Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

 

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

 

A tárgy neve:  Bőrgyógyászat

Angol nyelven1:  Dermatology-venereology

Német nyelven1:  Dermatologie

Kreditértéke:  0,5

Teljes óraszám:            20         előadás:          14              gyakorlat:        7      szeminárium:  0

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente):   évente

Tanév: 2021/2022

Tantárgy kódja2:  FOKVBOR262_1M

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Hidvégi Bernadett

Munkahelye, telefonos elérhetősége:  Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika  1085 Budapest, Mária u. 41. 06-20-8250641

Beosztása:  egyetemi docens

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A bőrgyógyászat helye a fogorvostudományban, a bőrgyógyászat fogorvostani jelentősége

Gyakori és súlyos bőrgyógyászati kórképek ismerete, különös tekintettel az oralis tünetekkel járó bőrgyógyászati betegségekre: klinikum diagnosztika, kezelés, differenciáldiagnózisa

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, SE Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika fekvőbeteg osztályok):

Bőrklinika előadóterme, kórtermi gyakorlatok során betegvizsgálat, ambulancián megforduló betegek vizsgálata

 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Fenti betegségek felismerése, kivizsgálás menetének ismerete, terápia

 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:

Belgyógyászat II, Farmakológia II.

 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun rendszeren keresztül

 

A tárgy részletes tematikája3:

(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását )

Előadások

 1. A bőrgyógyászat helye az orvostudományban, fogorvostudományban, a bőrgyógyászat fogorvostani jelentősége. A bőr szerkezete, patológiai alapfogalmak. A bőrgyógyászati diagnosztika alapelemei, az elemi jelenségek.   Dr. Hidvégi Bernadett (H: Dr. Holló Péter)
 2. Allergiás megbetegedések (ekzema, atopia, urticaria). Diagnosztikájuk, jelentőségük a fogorvosi gyakorlatban. 
  Dr. Hidvégi Bernadett (H: Dr. Medvecz Márta)
 3. Onkodermatológia. Melanoma malignum, basalioma, spinalioma. 
  Dr. Szakonyi József (H: Dr. Tóth Béla)
 4. STD betegségek. Klasszikus nemibetegségek. HIV betegség, vírusok által okozott STD.    Dr. Dr. Tóth Béla, Dr. Tamási Béla
 5. Mikrobiológiai ágensek okozta bőrbetegségek. Gombás bőrbetegségek, baktérium, vírus okozta fertőzések a bőrön, szájnyálkahártyán. Dr. Medvecz Márta (H: Dr. Hidvégi Bernadett)
 6. Papulosquamosus kórképek.   Dermatophlebologia (ulcus cruris, krónikus vénás elégtelenség, poszttrombotikus szindróma). Dr. Holló Péter (H: Dr. Hidvégi Bernadett)
  Bőrgyógyászati terápia. Bőrgyógyászati külső kezelés és alapelvei.  Dr. Soós Gyöngyvér (H: Dr. Holló Péter)
 7. Az immunpatológia bőrgyógyászati vonatkozásai, fogorvostani jelentősége (autoimmun betegségek, hólyagos betegségek, vasculitis, gyógyszerkiütések).  
  Belbetegségek bőr- és szájnyálkahártya tünetei. Paraneoplasztikus szindrómák. Seborrhoeás kórképek.
  Dr. Hidvégi Bernadett (H: Dr. Medvecz Márta)

Gyakorlatok

7 alkalom, az elméleti oktatáshoz kapcsolódó témákban, a Klinika beteganyagának függvényében

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.

25%-os hiányzás megengedett.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

 

Interaktív előadások

 

A félév aláírásának követelményei:

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.

25%-os hiányzás megengedett.

 

A vizsga típusa:

Szóbeli vizsga: 3 tétel

kiemelt kollokvium

 

Vizsgakövetelmények6:

3 részből álló tételsor

1.      Bőrgyógyászati áttekintő kérdések: bőr szerkezete, elemi jelenségek stb..

2.      STD

3.      Bőrbetegségek részletesen

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

Neptun rendszeren keresztül

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kárpáti S, Kemény L, Remenyik É: Bőrgyógyászat és Venerológia Medicina 2020.
Temesvári E, Kárpáti S: Gyakorlati allergológia 2021.

Várkonyi V, Simon Gy: STD atlasz

http://lib.semmelweis.hu/nav/tudasbazis

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

Dr. Hidvégi Bernadett

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

Prof. Dr. Sárdy Miklós

 

Beadás dátuma:

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.