Betűméret: A A A

Orvosi pszichológia (AOK)

2021/2022. II.félév 2.évf.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Orvosi pszichológia

Angol nyelven: Medical Psychology

Német nyelven: Medizinische Psychologie                    

Kreditértéke: 4                   

Heti óraszám:                        előadás: 1                gyakorlat: 2,5             szeminárium: 0

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2021/2022.
Tantárgy kódja: AOKMAG735_1M
Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36-1-210-2953

Beosztása: intézetvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: kelte 2019.06.08., száma: 05/2019

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát, a pszichoterápiás segítségnyújtást is tárgyalja. A tárgy központi témakörei a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek nem választhatók el az orvosi kompetenciáktól és mindennapi orvosi gyakorlattól. A tárgy oktatása a korábban oktatott társtudományokon alapulva a pszichológiai készségek fejlesztését is tartalmazza.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.; Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–43.; Avicenna International College, 1089 Budapest, Orczy út 3.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

–          a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát felmérje;

–          alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához;

–          a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson;

–          krízishelyzeteket kezeljen;

–          konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel;

–          a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai);

–          pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban;

–          képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:

Minimum: 7, maximum: 18 fő.

Az első félévben A–D csoportok, a második félévben E–H csoportok.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája: Előadások:

 1. hét (február 4.): A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika, empátia (Dr. Purebl György)

 

 1. hét (február 18.): Fájdalom, fájdalomzavarok és a kezelésük gyermek- és felnőttkori sajátosságai (Dr. Major János)

 

 1. hét (február 25.): A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás (Dr. Bódizs Róbert)

 

 1. hét (március 4.): A személyiség, a személyiség fejlődése és a személyiségzavarok (Dr. Szalai Tamás Dömötör)

 

 1. hét (március 11.): Addiktológiai problémák az általános orvosi rendelőben (Dr. Szily Erika)

 

 1. hét (március 18.): Magatartás orvoslási beavatkozások a stresszel való megküzdés elősegítésére (Dr. Stauder Adrienne)

 

 1. hét (március 25.): Pszichoonkológia és palliatív terápia (Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne)

 

Gyakorlatok:

1.       hét: A tematika és a követelmények megbeszélése, bevezetés az orvosi pszichológiába

2.       hét: Pszichológiai alapok I.: anatómiai alapok, percepció, gondolkodás, memória, intelligencia

3.       hét: Pszichológiai alapok II.: érzelmek, tanulás, motiváció

4.       hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban

5.       hét: Alvás-ébrenléti zavarok, differenciáldiagnosztika és terápiás alapelvek

6.       hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban

7.       hét: Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, fájdalom, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei

8.       hét: A hangulatzavarok (disztímia, depresszió, posztpartum depresszió) felismerése és kezelése alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók segítségével

9.       hét: Krízis, akut stressz, poszttraumás stressz zavar, szuicidium, pszichológiai elsősegély

10.   hét: Adherencia, compliance, az életmódváltás segítése a mindennapi orvosi gyakorlatban

11.   hét: Evészavarok és testképzavarok

12.   hét: Szexualitás, szexuális orientáció, nemi identitás, szexuális zavarok és kezelésük a mindennapi orvosi gyakorlatban

13.   hét: Haldoklás, halál, veszteségek, gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban, perinatális veszteségek

14.   hét: Stresszkezelő készségek, konfliktuskezelés, kiégés-megelőzés és technikák a mindennapi gyakorlatban

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi kommunikáció, Pszichiátria, Pszichoterápia, Neurológia, Belgyógyászat, Alvásmedicina

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: ——
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való aktív részvétel, legfeljebb három hiányzás megengedett. Vis major helyzet esetében, legfeljebb 1 alkalommal, egyedi elbírálás alapján ezt az alkalmat egy másik csoportban való részvétellel lehet pótolni.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: ——
A félév aláírásának követelményei:

(1) Szabadon választható feladat teljesítése, és (2) a gyakorlatokon való aktív részvétel. Részletezve:

(1) Szabadon választható módon valamelyik feladat elvégzése az alábbiak közül:

 1. A hallgató által választott, a törzsanyaghoz tartozó témakörből legalább 3 lektorált szakcikk alapján összefoglaló tanulmány írása és lehetőség szerint a téma szóbeli bemutatása, PowerPoint vagy Prezi prezentáció alkalmazásával. A dolgozat terjedelme 3–5 oldal.
 2. Pszichoszociális státuszfelvétel egy krónikus betegséggel élő személlyel, erről írásos esetismertetés készítése és lehetőség szerint szóbeli beszámoló tartása. Az esetismertetés terjedelme 3–5 oldal.
 3. Interjú készítése egy orvossal, erről dolgozat készítése és lehetőség szerint szóbeli beszámoló tartása. A dolgozat terjedelme 3–5 oldal.

(2) A gyakorlatokon való aktív részvétel, úgymint figyelem; a megbeszélt témákhoz való hozzászólás; a kiscsoportos feladatokba való bevonódás; a vizsgára való felkészülést elősegítő online tudásellenőrző tesztek kidolgozása és/vagy kitöltése a félév során a tárgyalt témákból.

A vizsga típusa:

Kollokvium, amely online írásbeli tesztből és szóbeli vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

Az alábbi témakörök számonkérése történik az írásbeli vizsgán teszt segítségével, a szóbeli vizsgán konkrét esetleírások elemzésén keresztül.

1.       Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és a gyakori betegségekkel

2.       A pszichoszociális státuszfelvétel és állapotfelmérés jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban

3.       A percepció, a memória és a kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban

4.       Tudatzavarok és ezek organikus, illetve pszichológiai háttértényezői

5.       Alvászavarok, ezek organikus és pszichológiai háttértényezői, a pszichofiziológiai inszomnia esetében alkalmazható alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók

6.       A szorongás felismerése és az inadekvát szorongás kezelése az általános orvosi gyakorlatban

7.       Fájdalom, fájdalomzavarok, és a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei

8.       Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciáldiagnózis, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei

9.       Depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban, a depresszió tüneteinek enyhítését szolgáló alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók, szuicid prevenció

10.   A sürgősségi ellátás során jelentkező pszichológiai tünetek, pszichológiai elsősegélynyújtás

11.   Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, pszichológiai elsősegélynyújtás

12.   Az adherencia és a compliance javítása, az életmódváltás pszichológiai eszközei

13.   A szerhasználattal és -függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban

14.   Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősségi ellátás evészavarokban

15.   Szexuális zavarok, azok organikus és pszichológiai háttértényezői, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók

16.   Haldoklás, halál, veszteség és gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban

17.   Pszichoonkológia és palliatív terápia

18.   Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi orvosi gyakorlatban

19.   Konfliktuskezelés a mindennapi orvosi helyzetekben

20.   A kiégés jelensége, a kiégés megelőzésének módjai

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Az írásbeli és a szóbeli vizsga számtani átlaga adja ki a végső érdemjegyet.

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom:

A MOODLE rendszerben a kurzusfelületre feltöltött kötelező tananyagok (a 7 előadás és a 14 gyakorlat diasora, valamint a segédanyagok [kérdőívek, becslőskálák, önmegfigyelési naplók])

Purebl, Gy. (2018): Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Ajánlott irodalom:

Pilling, J. (2018): Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Budapest: Medicina Kiadó.

 

Oktatásszervező: Dr. Czeglédi Edit (czegledi.edit@med.semmelweis-univ.hu)

 

2021/2022. II.félév 3.évf.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

A kurzus a kurrikulunreform következményeképpen átkerült a 2. évfolyamra.

Éppen ezért a 2021/2022-es tanévben a 3. évfolyam hallgatói számára „kifutó” tantárggyá válik és a tervek szerint kizárólag az őszi félévben kerül meghirdetésre.

