1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 40. szám 2023.04.03.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 10/A. §-sal egészül ki: „10/A. § (1) Az a Felzárkózó Települések Programban résztvevő egészségügyi szolgáltató, amely a) hajléktalanok háziorvosi ellátására vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik, és b) az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.  (XII.  30.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt szakmák közül legalább 5 szakmában telemedicina útján nyújt egészségügyi szolgáltatást [az a) és a b) pont szerinti feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltató a továbbiakban: Mozgó Egészségügyi Központ], a koordináló és egészségügyi tevékenységéért minden 5000  fő ellátandó lakos után havonta a  10.  § (1)  bekezdése szerinti díj összegének 7,32-szeresére jogosult.

A havi finanszírozási összeg nem haladhatja meg a rendelkezésre álló, időarányos „Mozgó Egészségügyi Központok működtetése” előirányzat egyhavi összegét.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti finanszírozás az  e  tevékenység végzése során alkalmazott orvosok, egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók teljes bér fedezetét is tartalmazza, ezért az  egészségügyi szolgáltató további bértámogatás igénylésére nem jogosult. (3) Az  (1)  bekezdés szerint végzett ellátások fedezetéül az  Egészségbiztosítási Alap a  2.  cím 7.  alcím 7. Célelőirányzatok jogcímcsoport „Mozgó Egészségügyi Központok működtetése” előirányzata szolgál.” 2. § A Kr. a következő 77/I. §-sal egészül ki: „77/I.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.14.) megállapított 10/A.  § szerinti díjazásra az  ott meghatározott egészségügyi szolgáltató 2024. március hónaptól jogosult. (2) Az az egészségügyi szolgáltató, amely a 2024. évben már igényelt működési költségelőleget, ezen kérelméhez kapcsolódva kérheti a  működési költségelőleg kiegészítését a  Módr.14.-gyel megállapított 6/A.  § (3)  bekezdése szerinti összeg erejéig.” 3. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. § A Kr. 6/A. § (3) bekezdésében a „30 százaléka” szövegrész helyébe a „80 százaléka” szöveg lép.