Hét kutatási műhely működik Karunkon:

STANDARDIZÁLT MÉRÉSEK KUTATÁSI MŰHELYE

 

Műhelyvezető: Feketéné dr. Szabó Éva

Műhely tagjai: Dr. Habil Kelemen Anna, Vissi Tímea, hallgatók

A kutatási műhely 2016-ban alakult, a műhelyben oktatók, konduktorok, PhD és egyetemi hallgatók együtt dolgoznak a vállalt részfeladatoknak megfelelően: részt vesznek a mérési feladatokban, 

az új mérőeszközök kipróbálásában, illetve saját kutatási érdeklődésüknek megfelelően az eredmények elemzésében, értékelésében és publikálásában. A műhely szoros kapcsolatot ápol a gyakorló terület konduktoraival, vizsgálati-kutatási eredményeit a konduktorokkal ismerteti, és az eredmények gyakorlati hasznosítását támogatja.

A kutatóműhely célja a Pető András Kar gyakorló területein használt standardizált mérőeszközök beválásának vizsgálata, illetve új mérőeszközök felkutatása és kipróbálása. A konduktív pedagógia holisztikus szemléletéből és gyakorlatából következően a CP-vel élő gyermekek és felnőttek felmérése az egész személyiség feltérképezésére törekszik.

Jelenleg a nagymozgás, a kéz és karmozgások, a tanuláshoz szükséges alapkészségek és a szubjektív életminőség méréséhez találtunk alkalmas mérőeszközöket és mérési skálákat, ezeket a gyakorló terület rendszeresen használja. Folyamatban van a szociális készségek felméréséhez megfelelő, a CP-vel élő gyermekek/felnőttek körében is használható mérőeszközök felkutatása, kipróbálása, beválásuk esetén bevezetése a gyakorló területeken. A mérőeszközök kipróbálása mellett kiemelt célunknak tartjuk a CP-vel élő gyermekek/felnőttek fejlődésének nyomon követését, a különböző képességek alakulását, tipikus vagy éppen atipikus fejlődési mintázatok felrajzolását. Munkánk során felmérjük, rögzítjük és láthatóvá tesszük a konduktív nevelésben részt vevő gyermekek fejlődési ütemét és eredményeit. Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást.

Keressék bizalommal a műhelymunka vezetőjét a feketene.szabo.eva@semmelweis.hu címen.

TÖRTÉNETI KUTATÁSOK MŰHELYE

Műhelyvezető: Dr. Földesi Renáta
Műhely tagjai: Kállay Zsófia, Dr. Balogh Brigitta, hallgatók

Miért érdemes a történeti kutatások műhelybe jelentkezni, mit kínál a műhely? Összegyűjtöttünk néhány olyan információt, ami segítségére lehet a választásban!

A történeti kutatások műhelyének célja feltárni, megérteni és újra értelmezni a konduktív pedagógia történetét. Új nézőpontokkal, új forrásokkal és azok beépítésével szeretné árnyalni és gazdagítani a gyökereinkkel kapcsolatos tudást. Fontosnak tartjuk, hogy a kutatásokban való részvétel lehetőségével hallgatóinkat a konduktív világ részeseivé és egyúttal alakítóivá tegyük, történeti tudástranszfert hozzunk létre a múlt és a jövő összekapcsolásával az örökség ápolásával. Tudjuk, hogy a konduktori generációk személyes emlékei, a régvolt korszakok dokumentumai a szakmai tudás őrzői, ezek felfejtése, megértése számos új adalékkal szolgál a jelen kutatói számára. A történeti kutatást választó hallgatók tartalmas és hasznos módon egészíthetik ki a nálunk folytatott tanulmányaikat, hiszen alapítóink hagyatékának fel nem tárt forrásai, a mára már megsárgult mementók elemzése érdekes, izgalmas és mindemellett jelentőséggel bíró feladat. Hallgatóink a múlt megismerésén keresztül lehetőséget kapnak a jelen folyamatainak értelmezésére és a jövőbeli cselekvéshez szükséges elemző – a társadalmi, egyéni, kulturális adottságokat figyelembe vevő attitűd kialakítására, kutatásmódszertani ismeretek elsajátítására. A konduktív nevelés formálódásának, történeti hátterének feltárása, a dokumentumok kutathatóvá tétele stratégiai célunk, így a műhelytagok által létrehozott Kondpedita digitális archívum gondozása, tovább építése, a történeti források digitalizálása, tematikus rendezése, adatbázissá építése kiemelten kezelt terület, a csatlakozó hallgatók ebben is gyakorlatot szerezhetnek.

