Iskolánk a nemzetközileg is ismert és elismert konduktív pedagógia módszerével történő habilitációs – rehabilitációs fejlesztés mellett közoktatási feladatot is ellát: a tanköteles korú mozgássérült, 1 – 8. osztályos ép intellektusú, illetve tanulásban akadályozott 1 – 8. osztályos gyermekek iskolarendszerű nevelése-oktatása része a magyar közoktatásnak. Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptantervre alapozva fogalmazza meg céljainkat, feladatainkat. Gyakorló Általános Iskolánkban elsősorban központi idegrendszeri eredetű (cerebral paresis, spina bifida, stb.) mozgássérült, tanköteles gyermekekeket fogadjuk.

Konduktív Gyakorló Általános Iskola
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 67.
Igazgató:
Liptákné Papp Judit
Telefon:
+36 70 642 0119
E-mail: liptaknepapp.judit@semmelweis.hu

Célunk:

Pedagógiánk legfőbb célja, hogy tanítványaink életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően képessé váljanak a tevékeny életmódra, önálló életvezetésre. Alapelvünk, hogy az ehhez szükséges képességekre a gyermekek csoportos foglalkozások keretében aktív tanuláson keresztül tegyenek szert. A mozgástanulás szerves része a nevelési- oktatási folyamatnak. Az észlelés-érzékelés és a kognitív funkciókkal együtt speciális integrált foglalkozásokon (feladatsorok) naponta tanulják a hely és helyzetváltoztatás különböző módjait. A tanultakat azután egy jól szervezett napirend során, életkoruknak megfelelő, célszerű tevékenységeken keresztül, változatos módokon gyakorolják. Az észlelés, a mozgás, az értelem, az érzelmi-akarati élet funkcióit, egyidejű, komplex fejlesztését, a tevékenységek irányítását ugyanaz a pedagógus – a konduktor – végzi az egész nap során, egységes szemléletű munkacsoportokban dolgozva egy-egy gyerekközösségben. A különböző funkciók tanulása ily módon folyamatosan biztosított az egész nap során, akár a tanítási órákról, akár a szabadidős programokról vagy az önellátási teendőkről legyen is szó.

“Alapozó (iskola előkészítő) 1. évfolyam”

Általános iskolánk egyik sajátossága, az egy tanévet felölelő, az 1. osztályhoz kapcsolódó, előkészítő szakasz biztosítása, melyben főként készség- és képességfejlesztés, az esetleges tanulási zavarok prevenciója és korrekciója történik. A cerebral paresises gyermekeknél sok esetben különböző mértékű, az iskolai tanulás sikerességét befolyásoló észlelési zavarok és a megismerő képesség zavarai jelenhetnek meg, melyek megelőzése és javítása tervezett fejlesztés keretében szükséges mielőtt az 1. osztályba lépnének. Az iskolai követelmények teljesítését a finom kézmozgások fejletlensége és a tapasztalathiány is nehezítheti. A tanulási zavarok szűrése, korrekciója, gyermekek felzárkóztatása  konduktor által tervezett, éves munkarendbe illeszkedő, tevékenységcentrikus, játékosan és sokoldalú szemléltetéssel kidolgozott foglalkozások révén valósul meg, speciális tanmenet szerint.

Esélyteremtő osztály felkészítés az integrált (többségi iskolában) történő nevelésre oktatásra

Ezt az osztálytípust enyhe fokban mozgássérült illetve ép mozgású részképesség-zavarokkal, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek számára szervezzük. Ez a nevelési- oktatási forma is kis létszámú osztályban folyik, melyben konduktor-tanítók, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok tanítják a gyerekeket. Komplex, tanulási zavarokat megelőző, képességfejlesztő programot valósítunk meg intenzív mozgásfejlesztéssel. Módszereink, eszközeink tanulóink egyéni sajátosságaihoz igazodnak. Az olvasás, írás, és a matematika oktatása, a diszlexia-, diszgráfia-, illetve diszkalkulia prevenciós módszerrel folyik.

Gépi írás

Mozgássérült gyermekeink jövőjének szempontjából, elengedhetetlen, hogy a tanulók megtanulják a számítógép hatékony kezelését, az adatok gyors gépbe vitelét, a szinte automatikus írás kialakítását. A gépi írás tanításának legfontosabb célja a tanulók iskolai munkájának segítése, a számítógéppel segített kommunikáció és tanulás megalapozása, a másolási készség fejlesztése, a tanulók helyesírásának javítása. 

Speciális beszédfejlesztő módszerek

Logopédiai fejlesztés, augmentatív kommunikáció. Tanulóink – sérülésükből eredően – nemcsak mozgásukban korlátozottak, hanem igen gyakran súlyos kommunikációs zavarral is küszködnek. Ezért kapnak kiemelkedő hangsúlyt a sérültek oktatásában a különféle beszédfejlesztési módszerek  pl. az augmentatív kommunikáció vagy a logopédiai fejlesztés.

Életvitel program

Neveltjeink zökkenőmentes társadalmi integrációjának megvalósulása érdekében végezzük folyamatosan a pedagógiai programunkban szereplő ún. életvitel programot, mint egy másik fontos jelentőségű specialitásunkat. Az önkiszolgálási teendők elsajátítása alapvető fontosságú, ezenkívül a program tartalmazza a társadalmi szokások kialakítását is.