HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET


HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET

 

INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Mascher Róbert főiskolai docens
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 147/B szoba
TELEFON: (1) 224-1537
E-MAIL: mascher.robert@semmelweis-univ.hu

Az Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és nemzetközi hallgatók humántudományi műveltségének alakítása, bővítése, a humántudományok alapjainak és legújabb kutatási eredményeinek elsajátíttatása, valamint hazai és nemzetközi tudományos kutatómunkák szervezése. További fontos tevékenysége a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati diszciplínáinak elhelyezése a humántudományok rendszerében a Konduktív Pedagógiai Intézettel szorosan együttműködve.

Pető András módszerének egyik alapgondolata a komplexitás, amely szerint a konduktív nevelésnek a nap minden tevékenységét, így a gyermekek oktatását is át kell hatnia. A konduktornak képesnek kell lennie a mozgássérült óvódás és a kisiskolás korú gyermekek oktatására, de a szabadidős tevékenységek hasznos szervezésére is. Oktatóink a konduktorképzés tanító és óvópedagógusi specializációkhoz kapcsolódó tantárgyelemek (matematika, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, beszédművelés, testnevelés, ének-zene, vizuális és technikai nevelés, bábjáték), valamint azok metodikájának oktatását látják el. Az Egység kiemelt feladata a konduktív pedagógiai képzéshez tartozó kiscsoportos gyakorlatok és a külső intézményekben folytatott integrált oktatási gyakorlatok módszertanának, tantárgypedagógiai vezetése.

A Humántudományi Intézet gondozza továbbá a pedagógia, a pszichológia és a társadalomtudományok körébe tartozó tantárgyelemeket. E tudományterületek szervesen illeszkednek a konduktív pedagógia elméletéhez és gyakorlatához, ily módon a humántudományok oldaláról alapozza meg a konduktorképzést. Az Intézet az angol, a német, a francia és az orosz szaknyelv tanulását is biztosítja, hogy a hallgatók képessé váljanak majdani munkájuk idegen nyelven történő elvégzésére is. A HTI körébe tartozó záródolgozati és TDK-témák mindennek jegyében kínálnak széleskörű választási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a hallgatók szellemi és fizikai állapotának javítását, általános műveltségének emelését is, amelynek jelentősége az értelmiségi attitűd kialakítása szempontjából is elsőrangú.

Kiemelt feladat még a hallgatók kutatásmódszertani kultúrájának kialakítása, amelynek jelentősége a konduktív pedagógia, mint kutató tudomány fenntartásának, és korszerűsödésének tekintetében elsőrangú. Tantárgyelemeinket, szabadon válaszható tárgyainkat folyamatosan korszerűsítjük, a konduktív nevelés tapasztalatinak és a tudományterületek új eredményeinek beépítésével.

A Humántudományi Intézet oktatói:

Czigléné Farkas Katalin, adjunktus
cziglene_farkas.katalin_maria@semmelweisuniv.hu

Frank Tamás, tanársegéd
frank.tamas_zsolt@semmelweis-univ.hu

Hampuk Beáta, nyelvtanár
hampuk.beata@semmelweis-univ.hu

Hollósy Helga, nyelvtanár
hollosy.helga@semmelweis-univ.hu

Kollega-Tarsoly István Dr., tudományos főmunkatárs
kollega-tarsoly_istvan.daniel@semmelweis-univ.hu

Lengyel János Dr., nyelvtanár
lengyel.janos@semmelweis-univ.hu

Marosy Judit, nyelvtanár
marosy.judit@semmelweis-univ.hu

Mascher Róbert Dr., főiskolai docens (SE PAK HTI igazgató)
mascher.robert@semmelweis-univ.hu

Matos László Dr., főiskolai docens (SE PAK Oktatási dékánhelyettes)
matos.laszlo@semmelweis-univ.hu

