Záróvizsga előtti gyakorlat

ZÁRÓVIZSGA ELŐTTI  KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK ÉS NYOMTATVÁNYOK

1. Két hónapos záróvizsga előtti kötelező szakmai gyakorlat

 

2. Négy hónapos záróvizsga előtti kötelező szakmai gyakorlat

 • TEMATIKA záróvizsga előtti kötelező kórházi/klinikai/közforgalmú gyógyszertári gyakorlathoz
 • TÁMOGATÓLEVÉL Záróvizsgára készülők oktatási programjának képzési alkalmai (gyógyszertáraknak) 
 • TÁJÉKOZTATÓLEVÉL Záróvizsgára készülők oktatási programjának képzési alkalmai (hallgatóknak) 
 • MINŐSÍTÉSI LAP a záróvizsga előtti kötelező gyakorlatról
 • JELENLÉTI ÍV  
 • EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyógyszerészhallgatók szakmai gyakorlati képzésének szervezése és lebonyolítása tárgyában
 • BESZÁMOLÓ a záróvizsga előtti kötelező közforgalmú gyógyszertári gyakorlatról
 • BESZÁMOLÓ a záróvizsga előtti kötelező kórházi/klinikai gyógyszertári gyakorlatról
 • EXPEDIÁLÁSI CSOMAG

 

A szakmai gyakorlóhelyek listája itt tekinthető meg.

Diplomamunka

A hallgatónak diplomamunkát kell készítenie.

I. A DIPLOMAMUNKA CÉLJA

A gyógyszerésztudományok vagy ezekkel összefüggő határterületek problémáinak önálló feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató elsajátítsa a könyvtárhasználat és az irodalmazás módszereit, az adott kérdésben képes legyen ismereteinek szintetizálására, véleményalkotásra, illetve szakirodalmi szintű munka elkészítésére. Előnyös, ha a diplomamunka önálló, kísérletes kutatómunkán, tudományos diákköri tevékenységen alapul.

II. ÁLTALÁNOS ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 1. A választott téma az adott diszciplína valamely aktuális problémakörét tárgyalja.
 2. A téma feldolgozása során ismerni és használni kell az érintett szakterülettel kapcsolatos alapvető külföldi és hazai forrásokat, a legfontosabb nemzetközi folyóiratokat és az elektronikus úton elérhető szakirodalmi közleményeket (bibliográfiai és teljes szövegű publikációkat). Az elektronikus források idézésénél fel kell tüntetni a DOI számot, valamint az URL címet is!
 3. A diplomamunka terjedelme 50 000 karakternél nem lehet kevesebb és 100 000 karakternél – szóköz nélkül – nem lehet több. Betűtípus: Times New Roman 12. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem. A diplomamunkát a plágium nyilatkozattal együtt dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtania a képzésért felelős oktatási szervezeti egységhez. A borítón fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás évét és a konzulens nevét és munkahelyét.
 4. A hallgató a konzulens javaslatára a tanszékvezető engedélye alapján idegen nyelven is írhatja a dolgozatot.

III. AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEK

 1. A téma feldolgozását az illetékes tanszékvezető, illetve a tárgy előadója által kijelölt konzulens segíti.
 2. A témaválasztás megkönnyítése érdekében a tanszékek témajegyzéket készítenek, amelyen a konzulensek nevét is megadják. A témajegyzék egyik példányát a tanszéken függesztik ki, a másik példányt a Dékáni Hivatalba juttatják el.
 3. A témalista kifüggesztésének határideje a IV. évfolyam részére minden évben október 1.
 4. A diplomamunkát készítő hallgató használhatja az Egyetem központi és tanszéki könyvtárait, informatikai laboratóriumait, és igénybe veheti azok szolgáltatásait hagyományos, valamint elektronikus irodalomkutatási célból.
 5. A diplomamunka szövegszerkesztéséhez, kinyomtatásához, köttetéséhez, az ábrák elkészítéséhez az Egyetem nem nyújt külön segítséget, ezek költsége a hallgatót terheli.

