Betűméret: A A A

Bioetika – Orvosi Etika (AOK)

2020/2021 I. félév

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOMAG741_1M)

2020/2021. tanév I. félév

 

Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

 

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 

TEMATIKA.

 1. hét. Szeptember 7. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

Az etika fogalma.

Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

Általános és alkalmazott normatív etika.

Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.

 

 1. hét. Szeptember 14. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

Egyszerű beleegyezés

 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. hét. Szeptember 21. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 

 1. hét. Szeptember 28. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

A Helsinki Deklaráció.

A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Október 5. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 

 1. hét. Október 12. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.

 

 1. hét. Október 19. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője

 

 1. hét. Október 26-30. Gyakorlat

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

Az autonómia elve.

A “Ne árts!” elve.

A jótékonyság elve.

Az igazságosság elve.

 

 1. hét. November 2-6. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja

 

 1. hét. November 9-13. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

A sorolás fogalma.

Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét. November 16-20. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.

 

 1. hét. November 23-27. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései

 

 1. hét. November 30 – December 4. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. hét. December 7-11. Gyakorlat

A betegek jogai

A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

Általános és speciális betegjogok.

A betegjogok érvényesítése.

 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Elődások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül.  

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

 

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://semmelweis.hu/magtud

 

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

 

Bioetika Csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

 

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:

 

 

 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy  tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– autonómia elve

– “ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– Helsinki Deklaráció

 

 1. Vizsgatételek

 

 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. Az egészségügyi allokáció etikai kérdései (az allokáció szintjei, igazságosság, a modern egészségügy kialakulása, az egészségügyi költségrobbanás, az egyén és az egészségügy szerepe az egészség fenntartásában)
 11. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 13. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 14. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 15. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 16. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 17. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 18. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 19. Az aktív és a passzív eutanázia
 20. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 21. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 22. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 23. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 24. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 25. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 26. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 27. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 28. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 29. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 30. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 31. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 1. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 2. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)

2019/2020 4.évf

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOKMAG692_1M)

2019/2020. tanév II. félév

Oktatás ideje: ÁOK IV. évfolyam, II. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 

TEMATIKA.

 1. hét. Február 5. szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.

Előadó: Dr. Kovács József egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

 •      Az etika fogalma.
 •      Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.
 •     Általános és alkalmazott normatív etika.
 •      Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.
 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.

 

 1. hét. Február 12 szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.

Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

 •  Egyszerű beleegyezés
 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. hét. Február 19. szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.

Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 

 1. hét. Február 26. szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.

Előadó: Dr. Szebik Imre egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

 •      Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
 •      A Helsinki Deklaráció.
 •      A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Március 4. szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.

Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

 •      A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
 •      Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
 •      Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 

 1. hét. Március 11. szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.

Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.

 

7. hét. Március 18, szerda oktatási szünet

 1. hét. Március 18, szerda, 12.40-14.10. Tűz. B.Gy. előadó. Előadás.
  ELMARADT ELŐREHOZOTT TAVASZI SZÜNET MIATT

Előadó: Dr. Kovács József egyetemi tanár

 Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője

 

 1. hét. Március 23 – 27. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

 •      Az autonómia elve.
 •      A “Ne árts!” elve.
 •      A jótékonyság elve.
 •      Az igazságosság elve.

 

 1. hét. Március 30- április 3. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja

 

 1. hét. Április 6-10. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője

 

 1. hét április 13-17- Gyakorlat ÁPRILIS 13. HÚSVÉT HÉTFŐ
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

 •      A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma
 •      Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
 •      A sorolás fogalma.
 •      Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.
 •      A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.
 •      Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét Április 20-24. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.

 

 1. hét. Április 27-május 1. Gyakorlat (MÁJUS 1. MUNKASZÜNETI NAP)
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései

 

 1. hét. Május 4-8. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A halál és a haldoklás etikai kérdései

 •      Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. hét. Május 11-15. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A betegek jogai

 •      A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.
 •      Általános és speciális betegjogok.
 •      A betegjogok érvényesítése.

 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó,Budapest, 2006. 1-10.,12-16. fejezet + függelék. A könyv e-book formájában is elérhető.

https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.

