Betűméret: A A A

Bioetika – Orvosi Etika (AOK)

2021/2022. tanév I. félév

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOMAG741_1M)

2021/2022. tanév I. félév

 Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

TEMATIKA.

 1. hét. Szeptember 6. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

Az etika fogalma.

Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

Általános és alkalmazott normatív etika.

Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.

 

 1. hét. Szeptember 13. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

Egyszerű beleegyezés

Tájékozott beleegyezés

A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. hét. Szeptember 20. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

A kezelés visszautasításának joga

A belátási képesség

Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 

 1. hét. Szeptember 27. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

A Helsinki Deklaráció.

A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Október 4. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 

 1. hét. Október 11. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

Az agyhalál fogalma.

A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.

Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.

 

 1. hét. Október 18. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Környezetetika

A környezetetika jelentősége

Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák

A mélyökológia és a föld-etika

A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője

 

 1. hét. Október 25-29. Gyakorlat

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

Az autonómia elve.

A “Ne árts!” elve.

A jótékonyság elve.

Az igazságosság elve.

 

 1. hét. November 1-5. Gyakorlat NOV. 1. ÜNNEP

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

Önrendelkezés

Cselekvőképesség

A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései

Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.

A haldoklási folyamat.

A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja

 

 1. hét. November 8-12. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

A sorolás fogalma.

Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét. November 15-19. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései I

A művi abortusz kérdése.

Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.

 

 1. hét. November 22-26. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései II

Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.

Dajkaterhesség

A genetika etikai kérdései

 

 1. hét. November 29 – December 3. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. hét. December 6-10. Gyakorlat

A betegek jogai

A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

Általános és speciális betegjogok.

A betegjogok érvényesítése.

 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Elődások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül.  

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2015. szoba

Talmaci Lilla, e-mail: talmaci.lilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel.: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2005. szoba

Bioetika Csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor.attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:
 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

Vizsgakérdések:

Fogalmak:

– etika

– bioetika

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– autonómia elve

– “ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– Helsinki Deklaráció

Vizsgatételek

 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 11. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 13. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 14. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 15. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 16. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 17. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 18. Az aktív és a passzív eutanázia
 19. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 20. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 21. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 22. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 23. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 24. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 25. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 26. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 27. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 28. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 29. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 30. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 31. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 32. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)

 

2020/2021. tanév II. félév

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOMAG741_1M)

2020/2021. tanév II. félév

Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, II. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

 

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 

TEMATIKA.

 1. hét. Február 17. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

Az etika fogalma.

Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

Általános és alkalmazott normatív etika.

Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.

 

 1. hét.. Február 24. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

Egyszerű beleegyezés

 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. hét. Március 3. szerda 13:45 – 15:15. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 

 1. hét. Március 10. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

A Helsinki Deklaráció.

A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Március 17. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 

 1. hét. Március 24. szerda 13:45 – 15:15. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.

 

 1. hét. Március 31. szerda 13:45 – 15:15. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője

 

 1. hét. Április 5-9. Gyakorlat HÚSVÉT HÉTFŐ!

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

Az autonómia elve.

A “Ne árts!” elve.

A jótékonyság elve.

Az igazságosság elve.

 

 1. hét. Április12-16. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja

 

 1. hét. Április 19-23. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

A sorolás fogalma.

Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét. Április 26-30. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.

 

 1. hét. Május 3-7. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései

 

 1. hét. Május 10-14. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. hét. Május 17-21. Gyakorlat

A betegek jogai

A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

Általános és speciális betegjogok.

A betegjogok érvényesítése.

 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Elődások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül.  

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

 

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

 

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

 

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

 

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 20-6663029 tanulmányi felelős

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 2017-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

 

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:

 

 

 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy  tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– autonómia elve

– “ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– Helsinki Deklaráció

 

 1. Vizsgatételek

 

 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 11. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 13. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 14. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 15. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 16. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 17. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 18. Az aktív és a passzív eutanázia
 19. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 20. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 21. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 22. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 23. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 24. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 25. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 26. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 27. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 28. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 29. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 30. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 31. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 32. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)