A szakiskola elsősorban a központi idegrendszert ért károsodás következtében eltérő fejlődésű, alapfokú iskolát elvégzett fiatalokat nevelő középfokú nevelési-oktatási intézmény. A Konduktív Gyakorló Általános Iskolában, vagy más intézményben folyó alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva nyújtunk differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, és ezzel törekszünk képessé tenni a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak. 

Konduktív Gyakorló Szakiskola
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 67.
Igazgató:
Siposné Birkás Melinda
Telefon:
+36 70 334 1154
E-mail:
siposne.birkas.melinda.eva@semmelweis.hu

„...Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (…)

Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat…”

Clara Sánchez


Cél:

A szakiskolában folyó nevelés a képességek fejlesztésével és a közismereti oktatással szerves egységet alkot. A szakiskolai oktatás alapvető célja, hogy tanulóink a közismereti tárgyak tanulása mellett elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek szakmájukból, majd tanulmányaik befejezése után eredményes szakmai vizsgát tegyenek, és tudásukkal helytálljanak a védett vagy nyílt munkaerőpiacon. Tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. Ennek érdekében az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére, a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a praktikus gondolkodásra.

Kik jelentkezhetnek?

A tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek szakiskolánkba. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. Tanulói felvétel vagy átvétel intézményegység-vezetői határozat és/vagy engedély alapján lehetséges. A szakiskolába jelentkezést az országos felvételi jelentkezési protokoll szerint, elektronikus és nyomtatott formában kell megtenni. Másik iskolából történő átvételt írásos kérelemre az intézményegység-vezető dönti el mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai alapozó tantárgyakat, azok eredményeit. Az átvétel eljárásához a kiskorú tanuló szülőjének, gyámjának, illetve nagykorú tanulónak kell benyújtania egy kérvényt az intézmény vezetőjének, amelyben rögzíti a váltás tényét, valamint okait. Tanuló átvétele lehetséges azonos szakmacsoporton belül üres férőhely és egészségügyi alkalmassági igazolás esetén, az esetlegesen hiányzó gyakorlati órák pótlásával. A felvételt a felvételi eljárás keretében, az átvételi kérvényt pedig 15 napon belül kell elbírálnia az intézményegység-vezetőnek. A sikeres felvételről, átvételről vagy elutasításról határozatot hoz, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő. Amennyiben az elbírálás sikeres, a tanulónak a beiratkozás időpontjában vagy az értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül van lehetősége felvenni a kapcsolatot az intézménnyel, beiratkoznia, illetve beszereznie az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi szakvéleményt.

Tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó tanulóink számára, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) alapján az előkészítő 9. évfolyam elvégzéséhez két tanévet biztosítunk, mely lehetőséget ad a felzárkózásra, az önálló(bb) életvitelhez és a munkavállalói magatartás kialakításához szükséges készségek, képességek fejlesztésére, a szakmatanulás megalapozására, a bemeneti kompetenciák kialakítására.

Az előkészítő 9. E. évfolyamba történő felvétel, átvétel feltételei:
 • 8 általános iskolai osztály elvégzése
 • Egészségügyi alkalmasság
 • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő határozata
 • Felvételi beszélgetés

Az Intézményünkben a tanulásban akadályozottak tanterve szerint tanuló nyolcadik évfolyamon végzett tanulók tanulmányaikat a felvételi eljárásban való részvétel nélkül helyben folytathatják. Esetükben a felvételi eljárás „helyett” a nevelőtestület hoz határozatot az 9. E évfolyamon történő továbbhaladásukról.

A szakiskolába történő felvétel, átvétel feltételei sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók esetében:
 • 8 általános iskolai osztály elvégzése
 • Egészségügyi alkalmasság
 • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő határozata
 • Felvételi beszélgetés
 • Az adott évben érvényes szakmai és vizsgakövetelmény mellékletében meghatározott bemeneti kompetenciák mérése – előre meghatározott időpontban (3 tagú felvételiztető bizottság előtt)
 • Kommunikációs, szociális készségek felmérése
 • Választott szakma iránti motiváltság felmérése
 • Mozgássérülés mellett a társuló fogyatékosságok feltérképezése
 • Alapkompetenciák felmérése (logikai gondolkodás, a szakmához tartozó, a tanuló biológiai korának megfelelő szakfogalmak ismerete, a szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti alapkompetenciák)
 • Szakmai kompetenciák felmérése (személyes kompetenciák, finommotorika, vizuális érzékelés, taktilis érzékelés, összehasonlítás, csoportosítás, szem-kéz koordináció, a szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti szakmai kompetenciák)
 • Info-kommunikációs kompetenciák felmérése (társas kompetenciák, emlékezet, figyelem, az adott szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti info-kommunikációs kompetenciák)
 • Mindennapi tevékenységekre (öltözködésre, tisztálkodásra, étkezésre, különböző konyhai, háztartási tevékenységekre, tájékozódásra, közlekedésre, ügyintézésre) vonatkozó kérdőívek, tesztek, melyet konduktorok dolgoznak ki

Felvételt az nyer, aki a nyolc osztály sikeresen befejezte, szakmai alkalmassága orvosilag alátámasztott, a tesztlapos felmérés során a legjobbak közé sorolható.

Akik a felvételi eljárásban azonos pontszámot érnek el, az általános iskolai 8. osztályos bizonyítvány eredményét vesszük figyelembe a döntés meghozatala során.

A szakiskolai belépés általános feltételei a 9.E évfolyamon, nálunk tanulókra is érvényesek.