A gyógyszerészhallgatók képzése öt éven át tart és oktatásukban az „Universitas szellemet” megtestesítve, két egyetem három kara vesz részt. A szaktárgyak oktatása természetesen karunk intézeteinek feladata, azonban az alaptárgyak oktatásában Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara is jelentős szerepet vállal. 2011 óta, a világon egyedülálló módon, a Gyógyszerésztudományi Karon két idegen nyelven (angol és német) is folyik gyógyszerészképzés.

A képzésről

Tanterv

RS32635_ka-20150627-IMG_5069-scr

Tantervünkben a szakma specifikus gyógyszerészi tárgyak kémiai, orvos-biológiai, botanikai és egyéb kiegészítő alapozó tárgyak széles körére épülnek. Fontos célkitűzésünk megalapozott kémiai ismeretekkel rendelkező gyógyszerész szakemberek képzése, ezért a curriculum alatt a hallgatók összesen hét féle kémiai jellegű kötelező tárgyat hallgatnak.  Képzésünkben nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet mellett a gyakorlati oktatásra, mind az egyes tantárgyak keretein belül, mind a szakmai gyakorlatok alkalmával. A másod- és harmadév után elvégzendő kötelező szakmai gyakorlat alkalmával a hallgatóknak lehetőségük nyílik gyógyszergyárakban gyakorlatot szerezni, míg a záróvizsga előtti szakmai gyakorlat során a közforgalmú és kórházi, intézeti gyógyszertári munka gyakorlati alapjait sajátíthatják el.

A gyógyszerészi oklevél kiadásának feltételei a sikeres záróvizsga letétele, valamint angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz nyelvből vagy nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány/oklevél megszerzése. Végzett gyógyszerészeinket 2009 óta gyógyszerészdoktorrá avatjuk és ők a dr. pharm. cím viselésére jogosultak.

Végzett gyógyszerészdoktoraink előszeretettel választanak a továbbtanulás és továbbképzés különböző lehetőségei közül; így többek között a karunk által biztosított szakképzési lehetőségekkel élve szakgyógyszerészi képesítést, vagy Egyetemünk Doktori Iskolájában tudományos fokozatot szereznek.

Kollégiumok

A karunkra beiratkozó hallgatók változatos kollégiumi elhelyezési lehetőségek közül választhatnak. Így Egyetemünk Balassa János Kollégiuma (1083 Budapest, Tömő utca 35-41.), Markusovszky Lajos Kollégiuma (1089 Budapest, Szenes Iván tér 7.), Selye János Kollégiuma (1085 Budapest, Üllői út 22.),  Kátai Gábor Kollégiuma (1139 Budapest, Hajdú utca 44.) és Korányi Frigyes Szakkollégiuma is (1074 Budapest, Hársfa utca 59/B.) szívesen fogadja a gyógyszerészhallgatókat.

Ösztöndíj, hallgatói élet

Tehetséges és jó tanulmányi eredményeket felmutató hallgatóink méltányos tanulmányi ösztöndíjakra számíthatnak, amelyet szociálisan hátrányos hallgatóink esetében szociális ösztöndíj is kiegészíthet. A Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzata rendkívül aktív mind a kari és egyetemi rendezvények, mind a hallgatóság szabadidős programjainak szervezésében, lebonyolításában. Egyetemünkön hallgatóink számára számos szabadidős lehetőség áll rendelkezésre, így többek között az Egyetem Zágrábi Úti Sporttelepén és Sportcsarnokában illetve a Népligeti Sporttelepen változatos sportolási lehetőséget biztosítanak hallgatóinknak, továbbá kedvezményes uszodalátogatási lehetőség is van.

Tehetséggondozás

RS22490__ZZS9840-scrA gyógyszerészképzés multi- és interdiszciplinaritása a hallgatók tudományos tevékenységségében is tükröződik. Tehetséges hallgatóinknak karunk minden intézetében biztosítanak lehetőséget Tudományos Diákköri kutatómunka (TDK) végzésére. TDK-s hallgatóink mintegy felének munkáját a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói irányítják, de az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának intézetei/tanszékei, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi, ill. Természettudományi Kutatóintézete is színhelyei hallgatóink tudományos diákköri tevékenységének. Továbbá egyre inkább teret nyernek a gyógyszeripari együttműködésben végzett TDK-s munkák is. A TDK munka mellett az egyes tantárgyak iránt különös érdeklődést tanúsító hallgatók számára az Intézetek előszeretettel biztosítanak lehetőséget az oktatói munkába történő bekapcsolódásra: demonstrátori munka végzésére is.

