Betűméret: A A A

Orvosi pszichológia (AOK)

2020/2021. 2.évf.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve:  Orvosi pszichológia
Angol nyelven: Medical Psychology
Német nyelven: Medizinische Psychologie         Kreditértéke: 4  
Heti óraszám:          előadás: 1                gyakorlat: 2,5             szeminárium:Tantárgy típusa:     kötelező       kötelezően választható     szabadon választható
Tanév: 2020/2021.
Tantárgy kódja: AOKMAG735_1M
Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György
Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36-1-210-2953
Beosztása: tanszékvezető egyetemi docens
Habilitációjának kelte és száma: kelte 2019.06.08., száma: 05/2019
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát, a pszichoterápiás segítségnyújtást is tárgyalja. A tárgy központi témakörei a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek nem választhatók el az orvosi kompetenciáktól és mindennapi orvosi gyakorlattól. A tárgy oktatása a korábban oktatott társtudományokon alapulva a pszichológiai készségek fejlesztését is tartalmazza.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.
Avicenna International College, 1089 Budapest, Orczy út 3.
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy
·         a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát felmérje
·         alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához
·         a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson
·         krízishelyzeteket kezeljen
·         konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel
·         a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai)
·         pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban
·         képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja: Minimum: 7, maximum: 16 fő.
Az első félévben A–D csoportok, a második félévben E–H csoportok.
A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül.

 

A tárgy részletes tematikája:

Előadások:

1. hét: A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai
készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika,
empátia. (Purebl György)
2. hét: A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás
(Bódizs Róbert)
3. hét: Magatartás-orvoslási beavatkozások a stresszel való megküzdés
elősegítésére (Stauder Adrienne)
4. hét: Fájdalom, fájdalomzavarok és a kezelésük gyermek- és felnőttkori
sajátosságai (Major János)
5. hét: Addiktológiai problémák az általános orvosi rendelőben (Szily Erika)
6. hét: A személyiség és személyiségzavarok (Kőpájer Gabriella)
8. hét: Pszichoonkológia és palliatív terápia (Kegye Adrienne)Gyakorlatok:
1.      hét: A tematika és a követelmények megbeszélése, bevezetés az orvosi pszichológiába
2.      hét: Pszichológiai alapok I.: anatómiai alapok, percepció, gondolkodás, memória, intelligencia
3.      hét: Pszichológiai alapok II.: érzelmek, tanulás, motiváció
4.      hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
5.      hét: Alvás-ébrenléti zavarok, differenciáldiagnosztika és terápiás alapelvek
6.      hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban
7.      hét: Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, fájdalom, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei
8.      hét: A hangulatzavarok (disztímia, depresszió, posztpartum depresszió) felismerése és kezelése alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók segítségével
9.      hét: Krízis, akut stressz, posztraumás stressz zavar, szuicidium, pszichológiai elsősegély
10.  hét: Adherencia, compliance, az életmódváltás segítése a mindennapi orvosi gyakorlatban
11.  hét: Evészavarok és testképzavarok
12.  hét: Szexualitás, szexuális orientáció, nemi identitás, szexuális zavarok és kezelésük a mindennapi orvosi gyakorlatban
13.  hét: Haldoklás, halál, veszteségek, gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban, perinatális veszteségek
14.  hét: Stresszkezelő készségek, konfliktuskezelés, kiégés-megelőzés és technikák a mindennapi gyakorlatban
Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
Orvosi kommunikáció, Pszichiátria, Pszichoterápia, Neurológia, Belgyógyászat, Alvásmedicina
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: –
(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A gyakorlatokon való aktív részvétel, legfeljebb három hiányzás megengedett. Vis major helyzet esetében, legfeljebb 1 alkalommal, egyedi elbírálás alapján ezt az alkalmat egy másik csoportban való részvétellel lehet pótolni.
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: –
(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)
A félév aláírásának követelményei:
(1) Szabadon választható feladat teljesítése, és (2) a gyakorlatokon való aktív részvétel. Részletezve:(1)   Szabadon választható módon valamelyik feladat elvégzése az alábbiak közül:

 1. Esszé írása valamely, a hallgató által választott, a törzsanyaghoz tartozó témakörből, legalább 3 lektorált szakcikk alapján.
 2. Pszichoszociális státuszfelvétel egy krónikus betegséggel élő személlyel, erről szóbeli beszámoló tartása és esetleírás készítése.
 3. Interjú készítése egy orvossal, erről szóbeli beszámoló tartása és esszé készítése.
  A formai követelmények a MOODLE felületén találhatók meg.

