Újonnan felvett hallgatók számára összegyűjtött információk:


BEIRATKOZÁS

HIVATALVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ
a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról

Intézményi azonosító: FI 62576   

Ikt. szám: 77214/GYGTO/2019                                        

 Beiratkozás új időpontja: 2019. szeptember 2. (hétfő) 9:00 óra

Helyszín: Hőgyes Tömb tanterme (Bp. IX. Hőgyes E. u. 7-9.)

Az alábbi tájékoztató levelet és egyéb személyre szabott információt minden felvett hallgató a felvételi eljárásban megadott e-mail címre 2019. július 31-ig kapja meg!

                                                                                               

T Á J É K O Z T A T Ó

a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról

1./        Beiratkozás

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 7. § 1. pontja értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félév halasztást kaphat. Az erre vonatkozó igényt a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, mely a Kar honlapjáról letölthető (Oktatás/Letölthető nyomtatványok és dokumentumok/Kérelem hallgatói jogviszony szüneteltetésére).

A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2019. szeptember 6-ig a beiratkozás lehetőségével nem él, illetve halasztás iránti kérelmet sem terjeszt elő, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A beiratkozásra 2019. szeptember 2 -án (hétfő) de. 9ºº órakor a Hőgyes Tömb (Budapest IX., Hőgyes Endre u. 7-9.) tantermében kerül sor. A beiratkozáson – a terem korlátozott kapacitása miatt – kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával:

 –     1 db, más célra még nem használt, 5×6 cm méretű fényképét a törzslaphoz (A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét és születési dátumát!),

–     1 db kézzel írott önéletrajzot, (nem szakmai önéletrajz; bemutatkozó jellegű, érdeklődési kör, hobby stb.)

–    személyazonossági igazolványát, lakcímkártyát, adókártyát és TAJ kártyát,

–    A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára való utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitniA folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni!

–    a rendelkezésre álló adatokkal olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött IRATKOZÁSI LAPOT (A nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!), mely a Kar honlapjáról tölthető le (Oktatás/Letölthető nyomtatványok és dokumentumok/Beiratkozási lap az I. évfolyam első félévére).

 2./        Alkalmassági vizsgálat

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. Az alkalmassági vizsgával kapcsolatos tájékoztatót Kar honlapján (Oktatás/Felvételt nyert hallgatóknak/EÜ VIZSGÁLAT) kérjük figyelmesen olvassa el, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni!

Az alkalmassági vizsgálat helye:

Klinikai Központ, Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat 1085 Budapest, VIII. Üllői út 22.

Az alkalmassági vizsgálat időpontját minden felvett hallgató E-MAIL-ben kapja meg.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT KÖTELEZŐ!

Amennyiben a megadott időpontig nem tudja a tájékoztatóban megjelölt papírokat beszerezni a vizsgálaton akkor is feltétlenül jelenjen meg!

A vizsgálat időpontja indokolt esetben módosítható.

A vizsgálatra pót-időpontot a hallgató kizárólag 2019. augusztus 26 – szeptember 13-ig (8:30 – 12:00)  terjedő időszakra kérhet a 06-1-317-1102 telefonszámon!

3./        Tanévnyitó ünnepély (eskütétel, fogadalomtétel) időpontja és helye:

2019. szeptember 6-án (pénteken) délelőtt 10:00 óra, Művészetek Palotája (1091 Budapest, Komor Marcell u. 1.).

Az épületbe kizárólag  MEGHÍVÓ-val lehet bejutni, melyet a beiratkozáskor fog megkapni. A létesítmény korlátozott kapacitására és az Egyetem I. évfolyamainak nagy létszámára tekintettel minden hallgató csak 1 db jegyet kap. Erre figyelemmel a hozzátartozók részvételére nincs lehetőség!    

A fogadalomtétel a Kar honlapján elérhető (Oktatás/Felvételt nyert hallgatóknak/FOGADALOM).

4./        Tankönyv, jegyzet

Felhívom figyelmét, hogy a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió által megjelentetett tankönyveket és jegyzeteket a hallgatók 2019. szeptember 9-13. között a Semmelweis Könyvhét keretében vásárolhatják meg a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Legendus Könyvesboltjában (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.), valamint az EOK Könyvesboltban (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.).  

