RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról

(az RKE/17/2023. (XII.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításaival egységes szerkezetben)

A Kormány által az Alaptörvény 53. cikke szerint kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabályok, valamint az SZMSZ I.1 rész 133. § (3) – (4) bekezdésekben meghatározott, különleges jogrendben alkalmazható átmeneti szabályok szerint, az SZMSZ I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontban meghatározott feladatkörünkben a következő utasítást adjuk ki:

 

1. Az utasítás hatálya

(1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi foglalkoztatottjára, hallgatójára, valamint az egyetemi létesítményekben működő jogi és nem jogi személy szervezetekre, azok valamennyi foglalkoztatottjára, továbbá az Egyetem által bérelt ingatlanokban működő szervezeti egységekre.

(2) A betegellátást biztosító egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek vonatkozásában jelen utasítást kizárólag a 4. pont tekintetében kell alkalmazni.

(3) Jelen utasítás tárgyi hatálya az Egyetem létesítményeiben a jelen utasításban megjelölt időtartamok idejére vonatkozó speciális intézkedések meghatározására terjed ki.

 

2. Általános működési szabályok
 

(1) 2023. december 21. és 2024. január 7. között az Egyetemen – a Klinikai Központ irányítása alá tartozó betegellátást biztosító egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek és az ezen szervezeti egységek közvetlen működtetéséhez szükséges funkcionális szervezeti egységek működésének kivételével – jelen pont (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervezeti egységek tekintetében általános működési szünetet rendelünk el.

(2) Az általános működési szünet ideje alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója a 2023. évre érvényben lévő éves szabadságos terv és a 2024. évre irányadó szabadságok terhére a munkavállaló részére szabadságot ad ki.

(3) Az általános működési szünet ideje alatt a szervezeti egységek a következő formákban működhetnek:

a) teljes tevékenységet szüneteltető szervezeti egységek azok, amelyek nem tartoznak a b) és c) pont hatálya alá,

b) a normál működéstől eltérő szabályok szerinti ügyeleti rendben (a továbbiakban: ügyeleti rend) működő,

ba) Klinikai Központ központi szervezeti egységei közül a Klinikai Központ Elnökének Hivatala, a Klinikai Adatszolgáltató Intézet és az Orvosszakmai Főigazgatóság, (ide nem értve a betegellátást végző egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységeket),

bb) Gazdasági Főigazgatóság szervezeti egységei közül a Pénzügyi Igazgatóság, a Kontrolling Igazgatóság, a Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság, az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság és a Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóság (ideértve a tömb-, és kari gazdasági igazgatóságokat, gazdasági hivatalokat és gazdasági irodákat),

bc) Műszaki Főigazgatóság teljes szervezete,

bd) Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság teljes szervezete,

be) Jogi és Igazgatási Főigazgatóság – Központi Postázó,

bf) Informatikai Főigazgatóság – Informatikai Alapinfrastruktúra és Kiemelt Alkalmazások Igazgatósága, Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóság,

bg) Beszerzési Igazgatóság,

bh) Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság – hírügyelet és social média ügyelet,

c) normál működési rendben működő szervezeti egységek a betegellátást végző szervezeti egységek.

 

3. Az ügyeleti rendben működő szervezeti egységekre – kivéve a betegellátást nyújtó szervezeti egységeket – vonatkozó szabályok
 

(1) Az ügyeleti rend biztosítása során a szervezeti egység vezetője meghatározza az ügyeleti rendben érintett munkavállalók körét. Az ügyeleti rendet úgy kell megszervezni, hogy az a biztonságos működéshez szükséges feladatok teljesítésére alkalmas legyen, továbbá a takarékosság elvének megfelelően az ügyelet biztosítása telefonos formában is megszervezhető. A szervezeti egység azon munkavállalóira, akik nem vesznek részt az ügyeleti rendben, továbbá az ügyeleti rendben érintettek esetében az ügyeleti renden kívüli időszakra vonatkozóan a 2. pont (2) bekezdés szerinti rendelkezés az irányadó. 

(2) A központi igazgatási egységek ügyeleti feladatokat ellátó egyes szervezeti egységei részére a Budapest, Baross u. 52. sz. és a Budapest, Baross utca 22. sz. alatti irodaházakban összevont ügyeleti feladatellátásra szolgáló területet kell biztosítani. Az ügyeleti rend szerinti munkavégzés esetében az épületbe történő belépés és az informatikai feltételek biztosításáról az üzemeltetésért felelős gazdasági társaság ügyvezetője gondoskodik. Az ügyeleti munkaszervezésért az (1) szerint szervezeti egység vezetője a felelős.

