Követelményrendszer 2022/2023-as tanévre

 

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

 

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

 

A tárgy neve:  Bőrgyógyászat

Angol nyelven1:  Dermatology-venereology

Német nyelven1:  Dermatologie

Kreditértéke:  0,5

Teljes óraszám:            20         előadás:          14              gyakorlat:        7      szeminárium:  0

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente):   évente

Tanév: 2022/2023

Tantárgy kódja2:  FOKVBOR262_1M

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Hidvégi Bernadett

Munkahelye, telefonos elérhetősége:  Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika  1085 Budapest, Mária u. 41. 06-20-8250641

Beosztása:  egyetemi docens

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A bőrgyógyászat helye a fogorvostudományban, a bőrgyógyászat fogorvostani jelentősége

Gyakori és súlyos bőrgyógyászati kórképek ismerete, különös tekintettel az oralis tünetekkel járó bőrgyógyászati betegségekre: klinikum diagnosztika, kezelés, differenciáldiagnózisa

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, SE Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika fekvőbeteg osztályok):

Bőrklinika előadóterme, kórtermi gyakorlatok során betegvizsgálat, ambulancián megforduló betegek vizsgálata

 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Fenti betegségek felismerése, kivizsgálás menetének ismerete, terápia

 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:

Belgyógyászat II, Farmakológia II.

 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun rendszeren keresztül

 

A tárgy részletes tematikája3:

(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását )

Előadások

 1. A bőrgyógyászat helye az orvostudományban, fogorvostudományban, a bőrgyógyászat fogorvostani jelentősége. A bőr szerkezete, patológiai alapfogalmak. A bőrgyógyászati diagnosztika alapelemei, az elemi jelenségek.   Dr. Hidvégi Bernadett (H: Dr. Holló Péter)
 2. Allergiás megbetegedések (ekzema, atopia, urticaria). Diagnosztikájuk, jelentőségük a fogorvosi gyakorlatban. 
  Dr. Hidvégi Bernadett (H: Dr. Medvecz Márta)
 3. Onkodermatológia. Melanoma malignum, basalioma, spinalioma. 
  Dr. Szakonyi József (H: Dr. Tóth Béla)
 4. STD betegségek. Klasszikus nemibetegségek. HIV betegség, vírusok által okozott STD.    Dr. Dr. Tóth Béla, Dr. Tamási Béla
 5. Mikrobiológiai ágensek okozta bőrbetegségek. Gombás bőrbetegségek, baktérium, vírus okozta fertőzések a bőrön, szájnyálkahártyán. Dr. Medvecz Márta (H: Dr. Hidvégi Bernadett)
 6. Papulosquamosus kórképek.   Dermatophlebologia (ulcus cruris, krónikus vénás elégtelenség, poszttrombotikus szindróma). Dr. Holló Péter (H: Dr. Hidvégi Bernadett)
  Bőrgyógyászati terápia. Bőrgyógyászati külső kezelés és alapelvei.  Dr. Soós Gyöngyvér (H: Dr. Holló Péter)
 7. Az immunpatológia bőrgyógyászati vonatkozásai, fogorvostani jelentősége (autoimmun betegségek, hólyagos betegségek, gyógyszerkiütések). 
  Belbetegségek bőr- és szájnyálkahártya tünetei. Paraneoplasztikus szindrómák. Seborrhoeás kórképek.
  Dr. Hidvégi Bernadett (H: Dr. Medvecz Márta)

Gyakorlatok

7 alkalom, az elméleti oktatáshoz kapcsolódó témákban, a Klinika beteganyagának függvényében

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való részvétel.

25%-os hiányzás megengedett.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

 

Interaktív előadások

 

A félév aláírásának követelményei:

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.

25%-os hiányzás megengedett.