5./        NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer

A Semmelweis Egyetemen az oktatás kredit rendszerű képzésben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. melyről szóló tájékoztató a Kar honlapján elérhető (Oktatás/Felvételt nyert hallgatóknak/NEPTUN).

A Rendszerhez való hozzáférést biztosító kódot és jelszót minden felvett hallgató E-MAIL-ben kapja meg!

Tájékoztatom, hogy a hallgatói felület 2019. szeptember 2-án 8:00 órakor nyílik meg, a beiratkozás és a tantárgyak felvétele csak ettől az időponttól lehetséges. A NEPTUN rendszerben történő beiratkozással egyidőben kérjük, hogy személyazonosító adatait, elérhetőségeit, valamint számlaszámát rögzíteni szíveskedjék

6./         Diákigazolvány

A NEPTUN rendszerben történő bejelentkezés/beiratkozás után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, az erre vonatkozó tájékoztató a Kar honlapján érhető el (Oktatás/Felvételt nyert hallgatóknak/DIÁKIGAZOLVÁNY).

7./        Kollégium

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) szintén elérhetőek a Kar honlapján (Oktatás/Felvételt nyert hallgatóknak/KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS).

8./        Állami ösztöndíjas képzés

Az állami ösztöndíjas képzéssel kapcsolatos feltételekről és tudnivalókról a Kar honlapján (Oktatás/Állami ösztöndíjas képzés feltételei)  keresztül is elérhető – Oktatási Hivatal által közzétett – tájékoztatóban olvashat. Kérjük a beiratkozás előtt a tájékoztatót figyelmesen olvassa el, mert a beiratkozási lapon az abban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről kell nyilatkozatot tennie.

9./  A tanulmányai megkezdésével kapcsolatban egyéb információkat a beiratkozáskor kap.

10./      Az órarend szerinti oktatás kezdete:

 2019. szeptember 9-én (hétfőn) 8ºº óra.

A Gyógyszerésztudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Budapest, 2019. július 29.

dr. Kocsis Erika

hivatalvezető


NEPTUN

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – tájékoztató

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – letölthető tájékoztató (pdf)

Hallgatói Összefoglaló

A Semmelweis Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására a NEPTUN tanulmányi rendszert alkalmazzák. A rendszer felhasználói – a tanulmányi osztályok ügyintézői, a tanszékek adminisztrátorai, az oktatók és a hallgatók – különböző jogosultsággal érhetik el a rendszerben tárolt információkat.

A rendszer az intézmény hallgatói számára a következő lehetőséget biztosítja:

 • Ellenőrizhetik a saját adataikat és a tanulmányukra vonatkozó információkat,
 • Felvehetik a tantárgyaikat,
 • Jelentkezhetnek vizsgákra,
 • Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket,
 • Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjaikat,
 • Tájékozódhatnak fizetési kötelezettségükről,
 • Intézhetik pénzügyeiket,
 • Igényelhetik diákigazolványukat,
 • Jelentkezhetnek kollégiumba,
 • Megtekinthetik összeállított órarendjüket,
 • A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak a Dékáni Hivatal ügyintézőitől, az intézetek adminisztrátoraitól, és oktatóiktól.

A NEPTUN rendszerhez belépési kóddal (azonosítóval) és jelszóval lehet hozzáférni, melyet az évfolyam ügyintéző juttat el a hallgatóhoz. (Legelső belépéskor a jelszó a „Ne” szócska és a születési dátum nyolc karaktere, pontok nélkül (NeÉÉÉÉHHNN).) Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése végett nagyon fontos, hogy időnként mindenki változtassa meg a belépési jelszavát. Ajánlatos a rendszerbe történő első belépéskor azonnal módosítani a jelszót. A jelszó hosszúsága min. 6 karakter legyen, mely betűből, számból vagy ennek keverékéből állhat.

