Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás
Összesen: 239 cikk


1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 13. szám  2023.01.25. Hatály: 2023.január 26. A közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról Megjelent:  MK 218. szám  2022.12.28. Hatály: 2023. január 1. 1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Megjelent:  MK 211. szám  2022.12.21. Hatály: 2023. január 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a  következő VII/A. Fejezettel egészül ki: „VII/A. Fejezet A szakápolás átalakítása 131/C. § …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi LIX. törvény egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról Megjelent:  MK 209. szám  2022.12.19. Hatály: 2022. december 20. 105. § (2) és (8). bekezdésben foglalt kivételekkel mely szerint egyes rendelkezések 2023. január 1-jén, 2023. február 1-jén, 2023. március 1-jén, 2024.szept. 1-jén lépnek hatályba. 1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2022. évi XL. törvény az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról Megjelent: MK.186. szám 2022. 11.14. Hatály: Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. (11.29.) Az 1. §, a 2. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § a)–c) pontja 2022. december 31-én lép hatályba. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter 38/2022. (XI. 10.) BM rendelete a Formulae Normales VIII. alkalmazását elősegítő rendeletek módosításáról Megjelent: MK.184. szám 2022. 11.11. Hatály: (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon (11.19.) lép hatályba. (2) A 2. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon (12.30.) lép hatályba. 1. A társadalombiztosítási …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.175. szám 2022. 10. 28. Hatály: 2023. 07. 01. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.  §-a újbekezdéssel egészül ki, mely a szabad felhasználású hitel folyósításának feltételét módosítja. A Rendelet …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 37/2022. (X. 28.) BM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent: MK.175. szám 2022. 10. 28. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelete egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről Megjelent:  MK 174. szám  2022.10.27. Hatály: 2022. október 28. 1. § (1) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/F. § (3) bekezdésétől eltérően az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása Megjelent: MK.171. szám 2022. 10. 24. Hatály: 2022. 11.01. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5.  § (2)–(5)  bekezdése helyébe új rendelkezés lép, mely módosítja az egészségügyi válsághelyzetté minősítés általános szabályait. A Korm. rendelet 7.  …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2/2022. Jogegységi határozata (Jpe.III.60.011/2022/15. szám) a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről Megjelent:  MK 165. szám  2022.10.13. Hatály: 2022. október 13. A Kúria a következő jogegységi határozatot hozta: Amennyiben az  egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítható amiatt, hogy …1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az Alkotmánybíróság 20/2022. (X. 13.) AB határozata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról Megjelent:  MK 165. szám  2022.10.13. Hatály: 2022.október 13. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti bírói kezdeményezés tárgyában – dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró párhuzamos indokolásával – meghozta a következő h a t á …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól Megjelent:  MK 162. szám  2022.10.06. Hatály: 2022. október 7. 2. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére egyszeri díjat számít …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2022. évi XXVII. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről Megjelent: MK.163. szám 2022. 10. 10. Hatály: A kihirdetést követő napon lép hatályba. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 81.§ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó 25. §-át módosítja. 25.§ (1) – Az ajánlatkérőnek már nemcsak elkerülnie kell az összeférhetetlenséget …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelete az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 161. szám  2022.10.05. Hatály: 2022. október 6. A kormányrendeletben meghatározott egyes intézmények esetén az intézmény által a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a minimális földgáz-mennyiség a szerződött földgáz-mennyiség 75%-a, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 34/2022. (IX. 28.) BM rendelete az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent: MK.157. szám 2022. 09. 28. Hatály: 2022.10.01. 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) módosítása: R1. a következő 28. §-sal egészül ki: – „28.  § (1) E  rendeletnek az  …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról Megjelent: MK.158. szám 2022. 09. 29. Hatály: (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (09.30.) lép hatályba. (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 1.§ (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a továbbiakban: …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelete a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent: MK.139. szám 2022. 08.25. Hatály: (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. (2) A  20.  § (2)  bekezdése, a  27.  § (8) és (9)  bekezdése, valamint a  9. és a  10.  melléklet 2024. szeptember …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.145. szám 2022. 07. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022. 07.08. vagy 2023. 09.01. (24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1–4. §, a 6–19. §, …

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról Megjelent: MK. 128.szám Hatály:  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 1. § (1) …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022.V.25. vagy 2022. XI.1. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi III. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: 2022.V.25. 3.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény Megjelent:  MK 86. szám  Az Eütv. a következő 244/C. §-sal egészül ki:  „244/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a  miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról Megjelent:  MK 86. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függő A törvény az új kormány megalakulására, a minisztériumok átstrukturálására és új hatáskörükre tekintettel módosít egyes jogszabályokat. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a …

Összesen: 239 cikk