Az alkalmassági vizsgáról szóló videónk alább tekinthető meg:

 

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA FOGALMA
A felsőoktatási intézmény által meghatározott ellenőrzési forma,  amely a választott szakképzettség ellátásához szükséges képességeket   vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető képességekkel.

ELEMEI:

 • Ének alkalmassági vizsga
 • Beszédalkalmassági vizsga
 • Fizikai alkalmassági vizsga
 • Pályaorientációs beszélgetés (2024-től)

1. ÉNEK ALKALMASSÁGI VIZSGA

CÉLJA: Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

FELADAT:

 • A hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
 • szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

2. BESZÉDALKALMASSÁGI VIZSGA

CÉLJA: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

FELADAT:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

KIZÁRÓ OKOK:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

3. FIZIKAI ALKALMASSÁGI VIZSGA

KÖVETELMÉNYEK:

 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

KIZÁRÓ OKOK:

 • a kondíciós állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható,
 • valamint, a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés

4. PÁLYAORIENTÁCIÓS BESZÉLGETÉS

CÉLJA: a jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, motivációját vizsgálja.


EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL – A SÚLYOSSÁG MÉRLEGELÉSE ALAPJÁN – KIZÁRÓ OK LEHET:
 •  hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • mindennemű szívbillentyűhiba,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést;
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás olyan fokú korlátozottsága, amely zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok.
KIZÁRÓ OKOK:
 • diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb részképesség zavar

ELŐALKALMASSÁGI VIZSGA:

Időpontja: 2024. január 27. (szombat) 8:00 óra

ALKALMASSÁGI VIZSGA:

Időpontja: 2024. május 11. (szombat) 8:00 óra

Időpontja: 2024. június 01. (szombat) 8:00 óra

Helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Térítési díja: 4.000, – Ft.

 

Az (elő)alkalmassági vizsgadíjat a Semmelweis Egyetem az alábbi bankszámlájára kérjük utalni:

HUF Főszámla: 11784009-22236665

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbi megjegyzést: PAK (elő)alkalmassági vizsgadíj

A SZÁMLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:
 • Név
 • Irányítószámos lakcím
 • TAJ- vagy adószám

A befizetett vizsgadíjról kiállított számlát a jelentkező által megadott névre, irányítószámos lakcímre megküldjük.

AMIT HOZNIA KELL MAGÁVAL:
 • Tornafelszerelés (rövidnadrág, póló, sportcipő)
 • Lista az énekekről

Az a vizsgázó, aki sikeresen tette le az előalkalmassági vizsgát, nem kell alkalmassági vizsgát tennie. Előalkalmassági vizsgára jelentkezni a balogh.istvan.laszlone@semmelweis.hu e-mail címen lehet.

 

 

Felvételi tájékoztató elérhető erre a linkre kattintva