Egyetemünkön a tehetséges hallgatóknak lehetősége van szakkollégiumi elhelyezésért folyamodni. A Korányi Frigyes Szakkollégiumban a hallgatókat kiemelkedő tanulmányi teljesítmény elérésére és kutatómunka végzésére ösztönzik és e célok eléréséhez szükséges segítséget is nyújtanak nekik. A szakkollégiumi kurzusok például a legújabb tudományos és vezetői ismeretek átadását célozzák, míg az interdiszciplináris és a társegyetemeket is befogadó a Korányi Frigyes Tudományos Fórum a fiatal kutatóknak biztosít előadási lehetőséget.

Egyetemünk legtehetségesebb hallgatói számára a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program kínál sokrétű lehetőségeket, segítséget tudományos diákköri munkájuk, szakmai érdeklődésük, szakmai-társadalmi kapcsolataik kibontakoztatásához. A program, amelynek mentoráltjai között karunk hallgatói is szép számmal képviseltetik magukat, a résztvevőket PhD tanulmányaik során és az után is nyomon követi.

Jelentkezés

Jelentkezés

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat, (jelentkezési határidőt, fontosabb dátumokat, adminisztrációs kötelezettséget ) az Oktatási Hivatal a www.felvi.hu honlapon teszi közzé. A szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti naptári év február 15. napja. A 2024. évi felvételi jelentkezéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatót a www.felvi.hu honlapon itt találja. A Gyógyszerésztudományi Karra történő jelentkezéssel kapcsolatos szakspecifikus információkat itt találja. 

Pontszámítás

A rangsorolás alapjául szolgáló felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben állapítják meg. Az összpontszámot a középiskolai osztályzatok alapján kapott tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi vizsgán elért eredmények alapján számított pontok (max. 200 pont) összeadásával, valamint a többletpontok (max. 100 pont) hozzáadásával, vagy az érettségi pontok kétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával állapítják meg, minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb változat alapján. A gyógyszerésztudományi képzésen a 2024. évtől felvételi követelmény az emelt szintű kémia (vagy vegyipari alapismeretek, vagy vegyész ismeretek, vagy vegyipari ismeretek) és választható emelt szintű biológia vagy fizika érettségi vizsga. A 2024. évtől az ún. többletpontok intézményi pontokra változnak (max. 100 pont). A Semmelweis Egyetemen alkalmazott intézményi pontok rendszeréről itt tájékozódhat.

Másoddiplomás képzés 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben osztatlan képzésben orvos, fogorvos, vagy mesterfokozattal járó képzésben vegyész, vegyészmérnök, biológus, fizikus, közgazdász, kémia vagy biológia szakos tanári diplomát szereztek – az általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

1. Az ötfokozatú értékelés szerint minősített oklevelek esetében

  • elégséges  310 pont
  • közepes    340 pont
  • jó              360 pont
  • jeles          400 pont

2. A háromfokozatú értékelés szerint minősített oklevelek esetében

  • rite                          350 pont
  • cum laude               390 pont
  • summa cum laude  400 pont

Ponthatárok és felvételi eredmények

A ponthatárok és a felvételi eredmények kihirdetése minden év július második felében várható.  A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.

Nem nyerhet felvételt az a jelentkező, akinek összpontszáma nem éri el a megpályázott szakra megállapított felvételi ponthatárt, vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges végzettséggel.

A felvételi eljárásra és a továbbtanulás feltételeire vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló, többször módosított 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

Magyar állami ösztöndíj 

Az Oktatási Hivatal a tájékozódás megkönnyítése érdekében részletes tájékoztató anyagokat készített a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban, melyek ide kattintva elérhetők.