A NEPTUN rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben (a Diákcentrumban /NET/ és a Központi Könyvtárban /Mikszáth tér 5./) elhelyezett vagy bármely Internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, böngészővel (Támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer 10.0+; Mozilla Firefox, Google Chrome) a hivatalos egyetemi Neptun Portálról

Tovább a NEPTUNhoz


Fogadalom

A Semmelweis Egyetem első évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalma 

Én (saját név), a Semmelweis Egyetem hallgatója/ ünnepélyesen fogadom,/ hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,/ annak népéhez és alkotmányához mindenkor hű leszek./ Az Egyetem és az általam választott Kar hagyományait,/ erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem,/ azokat tiszteletben tartom./ Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok,/ a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom,/ az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel,/ felelősségemet átérezve veszek részt./ Embertársaim titkait,/ amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm./ Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az egyetemen kapcsolatba kerülök,/ a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm,/ irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem./ Hivatásomra kitartó szorgalommal,/ és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök./   Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.  Isten engem úgy segéljen!

Diák-
igazolvány


vizsgálat

Kollégiumi
jelentkezés

Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre a 2019/20. tanévre

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatósága a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat alapján pályázatot hirdet kollégiumi elhelyezésre a 2019/20-as tanévre. A pályázat a Semmelweis Egyetemen tanulmányait 2019szeptemberében megkezdő első éves hallgatók, a Semmelweis Egyetemre átvételt nyert hallgatók, továbbá tárgyévben mesterképzésre jelentkező hallgatók részére kerül kiírásra.

A pályázati időszak: 2019. augusztus 12. 10:00 – 2019. augusztus 26. 23:59

Sikeres pályázat esetén sem jogosult elhelyezésre az, aki nem iratkozik be az Egyetemre, illetve aki nem jelentkezett be az adott félévre.

A Kollégiumok Igazgatósága a következő kollégiumokban biztosít férőhelyet az alábbi megoszlásban:

Balassa János Kollégium                   92 férőhely     (1083 Budapest, Tömő u. 35-37.)

id.Bókay János Kollégium                 14 férőhely     (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26.)

Kátai Gábor Kollégium                      39 férőhely     (1131 Budapest, Hajdú u. 44.)

Markusovszky Lajos Kollégium        78 férőhely     (1089 Budapest, Szenes Iván tér 7.)

Pető András Kollégium                      13 férőhely     (1118 Budapest, Villányi út 67.) 

Selye János Kollégium                       7 férőhely       (1085 Budapest, Üllői út 22.)

A szabályzat rendelkezései alapján jelen eljárásban az elsőéves hallgatók részére az összes kollégiumi férőhely 25%-a kerül meghirdetésre.

 1. A pályázat rendje
  Pályázat magyar nyelvű képzésre jelentkezők esetén:

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a NEPTUN Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Neptun – Ügyintézés – Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. (NEPTUN Redszeren keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen: 

https://drive.google.com/open?id=0B5ApmmvucE4wUUZzYW9NQV9KaFR0UkFmUlU1M0dZdjZqZFI0)

A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete és felvételi eredménye, melyek mindegyike alapján 60-60 pont szerezhető a szükséges igazolások benyújtása esetén.

Kollégiumi elhelyezésre a pályázó több kollégiumot is megjelölhet, de köteles rangsorolni a megjelölt kollégiumokat a NEPTUN rendszerben. Amennyiben nem állít fel kollégiumi sorrendet, úgy a jelentkezése érvénytelennek minősül.

FIGYELEM! A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények menüpont „Kollégiumi elhelyezéshez szociális adatlap (2019/2020 tanév)” címen lehet megtalálni). Az elektronikus adatlapon mellékelni kell továbbá a Kollégiumok Igazgatósága web oldalán közzétett kötelezően csatolandó dokumentumokat/igazolásokat (TJSZ. 1. sz. melléklet). Az adatlapot kötelező leadni (a kérvény alján található következő, majd kérvény leadása menüpontok) Az űrlap kitöltését követően a Leadott kérvények menüpontnál található a sikeresen leadott kérvény.

Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását, illetve a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a pályázó valamely számára előnyös tényt az előírt módon nem igazol, akkor a jelentkezését ezen nem igazolt tény figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni.

A csatolandó dokumentumok listája elérhető a következő linken keresztül:

https://drive.google.com/file/d/1cx_NGCFwSr6CLjxRhNG_iPCRBr70siZL/view

Valamely, a háztartás egy főre jutó jövedelméhez szükséges dokumentum hiánya esetén (pl.: másodállás hiányáról szóló nyilatkozat) a pályázó az egy főre jutó jövedelemre -17 pontot kap!

A szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kötelező kitölteni, valamint az előírt igazolásokat sem kötelező csatolni, ám ebben az esetben, vagy hiányosan megküldött pályázat esetén, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi, a szociális részpontszám meghatározására szolgál.

A szociális adatlapon minden Kar hallgatójának a nem magyar valutával igazolt összegeket forintba átváltva kell az adatlapon feltüntetni az alábbi linken található, 2019.08.09. napon érvényes MNB középárfolyam szerint.

MNB középárfolyam lekérdező: https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes

A szociális helyzet értékelésével, dokumentumok csatolásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

e-mailen:hok.szocialis@semmelweis-univ.hu

A tárgyban kérjük mindenki tüntesse fel Neptun kódját, a kart ahova jár, illetve, hogy az email technikai (pl.: nem lehet leadni az adatlapot/rosszul számolt a rendszer pontot) a TECHNIKAI, vagy a beadandó dokumentumokkal, egyéni bonyolult szociális helyzettel kapcsolatos, a SZOCIÁLIS szó feltüntetésével.(pl.: P0P0P0, AOK, SZOCIÁLIS)

Pályázati időszak

 • A pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni Kollégiumi jelentkezési kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kollégiumi jelentkezés menüpont – Jelentkezés státusza alatt ez bizonyításra kerül.
  • Amennyiben a hallgató szociális pontmeghatározást kíván, a pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni megfelelő kérvényeit. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények pont alatt megjelenik.
  • Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolások lesznek figyelembe véve a pályázat során. Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a Csatolmány gomb használatával, nem vehetők figyelembe.
  • Szociális kérvény esetén a pályázati időszakban, a kérvény leadása előtt kötelező csatolni a pályázati kiírásoknak megfelelő hatósági bizonyítványt. Ennek hiányában a szociális pontmeghatározási igény elutasításra kerül. Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési évek, erről a pályázó köteles a hatósági bizonyítvány mellett, ezen adatokat tartalmazó nyilatkozatot is csatolni.
  • Az elektronikus űrlapon, a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt (kivéve a háztartásban életvitelszerűen nem együtt élő személyeket, róluk az 1. sz. mellékletnek megfelelően nyilatkozat feltöltése szükséges) külön-külön fel kell tüntetni a személyek hozzáadásával, és a személy státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza a hiánypótlás után sincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre a minimális -17 pont kerül számításra.

Bírálás menete

 • A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.
  • A pályázó csak azon státuszra/ körülményre kaphat pontot, mely státuszt vagy körülményt az elektronikus űrlapon megjelölt és a pályázati kiírásnak megfelelően elektronikus formában igazolt is.
  • A kérvények a bírálás után is, egészen a határozathozatalig Ügyintézés alatt státuszban maradnak.
  • Az összes pályázat elbírálása és összesítése után a szociális pontok esetén a Bírálatelőkészítő Munkacsoport véleményezését követően a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: SZEB) megállapítja az összpontszámot és a döntést követő 8 munkanapon belül elektronikus formában a Neptun rendszeren közli a hallgatóval.
  • A részpontszámokról, összpontszámról, valamint a kollégiumi felvétel státuszáról hivatalosan csak és kizárólag a határozatok tájékoztatnak. Azonban a hallgatóknak lehetőségük van a határozat kézhezvételéig az ÜgyintézésKérvényekLeadott Kérvények Plusz jel  Pontszámok fülön részletes pontozási eredményeiket megtekinteni, és azzal egyet nem értés esetén azt szociális pályázat esetén a hok.szocialis@semmelweis-univ.hu, bármely egyéb esetben a hok.kollegium@semmelweis-univ.hu címen jelezni. Az összpontszámot a hallgató az Ügyintézés Kérvények  Név oszlop  Kérvény neve helyen kurzorát a kék körre irányítva tekintheti meg. Ezzel való egyet nem értés esetén is joga van ezt jelezni.

