Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló

 R/2/2022. (VII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS

– egységes szerkezetben –

Hatályos: 2022. december 21-től

 

1. §

Az utasítás hatálya

Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi hallgatójára, a tanulmányi osztályok munkavállalóira, az érintett tantárgyak felelőseire, valamint a konzultációban és elbírálásban részt vevő orvosokra.

 

2. §

(1) A Testnevelés tantárgy az orvos-egészségtudományi valamint pedagógusképzésben részt vevő karok nappali munkarendű mintatanterveinek kötelező része, így az órák látogatása valamennyi aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató számára kötelező.

(2) A Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentés – konduktor és a gyógytornász szakon hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók kivételével – kérhető a NEPTUN rendszeren keresztül az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával az alábbiak szerint:

 1. egészségügyi okból, a kapcsolódó orvosszakértői konzultáción való kötelező részvételt követően, a szakértői vélemény alapján,
 2. sportolói igazolt sportegyesületi tagság és aktív teljesítmény alapján.

(3) A felmentésre irányuló igénylés benyújtását követően a tárgyfelvételi időszakban a hallgatónak a NEPTUN rendszerben kiírt Egészségügyi felmentett”, illetveSportolói felmentettelnevezésű testnevelés kurzus felvétele (az orvosszakértői eredmény birtokában, „alkalmas”, illetve részlegesen alkalmas minősítés esetén a sportági kurzus felvétele) szükséges.

 

3. §

A Testnevelés tantárgy alóli egészségügyi okból történő felmentésre irányuló igénylés elbírálásának folyamata

(1) A hallgató a Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló igényét:

 1. első éves hallgató a beiratkozást követően, de legkésőbb az adott félév regisztrációs időszakának utolsó napjáig,
 2. felsőbb éves hallgató az adott félév regisztrációs időszakát megelőzően egy hónappal kezdődően, de legkésőbb a regisztrációs időszakot megelőző napig benyújtja a hallgatói Neptun (HWEB) kérelmek menüpontjában.

A hallgató által benyújtott igény elbírálásának halasztó hatálya van, amelyet a Tanulmányi Osztály a beiratkozás/bejelentkezés során köteles figyelembe venni.

(2) A hallgató az igénylés benyújtása során az online igénylésben a Semmelweis Egyetem Testnevelés–felmentési Informatikai rendszerében (továbbiakban: STEFI) további információt kap az eljárás menetéről. A Tanulmányi Rendszer – automatikus – NEPTUN válasz üzenet formájában értesítést küld az orvosszakértői konzultációra történő regisztrációhoz szükséges időpont foglaló rendszer elérhetőségéről.

(3) A hallgató kötelessége az orvosszakértői konzultációra történő regisztráció, melyet a rendelkezésre álló szabad időpontok alapján maga választhat meg. A konzultációra – a felmentés egészségügyi indoka szerinti szakértői vizsgálatra (mozgásszervi, egyéb) – 1 db időpont foglalható le, melyet 24 órával a konzultáció napja előtt van lehetősége a regisztrálónak módosítani. A kiválasztott időpont véglegesítésének feltétele, a felmentés alapjául szolgáló egészségügyi dokumentumok időpont foglaló rendszerbe történő feltöltése. Az egészségügyi állapotra vonatkozó feltöltött dokumentumokat a konzultáló orvos előzetesen véleményezi az alábbi formai és tartalmi szempontok szerinti megfelelőség szempontjából:

 1. amennyiben a hallgató fennálló egészségi állapota nem végleges, úgy a felmentés alapjául szolgáló dokumentum kiállítása a feltöltés dátumához képest egy évnél nem lehet régebbi,
 2. a dokumentum magyar vagy angol nyelvű, gépelt szöveg (a kézírással írt szöveg nem fogadható el)
 3. az egészségi állapotra vonatkozó dokumentum orvosi pecséttel ellátott hivatalos dokumentum,
 4. tartalmazza a hallgató azonosító adatait, a betegségre vonatkozó előzményeket, pontos diagnózist, terápiát (ha van), a felmentés mértékét (teljes/részleges) és időtartamát.

A jelen bekezdés a)-d) pontjának nem megfelelő dokumentumok elutasításra kerülnek. A nem megfelelő dokumentumról és a hiánypótlás lehetőségéről a hallgató email-ben kap értesítést. Az a hallgató, aki nem rendelkezik feltöltött és elfogadott saját egészségi állapotára vonatkozó elfogadott dokumentummal a STEFI rendszerben, nem jogosult jelen bekezdés szerinti orvosszakértői konzultáción való részvételre

(4) A hallgató számára, az erre irányuló NEPTUN válaszüzenetet követő 3 napon belül biztosított az orvosszakértői konzultációra történő regisztráció lehetősége. Ebben az esetben a feltöltött dokumentumokat a rendszer törli. A felmentési igény elutasítása esetén a hallgató az adott félévben köteles részt venni a Testnevelés tantárgy óráin.