(3) Az ügyeleti rendben működő szervezeti egységek jelen utasítás 1. sz. mellékletét képező sablon szerint ügyeleti beosztást készítenek, amelyet 2023. november 30-ig küldenek meg a rektornak, a kancellárnak vagy a Klinikai Központ elnökének, valamint közzéteszik a szervezeti egység alhonlapján. Amennyiben az ügyeleti munkavégzéssel összefüggő elhelyezési igény merül fel, azt az ügyvezető részére is megküldik 2023. november 30-ig azzal, hogy amennyiben az ügyeleti rend jóváhagyása módosítással történik meg, akkor erről haladéktalanul értesíti az ügyvezetőt a semmelweisb52.kft@outlook.hu email címen és a skaliczky.andrea@semmelweis.hu email címen.

(4) A tömbigazgatóságok ügyeleti rendjét az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság és az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója határozza meg.

(5) Az Egyetem Hivatali Kapujának érkeztetési tevékenysége 2023. december 24. és 2024. január 1. közötti időszakban – az ügyeleti rendben működő szervezeti egységekre vonatkozó kivétellel – a bejövő küldemények tekintetében szünetel. A küldemények Hivatali Kapun történő kiküldését a szervezeti egységek a felhatalmazásuk szerint ezen időszakban is végezhetik.

(6) 2023. december 21.-2024. január 7. között munkanapokon a Központi Postázó napi egy körjáratot biztosít, akként, hogy

a) a 2. pont (3) bekezdés a) pont szerinti teljes tevékenységet szüneteltető szervezeti egységek részére a postai küldemények kézbesítése 2024. január 8. napján történik,

b) a 2. pont (3) bekezdés b) pont szerinti ügyeleti rendben működő szervezeti egységek a kozponti.postazo@semmelweis.hu e-mail címen folyamatosan egyeztetik a postai küldemény érkezését, az átvétel módját és idejét, azzal, hogy kézbesítés csak a megfelelő postázói kapacitás megléte esetén biztosított,

c) a 2. pont (3) bekezdés c) pont szerinti normál működési rendben működő szervezeti egységek részére a beérkező postai küldemények kézbesítésre kerülnek.

(7) Az Informatikai Főigazgatóság a normál működési rendben és az ügyeleti rendben működő szervezeti egységek részére a munkavégzéshez szükséges informatikai szolgáltatásokat – ügyeleti rendben – biztosítja.

(8) A gazdasági főigazgató a 2023. évi költségvetési év zárásával kapcsolatos, gazdálkodást érintő pénzügyi számviteli feladatokról – az átutalásos számlák kezelési rendjéről, a nyitott megrendelésállományról, a pénztári elszámolások rendjéről, a 2023. évi teljesítésű átutalásos vevői számlák kiállításáról és a bevételek kezeléséről, továbbá a leltárról – szóló tájékoztatót a jelen utasítás szerinti általános működési szünetre vonatkozó szabályok figyelembevételével 2023. december 1. napjáig kiadja.

(9) A Bér- és Munkaügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó főszámfejtésbe kerülő kifizetési intézkedéseknek – a 2024. január 6-ig történő végrehajtás, illetve kifizetés érdekében – 2023. december 15-ig kell beérkezniük a Bér- és Munkaügyi Igazgatóságra.

 

4. Egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályok
 

Az egészségügyi szolgáltatás (betegellátás) nyújtásának működési rendjéről és az általános működési szünet idejére vonatkozó szervezési feladatairól a rektor és a Klinikai Központ elnöke dönt, amelyről a dolgozók, a betegek és a látogatók tájékoztatása céljából szükség esetén a Klinikai Központ elnöke önálló utasítást tesz közzé.

 

5. Létesítmények átmeneti bezárásával, kiürítésével kapcsolatos intézkedések
 

Az általános működési szünet időtartama alatt, 2023. december 21. – 2024. január 07. között a munkavégzésre irányuló tevékenységgel nem érintett egyetemi épületeket – a fentiek értelmében ide nem értve a betegellátást végző egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet és az ügyeleti rendben működő szervezeti egységek elhelyezésére szolgáló épületek munkavégzés céljára szolgáló részét – teljes mértékben le kell zárni, az energiafelhasználás mértékét az észszerűen legkisebb mértékre korlátozva. Az épület lezárásának ellenőrzését a Műszaki Főigazgatóság végzi.