(2)   A gyakorlatokon való aktív részvétel, úgymint figyelem; a megbeszélt témákhoz való hozzászólás; a kiscsoportos feladatokba való bevonódás; a vizsgára való felkészülést elősegítő online tudásellenőrző tesztek kidolgozása és/vagy kitöltése a félév során a tárgyalt témákból.

A vizsga típusa: Kollokvium, amely online írásbeli tesztből és szóbeli vizsgából áll.
Vizsgakövetelmények:
(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)A szóbeli vizsgán az alábbi témakörök számonkérése történik, konkrét esetleírások segítségével:
1.      Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és a gyakori betegségekkel
2.      A pszichoszociális státuszfelvétel és állapotfelmérés jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
3.      A percepció, a memória és a kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban
4.      Tudatzavarok és ezek organikus, illetve pszichológiai háttértényezői
5.      Alvászavarok, ezek organikus és pszichológiai háttértényezői, a pszichofiziológiai inszomnia esetében alkalmazható alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók
6.      A szorongás felismerése és az inadekvát szorongás kezelése az általános orvosi gyakorlatban
7.      Fájdalom, fájdalomzavarok, és a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei
8.      Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciáldiagnózis, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei
9.      Depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban, a depresszió tüneteinek enyhítését szolgáló alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók, szuicidprevenció
10.  A sürgősségi ellátás során jelentkező pszichológiai tünetek, pszichológiai elsősegélynyújtás
11.  Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, pszichológiai elsősegélynyújtás
12.  Az adherencia és a compliance javítása, az életmódváltás pszichológiai eszközei
13.  A szerhasználattal és -függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban
14.  Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősségi ellátás evészavarokban
15.  Szexuális zavarok, azok organikus és pszichológiai háttértényezői, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók
16.  Haldoklás, halál, veszteség és gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban
17.  Pszichoonkológia és palliatív terápia
18.  Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi orvosi gyakorlatban
19.  Konfliktuskezelés a mindennapi orvosi helyzetekben
20.  A kiégés jelensége, a kiégés megelőzésének módjai
Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
 (Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)
Az írásbeli és a szóbeli vizsga számtani átlaga adja ki a végső érdemjegyet.
A vizsgára történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül.
A vizsga megismétlésének lehetőségei: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom:
A MOODLE rendszerben a kurzusfelületre feltöltött diasorok (a 7 előadás és a 14 gyakorlat diasora)
Purebl György (2018): Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Ajánlott irodalom:
Pilling János (2018): Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Budapest: Medicina Kiadó.

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:
A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 
Beadás dátuma: 
OKB véleménye:
Dékáni hivatal megjegyzése:
Dékán aláírása: 
 1. évfolyam:
Kurzus kód Órarend infó Oktató(k)
E1 CS:08:00-10:00(AVI1-314) Süle Judit
E2 H:14:10-16:10(NET-SZ.02) Dr. Salavecz Gyöngyvér (Dr. Birkás Emma)
E3 H:14:10-16:10(NET-SZ.07) Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne
F1 CS:09:40-11:40(GMFEOK-SZEM-2) Dr. Czeglédi Edit
F2 CS:08:00-10:00(GMFEOK-SZEM-4) Dr. Szalai Tamás Dömötör
F3 CS:10:30-12:30(GMFEOK-SZEM-4) Dr. Szalai Tamás Dömötör
G1 SZE:13:00-15:00(NET-SZ.06) Dr. Ujma Przemyslaw Péter
G2 SZE:13:00-15:00(NET-SZ.07) Dr. Lajtai László
G3 CS:12:10-14:10(GMFEOK-SZEM-2) Dr. Birkás Emma
H1 K:14:20-16:20(AVI1-314) Dr.  Ujma Przemyslaw Péter
H2 SZE:14:30-16:30(GMFEOK-SZEM-5) Süle Judit
H3 SZE:12:10-14:10(GMFEOK-SZEM-3)  Süle Judit (Dr. Birkás Emma)