(5) A kiválasztott időpontban az orvosszakértői tanácskozás előtt 15 perccel a hallgató köteles megjelenni a regisztráció szerinti helyszínen. A konzultáció során az előzetesen feltöltött orvosi dokumentumok eredeti példányát be kell mutatni. A konzultáció időpontja szerinti késedelmes megjelenés esetén (maximum 5 perc késés) a konzultáció idő hiányában csak új időpontfoglalással valósulhat meg.

(6) Amennyiben a szakértő orvos döntése alapján további igazoló dokumentum bemutatása, illetve további szakorvosi vizsgálat elvégzése indokolt, a hallgatónak kötelező a további dokumentumok, illetve a szakorvosi vizsgálatok eredményeinek birtokában a regisztrációt és a konzultációt megismételnie. Az előírt szakorvosi vizsgálatokon való részvétel kötelező. Ezen szakorvosi vizsgálatok megszervezéséről és finanszírozásáról a hallgatónak saját hatáskörében kell gondoskodnia. A konzultáció megismétlésére a hallgatónak két hét áll a rendelkezésére.

(7) A hallgatói igény automatikusan elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

 1. a (3) bekezdésben előírt nyelvektől eltérő nyelvű, illetve szakértői megítélésre más okból alkalmatlan dokumentumokat tölt fel,
 2. a (4) bekezdésben megadott határidőn belül nem foglal időpontot, valamint nem tölti fel a felmentés alapjául szolgáló egészségügyi dokumentumokat,
 3. a (6) bekezdésben meghatározott határidőig nem foglal új szakértői időpontot.

(8) Az orvosszakértői konzultációt követően a szakértő orvos a hallgató aktuális egészségügyi állapota alapján javaslatot tesz a hallgató által benyújtott igénylés vonatkozásában, mely az alábbiak egyike lehet:

 1. alkalmas;
 2. nem alkalmas;
 3. részlegesen alkalmas (más alternatív mozgás pl.: gyógytestnevelés, gyógytorna, úszás ajánlott)

a Testnevelés tantárgy teljesítésére.

(9) Az orvosszakértő indokolt egyedi esetben dönthet a képzés teljes időtartamára vonatkozóan a testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésről, azzal, hogy ezen egyedi esetekben külön rögzíti a felmentés időtartamát.

(10) Az orvosszakértő javaslatáról a hallgató a konzultáció során szóbeli tájékoztatást kap azzal, az orvos a Semmelweis Egyetem TestnevelésFelmentési Informatikai rendszerben (STEFI) rögzíti az alkalmasságra vonatkozó megállapítását. A felmentésről hozott végleges eredményről a NEPTUN rendszeren keresztül igazolás formájában értesül. Az orvos szakértő javaslata alapján kiállított igazolás rendelkezik az adott félévre irányuló felmentés elfogadásáról/elutasításáról.

(11) A Tanulmányi Osztály rögzíti a tárgyfelelős rendelkezését a szakértői vélemény elfogadásáról az alábbiak szerint:

 1. „nem alkalmas” egészségügyi állapot esetén, a félévben felvett Testnevelés tantárgy értékelésénél a megjegyzés rovatban rögzíti a felmentés tényét.
 2. „részlegesen alkalmas – gyógytestnevelés”, „részlegesen alkalmas – gyógytorna”, illetve a „részlegesen alkalmas – úszás” egészségügyi állapot esetén a Tanulmányi Osztály a hallgatókat az „Egészségügyi felmentett” kurzusról, az egészégügyi állapotnak megfelelő Gyógytestnevelés, Gyógytorna, illetve „Úszás kurzusra helyezi át.
 3. „alkalmas” minősítés esetén a Tanulmányi Osztály a hallgatókat az Egészségügyi felmentett kurzusról,  

  ca) a Testnevelés I. tantárgyat felvett hallgató esetén a csoport beosztása szerinti kurzusba áthelyezi,
  cb) Testnevelés II.XII. tantárgyat felvett hallgató esetében felszólítja vagy áthelyezi az orvosszakértői véleményben megfogalmazott csoportbontás szerinti, vagy sportági kurzus felvételére.

 4. az orvosszakértő által indokoltnak nyilvánított egyedi esetekben a hallgató minden releváns félévében a nem alkalmas egészségügyi állapot esetén, a féléven felvett tantárgy értékelésénél, a megjegyzés rovatban rögzíti a felmentés tényét.

(12) A hallgatók számára a jelenléti testnevelés kurzusokon való megjelenés kötelező, a tárgy teljesítéséhez a tantárgyi adatlapon meghatározott szabályok érvényesek.

(13) Gyógytestnevelés kurzus teljesítése: 10 héten át, heti minimum 1 alkalom teljesítése.

(14) Gyógytorna kurzus teljesítése: 10 héten át, heti minimum 1 alkalom teljesítése, a félév zárását megelőzően a teljesítésről szóló igazolás benyújtása a tárgyfelelős részére.