 

Ajánlott irodalom:

Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://magtud.semmelweis.hu/

Bioetika csoport:  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó, 2005-ös szoba: 210-2930/56114;

baloghne_kovacs.katalin_gyongyi@med.semmelweis-univ.hu

Motyovszki Csilla tanulmányi előadó, 2015-ös szoba; 210-2930/56126;

motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

 

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2015-ös szoba, tel.: 210-2930/56114; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; 0620-666-3029

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Makó János, osztályvezető főorvos. Tel: 06-30-682-5301;

janosmako@citromail.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Szebik Imre egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206; szebik.imre@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltétele:

Maximum egy hiányzás megengedett a gyakorlatokról Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet (a szorgalmi időszakban erre nincs lehetőség!)
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga – egy alkalommal, a vizsgaidőszak legelején
 • írásbeli esszé vizsga (rövid kifejtő kérdések)
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz (ebből a szempontból irányadó a honlapon: magtud.semmelweis.hu szereplő tematika, amelyen fel van tüntetve, hogy a kötelező irodalom mely fejezetei lesznek számon kérve)
 • tesztvizsga
  • egy alkalommal lesz: a pontos kezdési időpont a Neptunban lesz megadva, (NET Barna és Zöld előadó)
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: többszörös választás; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
  • a tesztvizsga kizárólag szóban javítható
 • írásbeli esszé-vizsga
  • rövid, kifejtendő kérdésekkel, melyet ott helyben kijavít és leosztályoz a vizsgáztató
 • szóbeli vizsga
  • az első hetet leszámítva (amikor valószínűleg egy vizsganap lesz) általában hetente két alkalommal lesz vizsga
  • a vizsgán minden hallgató egy fogalmat és két tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– erkölcs és jog kapcsolata

– polgári engedetlenség

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– agapizmus

– autonómia elve

– “ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– hospice

– Helsinki Deklaráció

– antiszpécieszizmus

 

 1. Vizsgatételek
 1. Etika és bioetika; az erkölcs és a jog kapcsolata; az erkölcsi érvelés jellemzői
 2. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 3. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 4. A természetjogi etikai elméletek; a társadalmi szerződés elméletei; erényetikák, szituációs etikák, agapizmus és a jogokra hivatkozó érvelés
 5. A kanti etika és az aranyszabály
 6. Az orvosetika alapelvei
 7. Az egészség és a betegség értelmezései
 8. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 9. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 10. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 11. A kezelés visszautasításának joga
 12. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 13. Az egészségügyi allokáció etikai kérdései (az allokáció szintjei, igazságosság, a modern egészségügy kialakulása, az egészségügyi költségrobbanás, az egyén és az egészségügy szerepe az egészség fenntartásában)
 14. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 15. Egészségügyi közgazdaságtan és orvosi etika
 16. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (a libertariánus (“laissez faire”), az egalitariánus (szocialista) és a liberális felfogás)
 17. Szabadpiaci versus közfinanszírozású egészségügyi ellátás; az orvosi tevékenység finanszírozásának módjai
 18. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 19. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 20. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 21. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 22. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 23. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 24. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 25. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 26. Az aktív és a passzív eutanázia
 27. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 28. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 29. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 30. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 31. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 32. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 33. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 34. Az állatok erkölcsi státusáról való gondolkodás története. A ma uralkodó álláspont és a darwini természetfelfogás filozófiai jelentősége
 35. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpécieszizmus (érvek és ellenérvek, a singeri álláspont következményei és kritikája, vegetarianiz-mus); Tom Regan érvelése: az állatok jogai; a kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben
 36. Az állati szenvedés fogalma. Az állatkísérletek erkölcsi megítélésének szempontjai
 37. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 38. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 39. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 40. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 41. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 42. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 43. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)
 44. Környezetvédelem és jog, környezetvédelem és oktatás. A környezetetika alapelvei, a fenntartható fejlődés fogalma.)

 

 1. december
  Semmelweis Egyetem                                                                                  Magatartástudományi Intézet
  Tel.: 210-2953
  Titkárság: NET 20. emelet, 2005-ös szoba
  H.-P.: 8.30-12 és 13-14.30

2019/2020 3.évf

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOKMAG684_1M)

2019/2020. tanév II. félév

Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, II. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 

TEMATIKA.

 1. hét. Február 5. szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás. Előadó: Dr. Kovács József egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

 •      Az etika fogalma.
 •      Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.
 •     Általános és alkalmazott normatív etika.
 •      Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.
 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.
 1. hét. Február 12. szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

 •      Egyszerű beleegyezés
 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. hét. Február 19. szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 

 1. hét. Február 26. szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

 •      Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
 •      A Helsinki Deklaráció.
 •      A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Március 4. szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

 •      A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
 •      Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
 •      Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 

 1. hét. Március 11. szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.
 1. hét. Március 18, szerda, 8.00-9.30. NET BARNA előadó. Előadás.ELMARADT ELŐREHOZOTT TAVASZI SZÜNET MIATTElőadó: Dr. Kovács József egyetemi tanár

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője

 

 1. hét. Március 23 – 27. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

 •      Az autonómia elve.
 •      A “Ne árts!” elve.
 •      A jótékonyság elve.
 •      Az igazságosság elve.

 

 1. hét. Március 30- április 3. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja

 

 1. hét. Április 6-10. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője
 1. hét április 13-17- Gyakorlat ÁPRILIS 13 HÚSVÉT HÉTFŐ
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

 •      A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma
 •      Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
 •      A sorolás fogalma.
 •      Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.
 •      A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.
 •      Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét Április 20-24. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.