 

 

2020/2021 3.évf.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
Magatartástudományi Intézet
A tárgy neve:  Orvosi pszichológia
Angol nyelven: Medical Psychology
Német nyelven: Medizinische Psychologie                     Kreditértéke: 3                   Heti óraszám:          előadás: 1                gyakorlat: 2,5             szeminárium:Tantárgy típusa:     kötelező       kötelezően választható     szabadon választható
Tanév: 2020/2021.
Tantárgy kódja: AOKMAG717_1M
Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György
Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36-1-210-2953
Beosztása: tanszékvezető egyetemi docens
Habilitációjának kelte és száma: kelte 2019.06.08., száma: 05/2019
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát, a pszichoterápiás segítségnyújtást is tárgyalja. A tárgy központi témakörei a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek nem választhatók el az orvosi kompetenciáktól és mindennapi orvosi gyakorlattól. A tárgy oktatása a korábban oktatott társtudományokon alapulva a pszichológiai készségek fejlesztését is tartalmazza.
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.
Avicenna International College, 1089 Budapest, Orczy út 3.
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy
·         a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát felmérje
·         alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához
·         a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson
·         krízishelyzeteket kezeljen
·         konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel
·         a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai)
·         pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban
·         képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja: Minimum: 7, maximum: 16 fő.
Az első félévben E–H csoportok, a második félévben A–D csoportok.
A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül.
A tárgy részletes tematikája:

Előadások:

1. hét: A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai
készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika,
empátia. (Purebl György)
2. hét: A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás
(Bódizs Róbert)
3. hét: Magatartás-orvoslási beavatkozások a stresszel való megküzdés
elősegítésére (Stauder Adrienne)
4. hét: Fájdalom, fájdalomzavarok és a kezelésük gyermek- és felnőttkori
sajátosságai (Major János)
5. hét: Addiktológiai problémák az általános orvosi rendelőben (Szily Erika)
6. hét: A személyiség és személyiségzavarok (Kőpájer Gabriella)
8. hét: Pszichoonkológia és palliatív terápia (Kegye Adrienne)Gyakorlatok:
1.      hét: A tematika és a követelmények megbeszélése, bevezetés az orvosi pszichológiába
2.      hét: Pszichológiai alapok I.: anatómiai alapok, percepció, gondolkodás, memória, intelligencia
3.      hét: Pszichológiai alapok II.: érzelmek, tanulás, motiváció
4.      hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
5.      hét: Alvás-ébrenléti zavarok, differenciáldiagnosztika és terápiás alapelvek
6.      hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban
7.      hét: Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, fájdalom, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei
8.      hét: A hangulatzavarok (disztímia, depresszió, posztpartum depresszió) felismerése és kezelése alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók segítségével
9.      hét: Krízis, akut stressz, posztraumás stressz zavar, szuicidium, pszichológiai elsősegély
10.  hét: Adherencia, compliance, az életmódváltás segítése a mindennapi orvosi gyakorlatban
11.  hét: Evészavarok és testképzavarok
12.  hét: Szexualitás, szexuális orientáció, nemi identitás, szexuális zavarok és kezelésük a mindennapi orvosi gyakorlatban
13.  hét: Haldoklás, halál, veszteségek, gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban, perinatális veszteségek
14.  hét: Stresszkezelő készségek, konfliktuskezelés, kiégés-megelőzés és technikák a mindennapi gyakorlatban
Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
Orvosi kommunikáció, Pszichiátria, Pszichoterápia, Neurológia, Belgyógyászat, Alvásmedicina
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: —-
(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A gyakorlatokon való aktív részvétel, legfeljebb három hiányzás megengedett. Vis major helyzet esetében, legfeljebb 1 alkalommal, egyedi elbírálás alapján ezt az alkalmat egy másik csoportban való részvétellel lehet pótolni.
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: ——
(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)
A félév aláírásának követelményei:
(1) Szabadon választható feladat teljesítése, és (2) a gyakorlatokon való aktív részvétel. Részletezve:
(1)   Szabadon választható módon valamelyik feladat elvégzése az alábbiak közül:

