Karunkon az alábbi szakirányú továbbképzések közül választhat:

Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak posztgraduális, levelező képzés segítő foglalkozású szakemberek részére.

A képzésben hivatásos segítő szakemberek vesznek részt. A leegyszerűsítő mindennapi szóhasználattól eltérően segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése. A program nem nyújt alapvetően új szakmai identitást, azaz nem egy újabb “szakma” elsajátítására irányul, hanem mentálhigiénés többlettudással rendelkező tanárokat, orvosokat, szociális munkásokat, lelkészeket, vezetőket képez.

A képzési program kulcsfogalmai: az önismeret és a társadalomismeret fejlesztése, hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés, kiégés-prevenció, interdiszciplináris együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, empátia, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 180.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 120 kredit.

További információ


Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

A Mentálhigiéné Intézet munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzése egy olyan, két féléves szakirányú továbbképzés, amely mind a nonprofit, mind a forprofit munkahelyek dolgozóinak szól. A stúdium során olyan munkatársak, vezetők, HR dolgozók, trénerek, stb. továbbképzése, szemléletformálása történik, akik fontosnak tartják munkahelyükön a dolgozók lelki egészségének védelmét, a termékeny munkát elősegítő munkahelyi kultúra kialakítását.

Célunk, hogy a képzést elvégezve a hallgató képes legyen munkahelyén a mentális egészségvédelem fontosságát különböző módokon és fórumokon hitelesen képviselni, gyakorlati ismeretein keresztül pedig változást, javulást elérni e téren.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 290.000 ft/félév. A szak képzési ideje 2 félév és 90 kredit.

További információ


Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

A Mentálhigiéné Intézet egyházi felsőoktatási intézményekkel együttműködve 2011 szeptemberétől akkreditált mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést hirdet.

A képzés célja a lelkigondozók társadalom- és bölcsészettudományi továbbképzése, saját mentálhigiénéjük megerősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségek fejlesztése. A résztvevők az elméleti és gyakorlati stúdiumokon segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a segítségre szoruló emberek és csoportok problémáit, segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján és döntéseik meghozatalában, támogassák őket erőforrásaik megtalálásában, valamint felkészültebben lássák el a közösségi vagy egyéni lelkigondozói feladatokat.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 195.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 210 kredit.

További információ


Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak célja szülészeti és gyermekegészségügyi területen dolgozó orvosok, védőnők, szülésznők, gyermekszakápolók, humán segítő foglalkozású szakemberek speciális továbbképzése a laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma magas szintű ellátására. A képzés ismeretanyaga megegyezik a nemzetközi laktációs szaktanácsadói (IBCLC) vizsga számonkért tematikájával, így annak sikeres teljesítésre is felkészít.

A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken:

  • Orvos- és egészségtudomány
  • Bölcsészettudomány
  • Társadalomtudomány
  • Pedagógusképzés

További feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen 1000 óra igazolható klinikai tapasztalattal szoptató anya-gyerek párosok kísérése terén, mely kiváltható 500 óra nemzetközi laktációs szaktanácsadó mentorálása mellett történő gyakorlattal.

A képzés sikeres elvégzése lehetőséget ad segítő foglalkozásként laktációs szaktanácsadói szerepkör/feladatkör/munkakör betöltésére azon intézményekben, amelyek ezt igénylik, létrehozzák, illetve felkészít az anya-gyermek párossal foglalkozó bármilyen szakemberként a szoptatni kívánó anya hatékonyabb támogatására.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 180.000 ft/félév. A szak képzési ideje 3 félév és 90 kredit.

További információ


Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés

Az aktív idősödés és az innováció Magyarország és Európa számára is kulcsfogalommá vált. Az elöregedésből fakadó kihívások az élet valamennyi területét érintik, számos élethelyzetben és munkahelyen megkerülhetetlenek.

Szükségessé vált egy olyan interdiszciplináris megközelítésű képzés, amely idősbarát (age-friendly) szemlélettel támpontokat nyújt az idősödéssel összefüggő problémák megoldásához.

A képzés célja, hogy a szakemberek a megfelelő kompetenciák birtokában, innovatív idősügyi gyakorlatokat, jó példákat, sikeres modellprogramokat adaptáljanak, alakítsanak ki és terjesszenek a lehető legszélesebb körben.

A képzés levelező munkarendben, online és jelenléti tanegységek kombinációjával (blended-learning képzés) valósul meg. A képzés önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 225.000 ft/félév. A szak képzési ideje 2 félév és 60 kredit.

További információ


Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak

A mediátor olyan szakember, aki vitás helyzetben pártatlanul közvetít a felek között: tereli az egyeztetés folyamatát és a megfogalmazott érdekek és szükségletek figyelembevételével segít az érintetteknek egy olyan megállapodást megkötni a jövőre nézve, amely valamennyi fél számára elégedettséget és megnyugvást tud eredményezni.

