETŐ: Perge Krisztina
TELEFON:: (1) 224-1525
E-MAIL: perge.krisztina@semmelweis-univ.hu

A konduktív nevelés sikere a szakemberek, a konduktorok, a szülők, a társszakmák képviselői és pedagógusok szoros együttműködésen alapul.

Budapesten és Budapest vonzáskörzetében vesznek részt a Pető András Karról konduktorok a többségi óvodákban, általános iskolákban az SNI és a celebrál paretikus gyermekek integrációjának elősegítésében.

A szolgáltatás igénybe vételének alapja a szakértői vélemény javaslata utazó-gyógypedagógusi/konduktori ellátásra. A fejlesztésben részt vevő szakemberek döntése alapján a szakmai szempontok és a gyermek/diák egyéni elfoglaltságát és tanrendjét figyelembe véve alakítják ki a legmegfelelőbb foglalkoztatási formát. A konduktorok egyéni fejlesztési tervet készítenek minden tanévben I. és II. félévben, majd évvégén véleményt írnak, melyet a gyermek/diák szüleivel megbeszélnek és az otthoni feladatokat átadják.

KONDUKTÍV GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG
CÍM: 1118 Budapest, Villányi út 67.
IGAZGATÓ: Liptákné Papp Judit
TELEFON: (1)372-7350
E-MAIL: liptakne.papp_judit@semmelweis-univ.hu

A Konduktív Iskola szervesen illeszkedik a magyar közoktatás rendszerébe: követelményrendszere megegyezik az országosan elfogadott Általános Iskolai Tantervvel: a Nemzeti Alaptantervvel. A komplex mozgásfejlesztő program mindennap megvalósul, a nap további részében pedig a tanultak alkalmazása történik. Mellette a tanköteles korú mozgássérült, 1–8. osztályos ép intellektusú, illetve tanulásban akadályozott 1–8. osztályos gyermekek iskolarendszerű oktatását látja el.

Általános iskolánk egyik sajátossága, az egy tanévet felölelő, az 1. osztályhoz kapcsolódó, előkészítő szakasz biztosítása, melyben főként készség- és képességfejlesztés, az esetleges tanulási zavarok prevenciója és korrekciója történik. Másik sajátossága az „Esélyteremtő osztály”, mely felkészít az integrált (többségi iskolában) történő nevelésre oktatásra. Széles a tanórán kívüli foglalkozások palettája az iskolai életben.

KONDUKTÍV GYAKORLÓ SZAKISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG
CÍM: 1118 Budapest, Villányi út 67.
IGAZGATÓ: Siposné Birkás Melinda
TELEFON: (1)372-7350
E-MAIL: siposne_birkas.melinda_eva@semmelweis-univ.hu

Szakiskolánk elsősorban a központi idegrendszert ért károsodás következtében eltérő fejlődésű, alapfokú iskolát elvégzett fiatalokat nevelő középfokú nevelésioktatási intézményegység.

A tanulók az általános iskola 8. osztályában, vagy utána jelentkezhetnek hozzánk
.

Tanulmányi területek:

Szakiskola 0001


Elsősorban mozgássérült, enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére


A szakiskolai képzés alapozását biztosító, nyújtott előkészítő évfolyam (9/E1, 9/E2) 2 tanév;


2 évfolyamos képzés; számítógépes adatrögzítő;


Tartalma: Szakmai elmélet és szakmai gyakorlat, valamint közismereti képzés.


Helyi tantervünk: Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók két évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához,

képzéséhez alkalmazandó 910. évfolyamos közismereti kerettanterv alapján készült konduktív helyi tanterv.

Szakiskola 0002

Elsősorban mozgássérült, nem értelmi fogyatékos tanulók részére


2 évfolyamos képzés; számítógépes adatrögzítő


Tartalma: Szakmai elmélet és szakmai gyakorlat, valamint közismereti képzés.PETŐ KOLLÉGIUM

KOLLÉGIUMVEZETŐ: Döbrössyné Dániel Gabriella
TELEFON: (1)372-735t
E-MAIL:  daniel.gabriella@semmelweis-univ.hu

Neveltjeink zökkenőmentes társadalmi integrációjának megvalósulása érdekében végezzük folyamatosan  kollégiumi életvitel programot, mint fontos jelentőségű specialitásunkat. Tanulóink életszerű tevékenységeket végeznek, a társadalmi szokások kialakítása mellett az önkiszolgálási teendők elsajátítása alapvető fontosságú. A kollégiumi időszakban egyaránt biztosítunk művészeti és tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket, sport- és szabadidős tevékenységeket tanulóinknak.

Gyakorló Óvoda

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS KAR GYAKORLÓ ÓVODÁJA
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
ÓVODAVEZETŐ Antoni Gáborné Henics Erika
HONLAP: https://semmelweis.hu/peto-ovoda/
TELEFON: (1) 224 –1585
E-MAIL: antoni.gaborne@semmelweis-univ.hu

ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES:  Heiner Kinga
TELEFON: (1) 224-1590
E-MAIL: heiner.kinga@semmelweis-univ.hu

Az óvoda csoportjai két típusba sorolhatóak: a 3-7 év közötti központi idegrendszeri sérült (CP-s) sajátos nevelési igényű gyermekek konduktív nevelését, valamint az integrációs csoportban ép mozgású és enyhe fokban sérült gyermekek együttnevelését biztosítjuk.

Óvodánk a köznevelési rendszer szerves része, csoportjaink komplex programja összhangban van az óvodai nevelés országos alapprogramjával, illetve figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveit. Az óvodai program komplexitása biztosítja a mozgássérült és ép mozgású gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését, mely fejlesztés eredményeként a mozgásukban akadályozott gyermekek is képessé válnak/válhatnak az életkoruknak megfelelő követelményeknek, elvárásoknak a lehető legnagyobb önállóság kialakításával megfelelni, ép mozgású társaik pedig úgy szocializálódnak, hogy megtanulják a „másságot” természetes módon elfogadni, így empatikusabb, megértőbb, toleránsabb személyiséggé válhatnak. Az óvodás csoportok komplex programja biztosítja a mozgássérült gyermekek, illetve integrációs csoportban a velük együtt óvodai nevelésben részesülő ép mozgású gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztését. A pedagógiai program napirendben történő megvalósításával lehetővé válik a kívánt magatartásformák és szükségletek kialakítása, az ismeret¬elsajátítás, a készség és képességfejlesztés.
A programban egymástól elválaszthatatlanul jelen van a koordinált mozgás, az aktív magatartás szükségletének létrehozására irányuló mozgásnevelés, az önálló életmód tanítása, az értelmi nevelés és fejlesztés, a kommunikáció, és beszédfejlesztés, az érzelmi, akarati tulajdonságok formálása és az óvodai nevelés.

Rehabilitációs és Felnőtt
Ellátási Osztály

REHABILITÁCIÓS ÉS FELNŐTT ELLÁTÁSI OSZTÁLY

VEZETŐ: Pásztorné Tass Ildikó
TELEFON: (1) 224 –1560
E-MAIL: pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A Pető András Kar gyakorlóterületének Felnőttrehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztályán hosszú évtizedek óta foglalkozunk felnőtt korban szerzett, központi idegrendszeri sérülésből adódó mozgássérültek fejlesztésével, rehabilitációjával. Általános célként határozzuk meg az életminőség javítását. Az elvesztett képességek, készségek komplex módon, tanulás útján történő helyreállítását, a meglévő képességek minél hosszabb ideig történő szinten tartását, fejlesztését. A megtanult mozgások, mozgásformák egyéb képességek alkalmazásának elsajátítását, a gyakorlás és alkalmazás útján történő bevésését és automatikussá tételét a mindennapi tevékenységek során. Nagyon fontosnak tartjuk az önbizalom erősödését, valamint a család illetve a közvetlen környezet aktív bevonását a fejlesztési folyamatba.

Pedagógiai
Intézet

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS PEDAGÓGIAI INTÉZETE

INTÉZMÉNYVEZETŐ: Mátyásiné Kiss Ágnes
TELEFON: +361 224-1571,  +361 224-1579 
HONLAP: https://semmelweis.hu/peto-pedint/
E-MAIL: pedagogiai.intezet@semmelweis-univ.hu
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Az intézet működését hatályos jogszabályok határozzák meg, amelyek alapján komplex pedagógiai szakmai szolgáltatásokat kínálunk Magyarországon a különböző ágazatokban dolgozó konduktoroknak és intézményeiknek (oktatásügyben, egészségügyben, a szociális és civil szférában), a köznevelés szereplőinek. Szolgáltatásaink célja, hogy megkönnyítse és eredményesebbé tegye a konduktív nevelés és a társszakmák résztvevőinek nevelő-oktató és rehabilitációs tevékenységét, a társadalom befogadó szemléletének formálását.

Vezető:
Mátyásiné Kiss Ágnes

konduktor, közoktatási – pedagógiai szakértő, mesterpedagógus
E-mail: matyasine.kiss.agnes@semmelweis.hu
Mobil: +36 70 19 88 537

Munkatársak: 
Csizy Csilla
konduktor, 
pedagógiai szakértő, szakvizsgázott mentorpedagógus
E-mail: csizy.csilla@semmelweis.hu
Mobil: +36 20 82 50 856

Kazatsay Bernadett 
konduktor, gyógytornász, pedagógiai előadó
E-mail: kazatsay.bernadett@semmelweis.hu

Muzslai – Bízik Hanna
konduktor, pedagógiai szakértő
E-mail: muzslai.bizik.hanna@semmelweis.hu

Klobucsár Piroska
andminisztrátor
E-mail: klobucsar.piroska@semmelweis.hu