Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

Újonnan felvett hallgatók számára összegyűjtött információk:


BEIRATKOZÁS

VÁLTOZÁS !!! REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK kezdete: 2020. augusztus 17. 10:00 óra

HIVATALVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ
a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról

Intézményi azonosító: FI 62576   

T Á J É K O Z T A T Ó

 

a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról

 

1./   Beiratkozás

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2020/2021. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félév halasztást kaphat. Az erre vonatkozó igényt a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell bejelenteni, az ehhez szükséges adatlap innen letölthető. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2020. szeptember 4-ig a beiratkozás lehetőségével nem él, illetve halasztás iránti kérelmet sem terjeszt elő, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A beiratkozásra 2020. szeptember 1 -jén (kedd)  8:00 órakor a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET, 1089 Nagyvárad tér 4.) Selye János tantermében kerül sor. A beiratkozáson – a terem korlátozott kapacitása miatt – kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával:

–     1 db, más célra még nem használt,  5×6 cm méretű fényképét a törzslaphoz (A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét és születési dátumát!),

–     1 db kézzel írott önéletrajzot, (nem szakmai önéletrajz; bemutatkozó jellegű, érdeklődési kör, hobby stb.)

–     személyazonossági igazolványát, lakcímkártyát, adókártyát és TAJ kártyát,

–  a rendelkezésre álló adatokkal olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött iratkozási lapot A nyomtatvány  mindkét oldalát kérjük kitölteni!.

–   A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára való utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni.  A folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni!

2./  Alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatót itt érheti el. Kérjük figyelmesen olvassa el a tudnivalókat, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni! Az alkalmassági vizsgálatra történő regisztrációról 2020. augusztus 4-én Neptun-üzenetben kaptak tájékoztatást. Alkalmassági vizsgálatra a “Regisztráció alkalmassági vizsgálatra” menüpont alatt kell regisztrálni.

3./ Tanévnyitó ünnepély (fogadalomtétel) tervezett időpontja és helye:

2020. szeptember 6-án (vasárnap) 9:30 óra, Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszterme (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.). A Tanévnyitó Ünnepséggel kapcsolatos további tájékoztatót a későbbiekben tesszük közzé a Kar honlapján.  4.). A Tanévnyitó Ünnepséggel kapcsolatos további tájékoztatót a ” TANÉVNYITÓ” menüpont alatt találja.

4./ A Semmelweis Egyetemen az oktatás kredit rendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz a kar honlapján elérhető.

A hallgatói felület 2020. augusztus 17-én 10:00 órakor nyílik meg, a regisztráció (a 2020/21 tanév őszi szemeszterére történő bejelentkezés – aktív vagy passzív jogviszony) ettől az időponttól lehetséges. A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám.; TAJ, adószám) valamint számlaszámát szíveskedjék rögzíteni! 

5./  A NEPTUN-on történő bejelentkezés után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, a kari honlapon elérhető tájékoztató szerint.

6./ A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) a honlapon elhelyezett pályázati felhívásban tájékozódhat.

7./  A tanulmányai megkezdésével kapcsolatban egyéb információkat a beiratkozás alkalmával kap.

8./  Az órarend szerinti oktatás kezdete:   2020. szeptember 7-én (hétfő).

           A Gyógyszerésztudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2020. július 30.

 

dr. Kocsis Erika s.k.

hivatalvezető


Járványügyi
nyilatkozat


Tanévnyitó


NEPTUN

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – tájékoztató

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – letölthető tájékoztató (pdf)

Hallgatói Összefoglaló

A Semmelweis Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására a NEPTUN tanulmányi rendszert alkalmazzák. A rendszer felhasználói – a tanulmányi osztályok ügyintézői, a tanszékek adminisztrátorai, az oktatók és a hallgatók – különböző jogosultsággal érhetik el a rendszerben tárolt információkat.

A rendszer az intézmény hallgatói számára a következő lehetőséget biztosítja:

 • Ellenőrizhetik a saját adataikat és a tanulmányukra vonatkozó információkat,
 • Felvehetik a tantárgyaikat,
 • Jelentkezhetnek vizsgákra,
 • Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket,
 • Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjaikat,
 • Tájékozódhatnak fizetési kötelezettségükről,
 • Intézhetik pénzügyeiket,
 • Igényelhetik diákigazolványukat,
 • Jelentkezhetnek kollégiumba,
 • Megtekinthetik összeállított órarendjüket,
 • A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak a Dékáni Hivatal ügyintézőitől, az intézetek adminisztrátoraitól, és oktatóiktól.

A NEPTUN rendszerhez belépési kóddal (azonosítóval) és jelszóval lehet hozzáférni, melyet az évfolyam ügyintéző juttat el a hallgatóhoz. (Legelső belépéskor a jelszó a „Ne” szócska és a születési dátum nyolc karaktere, pontok nélkül (NeÉÉÉÉHHNN).) Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése végett nagyon fontos, hogy időnként mindenki változtassa meg a belépési jelszavát. Ajánlatos a rendszerbe történő első belépéskor azonnal módosítani a jelszót. A jelszó hosszúsága min. 6 karakter legyen, mely betűből, számból vagy ennek keverékéből állhat.

A NEPTUN rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben (a Diákcentrumban /NET/ és a Központi Könyvtárban /Mikszáth tér 5./) elhelyezett vagy bármely Internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, böngészővel (Támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer 10.0+; Mozilla Firefox, Google Chrome) a hivatalos egyetemi Neptun Portálról

Tovább a NEPTUNhoz

A tartalom feltöltés alatt


Fogadalom

A Semmelweis Egyetem első évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalma 

 

 

Iratkozási

lap

Diák-
igazolvány

EÜ alkalmassági
vizsgálat

Regisztráció
alkalmassági
vizsgálatra

Alkalmassági vizsgálat helyszíne:
SE Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat
1085 Budapest, Üllői út 22. 1 em.
Alkalmassági vizsgálat időpontja:
2020. augusztus 17. – szeptember 2.
(kivétel: augusztus 20-21. és szeptember 1.)
Hétfő-Csütörtök: 8:30 – 12:15
Péntek: 8:30 – 11:30
Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag egy időpontra lehet regisztrálni! Kérjük az Ön által foglalt időpontban feltétlenül jelenjen meg a vizsgálaton!
Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálatról való távolmaradás esetén nem tudunk új időpontot biztosítani!
Az alkalmassági vizsgálatra az “EÜ Alkalmassági Vizsgálat” menüpont alatt található tájékoztató levében felsorolt dokumentumokat kell vinnie!

 

Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Submit

Kollégiumi
jelentkezés

Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre a 2020/21. tanévre

Kollégiumi pályázati felhívás-  Tájékoztató – Pdf.

 

Gólyahír,
gólyatábor

Hallgatóktól hallgatóknak. Az egyetemi élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és  leghasznosabb információkat tartalmazza az Instruktor Öntevékeny Csoport kiadványa.

A gólyatábori meghívó letölthető innen.

A 2020. évi gólyahír az alábbi oldalon tekinthető meg.

Adatvédelmi tájékoztató a Semmelweis Egyetem Instruktor Öntevékeny Csoport által
szervezett 2020. évi Egyetemi Gólyatábor résztvevői adatainak kezelésével
kapcsolatos tájékoztató  érhető el innen .

 

 

Állami
ösztöndíj

A beiratkozáskor – a beiratkozási lap aláírásával – a leendő hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit,  erről az Oktatási Hivatal honlapján olvashat tájékoztatót.

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről (pdf)

A folyamatábra letölthető innen.

Merck
ösztöndíj