Hiánypótlás

 • A szociális helyzet megítélése során a SZEB hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A pályázat időtartama alatt a kérelmet bármennyiszer be lehet adni, de elbírálásra csak az utolsó határidőben leadott pályázat kerül. Tehát az utolsó leadott pályázatot megelőzően beadott pályázatok teljes egészében figyelmen kívül hagyásra kerülnek. A HÖK lehetőséget biztosít a pályázat lezárását megelőző 5. napig a pályázat tervezet átnézésére, azzal kapcsolatban tanácsadásra, melyet a kérelmező igényelhet a hok.szocialis@semmelweis-univ.huelérhetőségen. A HÖK által tett észrevételek, javaslatok semmiben nem kötik a SZEB-et a pályázatok elbírálásánál, a HÖK által áttekintett pályázatok nem eredményeznek automatikusan sikeres pályázatot, a lehetőséget minden pályázatot benyújtó saját felelősségére veheti igénybe.

Megfelelő dokumentumok

 1. a) A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen melléklet tartalmazza.
  b) A kérvényekhez csak PDF és JPG formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek mellékletként való elfogadásra.
  c) A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
  d) Az SZMSZ III. Rész IV. Fejezet I sz. Mellékletben eredeti dokumentumként benyújtandó dokumentumok csak a következő esetekben fogadhatóak el: az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. Az elektronikus úton igényelt eredeti dokumentumok hitelessége, amennyiben az elektronikus hitelességet jelző bélyeg egyértelműen látszódik, és olvasható elfogadásra kerülnek.
  e) A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját, teljes fordítás feltöltése is. Ezen fordítás hiányában a feltöltött dokumentum nem elfogadható.
  f) A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
  g) A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.
  h) A SZEB a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
  i) A pályázó a dokumentum feltöltésével felelősséget vállal a más személyek vagy szervek által kibocsátott dokumentumok a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi megfeleléséért.

FONTOS: A vonatkozó jogszabályok értelmében a hallgató szociális helyzetét a SZEB félévente egyszer állapíthatja meg, így az elsőéves hallgatók kollégiumi jelentkezéskor megállapított szociális pontszáma alapján kerül megállapításra az első féléves rendszeres szociális ösztöndíj is!

Felvételi pontszám

A felvételi eredményért adható pontok kiszámítása a dékáni hivatalok/tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján történik, a pályázónak adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, de a pályázat beadásával hozzájárulását adja ezen adatok SZEB-nek való továbbításához.

Annak a pályázónak a felvételi pontszáma, aki a szociális helyzet szerinti rangsorban a betölthető kollégiumi férőhelyek első 10%-nak, a tanulmányi teljesítmény rangsorában az első 5%-nak megfelelő helyet foglalja el, pontszáma automatikusan 120 pont.

A fennmaradó helyek kiszámításának szabályait a TJSZ 13/D. § (9)-(15) bekezdései tartalmazzák.

A rangsorokból generált részpontszámok összege adja meg a végső preferencia sorrendet, mely alapján a SZEB határozatban dönt a kollégiumi elhelyezésről és erről értesíti a pályázókat.

A döntésről a pályázók határozatban értesülnek. A határozat tartalmazza a felvétel vagy elutasítás tényét, a kollégium nevét, melybe a hallgató felvételt nyert, a kapott rész és összesített pontszámát, fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét. A férőhely elfoglalásának feltételeit, időpontját, a fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét és a fizetéssel összefüggő feltételeket, határidőről a Kollégiumok Igazgatósága ad tájékoztatást. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét a Kollégiumok Igazgatósága által megszabott határidőben írásban mondhatja le következmények nélkül a titkarsag.kollegiumok@semmelweis-univ.hu email címre küldött „Lemondás” tárgyú elektronikus üzenetben. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni és a hallgató köteles azt megfizetni a megadott fizetési határidőn belül.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a Szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a szakkollégium a szokásos módon tesz közzé.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a NEPTUN rendszerben, ill. az ott rögzített e-mail címre, vagy rögzített címre küldjük.

Adatkezelés

 1. A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és a karok ezen feladat ellátására kijelölt munkatársai, a Kollégiumok Igazgatóságának ezen feladatra kijelölt munkatársai, a Hallgatói Önkormányzat által erre a feladatra delegált (SZEB Bírálatelőkészítő Munkacsoportja (BM)) tagjai jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 2. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
 3. A Hallgatói Önkormányzat véleményezésben szerepet vállaló tagjai végső döntést nem hoznak, csupán a beadott kérvények elővéleményezését végzik. A feladatra való felkérés elfogadásával egyben a véleményezések során tudomásukra jutott személyi adatok tekintetében titoktartásról is nyilatkoznak.