 1. Esszé írása valamely, a hallgató által választott, a törzsanyaghoz tartozó témakörből, legalább 3 lektorált szakcikk alapján.
 2. Pszichoszociális státuszfelvétel egy krónikus betegséggel élő személlyel, erről szóbeli beszámoló tartása és esetleírás készítése.
 3. Interjú készítése egy orvossal, erről szóbeli beszámoló tartása és esszé készítése.
  A formai követelmények a MOODLE felületén találhatók meg.

(2)   A gyakorlatokon való aktív részvétel, úgymint figyelem; a megbeszélt témákhoz való hozzászólás; a kiscsoportos feladatokba való bevonódás; a vizsgára való felkészülést elősegítő online tudásellenőrző tesztek kidolgozása és/vagy kitöltése a félév során a tárgyalt témákból.

A vizsga típusa: Kollokvium, amely online írásbeli tesztből és szóbeli vizsgából áll.
Vizsgakövetelmények:
(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)
A szóbeli vizsgán az alábbi témakörök számonkérése történik, konkrét esetleírások segítségével:
1.      Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és a gyakori betegségekkel
2.      A pszichoszociális státuszfelvétel és állapotfelmérés jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
3.      A percepció, a memória és a kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban
4.      Tudatzavarok és ezek organikus, illetve pszichológiai háttértényezői
5.      Alvászavarok, ezek organikus és pszichológiai háttértényezői, a pszichofiziológiai inszomnia esetében alkalmazható alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók
6.      A szorongás felismerése és az inadekvát szorongás kezelése az általános orvosi gyakorlatban
7.      Fájdalom, fájdalomzavarok, és a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei
8.      Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciáldiagnózis, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei
9.      Depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban, a depresszió tüneteinek enyhítését szolgáló alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók, szuicidprevenció
10.  A sürgősségi ellátás során jelentkező pszichológiai tünetek, pszichológiai elsősegélynyújtás
11.  Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, pszichológiai elsősegélynyújtás
12.  Az adherencia és a compliance javítása, az életmódváltás pszichológiai eszközei
13.  A szerhasználattal és -függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban
14.  Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősségi ellátás evészavarokban
15.  Szexuális zavarok, azok organikus és pszichológiai háttértényezői, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók
16.  Haldoklás, halál, veszteség és gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban
17.  Pszichoonkológia és palliatív terápia
18.  Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi orvosi gyakorlatban
19.  Konfliktuskezelés a mindennapi orvosi helyzetekben
20.  A kiégés jelensége, a kiégés megelőzésének módjai
Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)
Az írásbeli és a szóbeli vizsga számtani átlaga adja ki a végső érdemjegyet.
A vizsgára történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül.
A vizsga megismétlésének lehetőségei: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom:
A MOODLE rendszerben a kurzusfelületre feltöltött diasorok (a 7 előadás és a 14 gyakorlat diasora)
Purebl György (2018): Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Ajánlott irodalom:
Pilling János (2018): Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Budapest: Medicina Kiadó.

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:
A gesztorintézet igazgatójának aláírása:
Beadás dátuma:
OKB véleménye:
Dékáni hivatal megjegyzése:
Dékán aláírása:
 1. évfolyam:

 