Pintér Gábor Dr., tudományos főmunkatárs
pinter.gabor@semmelweis-univ.hu

Pintér Henriett Dr., főiskolai docens
pinter.henriett@semmelweis-univ.hu

Sáringerné Dr. habil Szilárd Zsuzsanna, főiskolai tanár 
szilard.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu

Sipeki Irén Dr., főiskolai docens
sipeki.iren_helen@semmelweis-univ.hu

Dr. Tenk Mikósné Dr. Zsebe Andrea, főiskolai tanár (SE PAK dékán) 
tenk.miklosne@semmelweis-univ.hu

Valentné Dr. Albert Éva, adjunktus
valentne_albert.eva@semmelweis-univ.hu

 

A képzési egység ügyintézője:

Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Tantárgypedagógia szakos oktatók: 2. oktatói szoba, 06-(1) 224-1576
Nyelvtanárok: 152/c szoba 06-(1) 224-1500/1014
Pedagógia szakos oktatók: 152/b szoba , 06-(1) 224-1578

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET


KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET

 

INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Földesi Renáta
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 148/a szoba
TELEFON: (1) 224-1524  
E-MAIL: foldesi.renata@semmelweis-univ.hu

Az Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására. A hallgatók képzésük során képessé válnak bármely életkorú, központi idegrendszeri sérült konduktív neveléssel való fejlesztésére, e mellett óvodáskorú csoportok nevelésére, iskoláskorúak nevelő-oktatató munkájára. Ehhez biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket.

A Konduktív Pedagógiai Intézet (KPI) kiemelt feladatai közé tartozik a konduktor alapszak tartalmának folyamatos megújítása, frissítése. Oktatóink kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg képzési kínálatunkban.

A képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatások megszervezése, végzése, a hallgatók tudományos munkájának irányítása, segítése, a konduktív nevelés hatásvizsgálatának tervezése, szervezése, továbbá a konduktív nevelés eredményeinek publikálása szintén kiemelkedő tevékenységei közé tartozik.

További feladatai az Intézetnek a konduktor alapszakon a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati tantárgyainak tanítása, a szakmai gyakorlatok szervezése, irányítása. Az óvoda és az iskola specializációt választó hallgatók felkészítése az integrált csoportokban, osztályokban folyó nevelő-oktató munkára.

A KPI fontos tevékenységei közé sorolhatóak a szakirányú, szakmai továbbképzések, tréningek, kurzusok meghirdetése, a konduktív pedagógia eredményeinek rendezése, archiválása, hazai és külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviselete, részvétel a külföldi egyetemeken folyó konduktív pedagógiai képzésekben.

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET OKTATÓI

Feketéné dr. Szabó Éva 
PhD főiskolai tanár
214. szoba
feketene_szabo.eva@semmelweis-univ.hu

Dr. Kelemen Anna
PhD főiskolai tanár
149. szoba
kelemen.anna@semmelweis-univ.hu

Pásztorné dr. Tass Ildikó 
PhD főiskolai tanár
147. szoba
pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu

Dr. Túri Ibolya
PhD főiskolai docens
218. szoba
turi.ibolya@semmelweis-univ.hu

Dr. Balogh Brigitta
PhD fősikolai docens
149. szoba
balogh.brigitta_zsuzsanna@semmelweis-univ.hu

Dr. Gergev Gyurgyinka
PhD főiskolai adjunktus
149. szoba
gergev.gyurgyinka@semmelweis-univ.hu

Dr. Földesi Renáta
PhD főiskolai adjunktus
148/a. szoba
foldesi.renata@semmelweis-univ.hu

Kállay Zsófia 
tanársegéd
148/b. szoba
horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu

Dr. Benyovszky Andrea
PhD mesteroktató
benyovszky.andrea@semmelweis-univ.hu

Gál Franciska
mesteroktató
148/b. szoba
gal.franciska@semmelweis-univ.hu

Kolumbán Erika
mesteroktató
149. szoba
kolumban.erika@semmelweis-univ.hu

Vissi Tímea
tudományos segédmunkatárs
149. szoba
vissi.timea@semmelweis-univ.hu