 

 1. hét. Április 27-május 1. Gyakorlat (MÁJUS 1. MUNKASZÜNETI NAP)
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései

 

 1. hét. Május 4-8. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A halál és a haldoklás etikai kérdései

 •      Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. hét. Május 11-15. Gyakorlat
  ZOOM RENDSZEREN KERESZTÜL LEBONYOLÍTOTT ONLINE MEETING, MINDEN CSOPORTNAK AZ ÓRAREND SZERINTI IDŐPONTBAN

A betegek jogai

 •      A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.
 •      Általános és speciális betegjogok.
 •      A betegjogok érvényesítése.

 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó,Budapest, 2006. 1-10.,12-16. fejezet + függelék. A könyv e-book formájában is elérhető.

https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.

 

Ajánlott irodalom:

Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://magtud.semmelweis.hu/

Bioetika csoport:  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó, 2005-ös szoba: 210-2930/56114;

baloghne_kovacs.katalin_gyongyi@med.semmelweis-univ.hu

Motyovszki Csilla tanulmányi előadó, 2015-ös szoba; 210-2930/56114 motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2015-ös szoba, tel.: 210-2930/56114; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; 0620-666-3029

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Makó János, osztályvezető főorvos. Tel: 06-30-682-5301;

janosmako@citromail.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Szebik Imre egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206; szebik.imre@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltétele:

Maximum egy hiányzás megengedett a gyakorlatokról. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet (a szorgalmi időszakban erre nincs lehetőség!)
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga – egy alkalommal, a vizsgaidőszak legelején
 • írásbeli esszé vizsga (rövid kifejtő kérdések)
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz (ebből a szempontból irányadó a honlapon: magtud.semmelweis.hu szereplő tematika, amelyen fel van tüntetve, hogy a kötelező irodalom mely fejezetei lesznek számon kérve)
 • tesztvizsga
  • egy alkalommal lesz: a pontos kezdési időpont a Neptunban lesz megadva, (NET Barna és Zöld előadó)
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: többszörös választás; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
  • a tesztvizsga kizárólag szóban javítható
 • írásbeli esszé-vizsga
  • rövid, kifejtendő kérdésekkel, melyet ott helyben kijavít és leosztályoz a vizsgáztató
 • szóbeli vizsga
  • az első hetet leszámítva (amikor valószínűleg egy vizsganap lesz) általában hetente két alkalommal lesz vizsga
  • a vizsgán minden hallgató egy fogalmat és két tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– erkölcs és jog kapcsolata

– polgári engedetlenség

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– agapizmus

– autonómia elve

– “ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– hospice

– Helsinki Deklaráció

– antiszpécieszizmus

 

 1. Vizsgatételek
 1. Etika és bioetika; az erkölcs és a jog kapcsolata; az erkölcsi érvelés jellemzői
 2. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 3. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 4. A természetjogi etikai elméletek; a társadalmi szerződés elméletei; erényetikák, szituációs etikák, agapizmus és a jogokra hivatkozó érvelés
 5. A kanti etika és az aranyszabály
 6. Az orvosetika alapelvei
 7. Az egészség és a betegség értelmezései
 8. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 9. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 10. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 11. A kezelés visszautasításának joga
 12. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 13. Az egészségügyi allokáció etikai kérdései (az allokáció szintjei, igazságosság, a modern egészségügy kialakulása, az egészségügyi költségrobbanás, az egyén és az egészségügy szerepe az egészség fenntartásában)
 14. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 15. Egészségügyi közgazdaságtan és orvosi etika
 16. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (a libertariánus (“laissez faire”), az egalitariánus (szocialista) és a liberális felfogás)
 17. Szabadpiaci versus közfinanszírozású egészségügyi ellátás; az orvosi tevékenység finanszírozásának módjai
 18. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 19. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 20. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 21. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 22. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 23. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 24. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 25. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 26. Az aktív és a passzív eutanázia
 27. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 28. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 29. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 30. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 31. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 32. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 33. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 34. Az állatok erkölcsi státusáról való gondolkodás története. A ma uralkodó álláspont és a darwini természetfelfogás filozófiai jelentősége
 35. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpécieszizmus (érvek és ellenérvek, a singeri álláspont következményei és kritikája, vegetarianiz-mus); Tom Regan érvelése: az állatok jogai; a kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben
 36. Az állati szenvedés fogalma. Az állatkísérletek erkölcsi megítélésének szempontjai
 37. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 38. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 39. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 40. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 41. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 42. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 43. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)
 44. Környezetvédelem és jog, környezetvédelem és oktatás. A környezetetika alapelvei, a fenntartható fejlődés fogalma.)

 

 1. december
  Semmelweis Egyetem                                                                                  Magatartástudományi Intézet
  Tel.: 210-2953
  Titkárság: NET 20. emelet, 2005-ös szoba
  H.-P.: 8.30-12 és 13-14.30