Pályázati felhívás 

A Semmelweis Egyetem Pető András Kara pályázatot hirdet a konduktív nevelési tevékenységgel, valamint a konduktorképzéssel összefüggő tananyag- és képzéstartalom fejlesztések, módszertani innovációk, új mérési modellek- és eszközök tesztelésének és alkalmazásának lehetőségei, programinnovációk témakörében annak érdekében, hogy azok eredményeinek disszeminációját, minősített publikációját és a szakmai közösséggel való minél szélesebb körű megismertetését támogassa.

A pályázat címe: Pető András – Hári Mária Mentorprogram

 A pályázat meghirdetésének célja, hogy a Semmelweis Egyetem Pető András Kar munkatársainak, hallgatóinak szakmai ismereteit és gyakorlati tapasztalatait gazdagítsa, valamint a vizsgálati témák és innovációk iránt érdeklődő szakemberek véleményét és javaslatait is megismerje. 

A pályaművek elsősorban a konduktív nevelési tevékenységgel, annak eredményei mérésével, valamint a képzés curriculumának felülvizsgálatával összefüggő valós képzési, módszertani, oktatásszervezési problémákra megoldást kínáló, valamint a képzés minőségi megújítását, fejlesztését, színvonalát javító pályázati ötletek rendszerszemléletű megközelítéssel történő megoldásait mutassák be.

A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje:
 1. A pályázók köre: A pályázaton kizárólag a Pető András Kar főállású munkatársai (oktatók, konduktorok, kutatók, egyéb munkavállalók) és hallgatói pályázathatnak – kizárólag kutatópárok (senior-junior kutató), valamint kutatócsoportok keretében. Pályázni közösen, a kollektíven elkészített pályázati munkával lehet.

 2. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot az erre kialakított pályázati űrlapon, kizárólag elektronikus úton, a Pető András Kar Dékáni Hivatala részére címzetten kell benyújtani. A pályázat címében szerepeljen: „Pető-Hári Mentorprogram pályázat”.

 3. Pályázati határidők:

A pályázati időszak megnyitása: 2023. november 24.

A pályázat benyújtásának (feltöltésének) határideje: 2024. március 15., 24:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 30.

A nyertes pályázattal érintett megvalósítási időszak: 2024. május 1. – 2025. április 30-ig tart.

 1. A pályázatok elbírálásának rendje: A határidőben beérkezett pályaműveket, azok formai és tartalmi megfelelőségét, a Pető András Kar dékánja által kijelölt 5 fős Pályázati Bíráló bizottság véleményezi és bírálja el. A Pályázati Bíráló Bizottság tagjai: 1 fő HTI oktató, 1 fő KPI oktató, 1 fő KPK munkatárs, 1 fő Hári Mária Könyvtár és FK munkatárs, 1 fő kutatási munkatárs. A bizottság a pályázatokat zárt ülésben bírálja el, üléséről jegyzőkönyvet vezet. A véleményezett pályázatok közül a Bizottság rangsort állít fel, majd döntését szavazattöbbséggel hozza meg. A pályázaton egy-egy 1., 2. és 3. helyezés hirdethető.
 1. A nyertes pályázat disszeminációja: A helyezést elért pályázók vállalják – a pályázat alapját képező fejlesztési/innovációs program/eszköz/film, oktatási segédanyag stb. létrehozása mellett – egy-egy magyar és angol nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tudományos közlemény megjelentetését, szakfilm esetén annak elkészítését és szóbeli bemutatását, illetve képzési-, módszertani, oktatásszervezés stb. tartalom esetén nyilvános gyakorlatba vételét.

 1. Formai és tartalmi követelmények:

A pályázati űrlap kötelezően kitöltendő elemei:

 • A pályázók személyes adatai (kutatópár/kutatócsoport esetében is személyenként szükséges megadni – a pályázó(k) neve, intézménye, jogviszonya az Egyetemmel, kapcsolattartási adatok, általános nyilatkozatok – pályamű saját, közös szellemi tevékenység eredménye, az eredmények nem sértik harmadik személy/szervezet szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb (szerzői, iparjogvédelmi) jogait, a pályamű vonatkozásában az SE Szellemi tulajdon-kezelési Szabályzat elismerése;
 • A pályázat szakmai ismertetése: a kutatás/innováció célja, szöveges, szakmailag indokolt bemutatása (max. 2500 karakter)
 • Az ötlet/találmány/fejlesztés/innováció szakmai/tartalmi/műszaki leírása, a fejlesztés indokoltsága (max 2500 karakter)
 • Megvalósíthatóság feltételeinek ismertetése: a projekt terv és megvalósításához szükséges feltételek bemutatása (max. 2500 karakter)
 • A pályázat pénzügyi terve: a pályázott tevékenység költségvetésének részletes terve
 • Hasznosíthatóság, eredmény bemutatása: a pályázati tevékenység eredményeként várhatóan előálló eredmény, hasznosítási koncepció bemutatása (2500 karakter)
 • A pályázók szakmai önéletrajzai

PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE

Kizárólag a hiánytalanul, a fenti formai és tartalmi kifejtéseket tartalmazó pályázat tekinthető érvényesnek, így elbírálására is ezek együttes teljesülése esetén kerülhet sor.

 1. A pályázattal elnyerhető egyszeri támogatás összege, kifizetésének módja, szakmai és pénzügyi beszámoló készítése:
 • Első díj: 1.800.000.- Ft (bruttó)
 • Második díj: 1.000.000.- Ft (bruttó)
 • Harmadik díj: 600.000.- Ft (bruttó)

A pályázat megvalósíthatósági feltételeinek részletezése szerint, de maximum két részletben történhet a pályázati összeg felhasználása/kifizetése. A pályázati összegből személyi munka elismerése és díjazása, eszköz beszerzése, tartalom fejlesztése/előállítása stb. is finanszírozható. Pályázati előlegként egyszeri 50.000.- Ft vehető fel. A pályázaton díjazást elnyert eredmény eléréséről szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni, amelynek benyújtási határideje és helye: 2024. május 31., SE PAK Dékáni Hivatal. A pályázati űrlap a jelen előterjesztés melléklete.