Ikt. szám: 72412/GYGTO/2023

TÁJÉKOZTATÓ

a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról 

1./ Beiratkozás

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2023/2024. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félév halasztást kaphat. Az erre vonatkozó igényt a kari Tanulmányi és Vizsgabizottságának kell bejelenteni, az ehhez szükséges adatlap a dokumentumtárból tölthető le. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2023. szeptember 1-ig a beiratkozás lehetőségével nem él, illetve halasztás iránti kérelmet sem terjeszt elő, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A beiratkozásra 2023. augusztus 29-én (kedd)  9:00 órakor a NET Selye János előadóteremben (NET Zöld) (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Fsz.) kerül sor.  A beiratkozáson – a terem korlátozott kapacitása miatt – kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt.

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával:

 • 1 db, más célra még nem használt,  5×6 cm méretű fényképét a törzslaphoz (A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét és születési dátumát!),
 • 1 db kézzel írott önéletrajzot, (nem szakmai önéletrajz; bemutatkozó jellegű, érdeklődési kör, hobby stb.)
 • személyazonossági igazolványát, lakcímkártyát, adókártyát és TAJ kártyát,
 • a gimnázium/középiskola utolsó két évfolyamának eredményeit tartalmazó bizonyítvány releváns oldalainak, az érettségi bizonyítványának (“Tanúsítvány” is) ill. a nyelvvizsga bizonyítványának fénymásolatát,
 • a rendelkezésre álló adatokkal olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött iratkozási lapot (A nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!).
 • A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára való utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni!  A folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni!

2./ Egyetemi e-mail cím aktiválasa

Az egyetem hallgatói számára ingyenesen elérhető a Microsoft Office 365 szolgáltatása.

Az egyetem által biztosított e-mail címet a frissen felvett hallgató köteles aktiválni, és figyelemmel kísérni az ide érkező üzeneteket.

A hallgatók egyetemi e-mail-címe az egyetemmel való kommunikáció hivatalos csatornájaaz egyetem kizárólag erre a címre küldi az értesítéseit. Emiatt a Neptunban, illetve a SeKÁ-ban ezt kell beállítani elsődleges e-mail-címnek.

Az egyetemi e-mail cím aktiválásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi leírás tartalmazza:

Információ az egyetemi email cím aktivációjához szükséges lépésekről (pdf) 

3./ Alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. Az alkalmassági vizsgálatra történő jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat 2023. augusztus 4-én küldtük meg a Neptun rendszeren keresztül, valamint a szükséges dokumentumokat/tájékoztatókat az alábbiakban érheti el. Kérjük figyelmesen olvassa el a tudnivalókat, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni!

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat dokumentumai:

4./ Tanévnyitó ünnepély (fogadalomtétel) tervezett időpontja és helye:

2023. szeptember 2. (szombat) 10:00 óra
 MVM Dome-Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok
(1098 Budapest, Üllői út 131.).

A Tanévnyitó Ünnepségen a részvétel kötelező, az ünnepély keretében a felvételt nyert hallgatók fogadalmat tesznek, mely fogadalom a kurrikulum részét képezi. Felhívom figyelmét, hogy az ünnepségen való részvétel regisztrációhoz kötött, az ünnepség meghívóját és a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat a későbbiekben küldjük Neptun üzenetben.

A Tanévnyitó Ünnepségen a részvétel kötelező, az ünnepély keretében a felvételt nyert hallgatók fogadalmat tesznek, mely fogadalom a kurrikulum részét képezi. Amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt mégsem tud megjelenni a tanévnyitón, kérjük, jelezze a Dékáni Hivatal felé. Az ünnepélyről történő távolmaradás esetén pót-fogadalomtételt szükséges tenni, amelynek időpontjáról a tanévnyitót követően fogjuk tájékoztatni.

Tanévnyitó meghívó (pdf)

A Hivatásetikai alapok- fogadalomtétel (pdf)

A fogadalom szövege

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar I. évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalma 

„Én …………………………………………………, a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és Alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az Egyetem és az általam választott Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzőm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az Egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök. Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.”

5./ A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről

A Semmelweis Egyetemen az oktatás kredit rendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük.  A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz a kar honlapján elérhető innen (pdf).

Rövid hallgatói összefoglaló

Hallgatói Összefoglaló a Neptun rendszerről

A Semmelweis Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására a NEPTUN tanulmányi rendszert alkalmazzák. A rendszer felhasználói – a tanulmányi osztályok ügyintézői, a tanszékek adminisztrátorai, az oktatók és a hallgatók – különböző jogosultsággal érhetik el a rendszerben tárolt információkat.

A rendszer az intézmény hallgatói számára a következő lehetőséget biztosítja:

 • Ellenőrizhetik a saját adataikat és a tanulmányukra vonatkozó információkat,
 • Felvehetik a tantárgyaikat,
 • Jelentkezhetnek vizsgákra,
 • Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket,
 • Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjaikat,
 • Tájékozódhatnak fizetési kötelezettségükről,
 • Intézhetik pénzügyeiket,
 • Igényelhetik diákigazolványukat,
 • Jelentkezhetnek kollégiumba,
 • Megtekinthetik összeállított órarendjüket,
 • A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak a Dékáni Hivatal ügyintézőitől, az intézetek adminisztrátoraitól, és oktatóiktól.

A NEPTUN rendszerhez belépési kóddal (azonosítóval) és jelszóval lehet hozzáférni, melyet az évfolyam ügyintéző juttat el a hallgatóhoz. (Legelső belépéskor a jelszó a „Ne” szócska és a születési dátum nyolc karaktere, pontok nélkül (NeÉÉÉÉHHNN).) Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése végett nagyon fontos, hogy időnként mindenki változtassa meg a belépési jelszavát. Ajánlatos a rendszerbe történő első belépéskor azonnal módosítani a jelszót. A jelszó hosszúsága min. 6 karakter legyen, mely betűből, számból vagy ennek keverékéből állhat.

A NEPTUN rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben (a Diákcentrumban /NET/ és a Központi Könyvtárban /Mikszáth tér 5./) elhelyezett vagy bármely Internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, böngészővel (Támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer 10.0+; Mozilla Firefox, Google Chrome) a hivatalos egyetemi Neptun Portálról

Tovább a NEPTUNhoz →

A hallgatói felület tervezetten 2023. augusztus 28-án 10:00 órakor nyílik meg, a regisztráció és a tantárgyak felvétele ettől az időponttól lehetséges. A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám.; TAJ, adószám) valamint számlaszámát szíveskedjék rögzíteni! 

6./  Diákigazolvány

A NEPTUN rendszerbe történő bejelentkezés után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, (letölthető pdf formátumú tájékoztató).

7./ Kollégium

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) az alábbi elérhetőségen tájékozódhat.

8./ További információk

A tanulmányai megkezdésével kapcsolatban egyéb információkat a beiratkozás alkalmával kap.

9./  Oktatás kezdete       

Az órarend szerinti oktatás kezdete: 2023.  szeptember 4. (hétfő)

A Gyógyszerésztudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Budapest, 2023. július 26.

dr. Kocsis Erika s.k.
hivatalvezető

További információk

Gólyahír

Hallgatóktól hallgatóknak. Az egyetemi élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és  leghasznosabb információkat tartalmazza

Gólyaweb →

gólyatábor

A gólyatáborral kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az IÖCS honlapján →

Állami ösztöndíj

A beiratkozáskor – a beiratkozási lap aláírásával – a leendő hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit,  erről az Oktatási Hivatal honlapján olvashat tájékoztatót.

Egyéb szolgáltatások