A Pető András Karon a konduktor alapképzésben (Konduktorképzés BA) óvodai és iskolai, valamint a pedagógiai rehabilitáció specializáció választására a képzés második félévének végén van lehetőség. A specializáció nem jelent szakképzettséget. Négy éves, nyolc féléves, nappali tagozatos alapképzésben vehet részt a felvételt nyert jelentkező.

A karon végzett hallgatók olyan hivatást választanak, amely speciális nevelői, oktatói tevékenységet jelent. A komplex személyiségfejlesztés minden életkorban elengedhetetlen követelmény, a legfőbb cél: a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült, sajátos nevelési igényű személyeket alkalmassá tenni az önellátásra, az önálló életvitelre. A konduktív nevelés eredményeként csökken a kiszolgáltatottságuk, a társadalom teljes értékű tagjaivá válhatnak.

A képzésről

A képzés a választott hivatásra, a konduktív nevelésre készít fel, az oklevél megszerzése arra jogosít, hogy az idegrendszeri sérülésből eredő, különböző mozgássérült gyermekekkel, fiatal felnőttekkel és idős személyekkel végezzék a speciális, egész személyiséget fejlesztő konduktív pedagógiai tevékenységet. Az óvodai specializációt választók a 3-8 éves mozgássérült gyermekek integrált/inkluzív nevelésének segítésére, az iskolai specializáción tanulók pedig a 6-12 éves mozgássérült gyermekek integrált, inkluzív oktatására válnak alkalmassá, ezzel segítve a mozgássérült gyermekek beilleszkedését a többségi környezetbe, személyiségük komplex fejlesztése által.

A képzés szigorú követelmények mentén zajlik. A gyakorlatorientált konduktor alapszak komoly lelki és fizikai odafigyelést igényel a hallgatóktól. Ezeknek az elvárásoknak csak azok tudnak megfelelni, akik élethivatásnak tekintik a mozgássérült személyek nevelését, a teljes emberi életre felkészítést.

Az eredményes konduktorképzés kulcseleme a gyakorlati képzés, mely a tanulási, oktatási folyamat szerves része. A Pető András Kar gyakorlóterületein évente mintegy 1000,  dominánsan mozgásproblémával küzdő gyermek és felnőtt vesz részt folyamatos vagy időszakos konduktív fejlesztésben, napközi-otthonos vagy bentlakó formában. Az intézmény baba-mama csoportokat, magyar köznevelési (szakszolgálat, óvoda, általános iskola), felnőtt és nemzetközi konduktív fejlesztő csoportokat egyaránt működtet, gyakorló területként.

Jelentkezés

A 2024 őszén induló konduktor alapszakos képzésünkre azok adhatják be jelentkezésüket elektronikus formában az e-felvételi keretében, a www.felvi.hu honlapon, akik legkésőbb a felvételi eljárás időszakáig rendelkeznek már középiskolai érettségi bizonyítvánnyal.

Alkalmassági VizsgÁLAT

A Pető András Karra jelentkezőknek ének-zene, beszéd és testi és fizikai-egészségügyi alkalmassági vizsgát kell tenni.

A jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy előre meghirdetett időpontban úgynevezett előzetes alkalmassági vizsgát tegyen. Sikeres vizsga után újabb (alkalmassági) vizsgát nem kell tennie.

Az alkalmassági vizsgálat négy elemből áll:

 • Ének alkalmassági vizsgálat
  Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. A feladatok között szerepel egyebek mellett néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása, a zenei emlékezet vizsgálata.


 • Beszéd alkalmassági vizsgálat
  Célja annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára. A feladatok között szerepel −egyebek mellett− szöveg felolvasása, a szóbeli szövegalkotó képesség, esetleges hangképzési zavarok, beszédritmusban észlelhető zavarok felmérése, kiszűrése.


 • Fizikai alkalmassági vizsgálat
  Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a iskolai, óvodai pálya gyakorlásának. A feladatok között van futás, zenés gimnasztika, labdavezetési gyakorlat és egyéb testnevelési felmérés. A kizáró okok közé tartozik a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.


 • Pályaorientációs beszélgetés
  Célja, hogy a jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, motivációját vizsgálja.

 

Az alkalmassági vizsgálat bármely területén kapott 0 pont egyenértékű a „nem alkalmas” minősítéssel.

 

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető szórólapunk.