1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2024. évi XII. törvény a digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról*
Megjelent: MK 49. szám 2024.05.07.
Hatály: 2024.05.07., 204.§: 2025.07.01.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény a) 35/A.  § (2)  bekezdésében a  „törvényben” szövegrész helyébe a  „törvényben vagy kormányrendeletben” szöveg, b) 35/B.  § (9)  bekezdésében a  „Törvényben” szövegrész helyébe a  „Törvényben vagy kormányrendeletben” szöveg, c) 35/L. § (5) bekezdésében a „törvényben” szövegrész helyébe a „törvényben vagy kormányrendeletben” szöveg lép. 45. § Hatályát veszti az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 19/A. § (5) bekezdésében az „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti szabályozott” szövegrész.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (3a) bekezdésében az „az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.)” szövegrész helyébe a „digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben” szöveg lép.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005.  évi XCV.  törvény 25.  § (6c)  bekezdésében az  „az elektronikus ügyintézés” szövegrész helyébe az „a digitális államról” szöveg és a „bizalmi szolgáltatások általános” szövegrész helyébe a „digitális szolgáltatások nyújtásának egyes” szöveg lép.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

81.§ A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 64.  § (3)  bekezdésében az  „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény” szövegrész helyébe az „a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény” szöveg lép.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/E. § (4) bekezdésében az „az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (4) bekezdése” szöveg lép.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény módosítása

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 20. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki: „(5) A  kinevezési okmányt és annak módosítását, a  jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítást és a fizetési felszólítást a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell kiadmányozni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedést tartalmazó elektronikus dokumentum kézbesítésére a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) III. Fejezetét a  (8)  bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni azzal, hogy felhasználó alatt a  köznevelésben foglalkoztatottat, a digitális szolgáltatást biztosító szervezet alatt a munkáltatót kell érteni.

(7) A köznevelésben foglalkoztatott köteles az írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az  elektronikus dokumentumok kézhezvételének visszaigazolása érdekében a  Dáptv. szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezni és a  biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségét a  foglalkoztatójával közölni. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló e  kötelezettségét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kinevezését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

(8) A  Dáptv. 27.  §-ától eltérően a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető munkáltatói intézkedést tartalmazó irat a címzett (7) bekezdés szerinti tárhelyére történő megküldésről szóló értesítési igazolásban foglalt időpontban minősül kézbesítettnek. (9) Ha az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a  kézbesítési fikció szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges, vagy az  a  jogviszony létesítéséről rendelkezik, az  elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vagy a szervezeti és működési szabályzatban erre feljogosított személy öt napon belül záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készít. A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a  záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a  papíralapú kiadmány az  alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóval a papíralapú kiadmányt kell közölni.” 205. § A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 160. § (10) bekezdésében a „2024. július 1-ig” szövegrész helyébe a „2025. január 15-ig” szöveg lép.

206. § Nem lép hatályba a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 20. § (5)–(10) bekezdése.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelete az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 51. szám 2024.05.07.
Hatály: 2024.05.07.

Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

Az  Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. és 42. sorában szereplő ingatlanokra az eltérő településrendezési, építési és telekalakítási követelményeket a (2)–(9) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  (2)–(9)  bekezdésben meghatározott sajátos településrendezési, építési és telekalakítási szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.”

(2) Az R1. 4/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Beruházás során érintett telkek teljes területe építési helynek minősül.”

(3) Az R1. 4/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telkek telekegyesítésének nem akadálya, ha az  összevonásra kerülő telkek a  településrendezési tervben eltérő építési övezetbe tartoznak. A  telekegyesítés eredményeként létrejövő telekre az e rendelkezés hatálybalépésekor a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú telekre vonatkozó településrendezési terv szerinti szabályok, valamint a  (2)–(11)  bekezdésben foglalt előírások az irányadóak.”

(4) Az R1. 4/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A  Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telken az  építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik és kerékpártárolók számát a következő eltérésekkel kell meghatározni: a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek, felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 300 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,

e) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges,

f) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a  teljes ellátandó rendeltetésre vonatkozó parkolóférőhelyek száma képezi az  alapot, azzal, hogy a  keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget az  a)–e)  pontban meghatározott mértékben, az  ütemezett megvalósítás összes ütemének és teljes megvalósításának végére kell biztosítani, és g) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 100 m2 alapterülete után, iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 500 m2 alapterülete után.

Az R1. 4/B. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: „(8a) A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telken új épület létesítése, illetve épületbővítés esetén, a telken belül új parkoló mélygarázsban és felszínen is kialakítható.”

(6) Az R1. 4/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9) A  Hőgyes Endre utca 5. szám alatti, védett homlokzattal rendelkező épület – homlokzati jellegzetességének minél teljesebb megőrzésével – átalakítható olyan módon, hogy az épület kapubejárója személy- és tehergépkocsi áthaladására alkalmas legyen.” 2. § Az R1. a következő 4/F. §-sal egészül ki: „4/F. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sorában szereplő ingatlanra az eltérő településrendezési, építési és telekalakítási követelményeket a (2)–(6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  (2)–(6)  bekezdésben meghatározott sajátos településrendezési, építési és telekalakítási szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A  Beruházás során érintett Budapest, belterület 36774 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítés maximális mértéke terepszint alatt: 100%,

b) a beépítés maximális mértéke terepszint felett: 100%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%, d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 8,5 m2 /m2 . (3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházással szomszédos épületek tűzfalain szabálytalanul elhelyezett nyílászárókat az építési engedélyezési eljárás során nem kell figyelembe venni. (4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházás során a  lapostetők esetében extenzív zöldtetőt nem kell kialakítani. (5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik és kerékpártárolók számát a következő eltérésekkel kell meghatározni: a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 150 m2 nettó alapterülete után, b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 betegágya után, és c) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 200 m2 alapterülete után. (6) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti építési beruházás során a  Budapest, belterület 36774 helyrajzi számú ingatlan utcai homlokzata előtt a meglévő közterületi parkolók megszüntethetőek.” 3. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki: „12.  § E  rendeletnek az  Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.6.) megállapított 4/B. § (1a) és (8a) bekezdését és 4/F. §-át, valamint módosított 4/B. § (2)–(4), (8) és (9) bekezdését, továbbá 2. és 3. mellékletét a Módr.6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 4. § (1) Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R1. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 5. § Hatályát veszti az R1. 4/B. § (2) bekezdésében az „ , a 36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1, 36873/0/A/2 albetétek tekintetében” szövegrész.

1. melléklet a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelethez 1. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép: [A B 1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)] 42. Egykori Schöpf-Merei Kórház Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona: a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési projektje, ennek részeként a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása.

Budapest belterület 36873