IV. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE

 1. A diplomamunka témáját bármely kiírt témából választhat a hallgató. A témaválasztás a kiírt témáktól eltérő is lehet, ha ezzel a tanszék vezetője, illetve a tárgy előadója egyetért.
 2. A diplomamunka témáját a IV. évfolyam 1. félévében kell kiválasztani és azt az adott tanszék vezetőjének, illetve a tárgy előadójának bejelenteni október 16-ig, aki engedélyezés esetén gondoskodik ennek nyilvántartásba vételéről és a konzulens biztosításáról (október 21-ig). Konzulensként a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója külső (címzetes egyetemi tanár, docens, kutató beosztásban levő) szakembert is megbízhat.
 3. A hallgató legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni. Első alkalommal (a IV. évfolyamon december 15-ig) a konzulens ismerteti a diplomamunka elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket. Második alkalommal (május 16-ig) a hallgató beszámol az addig végzett munkáról. Harmadik alkalommal (november 15-ig) a konzulens értékeli a hallgató eredményeit és eligazítást ad azok végleges formába öntéséhez.
 4. Díjjal jutalmazott és dicsérettel jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú diplomamunkának fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri. A diplomamunka megírása alóli mentesülés a védés kötelezettsége alól nem mentesít. A tanulmányok keretében létrehozott, lektorált tudományos folyóiratban első szerzős műként közzé tett dolgozatot diplomamunkaként elfogadhatja a dékán, mely esetben a bírálatot az általános szabályok szerint kell elvégezni.
 5. Az elkészült dolgozatot március 1-jéig kell a tanszékhez benyújtani.
 6. A tanszék a diplomamunkát ötfokozatú [jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)] minősítéssel értékeli, emellett legfeljebb egy oldalas szöveges bírálatot készít.
 7. A diplomamunka megvédése március 22-ig, a tanszék háromtagú bizottsága előtt történik, ennek tagjai a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója vagy helyettese, a konzulens és a tanszék egyik oktatója.
 8. A bizottság harmadik tagjaként a tanszék külső oktatót is igénybe vehet, pl. az Egyetem címzetes professzorai, illetve docensei közül.
 9. Elégtelen minősítés esetén a hallgató nem bocsátható záróvizsgára. Ennek tényéről a tanszék értesíti a hallgatót. Elégtelen diplomamunkát pótolni csak egy alkalommal lehet.
 10. A tanszékek a diplomamunka elkészítését, megvédését és értékelést igazoló jelentést, a dolgozatok egy-egy példányával együtt március 31-ig eljuttatják a Dékáni Hivatalba.
 11. A megvédést és értékelést igazoló jelentést a tanszék a„Diplomavédési jegyzőkönyv” nyomtatványon tölti ki. A kitöltött nyomtatványt a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója a diplomamunkához csatolja és az előírt határidőre beküldi a Dékáni Hivatalba. A nyomtatvány másolata a tanszéken marad.
 12. A Dékáni Hivatal gondoskodik arról, hogy a záróvizsga bizottság tagjai a diplomamunkát és annak írásos kiértékelését a vizsgán kézhez kapják. A záróvizsga bizottság tagjai a záróvizsgán kérdéseket tehetnek fel a hallgatónak a diplomamunkával kapcsolatban.
 13. Sikeres záróvizsga után a diplomamunka egy példányát a hallgató visszakapja.

IGAZOLÁSOK Diplomamunka témaválasztásról

(Leadási határidő Tanulmányi Osztályon : IV. évfolyam 1. félév szorgalmi időszak utolsó napja)

 • Igazolás diplomamunka témaválasztásról nyomtatvány letölthető  innen
 • Igazolás diplomamunka témaválasztásról külsős intézménynél nyomtatvány letölthető innen

KÉRELMEK 

Diplomamunka témaválasztás módosítása

(Leadási határidő Tanulmányi Osztályon: V. évfolyam 1. félév szorgalmi időszak utolsó napja)

Diplomamunka témaválasztás módosítása intézeten belül letölthető innen

Diplomamunka témaválasztás módosítása új intézetnél letölthető innen

Diplomamunka készítés alóli mentesség

(Leadási határidő Tanulmányi Osztályon: V. évfolyam 1. félév szorgalmi időszak utolsó napja)

Diplomamunka készítés alóli mentesség rektori pályamunka alapján letölthető innen.

Diplomamunka készítés alóli mentesség tudományos cikk alapján letölthető innen.

Plágium nyilatkozat letölthető innen

 

Záróvizsga tematika


A 2024. évi záróvizsga tematikája innen tölthető le.