Az alkalmassági vizsgáról szóló videónk alább tekinthető meg:

 

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA FOGALMA
A felsőoktatási intézmény által meghatározott ellenőrzési forma,  amely a választott szakképzettség ellátásához szükséges képességeket   vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető képességekkel.

Elemei:

 • Ének-zenei alkalmassági vizsga
 • Beszédalkalmassági vizsga
 • Fizikai alkalmassági vizsga
 1. Ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
 • szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
 • Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
 1. Beszédalkalmassági vizsga

Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.
 1. Fizikai alkalmassági vizsga

Követelmények:

 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

 • a kondíciós állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható,
 • valamint, a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés;

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 •  hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • mindennemű szívbillentyűhiba,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést;
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás olyan fokú korlátozottsága, amely zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok.

Kizáró okok:

 • diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb részképesség zavar,

Előalkalmassági vizsga:

Ideje: 2021. január 30. (szombat) 8.00 óra

Alkalmassági vizsga:

Időpontja: 2021. május 15. (szombat) 8.00 óra

Helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Térítési díja: 4.000, – Ft.

A befizetés módjáról, később tájékoztatjuk Önöket.

Az a vizsgázó, aki sikeresen tette le az előalkalmassági vizsgát, nem kell alkalmassági vizsgát tennie. 

 • Aki több intézménybe jelentkezik, annak a behívó intézményben kell a vizsgát letennie, mert az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják.
 • A behívó intézmény: az első helyen megjelölt intézmény.
 • Más intézményben vagy korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el az alábbi eset kivételével.
 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.
 • Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel értékelhető.

Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

 

Felvételi tájékoztató elérhető erre a linkre kattintva