Kurzus kód Órarend infó Oktató(k)
A1 H:11:50-13:50(NET-SZ.07) Dr. Szumska Irena
A2 K:13:15-15:15(NET-SZ.10)  Dr. Szumska Irena
A3 H:12:00-14:00(NET-SZ.10) Dr. Kőpájer Gabriella
B1 H:12:00-14:00(NET-SZ.02) Dr. Salavecz Gyöngyvér (Dr. Birkás Emma)
B2 P:11:55-13:55(NET-SZ.04) Dr. Lajtai László
B3 H:08:00-10:00(NET-SZ.02) Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne
C1 P:09:30-11:30(NET-SZ.03) Dr. Czeglédi Edit
C2 H:13:00-15:00(GMFEOK-SZEM-2) Dr. Czeglédi Edit
C3 H:10:30-12:30(GMFEOK-SZEM-2) Dr. Czeglédi Edit
D1 K:13:10-15:10(NET-SZ.09) Dr. Kőpájer Gabriella
D2 CS:14:20-16:20(GMFEOK-SZEM-2) Dr. Birkás Emma
D3 P:11:55-13:55(NET-SZ.03) Dr. Czeglédi Edit

 

2019/2020 II.félév

KÖVETELMÉNY RENDSZER

2019/2020 II. félév

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Orvosi pszichológia
Angol nyelven1Medical Psychology
Német nyelven: Medizinische Psychologie
Kreditértéke: 3
Teljes óraszám: 49 (előadás: 14, gyakorlat: 35, szeminárium: –)
Tantárgy típusa:
 kötelező kötelezően választható szabadon választható

Tanév: 2019/2020

Tantárgy kódja: AOKMAG717_1M

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József
Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, 210-29-53
Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár
Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231)

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát, a pszichoterápiás segítségnyújtást is tárgyalja. A tárgy központi témakörei a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek nem választhatók el az orvosi kompetenciáktól és mindennapi orvosi gyakorlattól. A tárgy oktatása a korábban oktatott társtudományokon alapulva a pszichológiai készségek fejlesztését is tartalmazza.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Bp. Nagyvárad tér 4.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra,
·  hogy a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát felmérje
·  alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához
· hogy a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson
· hogy krízishelyzeteket kezeljen
· hogy konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel
· hogy a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai)
·  hogy pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban
·  valamint arra, hogy képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:
Az első félévben A–D csoportok, a második félévben E–H csoportok.
A Neptun rendszeren keresztül történő jelentkezés.

A kurzusra történő jelentkezés módja:
A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája:

Előadások:
2. hét: A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika, empátia. (Purebl György)
3. hét: A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás (Bódizs Róbert)
4. hét: A személyiség és személyiségzavarok (Kőpájer Gabriella)
5. hét: Magatartás orvoslási beavatkozások a stresszel valómegküzdés elősegítésére (Stauder Adrienne)
6. hét: Addiktológiai problémák az általános orvosi rendelőben (Szily Erika)
7. hét:  TDK (az előadás elmarad)
8. hét: Gyakori gyermekkori pszichológiai problémák az orvosi rendelőben (Major János)
9.hét: Pszichoonkológia és palliatív terápia (Kegye Adrienne)

Gyakorlatok:

 1. hét: Óramegbeszélés, szemléletmódok az orvosi pszichológiában
  2. Pszichológiai alapok I. – biológiai alapok, percepció, gondolkodás, memória, intelligencia
  3. hét: Pszichológiai alapok II. –, érzelmek, tanulás, motiváció
  4. hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
  5. hét: Tudatzavarok, alvás-ébrenléti zavarok, differenciál-diagnosztika és terápiás alapelvek
  6. hét: Szexualitás, szexuális orientáció, nemi identitás, szexuális zavarok
  7. hét: Evészavarok és testképzavarok
  8. hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban
  9. hét: Fájdalom, fájdalompercepció, fájdalomzavarok, a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei. Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis
  10. hét: Depresszió, posztpartum depresszió
  11. hét: A betegegyüttműködés és adherencia felépítése krónikus betegek esetében
  12.  hét: Veszteség, gyász, halál, haldoklás a mindennapi orvosi gyakorlatban, perinatális veszteségek
  13.  hét: Krízis, akut stressz, PTSD, szuicidium
  14.  hét: Stresszkezelő készségek, konfliktuskezelés, kiégés-megelőzés és technikák a mindennapi gyakorlatban

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
~        Pszichiátria
~        Belgyógyászat
~        Neurológia
~        Orvosi kommunikáció
~        Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban
~        Alvásmedicina

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: –

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).
Hiányzás pótlásaként elfogadható a tantárgy témaköréhez kapcsolódó, a gyakorlatvezető által kijelölt tanulmány önálló feldolgozása.
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:
Minden hallgató az oktató által felajánlott és a hallgató által választott témakörben rövid beszámolót készít, amelynek célja az ismeretek mélyítése és a pszichológiai szakirodalomi feldolgozásokban a jártasság megszerzése.