A történeti műhelyben szerzett kutatási tapasztalatok nyomán a múlt feltárásával kapcsolatos szakdolgozatok száma folyamatosan növekszik. A Tudomány és Hivatás kari folyóiratban lehetőség biztosított a műhely kutatási eredményeink publikálására, szélesebb körben való ismertetésére.
Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást. Keressék bizalommal a műhelymunka vezetőjét a foldesi.renata@semmelweis.hu címen.

MŰVÉSZETI KUTATÁSI MŰHELY

A művészeti kutatási műhely alapvetően a zene, valamint a vizuális és kézműves nevelés területén aktivizálódik.

Műhelyvezető:
Dr. Matos László ( Zenei kutatási alműhely)
Műhely tagjai:
Milesz Ágnes Dóra, Papp Eleonóra, hallgatók

1) A zenei kutatási alműhely fő célkitűzése, hogy megtalálja azokat az alternatív zenepedagógiai lehetőségeket, melyek segítségével a központi idegrendszeri sérült (elsősorban halmozottan sérült) gyermekek zenei nevelését és fejlesztését sikerrel és látványos eredményekkel realizálhatjuk.
A kutatás fő csapásvonala mentén új hangszerek, eszközök, a hagyományostól és a megszokottól eltérő zenei írás-olvasást elősegítő megoldások alkalmazása kerül előtérbe, elsősorban az óvodai csoportokban a 3-6 éves korosztály számára. A Kodály-koncepció alkalmazása mellett, annak alapvető elemeit megtartva, de a zene terápiás jellegét dominánsabban kiemelve a műhely autentikus megoldásokat szeretne felmutatni a súlyosan sérült gyermekeket befogadó és fejlesztő/nevelő csoportok számára.

Zenei kutatási  műhely bemutatása

Műhelyvezető:
Dr. Mascher Róbert (Vizuális és kézműves nevelési kutatási alműhely)
Műhely tagjai: Elek Ágnes, Vadász Zsuzsanna, hallgatók

2) A vizuális és kézműves nevelési kutatási alműhely keretén belül az alkotótevékenységek speciális alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk a központi idegrendszeri sérültek esetében.
Meghatározó témánk a képzőművészeti alkotómunka, a kézműves foglalkozások hozzáadott hatása a konduktív fejlesztő munkához, ezek szerepe a központi idegrendszeri sérültek életében, pályaorientációjában. (Kézműves foglalkozással az integrált foglalkoztatás felé.) Új anyagok, eljárások meghonosítsa a mindennapi gyakorlatban. Példa, a fotóművészet helye az oktatásban.

Önálló kutatási feladatunk megvizsgálni, a normál rajzfejlődéshez viszonyítva milyen különbségek figyelhetők meg a mozgássérült gyermekek rajzfejlődésében? Adatbázis létrehozása CP-s gyermekeink rajzaiból, majd az adatok birtokában az emberábrázolásuk sajátosságainak feltérképezése.

Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást.
Keressék bizalommal a műhelymunka vezetőit a matos.laszlo@semmelweis.hu és a mascher.robert@semmelweis.hu címen.

PEDAGÓGUSKUTATÁSOK ÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KUTATÁSOK MŰHELYE

Műhelyvezető: Dr. Túri Ibolya
A kutatási műhelyünk tagjai oktatók, konduktorok és hallgatók.
A kutatási műhely célja megalakulása óta változatlan: a pedagógushivatáshoz kapcsolódó vizsgálatok által a pályaorientáció és pályaválasztás beazonosítása, a pedagógus életpályára állás támogatása, az énkép és szakmai énkép (ki)alakulásának támogatása, pedagógusidentitás értelmezése, hatásvizsgálatok megalapozása.

A műhely által vezetett témakörök szorosan illeszkednek a műhely célkitűzéseihez, így nézetkutások és attitűdvizsgálatok keretében foglalkozik:

  • a konduktori pályaválasztás, konduktori pályaorientáció kérdéseivel, azaz miért választják a hallgatók ezt a képzést,
  • a konduktori szerep és tevékenység értelmezésével, azaz hogyan látják a szereplők a konduktor szerepét és feladatait,
  • a konduktori kompetenciák és hatáskörök, illetve a konduktoridentitás témaköreivel, azaz milyen egy jó konduktor, milyen konduktorrá szeretnének a hallgatók válni képzésük végére.

