Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Intézkedési terv az OMHV alapján a 2021/2022. tanévben

Szervezeti egység: SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Kar: magyar ÁOK

A tantárgy neve: Bőrgyógyászat

Neptun kódja: AOKBOR043_1M

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyra vonatkozó az általános és egyedi jellegű hallgatói véleményekre:

A magyar ÁOK IV. évf. által készített OMHV alapján a Bőrklinika teljesítménye a COVID vészhelyzeti oktatás során szinte minden mérési pontban a kari átlag feletti volt. A hallgatók az alábbi szempontból értékelték kedvezően az oktatást: az intézet oktatómunkája felkeltette az érdeklődését a tantárgy iránt, a szervezettség, a részvételi arány, az előadások és gyakorlatok szervezett, didaktikus, jól felépített és logikus volta, az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok hozzájárulása a tananyag elsajátításához, oktatói fegyelem. Valamelyest átlagon alul értékeltek egy szempontot, a tankönyv/jegyzet és az online tananyagok hasznosságát. Minden szempontot összevetve a tárgy oktatását összességében a kari átlagon felülinek értékelték. A digitális oktatás speciális aspektusainak tekintetében mérés nem készült, tekintettel a jelenléti oktatásra. A hallgatók egyedi véleménye, javaslatai szerint a tankönyv helyett a vizsgára való felkészülést segítő jegyzet/e-tananyag igénye merült fel.  

Megjegyzendő, hogy az előző évhez hasonlóan a hallgatók idén is meglehetősen kis arányban, 13.45%-ban véleményezték a tantárgyra vonatkozó oktatásunkat, így az eredmények nem reprezentatívak.

Visszajelzésünk a „blokkosított oktatási formára”, gyakorlatokra vonatkozó az általános és egyedi jellegű hallgatói véleményekre:

A magyar ÁOK IV. évf. által készített OMHV alapján a Bőrklinika oktatásának gyakorlati teljesítménye kivétel nélkül minden mérési pontban a kari átlag feletti volt. A hallgatók az alábbi szempontból értékelték kedvezően az oktatást: a blokkosított oktatás szervezettsége, tematika strukturáltsága, a rendelkezésre álló idő kihasználtsága, elegendő lehetőség betegvizsgálatra, a beteganyag lefedte a félév tematikáját, a gyakorlatvezetővel való személyes kapcsolat, az oktatott anyag milyen mértékben segített a vizsgára való felkészülésben, elegendő volt-e a szünetek mennyisége, volt lehetőség a gyakorlatok pótlására.

Összességében a bőrgyógyászat tárgy blokkosított gyakorlati oktatását kari átlagon felülinek minősítették.

 

Megjegyzendő, hogy a hallgatók 43.27 %-ban véleményezték ebből a szempontból az oktatásunkat.

A fentiek alapján a legfontosabb intézkedés az, hogy a klinika tovább fogja javítani a jelenléti oktatás és az online tananyagok színvonalát és struktúráját, hogy azok a tételsorokkal összhangban használhatóbbak legyenek a vizsgára való felkészüléshez. Az STD betegségeket feldolgozó gyakorlatot bővítjük. A tananyag elsajátítását segítő STD tematikájú könyv előkészítése megkezdődött. A gyakorlatok során a differenciált és interaktív oktatásra törekszünk. A gyakorlatok közötti szünetek hosszát a hallgatói kéréseknek megfelelően lerövidítjük. A verseny során elért eredmények alapján a gyakorlati jegy megajánlásban részesülők körét bővítjük.

 

Budapest, 2022. március 16.

Az intézkedési tervet összeállította:

Prof. Dr. Holló Péter                       Dr. Medvecz Márta
egyetemi tanár, igazgató                 magyar ÁOK tanulmányi felelős