Betűméret: A A A

Orvosi pszichológia (AOK)

2019/2020

KÖVETELMÉNY RENDSZER

2019/2020 I.félév

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Orvosi pszichológia
Angol nyelven1: Medical Psychology
Német nyelven1: Medizinische Psychologie
Kreditértéke: 3
Teljes óraszám: 49 előadás: 14 gyakorlat: 35 szeminárium: –
Tantárgy típusa:
kötelező kötelezően választható szabadon választható

Tanév: 2019/2020

Tantárgy kódja2: AOKMAG717_1M

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József
Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, 210-29-53
Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár
Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231)

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát, a pszichoterápiás segítségnyújtást is tárgyalja. A tárgy központi témakörei a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek nem választhatók el az orvosi kompetenciáktól és mindennapi orvosi gyakorlattól. A tárgy oktatása a korábban oktatott társtudományokon alapulva a pszichológiai készségek fejlesztését is tartalmazza.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Bp. Nagyvárad tér 4.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra,
·  hogy a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát felmérje
·  alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához
· hogy a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson
· hogy krízishelyzeteket kezeljen
· hogy konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel
· hogy a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai)
·  hogy pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban
·  valamint arra, hogy képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:
Az első félévben A–D csoportok, a második félévben E–H csoportok.
A Neptun rendszeren keresztül történő jelentkezés.

A kurzusra történő jelentkezés módja:
A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája3:

Előadások:
2. hét: A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika, empátia.
3. hét: Gyakori mentális zavarok (depresszív zavarok, szorongásos zavarok, major neurokognitív zavar) az általános orvos rendelőjében és ezek összefüggései az általános egészségi állapottal
4. hét: A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás
5. hét: Magatartás orvoslási beavatkozások a stresszel valómegküzdés elősegítésére (habilitációselőadás) Fejlődéslélektan és a különböző életkorok jellemzői
6. hét: A személyiség és személyiségzavarok
7. hét:  Őszi szünet
8. hét: Pszichoonkológia és palliatív terápia

Gyakorlatok:

1. hét: Óramegbeszélés, saját témás gyakorlat
2. Pszichológiai alapok I. – biológiai alapok, percepció, gondolkodás, memória, intelligencia
3. hét: Pszichológiai alapok II. –, érzelmek, tanulás, motiváció
4. hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
5. hét: Tudatzavarok, alvás-ébrenléti zavarok, differenciál-diagnosztika és terápiás alapelvek
6. hét: Szexualitás, szexuális orientáció, nemi identitás, szexuális zavarok
7. hét: Evészavarok és testképzavarok
8. hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban
9. hét: Fájdalom, fájdalompercepció, fájdalomzavarok, a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei. Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis
10. hét: Depresszió, posztpartum depresszió
11. hét: A betegegyüttműködés és adherencia felépítése krónikus betegek esetében
12.  hét: Veszteség, gyász, halál, haldoklás a mindennapi orvosi gyakorlatban, perinatális veszteségek
13.  hét: Krízis, akut stressz, PTSD, szuicidium
14.  hét: Stresszkezelő készségek, konfliktuskezelés, kiégés-megelőzés és technikák a mindennapi gyakorlatban

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
~        Pszichiátria
~        Belgyógyászat
~        Neurológia
~        Orvosi kommunikáció
~        Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban
~        Alvásmedicina

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: –

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).
Hiányzás pótlásaként elfogadható a tantárgy témaköréhez kapcsolódó, a gyakorlatvezető által kijelölt tanulmány önálló feldolgozása.
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:
Minden hallgató az oktató által felajánlott és a hallgató által választott témakörben rövid beszámolót készít, amelynek célja az ismeretek mélyítése és a pszichológiai szakirodalomi feldolgozásokban a jártasság megszerzése.

A félév aláírásának követelményei:
A választott témakörből egy önálló referátum készítése és a gyakorlatokon való aktív részvétel.

A vizsga típusa:
Írásbeli és szóbeli vizsga.

Vizsgakövetelmények6 : Az elkövetkező két tanévben (2019/2020, 2020/2021) kollokvium
Online tesztvizsga megírása Az online tesztre az előadások és a gyakorlatok anyaga alapján kell felkészülni

Szóbeli gyakorlati vizsga Az alábbi témakörök számonkérése konkrét esetleírások segítségével történik:

1.      Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és gyakori betegségekkel

2.      Gyakori mentális zavarok az általános orvosi gyakorlatban, komorbiditás gyakori betegségekkel

3.      Gyermekkorban jelentkező gyakori transzdiagnoszikus pszichológiai problémák és mentális zavarok

4.      A sérült betegek esetében jelentkező pszichológiai tünetek és akut pszichológiai teendők

5.      Súlyos, inadekvát szorongás az általános orvosi gyakorlatban

6.      Pszichoonkológia és palliatív terápia

7.      A szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban

8.      A percepció, memória és kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban

9.      A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban

10.  Tudatzavarok, organikus és pszichológiai háttértényezők

11.  Alvászavarok, organikus és pszichológiai háttértényezők

12.  Szexuális zavarok organikus és pszichológiai háttértényezői

13.  Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősség evészavarokban

14.  Fájdalom, fájdalompercepció, fájdalomzavarok, a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei

15.  Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciál-diagnózis

16.  A betegegyüttműködés és adherencia felépítése krónikus betegek esetében

17.  Veszteség, gyász, depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban.

18.  Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, PTSD- és szuicid prevenció

19.  Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi gyakorlatban

20.  Kiégés-megelőzés

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

Az Orvosi pszichológia tárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

1.      Az elméleti tudást mérő, online teszt (a számítógép-teremben) az orvosi pszichológia tárgy anyagából. Elégtelen teszt eredménnyel a hallgató nem mehet a gyakorlati vizsgára.

