1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 52/2024. (III. 4.) Korm. rendelete egyes adózási tárgyú veszélyhelyzeti rendelkezésekről
Megjelent: MK 24. szám 2023.03.04.
Hatály: 2024.03.05., A 2. alcím 2024. április 1-jén lép hatályba. A 2.  §-t első alkalommal a 2024. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény eltérő alkalmazásáról

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX.  törvény (a továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. § (21) bekezdését a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Különadó törvény 4/A. § (21) bekezdésétől eltérően a Különadó törvény 4/A. § (20) bekezdése szerinti csökkentést a hitelintézet a 2020. adóévét követő első, második, harmadik, ötödik és hatodik adóévében, adóévente legfeljebb a 2020. adóévi hitelintézetek járványügyi különadója kötelezettsége 20 százalékának megfelelő összegben alkalmazhatja, azzal, hogy a hitelintézet a 2024. adóévére nem alkalmazhatja a Különadó törvény

4/A.  § (20) bekezdése szerinti csökkentést. Az igénybe vett összegről a hitelintézet nyilvántartást vezet.

2. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény eltérő alkalmazásáról

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  biztosítási adóról szóló 2012. évi CII.  törvény (a  továbbiakban: Batv.) 5.  § (2)  bekezdésétől eltérően azon adóalany esetében, amelynek az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző naptári évben a Batv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni összesített adóalapja a  20 milliárd forintot nem érte el, az  adó mértéke az  adóelszámolás hónapja – a  Batv. 5.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerint adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni – adóalapjának a) 250 millió forintot meg nem haladó része után a Batv. 5. § (1) bekezdése szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 25 százaléka, b) 250 millió forintot meghaladó, de 1 milliárd 750 millió forintot meg nem haladó része után a  Batv. 5.  § (1) bekezdése szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 50 százaléka, c) 1 milliárd 750 millió forintot meghaladó része után a  Batv. 5.  § (1)  bekezdése szerinti – az  adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 53/2024. (III. 4.) Korm. rendelete egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 23. szám 2023.02.29.
Hatály: 2024. március 15., 4. §: december 1-jén lép hatályba.

1. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm.  rendelet 5.  § (4)  bekezdésében a  „részszempontok” szövegrész helyébe a  „szempontok” szöveg és a „részszempontra” szövegrész helyébe a „szempontra” szöveg lép.

2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a  gazdasági szereplő a  Kbt. Második, Harmadik és Negyedik Része szerint lefolytatott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásban az  alkalmasság igazolására jogutódlás eredményeként rendelkezésére álló olyan adatokat kíván felhasználni, amelyek felhasználására – a  jogelőd gazdasági szereplő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti bevonása nélkül – önállóan jogosult, az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a  jogutód gazdasági szereplő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  jogutódlás időpontjában a  jogelőd gazdasági szereplő nem tartozott az  eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok hatálya alá, vagy ha a  jogutódlás időpontjában az  eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok hatálya alá tartozott, akkor az  érintett kizáró ok már nem áll fenn, vagy – ha a  jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában nem állna fenn vele szemben. Nem Magyarországon letelepedett jogelőd esetében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő hatósági elektronikus nyilvántartások elérhetőségét.”

3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  beruházás-lebonyolító feladatköre – állami közbeszerzési szaktanácsadó vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén – az állami közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, a beruházás-lebonyolító az állami közbeszerzési szaktanácsadóval vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szükség szerint együttműködhet.”

(2) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a) 9. § (1) bekezdésében a „részszempontok” szövegrész helyébe a „szempontok” szöveg, b) 9.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „részszempontnak” szövegrész helyébe a „szempontnak” szöveg, a  „részszempont” szövegrész helyébe a  „szempont” szöveg és a  „résszempontként” szövegrész helyébe a „szempontként” szöveg, c) 9. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „részszempontokat” szövegrész helyébe a „szempontokat” szöveg, d) 24. § (1) bekezdésében a „részszempontok” szövegrész helyébe a „szempontok” szöveg, e) 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „részszempontok” szövegrész helyébe a „szempontok” szöveg lép.

4. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az EKR-nek biztosítania kell, hogy:) „h) a gazdasági szereplők a  közbeszerzési dokumentumokat a  gazdasági szereplő személyére vonatkozó adatok ajánlatkérő részére történő továbbítása nélkül is el tudják érni.” (2) Az  elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4.  §-a a  következő i) ponttal egészül ki: (Az EKR-nek biztosítania kell, hogy:) „i) az e § szerinti követelmények megsértése felderíthető legyen.”

5. § Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „Kbt. 43.  § (2)  bekezdés a)–e)  pontja” szövegrész helyébe a „Kbt. 43.  § (2) bekezdés a)–f) pontja” szöveg, b) 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót” szövegrész helyébe az „állami közbeszerzési szaktanácsadót vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót” szöveg, c) 6. § (4) bekezdésében az „A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók” szövegrész helyébe az „Az állami közbeszerzési szaktanácsadók és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók” szöveg, a „közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vagy szaktanácsadókat” szövegrész helyébe a „közreműködő állami közbeszerzési szaktanácsadót vagy szaktanácsadókat és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vagy szaktanácsadókat” szöveg lép.

5. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm.  rendelet [a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet] 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

 „(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt, meghívásos és tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a versenypárbeszéd, valamint a Kbt. 117.  §-a szerinti közbeszerzési eljárás megindítása előtt az  ajánlatkérő köteles a  Kbt. 28.  § (4)  bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt alkalmazni, ha a  közbeszerzési eljárást megindító felhívásban nem írja elő a  Kbt. 75.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti eredménytelenségi indokot.”

7. § A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § Az 1. §-t nem kell alkalmazni a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás esetén, a  Kbt. 104. és 105.  §-a szerinti keretmegállapodások megkötésére, a  Kbt. 106. és 107.  §-a szerinti dinamikus beszerzési rendszerek létrehozására, valamint a  keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alapján megvalósított egyedi beszerzésekre.”

8. § A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti arány és az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor az EKR adatait kell alapul venni. A Kbt. 61. § (5) bekezdése szerinti részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a közbeszerzések számát közbeszerzési eljárási részenként kell figyelembe venni. (2) Az  5.  § (1)  bekezdése szerinti arány és az  5.  § (2)  bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor az  érintett közbeszerzések vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételének időpontja irányadó. (3) Az 5. § (1) bekezdése szerinti arány és az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni a) az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat vagy eljárási részeket, b) a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat, c) a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéseket, d) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat és e) a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásokat.”

9. § Hatályát veszti a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet a) 1. § (2) bekezdése, b) 1. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész, c) 1. § (9) bekezdése, d) 2. § (1)–(4) bekezdése, e) 7. §-a.