Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

A hallgatónak diplomamunkát kell készítenie.

I. A DIPLOMAMUNKA CÉLJA

A gyógyszerésztudományok vagy ezekkel összefüggő határterületek problémáinak önálló feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató elsajátítsa a könyvtárhasználat és az irodalmazás módszereit, az adott kérdésben képes legyen ismereteinek szintetizálására, véleményalkotásra, illetve szakirodalmi szintű munka elkészítésére. Előnyös, ha a diplomamunka önálló, kísérletes kutatómunkán, tudományos diákköri tevékenységen alapul.

II. ÁLTALÁNOS ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 1. A választott téma az adott diszciplína valamely aktuális problémakörét tárgyalja.
 2. A téma feldolgozása során ismerni és használni kell az érintett szakterülettel kapcsolatos alapvető külföldi és hazai forrásokat, a legfontosabb nemzetközi folyóiratokat és az elektronikus úton elérhető szakirodalmi közleményeket (bibliográfiai és teljes szövegű publikációkat). Az elektronikus források idézésénél fel kell tüntetni a DOI számot, valamint az URL címet is!
 3. A diplomamunka terjedelme 50 000 karakternél nem lehet kevesebb és 100 000 karakternél – szóköz nélkül – nem lehet több. Betűtípus: Times New Roman 12. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem. A diplomamunkát a plágium nyilatkozattal együtt dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtania a képzésért felelős oktatási szervezeti egységhez. A borítón fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás évét és a konzulens nevét és munkahelyét.
 4. A hallgató a konzulens javaslatára a tanszékvezető engedélye alapján idegen nyelven is írhatja a dolgozatot.

III. AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEK

 1. A téma feldolgozását az illetékes tanszékvezető, illetve a tárgy előadója által kijelölt konzulens segíti.
 2. A témaválasztás megkönnyítése érdekében a tanszékek témajegyzéket készítenek, amelyen a konzulensek nevét is megadják. A témajegyzék egyik példányát a tanszéken függesztik ki, a másik példányt a Dékáni Hivatalba juttatják el.
 3. A témalista kifüggesztésének határideje a IV. évfolyam részére minden évben október 1.
 4. A diplomamunkát készítő hallgató használhatja az Egyetem központi és tanszéki könyvtárait, informatikai laboratóriumait, és igénybe veheti azok szolgáltatásait hagyományos, valamint elektronikus irodalomkutatási célból.
 5. A diplomamunka szövegszerkesztéséhez, kinyomtatásához, köttetéséhez, az ábrák elkészítéséhez az Egyetem nem nyújt külön segítséget, ezek költsége a hallgatót terheli.

IV. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE

 1. A diplomamunka témáját bármely kiírt témából választhat a hallgató. A témaválasztás a kiírt témáktól eltérő is lehet, ha ezzel a tanszék vezetője, illetve a tárgy előadója egyetért.
 2. A diplomamunka témáját a IV. évfolyam 1. félévében kell kiválasztani és azt az adott tanszék vezetőjének, illetve a tárgy előadójának bejelenteni október 16-ig, aki engedélyezés esetén gondoskodik ennek nyilvántartásba vételéről és a konzulens biztosításáról (október 21-ig). Konzulensként a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója külső (címzetes egyetemi tanár, docens, kutató beosztásban levő) szakembert is megbízhat.
 3. A hallgató legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni. Első alkalommal (a IV. évfolyamon december 15-ig) a konzulens ismerteti a diplomamunka elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket. Második alkalommal (május 16-ig) a hallgató beszámol az addig végzett munkáról. Harmadik alkalommal (november 15-ig) a konzulens értékeli a hallgató eredményeit és eligazítást ad azok végleges formába öntéséhez.
 4. Díjjal jutalmazott és dicsérettel jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú diplomamunkának fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri. A diplomamunka megírása alóli mentesülés a védés kötelezettsége alól nem mentesít. A tanulmányok keretében létrehozott, lektorált tudományos folyóiratban első szerzős műként közzé tett dolgozatot diplomamunkaként elfogadhatja a dékán, mely esetben a bírálatot az általános szabályok szerint kell elvégezni.
 5. Az elkészült dolgozatot március 1-jéig kell a tanszékhez benyújtani.
 6. A tanszék a diplomamunkát ötfokozatú [jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)] minősítéssel értékeli, emellett legfeljebb egy oldalas szöveges bírálatot készít.
 7. A diplomamunka megvédése március 22-ig, a tanszék háromtagú bizottsága előtt történik, ennek tagjai a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója vagy helyettese, a konzulens és a tanszék egyik oktatója.
 8. A bizottság harmadik tagjaként a tanszék külső oktatót is igénybe vehet, pl. az Egyetem címzetes professzorai, illetve docensei közül.
 9. Elégtelen minősítés esetén a hallgató nem bocsátható záróvizsgára. Ennek tényéről a tanszék értesíti a hallgatót. Elégtelen diplomamunkát pótolni csak egy alkalommal lehet.
 10. A tanszékek a diplomamunka elkészítését, megvédését és értékelést igazoló jelentést, a dolgozatok egy-egy példányával együtt március 31-ig eljuttatják a Dékáni Hivatalba.
 11. A megvédést és értékelést igazoló jelentést a tanszék a„Diplomavédési jegyzőkönyv” nyomtatványon tölti ki. A kitöltött nyomtatványt a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója a diplomamunkához csatolja és az előírt határidőre beküldi a Dékáni Hivatalba. A nyomtatvány másolata a tanszéken marad.
 12. A Dékáni Hivatal gondoskodik arról, hogy a záróvizsga bizottság tagjai a diplomamunkát és annak írásos kiértékelését a vizsgán kézhez kapják. A záróvizsga bizottság tagjai a záróvizsgán kérdéseket tehetnek fel a hallgatónak a diplomamunkával kapcsolatban.
 13. Sikeres záróvizsga után a diplomamunka egy példányát a hallgató visszakapja.

IGAZOLÁSOK Diplomamunka témaválasztásról

(Leadási határidő Tanulmányi Osztályon : IV. évfolyam 1. félév szorgalmi időszak utolsó napja)

 • Igazolás diplomamunka témaválasztásról nyomtatvány letölthető  innen
 • Igazolás diplomamunka témaválasztásról külsős intézménynél nyomtatvány letölthető innen

KÉRELMEK 

Diplomamunka témaválasztás módosítása

(Leadási határidő Tanulmányi Osztályon: V. évfolyam 1. félév szorgalmi időszak utolsó napja)

Diplomamunka témaválasztás módosítása intézeten belül letölthető innen

Diplomamunka témaválasztás módosítása új intézetnél letölthető innen

Diplomamunka készítés alóli mentesség

(Leadási határidő Tanulmányi Osztályon: V. évfolyam 1. félév szorgalmi időszak utolsó napja)

Diplomamunka készítés alóli mentesség rektori pályamunka alapján letölthető innen

Diplomamunka készítés alóli mentesség tudományos cikk alapján letölthető innen

Plágium nyilatkozat letölthető innen