2.      Gyakorlati vizsga az orvosi pszichológia tárgyak anyagából, melynek célja, hogy felmérje a tanult készségek és döntési mechanizmusok gyakorlati alkalmazására való képességet. A gyakorlati vizsga kérdései konkrét klinikai esetekhez kapcsolódnak, és elsősorban az esettel kapcsolatos pszichológiai gyakorlati teendőkre kérdeznek rá.

A két vizsgarész átlaga adja ki a végső jegyet.

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével. Mellékletben nem csatolható!

Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.

 

2018/2019

SE Magatartástudományi Intézet
Igazgató: Prof. Dr. Kovács József
Oktatásfelelős: Prof. Dr. Túry Ferenc
Oktatásszervező: Dr. Czeglédi Edit

 

ORVOSI PSZCHOLÓGIA

2018/2019. II. félév

Követelményrendszer:

A félév végi aláírás követelményei:
1. A gyakorlatokon való aktív részvétel (maximum 3 hiányzás). 
2. Választott témakörből önálló referátum készítése.

Vizsgakövetelmények:

A tantárgy a magatartástudományi szigorlattal zárul. A pszichológia tételek lefedik az előadások és a tankönyv anyagát:

Tankönyv: Kopp Mária, Berghammer Rita (szerk.) (2009): Orvosi pszichológia. Budapest: Medicina. Oldalszámok: 21–185, 207–213, 225–240, 247–283, 325–430, 435–488, 501–523. oldal

Előadások: csütörtök, 11:35-13:15; NET – Zöld előadó
Hét Dátum Előadás Előadó
1. 02.07. Orvosi pszichológia és egészséglélektan helye az orvoslásban Prof. Dr. Túry Ferenc
3. 02.21. Érzelmi fejlődés, kötődéselmélet Szalai Tamás Dömötör
4. 02.28. A kardiovaszkuláris betegségek orvosi pszichológiai vonatkozásai Dr. Purebl György
5. 03.07. Tudat, tudatállapotok, alvás és ébrenlét

Ajánlott cikkek:
A clinicians guide to recurrent isolated sleep paralysis
NREM sleep parasomnias as disorders of sleep-state dissociation

Dr. Bódizs Róbert
7. 03.21. Pszichoszomatika Prof. Dr. Túry Ferenc
8. 03.28. Stressz, stresszkezelés és magatartás-tudományi módszerek Dr. Salavecz Gyöngyvér
9. 04.04. A pszichoterápia orvosi pszichológiai vonatkozásai Dr. Birkás Emma

 

 

Gyakorlatok: hetente csoportbeosztás szerint
1. Szemléletmódok az orvosi pszichológiában. Észlelés. Figyelem.
2.

 

Tudat. Alvás. Memóriarendszerek.
3.

 

Gondolkodás. Az intelligencia fogalma és mérése.
4.

 

Tanulás alapfogalmai. Érzelemelméletek. Stressz és megküzdés.
5.

 

Motiváció és szükségletek. Az agresszió elméletei.
6.

 

Érzelmi és kognitív fejlődés 0–18 éves korig.
7.

 

Személyiségelméletek.
8.

 

Szorongás, szorongásos zavarok általános orvosi jelentősége.
9.

 

Depresszió, a depresszió általános orvosi jelentősége.
10. A fájdalom magatartásorvoslási jelentősége. Krónikus fájdalomszindrómák, fejfájás.
11.

 

Pszichoszomatika.
12.

 

Halál, haldoklás, gyász. A komplikált gyász. Pszichoonkológia.
13. Pszichológiai vizsgálómódszerek és pszichoterápiás beavatkozások összefoglalása.
14. Esetismertetések.

  

Csoportbeosztás:

  

Csoport nap időpont helyszín oktató
E1 kedd 08:00-10:00 Sz-10. Szumska Irena
E2 kedd 12:20-14:20 EOK Sz-4. Czeglédi Edit
E3 hétfő 13:30-15:30 Sz-09. Birkás Emma
F1 kedd 08:00-10:00 Sz-05. Szalai Tamás Dömötör
F2 csütörtök 09:30-11:30 Sz-09. Szumska Irena
F3 kedd 14:10-16:10 EOK Sz-5 Ujma P. Péter
G1 hétfő 11:20-13:20 Sz-09. Birkás Emma
H1 kedd 12:20-14:20 Sz-09. Szalai Tamás Dömötör
H2 péntek 11:50-13:50 Sz-03. Czeglédi Edit