A Mentálhigiéné Intézet képzése mind tartalmában, mind formájában innovatívnak tekinthető azáltal, hogy vegyíti a hagyományos elméleti oktatást a modern, kiscsoportos, interaktív és tapasztalati elemekre épülő tréningmódszerekkel. A képzés oktatói tudományos tevékenységük mellett terepen dolgozó, gyakorló mediátorok és trénerek, így kellő szakértelemmel tudják közvetíteni a gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 160.000 ft/félév. A szak képzési ideje 3 félév és 90 kredit.

További információ


Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Az óvodai és iskolai szociális munka elsődleges célja a köznevelési intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a családok segítése és pedagógusok nevelő munkájának segítése. Épp ezért az egyik legnagyobb hangsúlyt a szociális munkások tevékenységében a prevenciónak kell kapnia, fókuszban az egészségfejlesztésben való közreműködésben, a függőségek kialakulásának megelőzésében, az iskolai lemorzsolódás és az iskolai erőszak megelőzésében, csökkentésében.

A fentiekhez igazodva az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak a Mentálhigiéné Intézet munkatársainak szakmai tapasztalataira építkezve, gyakorlati tudást kíván biztosítani a hallgatók számára. A képzésen fontos szerepet kap a resztoratív szemlélet, mentálhigiénés többlettudás és a csoportokkal végzett munka.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 140.000 ft/félév. A szak képzési ideje 2 félév és 60 kredit.

További információ


Mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

A Mentálhigiéné Intézet 2022 februárjától akkreditált mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzést hirdet.

A képzés célja hitéleti alapvégzettségű lelkigondozók továbbképzése a párok, családok lelkigondozásának specifikus területén. A képzés a primér és a korai szekunder prevenció területére fókuszál, olyan helyzetekre, amely lelkigondozói kompetenciákba tartozhat: párkapcsolati és családi problémák megelőzése, illetve korai felismerése és megfelelő ellátásba irányítása.

A házasság- és család-lelkigondozói munka főbb területei hozzájárulnak az egészséges párkapcsolati és családi működéshez, így segítséget nyújtanak a családok széthullásának megelőzésében.

Legfőbb területei: párok felkészítése a családi életre (párban, ill. csoportban); családi életciklus-váltást segítő beavatkozások (párban, ill. csoportban); párkapcsolati konfliktusok és problémák lelkigondozói kísérése egyéni settingben; párok közös problémamegoldásának lelkigondozói kísérése.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 180.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 120 kredit.

További információ


Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak

A Mentálhigiéné Intézet integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak célja az egészségügyi, a pedagógiai és a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek (pl. orvosok, védőnők, pedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, kisgyermeknevelők, pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, gyermek- és családjogi szakemberek stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció, valamint terápia alkalmazására.

A képzés anyaga és az ennek mentén megalapozott szakmai munka többféle konzultációs és terápiás szemlélet, gyakorlat szintézise, amely ilyen formán új, integrált irányvonalat képvisel a kora gyermekkori intervenciók területén. A szülő-csecsemő konzultáció/terápia egy tudományosan megalapozott, kora gyermekkori prevenciós és intervenciós módszer a korai érzelmi és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok) kezelésére – de legalábbis enyhítésére – csecsemő- és kisgyermekkorban.

A képzés nyomán a meglévő pszichoszociális és egészségügyi szakmákon belül egy új szubspecialitás jön létre, és ez olyan szakmai kompetenciabővítéssel jár, mely a korai prevenció, intervenció és a gyógyítás területén egyaránt hatékonyan működik.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 165.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 120 kredit.


Szociális szolgáltatásmendzsment szakirányú továbbképzési szak

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ Szociális Vezetőképző Tudásközpont 2021 februárjától akkreditált szociális szolgáltatás menedzsment szakirányú továbbképzést hirdet.

A professzionálisan működő szociális szolgáltatások iránti fokozódó társadalmi igény és az ehhez kapcsolódó összetett követelményrendszer korszerű, magas szintű szakmai, vezetői és menedzsment tudást igényel a terepen dolgozó vezetőktől.

A képzés arra az alapgondolatra épül, hogy a közszolgáltatást végző intézményekben feltétlenül szükséges a mindenkori korszerű és hatékony vezetői kompetenciák megjelenése.

A program célja a szociális szolgáltatások területén jelentkező irányítói, vezetői, szervezői feladatok támogatása, a hatékony és innovatív ellátására való felkészítés, korszerű ágazati és menedzsment ismeretek és technikák gyakorlat orientált átadása, vezetői szemlélet formálása.

A képzést levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 150.000 ft/félév. A szak képzési ideje 3 félév és 90 kredit.

További információ


Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ 2016 szeptemberétől útjára indította minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szakját, ahol a hallgatók három féléves gyakorlatorientált, menedzseri szemléletű képzés során válnak minőségügyi szakemberekké.

A képzés gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket kíván átadni minőségügyi vezetőknek és munkacsoportjuk tagjainak, felülvizsgálóknak, auditoroknak, intézményi és belső koordinátoroknak, valamint a minőségügy és betegbiztonság iránt érdeklődő szakembereknek, kutatóknak és döntéshozóknak.

A programra olyan jelentkezőket várunk, akik egészségügyi felsőfokú diplomával és több mint három év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, de mindenekelőtt elkötelezettek egy biztonságosabb egészségügy felépítéséért.

További információ