Betűméret: A A A

Általános közzétételi lista

Szervezeti,
személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Semmelweis Egyetem  hivatalos neve és elérhetőségei

2. A Semmelweis Egyetem szervezeti felépítése és szervezet egységei

3. A Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselői és elérhetőségük

4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, beosztása elérhetősége (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

6. A Semmelweis Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerv

7. A Semmelweis Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

8. A közfeladatot  ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szerveinek tagja (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

9. A Semmelweis Egyetem által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

10. A Semmelweis Egyetem által alapított lap

11. A Semmelweis Egyetem felügyeleti szerve

Tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Semmelweis Egyetem feladatát és alaptevékenységét meghatározó, az Egyetemre vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályzatok

2. A Semmelweis Egyetem feladata, tevékenysége (magyar és angol nyelven)

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

4. Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

5. A Semmelweis Egyetem által nyújtott közszolgáltatás (oktatás, egészségügyi ellátások)

6. A Semmelweis Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

7. A Semmelweis Egyetem nyilvános kiadványai

8. A testületi szerv eljárásának szabálya (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

10. A Semmelweis Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A Semmelweis Egyetem által kiírt pályázatok

12. A Semmelweis Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

14. A Semmelweis Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az egyetem az egyik szerződő fél (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

17. A Semmelweis Egyetem kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására  vonatkozó általános szerződési feltételek (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

18. A Semmelweis Egyetemre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

20. A 19. pont szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

21. A 19. pont szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító  megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)


Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

1. A Semmelweis Egyetem éves elemi költségvetése, számszaki és szöveges beszámolója

2. A Semmelweis Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. A Semmelweis Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond (Az Egyetem fenti jogcímeken nem nyújtott támogatást.)

4. A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések a Semmelweis Egyetemen

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

6. A Semmelweis Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesületi támogatásra, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések (Az Egyetem fenti jogcímeken nem nyújtott támogatást..)

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (Feltöltés alatt.) 8. Közbeszerzési információk