A kar intézetei:

Digitális Egészségtudományi Intézet

Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em.
https://semmelweis.hu/dei

Az intézet a Semmelweis Egyetemen 1974-ben létrejött önálló Számítástechnikai Csoportból eredeztethető.  Az oktatás szempontjából lényeges dátum 1986, amikor az akkori Számítóközpont elindította a számítástechnika tantárgy oktatását – magyar és angol nyelven, az Egyetem mindhárom karán – a Kutatási és Oktatási Osztály munkatársaival. Ez az oktatás a mai napig folyik, természetesen az egészségügyi informatika fejlődésének megfelelő tartalommal. Az intézet 2004-ben lett önálló szervezeti egység az Általános Orvostudományi Karon belül, majd 2010-ben egyik alapítója lett az Egészségügyi Közszolgálati Karnak. Alapfeladata az egészségügyi szervező szak (specializáció: digitális egészségügyi szervező) BSc képzés mellett az orvostanhallgatók, a fogorvostanhallgatók és a gyógyszerészhallgatók magyar, angol és német nyelvű graduális orvosi, egészségügyi informatikai képzése. Az intézet aktívan részt vesz az országos egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő és oktatásfejlesztő projektekben.


Egészségügyi Menedzserképző Központ

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
https://semmelweis.hu/emk/

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ a Semmelweis Egyetem fiatal, dinamikusan fejlődő szervezeti egysége, az Egészségügyi Közszolgálati Kar egyik alapító intézete, amely a társadalmi változások részeként jött létre a 90-es években. Abban az időben egyetemi diákvezetők és fiatal szakemberek egy csoportja szükségesnek látta, hogy az egészségügyi menedzsmentet, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, önálló szakterületként határozza meg, és megteremtse az egészségügyi menedzserek képzésének intézményi feltételeit. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Tanácsa 1995. április 20-án alapította meg hivatalosan az Egészségügyi Menedzserképző Központot. A Központ 1999 novemberétől már az új, magas oktatástechnikai színvonalat, a kiscsoportos képzést támogató oktatási körülményeket biztosító Kútvölgyi úti oktatóépületben működik, amelyet felszereltsége és adottságai alkalmassá tesznek külső rendezvények befogadására is. Felkészült oktatókkal, sokszínű programkínálattal, a nemzetközi kitekintés lehetőségével, inspiráló légkörrel várjuk a magyar egészségügy fejlesztéséért tenni vágyó, tudásukat elmélyíteni kívánó szakembereket. A hallgatókkal hosszú távú együttműködésre törekszünk és biztosítani kívánják számukra az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.

A Központ számos egyetemi képzésben vállal szerepet, – pl. egészségügyi szervezők, orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók, gyógyszerészhallgatók és rezidensek képzése – továbbá három önálló képzést is működtet, az egészségügyi menedzser mesterképzést, valamint a minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzést és a szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzést.


Menthálhigiéné Intézet

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 19. emelet
https://semmelweis.hu/mental/

A mentálhigiénés képzés koncepcióját a Mentálhigiéné Intézet alapító igazgatója, Tomcsányi Teodóra dolgozta ki 1986-ban. 1987-től a Művelődésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézete, ezt követően a NEVI (Nemzeti Egészségvédelmi Intézet) adott helyet a képzésnek. A munkacsoport 1995-ben szervezetileg a Magyar Testnevelési Egyetemhez került, majd 1998-ban tanszékké alakult át. A tanszék 2004-től a Semmelweis Egyetem központi szolgáltató szervezeti egységeként végezte munkáját, 2004 őszén alakult Mentálhigiéné Intézetté. Ezt követően 2010. április 1-jétől csatlakozott az Egészségügyi és Közszolgálati Karhoz

A Mentálhigiéné Intézet munkájának alapvető célja az egyének, családok és közösségek fejlődésének, egészséges testi-lelki-szellemi működésének támogatása a magyar társadalomban. Ezt a célt szolgálják a segítő foglalkozású szakemberek széles köre számára tartott képzéseink és tudományos tevékenységünk. Feladatunknak tartjuk továbbá a mentálhigiénés és lelkigondozói kultúra általános terjesztését kiadványaink, segítő szolgálatunk, egyéb tevékenységeink révén.

A Mentálhigiéné Intézet jelenleg nyolc szakirányú továbbképzési szakot és két mesterképzést működtet. Feladatának tartja a végzett hallgatók praxiskísérését, a kutatáson alapuló folyamatos curriculumfejlesztést, a képzési szakanyagok készítését és a mentálhigiénés kultúra terjesztését. Keretein belül történik a European Journal of Mental Health című lektorált nemzetközi (angol-német nyelvű) folyóirat szerkesztése.

 

Galéria

4kép