HTI


HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 147/B szoba
INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Mascher Róbert főiskolai docens
TELEFON: (1) 224-1537
E-MAIL: mascher.robert@semmelweis-univ.hu

Az Intézet tevékenységének bemutatása:
Az Intézet alaptevékenysége a hazai és nemzetközi hallgatók humántudományi műveltségének alakítása, bővítése, a humántudományok alapjainak és legújabb kutatási eredményeinek elsajátíttatása, valamint hazai és nemzetközi tudományos kutatómunkák szervezése. További fontos tevékenysége a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati diszciplínáinak elhelyezése a humántudományok rendszerében a Konduktív Pedagógiai Intézettel szorosan együttműködve.

Pető András módszerének egyik alapgondolata a komplexitás, amely szerint a konduktív nevelésnek a nap minden tevékenységét, így a gyermekek oktatását is át kell hatnia. A konduktornak képesnek kell lennie a mozgássérült óvódás és a kisiskolás korú gyermekek oktatására, de a szabadidős tevékenységek hasznos szervezésére is. Oktatóink a konduktorképzés tanító és óvópedagógusi specializációkhoz kapcsolódó tantárgyelemek (matematika, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, beszédművelés, testnevelés, ének-zene, vizuális és technikai nevelés, bábjáték), valamint azok metodikájának oktatását látják el. Az Egység kiemelt feladata a konduktív pedagógiai képzéshez tartozó kiscsoportos gyakorlatok és a külső intézményekben folytatott integrált oktatási gyakorlatok módszertanának, tantárgypedagógiai vezetése.

A Humántudományi Intézet gondozza továbbá a pedagógia, a pszichológia és a társadalomtudományok körébe tartozó tantárgyelemeket. E tudományterületek szervesen illeszkednek a konduktív pedagógia elméletéhez és gyakorlatához, ily módon a humántudományok oldaláról alapozza meg a konduktorképzést. Az Intézet az angol, a német, a francia és az orosz szaknyelv tanulását is biztosítja, hogy a hallgatók képessé váljanak majdani munkájuk idegen nyelven történő elvégzésére is. A HTI körébe tartozó záródolgozati és TDK-témák mindennek jegyében kínálnak széleskörű választási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a hallgatók szellemi és fizikai állapotának javítását, általános műveltségének emelését is, amelynek jelentősége az értelmiségi attitűd kialakítása szempontjából is elsőrangú.

Kiemelt feladat még a hallgatók kutatásmódszertani kultúrájának kialakítása, amelynek jelentősége a konduktív pedagógia, mint kutató tudomány fenntartásának, és korszerűsödésének tekintetében elsőrangú. Tantárgyelemeinket, szabadon válaszható tárgyainkat folyamatosan korszerűsítjük, a konduktív nevelés tapasztalatinak és a tudományterületek új eredményeinek beépítésével.

A Humántudományi Intézet oktatói:

Babos Zsuzsanna, mesteroktató
babos.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu

Czigléné Farkas Katalin, adjunktus
cziglene_farkas.katalin_maria@semmelweisuniv.hu

Frank Tamás, tanársegéd
frank.tamas_zsolt@semmelweis-univ.hu

Hampuk Beáta, nyelvtanár
hampuk.beata@semmelweis-univ.hu

Hollósy Helga, nyelvtanár
hollosy.helga@semmelweis-univ.hu

Kollega-Tarsoly István Dr., tudományos főmunkatárs
kollega-tarsoly_istvan.daniel@semmelweis-univ.hu

Lengyel János Dr., nyelvtanár
lengyel.janos@semmelweis-univ.hu

Marosy Judit, nyelvtanár
marosy.judit@semmelweis-univ.hu

Mascher Róbert Dr., főiskolai docens (SE PAK HTI igazgató)
mascher.robert@semmelweis-univ.hu

Matos László Dr., főiskolai docens (SE PAK Oktatási dékánhelyettes)
matos.laszlo@semmelweis-univ.hu

Pintér Gábor Dr., tudományos főmunkatárs
pinter.gabor@semmelweis-univ.hu

Pintér Henriett Dr., főiskolai docens
pinter.henriett@semmelweis-univ.hu

Sáringerné Dr. habil Szilárd Zsuzsanna, főiskolai tanár 
szilard.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu

Sipeki Irén Dr., főiskolai docens
sipeki.iren_helen@semmelweis-univ.hu

Dr. Tenk Mikósné Dr. Zsebe Andrea, főiskolai tanár (SE PAK dékán) 
tenk.miklosne@semmelweis-univ.hu

A képzési egység ügyintézője:

Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Tantárgypedagógia szakos oktatók: 2. oktatói szoba, 06-(1) 224-1576
Nyelvtanárok: 152/c szoba 06-(1) 224-1500/1014
Pedagógia szakos oktatók: 152/b szoba , 06-(1) 224-1578

KPI


KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET

 

MB. INTÉZETIGAZGATÓ: Földesi Renáta
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 148/a szoba
TELEFON: (1) 224-1524  
E-MAIL: foldesi.renata@semmelweis-univ.hu

Az Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására. A hallgatók képzésük során képessé válnak bármely életkorú, központi idegrendszeri sérült konduktív neveléssel való fejlesztésére, e mellett óvodáskorú csoportok nevelésére, iskoláskorúak nevelő-oktatató munkájára. Ehhez biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket.

A Konduktív Pedagógiai Intézet (KPI) kiemelt feladatai közé tartozik a konduktor alapszak tartalmának folyamatos megújítása, frissítése. Oktatóink kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg képzési kínálatunkban.

A képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatások megszervezése, végzése, a hallgatók tudományos munkájának irányítása, segítése, a konduktív nevelés hatásvizsgálatának tervezése, szervezése, továbbá a konduktív nevelés eredményeinek publikálása szintén kiemelkedő tevékenységei közé tartozik.

További feladatai az Intézetnek a konduktor alapszakon a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati tantárgyainak tanítása, a szakmai gyakorlatok szervezése, irányítása. Az óvoda és az iskola specializációt választó hallgatók felkészítése az integrált csoportokban, osztályokban folyó nevelő-oktató munkára.

A KPI fontos tevékenységei közé sorolhatóak a szakirányú, szakmai továbbképzések, tréningek, kurzusok meghirdetése, a konduktív pedagógia eredményeinek rendezése, archiválása, hazai és külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviselete, részvétel a külföldi egyetemeken folyó konduktív pedagógiai képzésekben.

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET OKTATÓI

Feketéné dr. Szabó Éva 
PhD főiskolai tanár
214. szoba
feketene_szabo.eva@semmelweis-univ.hu

Dr. Kelemen Anna
PhD főiskolai tanár
149. szoba
kelemen.anna@semmelweis-univ.hu

Pásztorné dr. Tass Ildikó 
PhD főiskolai tanár
147. szoba
pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu

Dr. Túri Ibolya
PhD főiskolai docens
218. szoba
turi.ibolya@semmelweis-univ.hu

Dr. Gergev Gyurgyinka
PhD főiskolai adjunktus
149. szoba
gergev.gyurgyinka@semmelweis-univ.hu

Horváthné Kállay Zsófia 
tanársegéd
148/b. szoba
horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu

Földesi Renáta
tanársegéd
148/a. szoba
foldesi.renata@semmelweis-univ.hu

Dr. Benyovszky Andrea
PhD mesteroktató
benyovszky.andrea@semmelweis-univ.hu

Gál Franciska
mesteroktató
148/b. szoba
gal.franciska@semmelweis-univ.hu

Kolumbán Erika
mesteroktató
149. szoba
kolumban.erika@semmelweis-univ.hu

Daróczy Eszter Andrea 
mesteroktató
221. szoba
daroczy_eszter.andrea@semmelweis-univ.hu

Bányainé Bejczi Erika 
mesteroktató
149. szoba
bejczi.erika@semmelweis-univ.hu

Tanulmányi Központ


TANULMÁNYI ÉS HALLGATÓI KÖZPONT, KARRIERIRODA

CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8, B-épület B02, B02/a, B04 szoba
ELEFON: (1) 224-1557

Ügyfélfogadás:
Hétfő-kedd: 9.00 – 12.00
Szerda, csütörtök: 13.00 – 15.00
Péntek: 10.00 – 12.00

Tanulmányi osztályvezető:
Dr. Balogh Emese Celeszta, osztályvezető
Telefon: +36-1- 224-1556
Email: balogh.emese_celeszta@semmelweis-univ.hu
Belső mellék: 62556

Munkatársak:

Balogh István Lászlóné, ügyintéző
Telefon: +36-1- 224-1557
Email: balogh.istvan_laszlone@semmelweis-univ.hu
Belső mellék: 62557

Tamás Eszter, ügyintéző
Telefon: +36-20-666-2446
Email:  tamas.eszter@semmelweis-univ.hu
Belső mellék: 62446

Hajdu Zita Valéria, adminisztrátor
Telefon: +36-20-666-2409
Email: hajdu.zita@semmelweis-univ.hu
Belső mellék: 62409

Könyvtár


HÁRI MÁRIA KARI KÖNYVTÁR ÉS FORRÁSKÖZPONT
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
TELEFON: (1) 224-1562
E-MAIL: konyvtar-pak@semmelweis-univ.hu

A Pető András Karon működő Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont a konduktív pedagógia, valamint a konduktor-képzés, illetve továbbképzés szakkönyvtára. Feladatunk a mozgássérültek konduktív nevelésével foglalkozó intézmények munkatársainak, hallgatóinak és neveltjeinek ellátása az oktatáshoz, szakszerű tevékenységhez szükséges szakirodalommal, valamint információt nyújtunk a konduktív nevelés iránt érdeklődők számára. A könyvtár gyűjteménye országos szinten egyedülálló. Célunk, hogy szakirodalmi szolgáltatásunk révén segítsük a konduktív nevelésben részesülő mozgássérültek életvitelét, társadalmi integrációját. Az intézményben tanuló általános iskolás mozgássérültek részére iskolai könyvtárat is működtetünk.

A KÖNYVTÁR VEZETŐJE:

Dr. Kollega Tarsoly István
TELEFON: (1) 224-1520
E-MAIL: kollega-tarsoly.istvan_daniel@semmelweis-univ.hu

MUNKATÁRSAK:

Végh Judit könyvtáros
E-MAIL: vegh.judit@semmelweis-univ.hu
Telefon: (1) 224-1562

Zalavári Noémi könyvtáros
E-MAIL: zalavari.noemi@semmelweis-univ.hu
Telefon: (1) 224-1562

GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖNYVTÁR
CÍM: 1118 Budapest, Villányi út 67.
VEZETŐ: Dobos Zsolt iskolai könyvtáros
TELEFON: (1) 372-7355
E-MAIL dobos.zsolt@semmelweis-univ.hu