Betűméret: A A A

Házirend

Tisztelt Betegünk!

Házirendünkkel segítséget kívánunk nyújtani Önnek ahhoz, hogy megismerje új környezetét, annak elvárásait, valamint az Ön gyógyítással kapcsolatos jogait, kötelezettségeit. A házirend az intézmény egész területén érvényes.

Klinikánk a Semmelweis Egyetem egyik oktató kórháza, ahol orvostan- és szakdolgozó- hallgatók képzése folyik. Ennek keretén belül részt vesznek az Ön gyógyításában, ápolásában képzett orvosok és szakdolgozók irányításával.
Kérjük együttműködését Ön és betegtársai zavartalan gyógyulásának, pihenésének biztosításához!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a HÁZIREND kiterjed a fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő betegre, a beteg hozzátartozójára, látogatójára és bármely az Intézet területére belépő személyre (a továbbiakban: Betegek).

A betegek jogai (Egészségügyi Törvény 6.§-25.§):

  • Az egészségügyi ellátáshoz való jog
  • Az emberi méltósághoz való jog
  • A kapcsolattartás joga
  • Az Intézmény elhagyásának joga
  • A tájékoztatáshoz való jog
  • Az önrendelkezéshez való jog
  • Az ellátás visszautasításának joga
  • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
  • Az orvosi titoktartáshoz való jog
  • Életfenntartó vagy életmentő (továbbiakban együtt: életfenntartó) beavatkozás visszautasítása

Részletesen lsd. az ambulancián és a fekvő beteg osztályokon kihelyezett Eü. törvény idevonatkozó paragrafusait!

A beteg kötelezettségei

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Betegjogi képviselő: Munk Julianna, tel: 20/4899-520 (hétköznap, munkaidőben)

Félfogadás: minden hónap 2. és 4. szerdáján, az I.sz. Női Klinikán (VII. Baross u. 27.)

Értékek megőrzése:

A Klinika csak a Gazdasági iroda páncélszekrényében elhelyezett készpénzért/ingóságért vállal felelősséget. Ennek igényét az osztályos főnővér felé jelezheti. Egyéb helyen tárolt értékekért a Klinika felelősséget nem vállal.

A kórházi viselet:

A kezelések sajátossága miatt az ajánlott viselet a pizsama vagy hálóing. Kórtermen kívül kérjük, viseljen köntöst vagy pongyolát. Lehetőség van kórházi vagy saját pizsama viselésére is. Utóbbi esetén szükséges annak megfelelő gyakoriságú cseréje. Amennyiben ragaszkodik a saját hálóruha viseléséhez kérjük, gondoskodjanak a beszennyeződött saját textília/ruhanemű otthoni tisztításáról. Kérjük beteginket, hogy a hálóruha alatt alsóneműt viseljenek.

A látogatási rend

Látogatók fogadása a magas földszinti aulában és a IV. emeleti folyosón engedélyezett. Látogatási idő hétfőtől péntekig du. 16-18 óra, szombat-vasárnap 15-17 óra között van. A mozgásukban korlátozott, súlyos betegek az osztályvezető engedélyével a kórteremben fogadhatják látogatóikat. 14 éven aluli gyermekek beteget nem látogathatnak! Egy beteget egyszerre két fő látogathat.

A látogatási idő betartásával kérjük Ön is járuljon hozzá a zavartalan betegellátó és oktató munkához!

Az osztályos telefonokat betegek nem használhatják. Telefonon a betegekről információ még hozzátartozóknak sem adható! 

Étkeztetés:

Érkezése napján ebédet, távozása napján reggelit áll módunkban biztosítani Önnek. Amennyiben diétát tart, azt érkezésekor jelezze az osztályvezető ápolónak.

A fekvőbeteg osztályok napirendje:

Az osztályonkénti eltérések miatt erről részletes felvilágosítást az osztályos ápolótól fog kapni. Kérjük az este 22 órai lámpaoltás idejét betartani Ön és betegtársai nyugalma érdekében.

Az osztály elhagyása

Amennyiben le szeretne menni az udvarra vagy büfébe kérjük, jelezze azt az ápoló személyzet felé!

Az orvosi vizitek és a Professzori nagy vizit alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. 
Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást.

Este 20:00 után az osztályokat elhagyni nem lehet. A klinika épületét este 20 és reggel 05 óra között zárva tartjuk.

A klinikai tömb elhagyása csak az osztályvezető vagy kezelő orvos engedélyével és az erre vonatkozó írásos nyilatkozat aláírása esetén lehetséges!

Dohányzás:

A Klinika területén, beleértve az udvart és a bejárati kapu 5 méteren belüli körzetét TILOS a dohányzás!
(a nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében)

Vallásgyakorlás:

Amennyiben egyházi személlyel kíván találkozni, vagy vallását gyakorolni, forduljon az osztályvezető ápolóhoz.

Egyéb rendelkezések:

Kérjük, hogy az osztály csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát.
Kérjük, Ön is ügyeljen a kórház és a kórterem rendjére, tisztaságára saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

A kórház területén szeszesitalt tartani és fogyasztani TILOS!

Televízió használata: a kórteremben saját televízió használatára csak a szobatársak egyöntetű hozzájárulásával van mód. Kérjük a 22 órai lámpaoltást betartani. A behozott elektronikus és egyéb készülékekért a Klinika felelősséget nem vállal.

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását!