A Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Intézetének szervezésében, 2020. október 9. napján került megrendezésre a Dr. Hári Mária tiszteletére szervezett Szakmai Szimpózium és megemlékezés. A Szimpózium helyszínét a Kar Villányi úti campusa adta, illetve a járványügyi előírásokra tekintettel egyidejűleg zoom-konferencia keretében is követhették a szűk körben szervezett rendezvényt az érdeklődő kollégák és szakemberek, Magyarországról és külföldről egyaránt.

A Szimpózium elején Császár Tünde negyedévfolyamos hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat vehetett át Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea dékán asszonytól.

Dr. Földesi Renáta, a Konduktív Pedagógiai Intézet dékáni megbízott vezetője előadását Dr. Hári Mária rendszerépítő tevékenysége és a rendszerszemlélet bemutatására alapozta. Előadása fókuszában annak bemutatása állt, hogyan jelenik meg a kezdetektől, az 1950-es évektől a konduktív pedagógia különböző szintjein a rendszerszemlélet. Előadásában felvázolta azt a fejlődési ívet, amely megmutatja, hogyan vált az elméleti megfontolás alapú gyakorlati alkalmazásból, egységes, koherens, ma is érvényes szisztéma. Szakmatörténeti mérföldkövek mentén került bemutatásra a konduktív nevelési rendszer feltételrendszerének kidolgozása, mindezekből részletesebben kiemelve a képzés felsőfokú szintre emelését, az országos hatáskörű szűrés és nyilvántartás kidolgozását, a hálózatépítés folytatását, a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztését, az eredményesség dokumentálását illetve ezzel összefüggésben a tudományos térben való megjelenést.

Dr. Túri Ibolya, az SE PAK tudományos dékánhelyettese előadásában, a  Dr. Hári Mária munkásságában megjelenő tudományosság és mérhetőség törekvéseinek fordulópontjait ismertette. Előadásának bevezetője szerint a konduktív nevelés zsenialitását az adta, hogy újszerű problémamegközelítéssel tekintett a központi idegrendszeri sérülésre, amely az együttműködésre helyezi a hangsúlyt a pedagógus és nevelt közötti viszonyban. Pető András a tanulási folyamat zavaraként fordult a cerebralis paresis felé, s ahogyan mára a konduktív pedagógia elméleti megalapozásaként a neurofiziológiai, neuropszcihológia új elméletei felhasználhatóak lennének, Pető András mindezen módszerek és eredmények ismerete nélkül volt képes megalkotni a konduktív nevelést. Az előadás kiemelte, hogy Pető követőinek, így Hári Máriának is kihívást jelentett a nemzetközi szakvéleményekben is megjelenő azon vitatémákban való képviseletünk, amely a cerebralis paresis kezelhetősége, az egyes eljárások és eredményességük összehasonlíthatósága, így a konduktív nevelés és ennek hatásossága mentén fogalmazódott meg. Ismertette Wolf szakirodalmakat összevető és összegző munkáját az egyes eljárásokat megítélő kutatásokról, valamint Heal és kutatótársainak a konduktív nevelés  mérhetőségét célzó, longitudinális vizsgálatunk eredményeire épített tesztvizsgálatát. Előadásának összegzéseként hangsúlyozta, a konduktív nevelés már a hetvenes években igazolta eredményességét. A pedagógiai megközelítés és a pedagógiai helyzetben szervezett nevelés és fejlesztés a rossz beidegződések gátlása, a helyes megoldásmódok, az orthofunkció kialakítása irányában hatnak. A pedagógiai folyamatba ágyazott ellenőrzés és értékelés a neveléstől el nem választható, azzal funkcionális egységet alkot; célja, hogy láttassa, hol vannak még a rehabilitálhatóság elérése szempontjából megvalósítandó feladatok. Megállapításul aláhúzta, eredményességünk záloga a teljes rehabilitációnak célkitűzésként, másrészt, mint az eredmények kritériumaként történő megfogalmazásában rejlik. Kiemelt feladatunk megmutatni és mások számára is hozzáférhetővé tenni a sikeres és eredményes rehabilitáció pedagógiai formáját, a konduktív nevelést.

Feketéné Dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és Vissi Tímea tudományos segédmunkatárs közös előadása Vissi Tímea prezentálásában volt hallható, aki hangsúlyozta, a konduktív nevelés eredményeinek objektív mérésekkel igazolt láthatóvá tétele már az 1970-es években felmerült és azóta is folyamatosan jelen lévő elvárás mind a szakmai közösségekben, mind a tudomány részéről. A Pető András Karon 2016-ban alakult mérési kutatócsoport elsődleges feladatának tekinti, hogy a Kar gyakorlóterületein használt megfigyelési szempontsorokat egységesítse, illetve a mérési tapasztalatokat felhasználva a mérőeszközök használatát szabályozza, a mérési eredményeket összegezze és a konduktív nevelés gyakorlatát, eredményeit számszerűsített mutatókat használva a szűkebb és tágabb szakma számára is elérhetővé és érthetővé tegye. 2020 tavaszán elkészült az SE PAK gyakorlóterületei számára a Dokumentációs és mérési kézikönyv átdolgozott, javított kiadása. A kézikönyv átdolgozásának legfontosabb szempontjai az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés, az egységes, a jelenlegi szakmai-társadalmi elvárásokhoz igazodó nyelvezet kialakítása és megerősítése, a gyakorló konduktorok számára hasznos útmutatóul szolgáló, a hétköznapok során hasznosítható tartalmak megjelenítése. Ennek megfelelően a gyermekek megfigyelésének szöveges rögzítéséhez kialakított szempontsort az FNO terminológiájával frissítésre, illetve a megfigyelések, változások, eredmények számszerű rögzítéséhez használt mérőeszközök listája felülvizsgálatra került. A tapasztalatokra alapozva a CP-vel élő gyermekek méréséhez nem hatékony eszközök törlésre, valamint az elmúlt 3 évben kipróbált és bevált mérőeszközök beemelésre kerültek. Rögzítve lett a mérések gyakoriságának ideje is. Így jelenleg az intézménybe járó gyermekek, nagymozgásának, karmozgásának, tanulási képességeinek rendszeres szűrése, mérése zajlik a gyermek életkorától függően évente egyszer-kétszer, illetve a későbbi életkorokban kétévente.

A kutatócsoport elsődleges célja egyrészt a főiskolai képzés, a gyakorló szakemberek és a tudományos élet szereplői párbeszédének kialakítása és támogatása, egymás eredményeinek hasznosíthatóvá tétele, másrészt, egy egységes adatbázis kiépítése, mely utat nyithat a további tudományos vizsgálódások előtt.

A Szimpózium keretében a budapesti és a nemzetközi (Illyefalva, Szabadka) konduktorképzésben résztvevő hallgatók eskütételére került sor a helyszínen, illetve zoom-közvetítés révén; az eseményt Dr. Alpár Alán nemzetközi képzésért felelős rektorhelyettes úr jelenlétével is megtisztelte.

A megemlékezés Szekeres Pál tanulónk zoom-on keresztül közvetített verselőadásával, megemlékező képsorok levetítésével és a Dr. Hári Máriáról készült emléktábla koszorúzásával ért véget.

dr. Túri Ibolya

Fotó: Horváth Petra – SE PAK