(15) Úszás kurzus teljesítése: 10 héten át, heti minimum 1 alkalom teljesítése.

(16) A tárgyfelelős a félév végén az egyes kurzusok értékelésénél rögzíti a tárgy teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét.

 

4. §

A Testnevelés tantárgy alóli sportolói – igazolt sportegyesületi tagság alapján történő – felmentésre irányuló igénylés elbírálásának folyamata

(1) A hallgató a Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli Sportolói felmentésre irányuló igényét:

  1. a Testnevelés I. tantárgyat felvett hallgató a beiratkozást követően, de legkésőbb az adott félév regisztrációs időszakának utolsó napjáig,
  2. a Testnevelés II.-XII. tantárgyat felvett hallgató az adott félév regisztrációs időszakát megelőzően két héttel kezdődően, de legkésőbb a regisztrációs időszakot megelőző napig a hallgatói Neptun (HWEB) kérelmek menüpontjában benyújtja.

A hallgató által benyújtott igény elbírálásának halasztó hatálya van, amelyet a Tanulmányi Osztály a beiratkozás/bejelentkezés során köteles figyelembe venni.

(2) A formanyomtatvány benyújtásakor a sportegyesületi és szakszövetségi tagság, valamint aktív teljesítmény (rendszeres edzésmunka), továbbá – amennyiben van – az elmúlt 2 év verseny eredményei igazolásának csatolása kötelező. Az igazolás formanyomtatványok letölthetők a Testnevelési és Sportközpont honlapjáról.

(3) A tárgyfelelős a benyújtott igazolások alapján rendelkezik az adott félévre irányuló felmentés elfogadásáról/elutasításáról.

(4) A Testnevelési és Sportközpont rögzíti a tárgyfelelős rendelkezését a sportolói igazolás elfogadásáról az alábbiak szerint:

  1. „elfogadva” minősítés esetén rögzíti a féléven felvett tantárgy értékelésénél a megjegyzés rovatban a felmentés tényét.
  2. „elutasítva” minősítés esetén, a Testnevelési és Sportközpont a hallgatókat a „Sportolói felmentett” kurzusról,

ba) Testnevelés I. tantárgyat felvett hallgató esetén a csoport beosztása szerinti kurzusba áthelyezi,

bb) Testnevelés II.-XII. tantárgyat felvett hallgató esetében felszólítja vagy áthelyezi a tárgyfelelős véleményében megfogalmazott csoportbontás szerinti, vagy sportági kurzus felvételére.

(5) A hallgatók számára a jelenléti kurzusokon való megjelenés kötelező, a tárgy teljesíthetőségéhez a tantárgyi adatlapon meghatározott szabályok érvényesek.

(6) A tárgyfelelős a félév végén az egyes kurzusok értékelésénél rögzíti a tárgy teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét.

 

4/A. §

A felmentésre irányuló eljárás költségeinek elszámolása

(1) A testnevelés tantárgy alóli felmentéssel kapcsolatos eljárás során felmerülő működési és üzemeltetési költségek a karokat terhelik a rendszer hallgatói igénybevételének súlyozott arányában.

(2) A felmentésre irányuló eljárás teljes működési és üzemeltetési költsége 11.500 Ft/45 perc az alábbi felosztás szerint:

 1. a konzultáció végző orvos díja: 9.000 Ft/45 perc,
 2. Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet (SESZI) üzemeltetési költsége: 1.000 Ft/45 perc,
 3. a SESZI által biztosított központi adminisztrátor díjazása: 1.500 Ft/45 perc.

(3) A (2) bekezdési szerinti költség valamennyi fizetendő adó- és járulékköltségeket tartalmazza.

(4) Egy hallgatói konzultáció 15 perces időtartamban kerül elszámolásra.

(5) A felmentésre irányuló eljárás költségének elszámolása havonta, utólagosan történik, a rendelési idő alapján. Ennek során a karok a hallgatói létszámmal arányosított működési költséget átkönyvelik a SESZI részére. Az átkönyvelést követően a SESZI igazgatója gondoskodik a szolgáltatási díj (2) bekezdés szerinti elosztásáról.

 

5. § 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2022. július 21.

 

Prof. Dr. Merkely Béla

Rektor


R/2/2022. (VII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/2/2022. (VII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS

R/2/2022. (VII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/2/2022. (VII.21.) sz. rektori utasítás 1. sz. melléklete

R/2/2022. (VII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/2/2022. (VII.21.) sz. rektori utasítás 2. sz. melléklete

Regulation on the process of assessing student requests for exemption from attending physical education classes REGULATION R/2/2022 (VII.21.) and REGULATION E/8/2022 (X.24.), and REGULATION R/3/2022 (XII.21.)

Verordnung über das Verfahren zur Beurteilung von Anträgen von Studierenden auf Befreiung von der Teilnahme am Sportunterricht VERORDNUNG R/2/2022 (VII.21.) und VERORDNUNG E/8/2022 (X.24.), sowie VERORDNUNG R/3/2022 (XII.21.)