Az előadás helyszíne és időpontja: kedd, 16:40-18:10, a szemeszter első felében: 1–7. hét, EOK, Szent-Györgyi Albert előadóterem.

A gyakorlat helyszíne és időpontja: csütörtök, 16:00-18:00, a szemeszter során végig: 1–14. hét, NET-Sz.-07., (oktató: Dr. Birkás Emma, embirkasma@gmail.com).

Oktatásszervező: Dr. Czeglédi Edit (czegledi.edit@med.semmelweis-univ.hu)

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Orvosi pszichológia

Angol nyelven: Medical Psychology

Német nyelven: Medizinische Psychologie                    

Kreditértéke:                 

Heti óraszám:                        előadás: 1                gyakorlat: 2,5             szeminárium: 0

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2021/2022.
Tantárgy kódja: AOKMAG717_1M
Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36-1-210-2953

Beosztása: intézetvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: kelte 2019.06.08., száma: 05/2019

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát, a pszichoterápiás segítségnyújtást is tárgyalja. A tárgy központi témakörei a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek nem választhatók el az orvosi kompetenciáktól és mindennapi orvosi gyakorlattól. A tárgy oktatása a korábban oktatott társtudományokon alapulva a pszichológiai készségek fejlesztését is tartalmazza.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.; Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–43.; Avicenna International College, 1089 Budapest, Orczy út 3.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

–          a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát felmérje;

–          alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához;

–          a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson;

–          krízishelyzeteket kezeljen;

–          konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel;

–          a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai);

–          pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban;

–          képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:

Minimum: 7, maximum: 18 fő.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája: Előadások:

 1. hét (február 4.): A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika, empátia (Dr. Purebl György)

 

 1. hét (február 18.): Fájdalom, fájdalomzavarok és a kezelésük gyermek- és felnőttkori sajátosságai (Dr. Major János)

 

 1. hét (február 25.): A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás (Dr. Bódizs Róbert)

 

 1. hét (március 4.): A személyiség, a személyiség fejlődése és a személyiségzavarok (Dr. Szalai Tamás Dömötör)

 

 1. hét (március 11.): Addiktológiai problémák az általános orvosi rendelőben (Dr. Szily Erika)

 

 1. hét (március 18.): Magatartás orvoslási beavatkozások a stresszel való megküzdés elősegítésére (Dr. Stauder Adrienne)

 

 1. hét (március 25.): Pszichoonkológia és palliatív terápia (Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne)

 

Gyakorlatok:

1.       hét: A tematika és a követelmények megbeszélése, bevezetés az orvosi pszichológiába

2.       hét: Pszichológiai alapok I.: anatómiai alapok, percepció, gondolkodás, memória, intelligencia

3.       hét: Pszichológiai alapok II.: érzelmek, tanulás, motiváció

4.       hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban

5.       hét: Alvás-ébrenléti zavarok, differenciáldiagnosztika és terápiás alapelvek

6.       hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban

7.       hét: Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, fájdalom, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei

8.       hét: A hangulatzavarok (disztímia, depresszió, posztpartum depresszió) felismerése és kezelése alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók segítségével

9.       hét: Krízis, akut stressz, poszttraumás stressz zavar, szuicidium, pszichológiai elsősegély

10.   hét: Adherencia, compliance, az életmódváltás segítése a mindennapi orvosi gyakorlatban

11.   hét: Evészavarok és testképzavarok

12.   hét: Szexualitás, szexuális orientáció, nemi identitás, szexuális zavarok és kezelésük a mindennapi orvosi gyakorlatban

13.   hét: Haldoklás, halál, veszteségek, gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban, perinatális veszteségek

14.   hét: Stresszkezelő készségek, konfliktuskezelés, kiégés-megelőzés és technikák a mindennapi gyakorlatban

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi kommunikáció, Pszichiátria, Pszichoterápia, Neurológia, Belgyógyászat, Alvásmedicina

