A Pedagógiai Szakszolgálat nyári munkarendje alatt is – 07.10. – 08.18. – kedden és csütörtökön 9-14-ig, az előzetes regisztrálás alapján fogadja a jelentkezéseket. 
A szakszolgálati titkár +36 70 642 0117-es mobil számon várja a megkereséseket.

 

 


Intézményegység vezető: Gruber Mónika tel: +(36 1) 224-1584 mobil: +36 70 3314021 e-mail: gruber.monika@semmelweis-univ.hu

” Teljes életet élni nem tudunk elszigetelten, csak résztvevőként.” Hári Mária

Alapító Okiratban rögzített alapfeladatok/egyéb/szükséges/kötelező feladatok ellátása:

“Tevékenységi köre kiterjed enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és tanulók nevelésére, oktatására, továbbá a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásszervi fogyatékos gyermekek és tanulók nevelésére, oktatására, komplex konduktív nevelésére, ezen túlmenően az ellátottak egészségügyi és pedagógiai célú habilitációjára és rehabilitációjára, pedagógiai szakszolgálati ellátásra, kollégiumi nevelésre, utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésére és iskolaegészségügyi ellátásra.”

Jelenleg az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézet (EKPMI) pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegységre vonatkozó törvényi hátteret a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 13. fejezete tartalmazza. Alapító okiratunk szerint központi idegrendszeri sérülés esetén, a mozgássérült csecsemő/ gyermek óvodába lépéséig korai konduktív nevelést, gondozást, konduktív pedagógiai ellátást biztosítunk. Szükség esetén nevelési tanácsadást nyújtunk a hozzánk forduló családoknak. Tradícióink szerint a korai életkortól esélyt adunk a súlyos, halmozottan sérült gyermekek maximális fejlesztésére az agyi plaszticitásra építve. Intenzív Intervallum Konduktív  Csoportunkban biztosítjuk a modern agytudományok által képviselt holisztikus motivált, életkornak megfelelő, csoportban zajló komplex fejlesztést, kihasználva és szakmailag irányítva a támogató szülői magatartást, tanítva a családban zajló integrált nevelést. Az intenzív mozgás és értelemfejlesztés céljából, az eredményesség gyors elérése céljából a gyermek szüleivel együtt tanulja az egymáshoz való alkalmazkodást, a sérült, minőségileg eltérő fejlődésmenet közös korrigálását. Ebben a fejlesztő szituációban lehetőség van szociális kapcsolatok kiépítésére, szülői önsegítő csoportok alakítására, elfogadó, feltétel nélküli szeretet megtapasztalására. Mindezeket egy helyen, megfelelő tárgyi és szakmai feltételek között biztosítjuk.

Heti rend

A korai fejlesztés és gondozás az Intézményben a tanév elejétől tervezett heti rend alapján zajlik. A heti rend beosztásának alapját a tervezett első konduktív vizsgálatok és a csoportos fejlesztések, kontroll vizsgálatok  adják. A vizsgálati beosztás a konduktorok munkarendje alapján történik. Egész héten, párhuzamosan, bejelentkezési sorrend alapján, szakszolgálati titkár által koordinált ütemben zajlanak a vizsgálatok. Egy vizsgálat időtartama 1 – 1,5 óra életkortól függően. A vizsgálatok egyéni kezdeményezés, spontán jelentkezés, illetve védőnő és orvos által javasoltan zajlanak. Az adott héten vizsgált gyermekekről tanácsadási jegyzőkönyv és szakmai javaslat készül, amelyet két héten belül megkapnak a családok postai úton.

Intenzív intervallum csoportunkban 2-3 hetes csoportokat tervezünk, melynek beosztása 2023 június végéig elkészült.

Tevékenységeink

A Pedagógiai Szakszolgálat jogszabály szerinti tevékenységei: Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 46.§ 

A tanulónak joga van a fogyatékosság, sérülés, zavar, rendellenesség személyi adottság alapján az igények, nevelési szükségleteknek megfelelően megkülönböztetett ellátásra, különleges, rehabilitációs célú gondozásra.

Működési elvek

Az ellátáshoz való hozzáférésnél az esélyegyenlőség szempontjait feltétel nélkül érvényesíteni kell. A munka során mindig a gyermek érdekét kell szolgálni, biztosítva az állampolgári jogok tiszteletben tartását. A családot egységében segítjük, mind a szülő, mind a gyermek igényeit és lehetőségeit figyelembe véve. Amennyiben a gyermek ellátása az intézmény keretei között nem oldható meg, ill. más ellátási forma (pl. integrált nevelés) kedvezőbbnek látszik a gyermek szempontjából, erről tájékoztatni kell a szülőt, segítséget kell nyújtani a megfelelő intézmény kiválasztásánál.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Gyógypedagógiai/konduktív pedagógiai korai fejlesztés, oktatás és gondozás

  • Prevenció, nevelési tanácsadás
  • Intenzív, intervallum konduktív nevelés SNI 2-6 éves korú gyermekeknek
  • Egyéni és csoportos fejlesztés

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás 27. § (1)3 3 Módosította: 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 47. § 17. Az Nkt. 18. § (2) bekezdés f) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. (2) A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. (3) A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. (4) A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Nevelési tanácsadás

  • SNI besorolással nem rendelkező 3 év alatti gyermekek és 3 – 6 éves korig, amennyiben nem járnak óvodába

Óvoda és iskola pszichológiai tevékenységből:

  • Pszichológiai gondozás korai életkorú gyermekek és szüleik részére 0-6 éves korig.