A félév aláírásának követelményei:
A választott témakörből egy önálló referátum készítése és a gyakorlatokon való aktív részvétel.

A vizsga típusa:
Írásbeli és szóbeli vizsga.

Vizsgakövetelmények : Az elkövetkező két tanévben (2019/2020, 2020/2021) kollokvium
Online tesztvizsga megírása Az online tesztre az előadások és a gyakorlatok anyaga alapján kell felkészülni

Szóbeli gyakorlati vizsga Az alábbi témakörök számonkérése konkrét esetleírások segítségével történik:

 1. Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és gyakori betegségekkel
 2. Gyakori mentális zavarok az általános orvosi gyakorlatban, komorbiditás gyakori betegségekkel
 3. Gyermekkorban jelentkező gyakori transzdiagnoszikus pszichológiai problémák és mentális zavarok
 4. A sérült betegek esetében jelentkező pszichológiai tünetek és akut pszichológiai teendők
 5. Súlyos, inadekvát szorongás az általános orvosi gyakorlatban
 6. Pszichoonkológia és palliatív terápia
 7. A szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban
 8. A percepció, memória és kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban
 9. A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
 10. Tudatzavarok, organikus és pszichológiai háttértényezők
 11. Alvászavarok, organikus és pszichológiai háttértényezők
 12. Szexuális zavarok organikus és pszichológiai háttértényezői
 13. Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősség evészavarokban
 14. Fájdalom, fájdalompercepció, fájdalomzavarok, a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei
 15. Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciál-diagnózis
 16. A betegegyüttműködés és adherencia felépítése krónikus betegek esetében
 17. Veszteség, gyász, depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban.
 18. Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, PTSD- és szuicid prevenció
 19. Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi gyakorlatban
 20. Kiégés-megelőzés

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Az Orvosi pszichológia tárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

 1. Az elméleti tudást mérő, online teszt (a számítógép-teremben) az orvosi pszichológia tárgy anyagából. Elégtelen teszt eredménnyel a hallgató nem mehet a gyakorlati vizsgára.
 2. Gyakorlati vizsga az orvosi pszichológia tárgyak anyagából, melynek célja, hogy felmérje a tanult készségek és döntési mechanizmusok gyakorlati alkalmazására való képességet. A gyakorlati vizsga kérdései konkrét klinikai esetekhez kapcsolódnak, és elsősorban az esettel kapcsolatos pszichológiai gyakorlati teendőkre kérdeznek rá.

A két vizsgarész átlaga adja ki a végső jegyet.

Kötelező irodalom:

Purebl Gy. (2018). Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 

A gyakorlatok beosztása

 

Csoport Időpont Helyszín Oktató
A1 H, 11:50-13:50 NET, Sz-07 Szumska Irena
A2 K, 13-15 AVI, 3* Birkás Emma
A3 H, 12-14 NET, Sz-10 Purebl György
B1 H, 12-14 NET, Sz-02 Czeglédi Edit
B2 P, 11:55-13:55 NET, Sz-04 Szalai Tamás
B3 H, 8-10 NET, Sz-02 Kegye Adrienne
C1 P, 9:45-11:45 NET, Sz-03 Czeglédi Edit
C2 H, 13:00-15:00 NET, Sz-06 Birkás Emma
C3 H, 10:30-12:30 EOK, Sz-02 Szalai Tamás
D1 K, 13:10-15:10 NET, Sz-09 Szumska Irena
D2 Sz, 16:10-18:10 EOK, Sz-05 Kőpájer Gabriella
D3 P, 11:55-13:55 NET, Sz-03 Czeglédi Edit
Előadás Cs, 13:20-15:00 NET, Zöld ea. Változó

Megjegyzés: *AVI, 3: Avicenna Oktatási Központ, 1089 Budapest, Orczy út 3-5.