Összesen: 113 cikk


1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelete egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 83. szám 2019.05.15. Hatály: 2019.06.12. A következő jogszabályok kis mértékben módosulnak: A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent: MK 71. szám 2019. IV.29. Hatály: 2019. IV.30. A 4. § és 11. § 2021. II. 9-én lép hatályba. Ez a rendelet a) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 63. szám 2019. IV. 11. Hatály: 2019. IV. 26. módosul 3. § (1): 3. § (1) A  felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben az  Szjt. 41/B.  § (1b), illetve (1c)  bekezdésében …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent: MK 56. szám 2019.IV.2. Hatály: 2019. IV. 3. Módosul a rendelet 1. számú …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról Megjelent: MK 51. szám 2019.III.27. Hatály: 2019. IV. 1., kivéve: A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása: 2019. VII. 1. Az elektronikus közbeszerzési szabályok több jogszabályt érintő, átfogó …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 45. szám 2019.III.18. Hatály: 2019.III. 21. A 2. sz. melléklet – A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2019. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 5/2019. (III. 1.) EMMI rendelete a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról Megjelent: MK 33. szám 2019.III.1. Hatály: 2019.III. 2. Hatályát veszti:  4. §14.,24. pontja, valamint 9. §-a. új: 4.§ 27-33.: 27. a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A miniszterelnök 15/2019. (II. 18.) ME határozata a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról Megjelent: MK 23. szám 2019. II. 18. Hatály: 2019. II.19. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) és (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére – Császár Attila Gézát, az MTA doktorát, …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 19. szám 2019.II.11. Hatály: 2019.II.12. kivéve: Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása: Hatály: 2019.II.27. Átfogó építésügyi jogszabálymódosítás. Módosul egyebek mellett: Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 15. szám 2019.II.05. Hatály: 2019.II.06. új: 101/A. § (13)-(14): 101/A. § (13) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 95. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésének …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 4/2019. (I. 24.) Korm. rendelete a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 9. szám 2019. I. 24. Hatály: 2019. II.1. 1. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása A rendelet …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 2/2019. (I. 16.) EMMI rendelete az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról Megjelent: MK 5. szám 2019. I. 16. Hatály: 2019. I.17. új: 2. § 66.; 17/A-E.§ 2. § 66. …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról Megjelent: MK 208. szám 2018. XII. 21. Hatály: 2019. I.1 – 2020. VI. 30. E rendelet hatálya kiterjed többek között a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 248/2018. (XII.17.) Korm. rendelete az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 201. szám 2018. XII. 17. Hatály: 2018. XII.25. Ez a rendelet a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. módosul: 2. § 11. pont: a „jólétének, megfelelő …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 196. szám 2018. XII. 10. Hatály: 2018. XII.25. új: 28/A.§ (5) 28/A. § (5) Az  (1)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a  4602 szakmakódú szervezeti egységek által végzett ellátásokról a 13. számú melléklet …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról Megjelent: MK 194. szám 2018. XII. 6. Hatály: 2019. I. 1 . Hatályát veszti az Nftv: 19. § (5)–(7) bekezdése, 39. § (3) bekezdésében az  „ A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által nyilvántartott személyes adatokat, az adatkezelés célját, időtartamát, továbbításának feltételeit az 5. melléklet …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe:  A Kormány 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelete az egyes iparjogvédelmi kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 186. szám 2018. XI. 27. Hatály: 2019. I. 1. Hatályát veszti az E-Kr. 7. §-a, 8. §-a, 9/A. §-a és melléklete. Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása módosul: …1.   Státusz: új Jogszabály címe:  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása az 55 723 01 OKJ azonosítószámú Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2018/2019. tanévre Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 62. szám 2018. XI. 15. Hatály: 2018. XI.15. A felhívás tartalmazza többek között a versenyre jelentkezés feltételeit, a verseny fordulóinak részletes leírását, valamint a versenyzők teljesítményének értékelésére vonatkozó szabályokat. 2.   …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe:  A Kormány 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 154. szám 2018.X.8. Hatály: 2018. X.9. új: 76/U.§ : A rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe:  Az emberi erőforrások minisztere 31/2018. (IX.25.) EMMI rendelete az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent: MK 144. szám 2018.IX.25. Hatály: 2018. X.3. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása új: 1.§ (4) : (4) Az állami, egyházi vagy nem állami fenntartó dönthet arról, hogy a …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe:  162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról Megjelent: MK 136. szám 2018.IX.10. Hatály: 2018. X.1. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 14.§ (2) módosul Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás során az egészségügyi szolgáltató a … 1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent: MK 112. szám 2018.VII.18. Hatály: 2018. VIII. 2-től A rendelet 1-6. számú melléklete módosul.   2.  Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról …   1.    Státusz: módosítás Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 2/2018. (VI. 1.) PM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 77. szám  2018.VI.01. Hatály: 2018.VI.02-tól  kivétel: 1-3. §, 4 § a) 2018.VII.01-től NGM rendelet 2. § 5. pont (módosulás) adatexport: az  adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az  állami …   1.    Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2018. évi V. törvény  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Megjelent:  MK 67. szám 2018.05.17. Hatály: 2018.05.18.-től 29.§ A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  -4/A. § (2b) bek.: (új) Az OKJ-ban az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba sorolt szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati képzésben államilag támogatott, és …

Összesen: 113 cikk