 

6. A Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról
 

(1) A megnövekedett energiaárak következtében, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a Semmelweis Egyetem – kivéve az egészségügyi ellátásban részt vevő szervezeti egységeket –, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtési időszakban – az érvényben lévő a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet rendelkezések alapján – a léghőmérsékletet minimum 20 °C és maximum 22 °C között kell tartani.

(2) Ennek megfelelően azokban az épületekben, ahol hőközpont üzemel, ott a szolgáltatót a hőmérséklet módosítására csak a Műszaki Főigazgatóság, valamint a területileg illetékes Tömbigazgatóság illetékes munkatársa utasíthatja úgy, hogy a létesítményekben a fent megadott minimumhőmérséklethez szükséges hőmennyiség kerüljön átadásra.

(3) A hivatalos fűtési időszakban és azon kívül – amennyiben az időjárás ezt indokolja – a fűtési szolgáltatás beindítására kizárólag akkor kerülhet sor a fenti kitételekkel, amennyiben a létesítményben a hőmérséklet 20°C alá csökkenne.

(4) A saját hőtermelő berendezéssel (kazánnal) rendelkező létesítmények esetében a HMV előre menő vezeték hőmérséklete minimum 55ºC és maximum 65ºC között legyen.

(5) Fűtésre is alkalmas klímaberendezések használata kizárólag a léghőmérsékletnek a megadott hőmérsékleti intervallumon belüli megtartásához engedélyezett. Fűtésre a Műszaki Főigazgatóság Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóság (LFÜI) által elfogadott és/vagy engedélyezett (elvégzett ellenőrző mérések alapján) klímaberendezések használhatók.

(6) Kiegészítő elektromos fűtőtestek kizárólag az LFÜI igazgatója engedélyével és kizárólag az LFÜI által biztosított eszközökkel alkalmazhatók az LFÜI által elfogadott és/vagy elvégzett ellenőrző mérések alapján. A kiegészítő fűtés ezen módja kizárólag a jelen utasításban meghatározott hőmérsékleti értékek elérésére alkalmazható.

(7) Az épületfelelősök ellenőrzik és biztosítják az épületekben elhelyezett tudatos energiafogyasztásra vonatkozó tájékoztató anyagok folyamatos elérhetőségét, valamint a szervezeti egységek vezetőinek figyelmét felhívják az ezzel kapcsolatos felelősségükre.

 

7. Oktatásszervezéssel kapcsolatos szabályok
 

(1) Az 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó szabályokat a Semmelweis Egyetem Tanév rendje tartalmazza.

(2) 1 Az általános működési szünet ideje alatt az Egyetem kollégiumai közül a Balassa János Kollégium, a Markusovszky Lajos Kollégium, id. Bókay János Kollégium, Kátai Gábor Kollégium és a Korányi Frigyes Szakkollégium teljesen, a Selye János Doktorandusz Szakkollégium és a Semmelweis Ignác Szakkollégium – az igazgató döntése szerint – részlegesen zárva tart.

[1] Módosította az RKE/17/2023. (XII.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás, hatályos: 2023.XII.12-től.

(3) A Központi Könyvtár nyitvatartását az általános működési szünet nem érinti, az EOK könyvtár az épület bezárásával egyidejűleg zárva tart.

 

8. Fenntartott intézményekre vonatkozó szabályok
 

A Semmelweis Egyetem fenntartásában lévő intézmény általános működési szünetére vonatkozó irányadó időszak a következő:

a) SE Napköziotthonos óvoda: 2023. december 21.-2024. január 7. (ebből részleges működés 2024. január 2.-2024. január 5. között, az épület meghatározott részének igénybevételével)

között.

 

9. Rendezvények tartására vonatkozó szabályok
 

(1) Az Egyetemen 2023. december 21.-2024. január 7. között rendezvény – a (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül – nem kerül megtartásra.

(2) Az egyetemi szinten kiemelten fontos rendezvény rektori és kancellári engedéllyel tartható meg.

 

10. Záró rendelkezések
 

(1)  A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

(2) A jelen utasításban foglalt rendelkezések a 2023/24-as tanév végén hatályukat vesztik.

(3) A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról (egységes szerkezetben az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel) szóló E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás.

 

Budapest, 2023. november 27.

 

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                                 a Klinikai Központ elnöke


1 Módosította az RKE/17/2023. (XII.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás, hatályos: 2023.XII.12-től.


RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról (az RKE/17/2023. (XII.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításaival egységes szerkezetben) aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (PDF)

RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2023. év végére és 2024. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2023/24-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról, továbbá a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/16/2023. (XI.27.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (WORD)