 

A vizsga típusa:

Szóbeli vizsga: 2 tétel

kiemelt kollokvium

 

Vizsgakövetelmények6:

2 részből álló tételsor

1.      Bőrgyógyászat

2.      STD

 

A, Bőrgyógyászat

1.      Primer és secunder elemi jelenségek

2.      A bőr szerkezete és funkciói

3.      Pyodermák. Impetigo contagiosa, folliculitis, furunculus klinikai képe és kezelése

4.      Erysipelas, cellulitis klinikai képe, differenciáldiagnosztikája és kezelése

5.      Herpes virus infekciók: herpes simplex, herpes zoster

6.      Sarjadzó gombás fertőzések a bőrön és a nyálkahártyán. Klinikai kép, kezelés

7.      Fonalas gombák okozta fertőzések a hajas fejbőrön és a piheszőrös területeken.

8.      Pityriasis versicolor. Onychomycosis, erosio interdigitalis. Kezelésük alapelvei

9.      SLE, DLE klinikai képe, diagnosztikája, kezelése

10.  Dermatomyositis, Scleroderma

11.  Pemphigus, pemphigoid klinikai képe, kezelése. Dermatitis herpetiformis. Differenciál diagnosztikai szempontok

12.  Psoriasis: klinikai tünetek, diagnózis, terápia

13.  Urticaria, angioedema klinikum, diagnosztika, terápia

14.  Ekzema fogalma és felosztása, kezelésének alapelvei

15.  Atopiás eczema

16.  Adverz gyógyszerreakciók különböző formái: toxicoderma, erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson syndroma, Lyell –syndroma

17.  Spinalioma

18.  Basalioma

19.  Melanoma malignum, pigmentnaevusoktól való elkülönítés, ABCD szabály

20.  Időskori bőrelváltozások az arcon. Praecancerosisok.  In situ carcinomák.  Paraneoplasiák

21.  Diabetes és májbetegségek bőrtünetei

22.  Lichen planus, Lichen oris

23.  Seborrhoeás kórképek (dermatitis seborrhoica, acne vulgaris, acne conglobata, rosacea)

24.  Chronicus vénás insufficiencia tünetei, kezelése. A lábszárfekély differenciál diagnosztikája

25.  Lokális kezelés a bőrgyógyászatban

26.  Belső kezelési eljárások a bőrgyógyászatban. Corticosteroid kezelés: indikáció, mellékhatások. Immunszuppresszív kezelések. Biológiai terápia. Antibiotikum választás szempontjai.

27.  Szájtüneteket okozó bőrgyógyászati kórképek, klinikai jellegzetességeik

 

B, STD

 

1.      Syphilis I. stádium tünetei. A fertőzés kialakulása

2.      Syphilis II. stádium tünetei

3.      A késői syphilis bőrtünetei és belsőszervi elváltozások

4.      A syphilis laboratóriumi diagnosztikája és kezelése

5.      A syphilis szájtünetei

6.      A gonorrhoea tünetei (urogenitalis, nem urogenitalis szervek), diagnosztikája és kezelése

7.      STD-k: klinikai tünetek, kezelés, jelentőségük a fogászati rendelőben

8.      Chlamydia trachomatis okozta fertőzések klinikuma, diagnózisa és kezelése

9.      Urethritis, cervicitis non-gonorrhoica

10.  Herpes genitalis klinikuma és a kezelés lehetőségei

11.  Nemi érintkezéssel is terjesztett virusfertőzések (HPV, Hepatitis B, cytomegalovírus fertőzések)

12.  Vulvovaginitis candidomycetica, urethritis candidomycetica

13.  HIV fertőzés epidemiológiája, jellegzetességei, klinikai tünetei

14.  HIV betegség szájtünetei, fogorvosi gyakorlati jelentősége

15.  HPV fertőzések, megelőzés. Verruca vulgaris, condyloma accuminatum

16.  Scabies felismerése és kezelése. Pediculosisok

 

 

 

 

 

 

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

Neptun rendszeren keresztül

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kárpáti S, Kemény L, Remenyik É: Bőrgyógyászat és Venerológia Medicina 2020.
Temesvári E, Kárpáti S: Gyakorlati allergológia 2021.

Várkonyi V, Simon Gy: STD atlasz

http://lib.semmelweis.hu/nav/tudasbazis

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

Dr. Hidvégi Bernadett

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

Prof. Dr. Holló Péter

 

Beadás dátuma:2022.05.12.

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.