További információk itt érhetők el.

Tájékoztató a kollégiumi jelentkezésről

Tájékoztatás kollégiumi elhelyezésről elsőéves hallgatók számára

Tisztelt Hallgató!

A Semmelweis Egyetem igény esetén kollégiumi elhelyezéssel segíti a hallgatók felsőfokú tanulmányait. A Hallgatói Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (továbbiakban SZEB) az általános kollégiumi elhelyezésekről gondoskodik, mely nem terjed a ki a Doktori Iskolába felvett hallgatókra, valamint azokra, akik a Korányi Frigyes Szakkollégiumba kívánnak felvételt nyerni.

Kollégiumi elhelyezés pályázatról az alábbi folyamatosan frissülő honlapról tájékozódhat:
https://semmelweis.hu/hok/rolunk/hok-kozponti-testuletek/bizottsagok/kollegiumi-bizottsag/

További tájékoztatást kaphat a Hallgatói Önkormányzat munkatársaitól az alábbi
elérhetőségen: hok.kollegium@semmelweis-univ.hu
valamint a pályázat szociális részével kapcsolatban:
hok.szocialis@semmelweis-univ.hu

A kollégiumokról bővebb információkat pedig a Semmelweis Egyetem Kollégiumok
Igazgatóságának honlapján talál:
https://semmelweis.hu/kollegiumok/kollegiumok/
https://semmelweis.hu/kollegiumok/hallgatoi-elet/

Budapest, 2019. július 24.

Tisztelettel,

Hallgatói Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottság

 

 

 


Gólyahír

Hallgatóktól hallgatóknak. Az egyetemi élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és leghasznosabb információkat tartalmazza az Instruktor Öntevékeny Csoport kiadványa.

Gólyahír (pdf)

Állami
ösztöndíj

A beiratkozáskor – a beiratkozási lap aláírásával – a leendő hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit,  erről az Oktatási Hivatal honlapján olvashat tájékoztatót.

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről (pdf)

Merck
ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2019/2020-2020/2021-es tanévekre”
A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos
helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik
kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.
A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy
vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).
A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:
1. a 2018/2019-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és
2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a
pályázat benyújtását megelőző – 2017/2018 és 2018/2019 – két tanévre vonatkozik) és
3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és
4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és
5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes nettó minimálbér összegét
(2019-ben: 99.000 Ft-ot) és
6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
– Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)
Debreceni Egyetem
– Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris
biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
– Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
– Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
Pannon Egyetem
– Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)
Pécsi Tudományegyetem
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
Semmelweis Egyetem
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
Szegedi Tudományegyetem
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)
*A nem 2018/2019-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.
A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának
nem akadálya.
A pályázat formai és tartalmi követelményei:
Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető
– e-mailben az adam.szabo@merckgroup.com e-mail címen, vagy
– az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál 2
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
– a tanulói jogviszony igazolását
– az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát
– jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)
Amennyiben van:
– tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó
– nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
– ECDL vizsga bizonyítvány másolatát
Az elbírálás szempontjai:
A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi
figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított
sorrend fog dönteni.
A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó
tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően
dokumentálni szükséges.
A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni
az alábbi címre:
Merck Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.
A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”
A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás
nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.
A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:
1. tanév: 2019/2020
2. tanév: 2021/2022
A támogatás folyósítása félévenként egy összegben történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az
utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek
sikeres teljesítését.
A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó. *Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek
minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA
törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 15 % SZJA levonásra kerül.
Az elbírálás menete:
A pályázat beérkezési határideje: 2019. szeptember 30.
(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)
A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.
A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2019. október 31.
A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2019. november 11.
A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat
személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük.
Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2019. 48-49. hét
A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2019. december végéig várható.
Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.
A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető az adam.szabo@merckgroup.com e-mail
címen.
Budapest, 2019. augusztus 30.

Palyazati adatlap letölthető innen