Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás
Összesen: 344 cikk


1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 13. szám  2023.01.25. Hatály: 2023.január 26. A közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról Megjelent:  MK 218. szám  2022.12.28. Hatály: 2023. január 1. 1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Megjelent:  MK 211. szám  2022.12.21. Hatály: 2023. január 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a  következő VII/A. Fejezettel egészül ki: „VII/A. Fejezet A szakápolás átalakítása 131/C. § …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi LIX. törvény egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról Megjelent:  MK 209. szám  2022.12.19. Hatály: 2022. december 20. 105. § (2) és (8). bekezdésben foglalt kivételekkel mely szerint egyes rendelkezések 2023. január 1-jén, 2023. február 1-jén, 2023. március 1-jén, 2024.szept. 1-jén lépnek hatályba. 1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került: Érintett szabályzat: Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum neve (hatályos szöveg) Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 1. számú melléklet – Üzembe helyezési jegyzőkönyv elárusító automaták kihelyezéséhez – Kitölthető WORD Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 1. számú melléklet – Üzembe helyezési jegyzőkönyv elárusító automaták kihelyezéséhez – Letölthető PDF Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 2.1. számú melléklet – Bérbeadási adatszolgáltatási adatlap – Kitölthető EXCEL Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 2.1. számú melléklet – Bérbeadási adatszolgáltatási adatlap – Letölthető PDF Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 2.2. számú melléklet – Bérbevételi adatszolgáltatási adatlap – Kitölthető EXCEL Helyiséggazdálkodási és értékesítési …Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi utasítások egységes szerkezete közzétételre kerültek: 1. Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás és E/8/2022. (X.24.) számú rektori-kancellári utasítás, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú rektori utasítás – egységes szerkezetben – Rövid összefoglaló: Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra és közzétételre került: Módosító szenátusi határozat: 107/2022. (XII.19.) Hatálybalépés napja: 2022. december 22. 1. Arculati kézikönyv Rövid összefoglaló: a) vezetői döntés értelmében az Egyetem jelmondatának módosítására került sor, b) a Szenátus 65/2022. (IX.02.) számú határozatával elfogadta az Egyetemi arculatváltást követően a kari díszoklevelek megújítását és egységesítését, …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem szervezeti felépítése és belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   1. Gyermekgyógyászati Klinika Rövid összefoglaló: A Gyermekgyógyászati Klinika a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikába történő beolvadásával jött létre, megtartva az adott klinikára eső szakmai specialitásokat, de figyelembe véve az …Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:   1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti felépítése módosításra került, ezáltal a Beszerzési Igazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság szervezetéből kiválva, közvetlenül a kancellár alá …  Ügyeleti beosztás 2022. december 22 – 2023. január 8. közötti időszakban Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Kovács Zsolt főigazgató   Ügyelet időpontja (dátum) Ügyeletben résztvevő munkavállaló neve Ügyeleti elérhetősége     telefonszám email 2022. december 22 – 2022. január 6. dr. Taga Éva 06/70-371-9980 taga.eva@semmelweis.hu Másolatban: jog@semmelweis.hu 2022. december 22. Busai Attila Egri László Somogyiné Kiss Katalin …E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás az órarendszerkesztés, a kurzus meghirdetés, a teremfoglalások részletszabálya kiegészítésének, valamint az oktatói teljesítményértékeléshez a NEPTUN rendszerben az információk rendelkezésre állásának eljárásrendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben a következő utasítást adjuk …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításra és közzétételre került: III.4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat – Mellékletek Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat III.4.-1. melléklete került módosításra, amely során a rendszeres szociális ösztöndíj számításának pontrendszere változott. A módosítás érintette az egy főre …RKE/11/2022. (XI.23.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2022. év végére és 2023. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2022/23-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról       A Kormány által az Alaptörvény 53. cikke szerint kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabályok, valamint az SZMSZ I.1 rész 133. § …1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2022. évi XL. törvény az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról Megjelent: MK.186. szám 2022. 11.14. Hatály: Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. (11.29.) Az 1. §, a 2. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § a)–c) pontja 2022. december 31-én lép hatályba. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló …E/9/2022. (XI.17.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról   1. § A Semmelweis Egyetem lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás 11.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:   2. § A lakáscélú kölcsön iránti kérelmet (igénylést) az igénylőnek az erre a célra …1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter 38/2022. (XI. 10.) BM rendelete a Formulae Normales VIII. alkalmazását elősegítő rendeletek módosításáról Megjelent: MK.184. szám 2022. 11.11. Hatály: (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon (11.19.) lép hatályba. (2) A 2. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon (12.30.) lép hatályba. 1. A társadalombiztosítási …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések I.2. rész – A Szenátus ügyrendje I.2. rész – Melléklet II.1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények   módosító/elfogadó szenátusi határozat száma: 95/2022. (XI.02.) …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.175. szám 2022. 10. 28. Hatály: 2023. 07. 01. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.  §-a újbekezdéssel egészül ki, mely a szabad felhasználású hitel folyósításának feltételét módosítja. A Rendelet …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 37/2022. (X. 28.) BM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent: MK.175. szám 2022. 10. 28. …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozat száma:
85/2022. (X.24.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelete egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről Megjelent:  MK 174. szám  2022.10.27. Hatály: 2022. október 28. 1. § (1) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/F. § (3) bekezdésétől eltérően az …1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása Megjelent: MK.171. szám 2022. 10. 24. Hatály: 2022. 11.01. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5.  § (2)–(5)  bekezdése helyébe új rendelkezés lép, mely módosítja az egészségügyi válsághelyzetté minősítés általános szabályait. A Korm. rendelet 7.  …E/8/2022. (X.24.) SZ. REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS  Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás pénzügyi rendelkezésekkel történő kiegészítéséről   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, továbbá a Szenátus 71/2022. (IX.26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a …Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések
I.1. rész – Mellékletek
I.6. rész – Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
70/2022. (IX.26.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Összesen: 344 cikk