Tisztelt Munkatársak!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:

1) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések

Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti felépítésének pontosítására került sor, amely szerint a Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság a költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes irányítása alól átkerül a pénzügyekért és vagyongazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes irányítása alá.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladatai közül a belső kontrollrendszer szervezeti szintű koordinálása feladatkör pontosítását végeztük el, illetve az adatvédelmi tisztviselő feladatkör, mint speciális feladatkör került megjelenítésre a rektor és a kancellár irányítási jogkörében.

Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása alapján az SZMSZ-ben szereplő „megye” szövegrészek „vármegye” kifejezés cseréjére került sor.

Az SZMSZ kiegészítésre került az összeférhetetlenségre vonatkozó keretszabályokkal, amelynek részletes rendelkezéseit a Felelős szervezetirányítási szabályzat fogja tartalmazni.

A tartalom megtekinthető: I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések

Módosító szenátusi határozat: 4/2023. (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

2) I.1. rész – Mellékletek

Rövid összefoglaló: Az I.1. rész szerinti szervezeti egységet érintő pontosítások okán az Egyetem organogramja kiegészítésre került az adatvédelmi tisztviselő feladatkörrel, illetve az Alaptörvény tizenegyedik módosítása alapján az SZMSZ-ben szereplő „megye” szövegrészek „vármegye” kifejezés cseréjére került sor.

A tartalom megtekinthető: I.1. rész – Mellékletek

Módosító szenátusi határozat: 4/2023 (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

3) I.2. rész – 1. melléklet

A módosítás célja a rektorjelölt választás során keletkezett szavazólapokra vonatkozó rendelkezés beépítése, amely szerint a fenntartónak a rektorjelöltre vonatkozó felterjesztésre irányuló döntésétől számított hét naptári nap múlva meg kell semmisíteni azokat.

A tartalom megtekinthető: I.2. rész  – 1. melléklet

Módosító szenátusi határozat: 4/2023 (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

 

4) II. 1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények

Rövid összefoglaló: A módosítással sor került a munkavállalót megillető szabadságra, a fizetés nélküli szabadságra, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelesség alóli mentesülésre vonatkozó rendelkezések beépítésére, valamint az oktatói, kutatói munkakörök pályáztatásának rendjét érintő rendelkezések, a vezetői megbízásokra vonatkozó közös szabályok módosítására az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetői tekintetében, továbbá az adjunktusi kinevezés feltételei közül a klinikai területen osztály- és ügyeletvezetői gyakorlatra vonatkozó feltétel hatályon kívül helyezésére.

A tartalom megtekinthető: II. 1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények

Módosító szenátusi határozat: 4/2023. (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

5.) II.3. rész – Habilitációs Szabályzat

Rövid összefoglaló: A Habilitációs Szabályzat módosítása a Habilitációs Bizottság külső bizottsági tagjainak összetételére és az eljárás nyelvére vonatkozó szabályok módosítását tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: II.3. rész – Habilitációs Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 3/2023. (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

6) III.1. rész – Felvételi Szabályzat

Rövid összefoglaló: A munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indítása okán a vonatkozó jogszabályi követelményekhez kapcsolódóan a felvételi előírások egyetemi részletszabályai rögzítésre kerültek.

A tartalom megtekinthető: III.1. rész – Felvételi Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 4/2023. (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

7) III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Rövid összefoglaló: A jogalkotó hatályon kívül helyezte a hallgatói jogviszony egyoldalú megszüntetésének kötelezettségét abban az esetben, ha a sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák száma eléri az ötöt. A törvényi kötelezettség eltörlésével az Egyetem saját hatáskörben határozza meg a sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák számát, akként hogy a hallgatók vizsgalehetőségeinek maximális számát továbbra is összesen hat vizsgalehetőségben határozza meg és új szabályként egy méltányossági hetedik vizsgalehetőség kerül rögzítésre a TVSZ-ben.

A tartalom megtekinthető: III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Módosító szenátusi határozat: 4/2023. (II. 9.)

Hatálybalépés napja: 2023. február 16.

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság