A Humántudományi Intézet (HTI) tevékenységének bemutatása

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és nemzetközi hallgatók humántudományi műveltségének alakítása, bővítése, a humántudományok alapjainak és legújabb kutatási eredményeinek elsajátíttatása, valamint tudományos kutatómunkák szervezése. További fontos tevékenysége a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati diszciplínáinak elhelyezése a humántudományok rendszerében a Konduktív Pedagógiai Intézettel szorosan együttműködve.

Pető András módszerének egyik alapgondolata a komplexitás, amely szerint a konduktív nevelésnek a nap minden tevékenységét, így a gyermekek oktatását is át kell hatnia. A konduktornak képesnek kell lennie a mozgássérült óvodás és a kisiskolás korú gyermekek oktatására, de a szabadidős tevékenységek hasznos szervezésére is.
A HTI oktatói a konduktorképzés iskola és óvoda specializációihoz kapcsolódó tantárgyelemek (magyar nyelv és irodalom, beszédművelés, matematika, természetismeret, testnevelés, ének-zene, vizuális és technikai nevelés, bábjáték), valamint ezek metodikájának oktatását látják el. A pedagógiai rehabilitáció specializáció képzésében a didaktika mellett a drámapedagógia, a zene és tánc, a vizuális nevelés és kézművesség, a sport és a parasport témakörökben vezetnek kurzusokat. A Humántudományi Intézet kiemelt feladata a konduktív pedagógiai képzéshez tartozó gyakorlatok és a külső intézményekben folytatott integrált oktatási gyakorlatok módszertanának, tantárgypedagógiai vezetése is.

A Humántudományi Intézet gondozza továbbá a pedagógia, a pszichológia és a társadalomtudományok körébe tartozó tantárgyelemeket. E tudományterületek szervesen illeszkednek a konduktív pedagógia elméletéhez és gyakorlatához, ily módon a humántudományok oldaláról alapozza meg a konduktorképzést. Az Intézet az angol, a német, a francia és az orosz szaknyelv tanulását is biztosítja, hogy a hallgatók képessé váljanak majdani munkájuk idegen nyelven történő elvégzésére is. A HTI körébe tartozó záródolgozati és TDK-témák mindennek jegyében kínálnak széleskörű választási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a hallgatók szellemi és fizikai állapotának javítását, általános műveltségének emelését is, amelynek jelentősége az értelmiségi attitűd kialakítása szempontjából is elsőrangú.

Intézetünk aktívan vesz részt a Pető András Kar tudományos kutatómunkájában. A hét Kutatási Műhely közül négyet a Humántudományi Intézet oktatói irányítanak. Kiemelt feladat továbbá a hallgatók kutatásmódszertani kultúrájának kialakítása, amelynek jelentősége a konduktív pedagógia, mint kutató tudomány fenntartásának, és korszerűsödésének tekintetében elsőrangú. Tantárgyelemeinket, szabadon válaszható tárgyainkat folyamatosan korszerűsítjük, a konduktív nevelés tapasztalatinak és a tudományterületek új eredményeinek beépítésével.

A Humántudományi Intézet munkatársai szerkesztői és rendszeres szerzői a Pető András Kar online folyóiratának a Tudomány és Hivatásnak

Intézetigazgató: Dr. Mascher Róbert, főiskolai tanár
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 152/A szoba
Telefon: (1) 224-1500
E-mail: mascher.robert@semmelweis.hu


A Humántudományi Intézet oktatói:

Balogh Brigitta Dr., főiskolai docens
balogh.brigitta.zsuzsanna@semmelweis.hu

Csikós Gábor Dr., adjunktus
csikos.gabor@semmelweis.hu

Elek Ágnes, mesteroktató
elek.agnes@semmelweis.hu

Frank Tamás Dr., adjunktus
frank.tamas.zsolt@semmelweis.hu

Hodász Kata, tanársegéd
hodasz.kata@semmelweis.hu

Hollósy Helga, nyelvtanár
hollosy.helga@semmelweis.hu

Kollega-Tarsoly István Dr., tudományos főmunkatárs
kollega-tarsoly.istvan.daniel@semmelweis.hu

Lengyel János Dr., nyelvtanár
lengyel.janos@semmelweis.hu

Marosy Judit, nyelvtanár
marosy.judit@semmelweis.hu

Mascher Róbert Dr., főiskolai tanár (SE PAK HTI igazgató)
mascher.robert@semmelweis.hu

Matos László Dr., főiskolai tanár (SE PAK Oktatási dékánhelyettes)
matos.laszlo@semmelweis.hu

Pázmándi Eszter, tanársegéd
pazmandi.eszter.melinda@semmelweis.hu

Perger Katalin, mesteroktató
perger.katalin1@semmelweis.hu

Pintér Henriett Dr., főiskolai docens
pinter.henriett@semmelweis.hu

Szilárd Zsuzsanna Dr. habil, főiskolai tanár 
szilard.zsuzsanna@semmelweis.hu

Dr. Tenk Mikósné Dr. Zsebe Andrea, főiskolai tanár (SE PAK dékán) 
tenk.miklosne@semmelweis.hu

Valentné Dr. Albert Éva, adjunktus
valentne.albert.eva@semmelweis.hu


Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Telefon: 06-(1) 224-1500