A képzéskutatások témakörén belül a pedagógusképzések, valamint a szűkebb értelemben a segítő szakmák, így különösen a konduktorképzés tekintetében bekövetkezett változások (szabályozások, képzési tartalom felülvizsgálata, akkreditációs folyamatok stb.) monitorozását végezzük, illetve összehasonlító vizsgálatok keretében vizsgáljuk az egyes képzések formai és tartalmi sajátosságait, a képzési kimenetek alakulását, a szakmakompetenciák változásainak feltérképezését is ideértve.
A Kutatási műhelymunka eredményei publikációs lehetőségei: publikációs lehetőségek, TDK, OTDK részvétel, szakdolgozati kutatás.
Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást.

Keressék bizalommal a műhelymunka vezetőjét a turi.ibolya@semmelweis.hu címen.

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ÉS FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ KUTATÁSI MŰHELY

 

Műhelyvezető: Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea
A kutatási műhelyünknek oktatók, konduktorok és hallgatók a tagjai.

Kutatási műhelyünkbe várjuk azon hallgatóinkat, akik szívesen kapcsolódnak be TDK program, szabadon választható tárgy vagy szakdolgozat választás keretében az alábbi témákba:

• A sikeres társadalmi integráció elősegítése (érzékenyítő programok, hatásvizsgálatok)
• Az oktatási, társadalmi és munkaerő piaci integráció lehetőségeinek kutatása
• A társadalmi beilleszkedés segítése: családsegítés, mentalhigiéne programok, életútelemzések, mentorprogramok

A kutatási műhelyünk által vezetett témakörök:
• Társadalmi érzékenyítés a pedagógia gyakorlatban
• A konduktív nevelés és a család együttműködésének vizsgálata
• Megváltozott munkaképességűek a munka világában
Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást.

Kérjük, írjon a műhelymunka vezetőjének a tenk.miklosne@semmelweis.hu címre.

ANYANYELVI NEVELÉST ÉS KOMMUNIKÁCIÓT TÁMOGATÓ MŰHELY

Műhelyvezető: Dr. Pintér Henriett
A műhely tagjai: Gál Franciska, hallgatók

Kiket várunk kutatási műhelyünkbe?
• a beszéd kifejezésével és a beszéd megértése,
• az olvasás-szövegértés és a helyesírás tanulási alapjai,
• a kézírás idegélettani és tanulási alapjai, vagy
• az írásbeli szövegalkotás kognitív, affektív és szociális alapjai iránt.

 

A kutatási műhely célja:
• A nemzetközi és a hazai szakirodalom feltárása
• A bizonyítékalapú gyakorlat megalapozása

A kutatási műhely által vezetett kutatási témakörök
• Esetelemzések készítése mint kommunikációs műfaj
• A gyakorlatban alkalmazott beavatkozások szisztematikus rögzítése az elemzésük és megvitatásuk érdekében fontos

  • a precizitás,
  • a megismételhetőség és
  • az összehasonlíthatóság.

• Nyelvi képességek beavatkozásaira irányuló tanulmányok áttekintése és vizsgálata

A kutatási műhelyben megvalósuló hallgatói feladatok
• Esetelemzések elkészítése
• Esetek és esetelemzések elemzése
• A nyelvi képességek vizsgálatára irányuló hazai és nemzetközi szakirodalom tematikus feltárása empirikus kutatása

A Kutatási műhelymunka eredményei publikációs lehetőségei: publikációs lehetőségek, TDK, OTDK részvétel, szakdolgozati kutatás.
Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást.

Kérjük, írjon a műhelymunka vezetőjének a pinter.henriett@semmelweis.hu címre.

EGÉSZSÉGKUTATÁS, SPORT ÉS ÉLETMINŐSÉGET TÁMOGATÓ MŰHELY

Kutatás vezető: Sáringerné Dr. habil. Szilárd Zsuzsanna
A műhely tagjai: Pázmándi Eszter, Antal Anikó, valamint oktatók, konduktorok és hallgatók

A kutatóműhely célja az egészséges életmód kialakításával, az egészség összetevőinek elemzésével, a sport életminőségre gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatások feltárása.

 

Várjuk a következő témákban egyéni, vagy team munkában kutatni szándékozó kutatásokat:

• a szabadidő aktív eltöltésének lehetőségei és hatásai ép és mozgássérült emberek esetében,
• a kortárs segítők szerepe az egészséges életmód kialakulásában,
• illetve az e-sport témakörökben.

Az egyes témakörökről szívesen adunk további részletező tájékoztatást.

Kérjük, írjon a műhelymunka vezetőjének a szilard.zsuzsanna@semmelweis.hu címre.