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: ——
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való aktív részvétel, legfeljebb három hiányzás megengedett. Vis major helyzet esetében, legfeljebb 1 alkalommal, egyedi elbírálás alapján ezt az alkalmat egy másik csoportban való részvétellel lehet pótolni.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: ——
A félév aláírásának követelményei:

(1) Szabadon választható feladat teljesítése, és (2) a gyakorlatokon való aktív részvétel. Részletezve:

(1) Szabadon választható módon valamelyik feladat elvégzése az alábbiak közül:

 1. A hallgató által választott, a törzsanyaghoz tartozó témakörből legalább 3 lektorált szakcikk alapján összefoglaló tanulmány írása és lehetőség szerint a téma szóbeli bemutatása, PowerPoint vagy Prezi prezentáció alkalmazásával. A dolgozat terjedelme 3–5 oldal.
 2. Pszichoszociális státuszfelvétel egy krónikus betegséggel élő személlyel, erről írásos esetismertetés készítése és lehetőség szerint szóbeli beszámoló tartása. Az esetismertetés terjedelme 3–5 oldal.
 3. Interjú készítése egy orvossal, erről dolgozat készítése és lehetőség szerint szóbeli beszámoló tartása. A dolgozat terjedelme 3–5 oldal.

(2) A gyakorlatokon való aktív részvétel, úgymint figyelem; a megbeszélt témákhoz való hozzászólás; a kiscsoportos feladatokba való bevonódás; a vizsgára való felkészülést elősegítő online tudásellenőrző tesztek kidolgozása és/vagy kitöltése a félév során a tárgyalt témákból.

A vizsga típusa:

Kollokvium, amely online írásbeli tesztből és szóbeli vizsgából áll.

Vizsgakövetelmények:

Az alábbi témakörök számonkérése történik az írásbeli vizsgán teszt segítségével, a szóbeli vizsgán konkrét esetleírások elemzésén keresztül.

1.       Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és a gyakori betegségekkel

2.       A pszichoszociális státuszfelvétel és állapotfelmérés jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban

3.       A percepció, a memória és a kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban

4.       Tudatzavarok és ezek organikus, illetve pszichológiai háttértényezői

5.       Alvászavarok, ezek organikus és pszichológiai háttértényezői, a pszichofiziológiai inszomnia esetében alkalmazható alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók

6.       A szorongás felismerése és az inadekvát szorongás kezelése az általános orvosi gyakorlatban

7.       Fájdalom, fájdalomzavarok, és a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei

8.       Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciáldiagnózis, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei

9.       Depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban, a depresszió tüneteinek enyhítését szolgáló alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók, szuicid prevenció

10.   A sürgősségi ellátás során jelentkező pszichológiai tünetek, pszichológiai elsősegélynyújtás

11.   Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, pszichológiai elsősegélynyújtás

12.   Az adherencia és a compliance javítása, az életmódváltás pszichológiai eszközei

13.   A szerhasználattal és -függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban

14.   Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősségi ellátás evészavarokban

15.   Szexuális zavarok, azok organikus és pszichológiai háttértényezői, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók

16.   Haldoklás, halál, veszteség és gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban

17.   Pszichoonkológia és palliatív terápia

18.   Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi orvosi gyakorlatban

19.   Konfliktuskezelés a mindennapi orvosi helyzetekben

20.   A kiégés jelensége, a kiégés megelőzésének módjai

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Az írásbeli és a szóbeli vizsga számtani átlaga adja ki a végső érdemjegyet.

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom:

A MOODLE rendszerben a kurzusfelületre feltöltött kötelező tananyagok (a 7 előadás és a 14 gyakorlat diasora, valamint a segédanyagok [kérdőívek, becslőskálák, önmegfigyelési naplók])

Purebl, Gy. (2018): Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Ajánlott irodalom:

Pilling, J. (2018): Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Budapest: Medicina Kiadó.