Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 19.
538395 Összes oltás
Összesen: 221 cikk


1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.145. szám 2022. 07. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022. 07.08. vagy 2023. 09.01. (24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1–4. §, a 6–19. §, …

 

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról Megjelent: MK. 128.szám Hatály:  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 1. § (1) …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022.V.25. vagy 2022. XI.1. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi III. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: 2022.V.25. 3.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény Megjelent:  MK 86. szám  Az Eütv. a következő 244/C. §-sal egészül ki:  „244/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a  miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról Megjelent:  MK 86. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függő A törvény az új kormány megalakulására, a minisztériumok átstrukturálására és új hatáskörükre tekintettel módosít egyes jogszabályokat. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 71. szám  2022.IV.28. Hatály:2022.05.01. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása 3.§ (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően nem kell a  védettség érvényességét ellenőrizni abban az  esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati  képzésekkel összefüggő módosításáról Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: 2022. 04.30. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szól, szakgyógyszerész képzés mellett megszerezhető szakképesítésről, valamint szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: Rendelkezéstől függően  2022. 05.09. vagy 2022. 05.16. Egészségügyi szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseiről szól, beteg, menedékes, menekülő, ukrajnai magyar állampolgár betegek esetében alkalmazandó szabályokról. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a  továbbiakban: TAJ …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 33/2022. (II. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól Megjelent:  MK 20. szám 2022.II.4. Hatály: 2022.II.5-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A veszélyhelyzet ideje az Operatív Törzs járványügyi érdekből meghatározhatja az  egészségügyi intézményeknek az  újságíróval, a  tudósítóval, az  internetes hírmegosztóval és -szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket előállítóval való kapcsolattartásának rendjét, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 1/2022. (I. 24.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 9. szám 2022.I.24. Hatály: 2022.I.25. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 5. szám 2022.I.14. Hatály: 2022.I.15. A rendelet egyes részletszabályai módosulnak. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 12/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelete egyes eljárási szabályok módosításáról Megjelent:  MK 2. szám 2022.I.7. Hatály: 2022.I.8. Módosul a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. A módosítás a felvételi eljárás során figyelembe vehető vizsgatárgyakat (nyelvek) érinti: „61. § E rendeletnek az egyes eljárási szabályok módosításáról szóló 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 243. szám 2021.XII.28. Hatály: 2022.I.1-jétől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek időbeli hatálya módosul. 2.   Státusz: …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelete az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 239. szám 2021.XII.23. Hatály: 2021.XII.26. A rendelet 1. sz. melléklete módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri …1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 232. szám 2021.XII.20 Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.XII.20. vagy 2022.I.1. Többek között módosul a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet. 4. §-a a következő (3) …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről Megjelent:  MK 231. szám 2021.XII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően, legkorábban 2022.I.1-jén Az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete a sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történő meghosszabbításáról Megjelent:  MK 221. szám 2021.XII.3. Hatály: 2021.XII.4-étől a 2021.  évi I.  törvény hatályvesztéséig 1.§ (1) A  sportorvoslás szabályairól és a  sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm.  rendelet alapján kiadott és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 220. szám 2021.XII.2. Hatály: 2021.XII.5. A módosítás a kedvezményezettek adatváltozásairól szóló bejelentések elbírálását ás a 44/C.§-t érinti. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről Megjelent:  MK 208. szám 2021.XI.17. Hatály: 2021.XI.18. A törvény meghatározza a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény egyes rendelkezéseinek hatálybalépését. A főszabály december 1-je, de számos kivétel van. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelete az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 206. szám   2021.XI.15.  Hatály: 2021.XI.18. A rendeletek egy-egy részletszabály …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről Megjelent:  MK 197. szám 2021.X.28. Hatály: 2021.XI.1-jétől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A  munkáltató – az  egészség megóvása érdekében, a  munkahely és a  munkakör sajátosságaira is figyelemmel – a védőoltás felvételét azon foglalkoztatott esetében, aki e rendelet hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel, …1.   Státusz: új Jogszabály címe: Közlemény az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről Megjelent:  HÉ 52. szám 2021.X.28. Az országos tisztifőorvos közzétette az új,  koronavírus-járvánnyal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendet, egyúttal visszavonta a korábbit. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 605/2021. (XI. 2.) Korm. rendelete az egészségügyi …

Összesen: 221 cikk