Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 13.
300239 Összes oltás

E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

Az utasítás célja

Az Egyetem fenntartása alá tartozó szakképző intézmény alkalmazottai a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 40. § (1) bekezdésben meghatározott munkakört betöltő személyek. Az alkalmazott munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll a szakképző intézménnyel. A szakképző intézmény alkalmazottainak jogállását 2020. július 1. napját megelőzően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, valamint a bizonyos munkakörökben adható pótlékok rendszerét és mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozta. Tekintettel a szakképző intézmények oktatóinak jogállásváltozására jelen utasításban foglaltak szerint kell eljárni a felvételekor a munkaviszonyban ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfaladatokért járó díjazás, ezeket együtt említve többletjuttatás (a továbbiakban: többletjuttatás) tekintetében.

Az Szkt. 42 § (2) bekezdése értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja az általa időszakosan, vagy nem rendszeresen ellátott feladatokra tekintettel a feladat ellátásnak időtartamára havonként járó többletjuttatásra jogosult.

Az utasítás célja, hogy a többletjuttatások megállapításának, kezelésének módját, valamint az óraadó személyekkel (saját alkalmazottal, más magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval vagy gazdasági társasággal) kötött megállapodásban vagy megbízási szerződésben megállapítható óradíjakat – az Szkt. és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkt. Vhr.) szabályaival összhangban – meghatározza.

 

2.§

Az utasítás hatálya

(1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem által fenntartott szakképző intézményekben

 1. a Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazottainak adható munkabérre és többletjuttatásokra.
 2. az óraadó személyekkel (saját alkalmazottal, más magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval vagy gazdálkodó szervezettel) kötött megállapodásban vagy megbízási szerződésben megállapítható óradíjakra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott többletjuttatások:

 1. intézményvezetői (igazgató és igazgatóhelyettes) feladatokért járó többletjuttatás
 2. osztályfőnöki feladatokért járó többletjuttatás
 3. adminisztrációs feladatokért járó többletjuttatás a felnőttoktatásban
 4. munkaközösség vezetői feladatokért járó többletjuttatás
 5. helyettesítés díjazása

(3) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi, az utasítás tárgyi hatálya tekintetében feladatot ellátó szervezeti egységére és az Egyetem foglalkoztatottjaira.

 

3.§

Új alkalmazottak felvétele esetén alkalmazandó eljárásrend

(1) Az alkalmazott felvételét ún. bértárgyalás előzi meg, tekintettel arra, hogy nincs kötelezően alkalmazandó bértábla.

(2) A bértárgyalásnál kötelezően követendő szempont a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevétele.

(3) Új felvételek esetében a munkabért úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedeleméhez. A munkabér ajánlat figyelembe veheti a hasonló munkakör mellett a munkakörben eltöltött időt is (szakmai gyakorlat elismerése).

(4) Amennyiben a felvétel igazgatói megbízásra szól, úgy az ajánlat a teljes feladatellátás díjáért járó munkabért tartalmazza, kivéve a jelen utasítás 4 §. (3) bekezdés c) pontjában rögzített egyedi kérelem esetét.

(5) A munkabér javaslatot az intézmény igazgatója előzetesen egyeztetni köteles a Szakképző Intézmények Igazgatóságának (továbbiakban: SZII) igazgatójával, valamint a Szakképző Intézmények Igazgatósága Gazdasági Hivatalának (továbbiakban: SZIIGH) vezetőjével.

(6) Az alkalmazott felvételének véglegesítése és munkabérének megállapítása a hatályos SZMSZ és Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

4.§

Igazgatói feladatokért járó többletjuttatás

(1) Az igazgatói feladatok meghatározását az Szkt. 44. §- a, valamint az Szkt. Vhr. 124. §-a tartalmazza.

(2) Az igazgatói kinevezések eljárásrendjét a Szkt. 46. §-a valamint az Szkt. Vhr. 127 §-a tartalmazza.

(3) Az igazgatói megbízás

 1. a szakképző intézmények jogállás változását megelőzően az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő alkalmazott esetén 5 év időtartamra köthető vezetői megbízás, azzal, hogy esetükben a munkaszerződés határozatlan időre szól
 2. a szakképző intézménnyel új munkaviszonyt létesítő alkalmazott esetében a vezetői megbízás 5 éves határozott időre adható, azzal, hogy a munkaszerződés 5 éves határozott időre, a vezetői megbízás idejével megegyező időtartamra köthető.
 3. egyedi kérelem alapján a szakképző intézménnyel új munkaviszonyt létesítő alkalmazott esetében határozatlan idejű munkaszerződés is létesíthető, 5 éves határozott vezetői megbízással.

(4) A (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben a vezetői megbízás időtartamára az igazgatót a feladataiért többletjuttatás illeti meg, melynek mértéke a szakképző intézmény tanulói létszámától függ. Amennyiben a képzésben résztvevők létszáma

 1. 700 fő felett van, úgy a többletjuttatás mértéke havonta 162.400 Ft
 2. 300 és 700 fő között van, úgy a többletjuttatás mértéke havonta 121.800 Ft
 3. 300 fő alatt van, úgy a többletjuttatás mértéke havonta 101.500 Ft

(5) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti munkabér tartalmaz minden, a feladatállátásért járó juttatást.

 

5.§

Igazgatóhelyettesi feladatokért járó többletjuttatás

(1) Az igazgatói feladatok meghatározását az Szkt. 45. §- a, tartalmazza.

(2) Igazgatóhelyettes a szakképző intézmény oktatói közül kerül megbízásra. Az igazgatóhelyettes kiválasztásának részleteit az Szkt. 46 §-a határozza meg.

(3) Az igazgatóhelyettest a vezetői megbízás időtartamára az igazgatóhelyettesi feladataiért többletjuttatás illeti meg, melynek mértéke a szakképző intézmény tanulói létszámától függ. A többletjuttatás mértéke a képzésen résztvevők létszámának függvénye

 1. 700 fő felett van, úgy a többletjuttatás mértéke a 4 § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott havi többletjuttatás 50%-a
 2. 300 és 700 fő között van, úgy a többletjuttatás mértéke a 4 § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott havi többletjuttatás 50%-a
 3. 300 fő alatt van, úgy a többletjuttatás mértéke a 4 § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott havi többletjuttatás 50%-a
 4. Az igazgatóhelyettesi feladatért járó többletjuttatás meghatározásakor a száz forintra történő matematikai kerekítések szabályait kell alkalmazni.

 

6.§

Osztályfőnöki feladatokért járó többletjuttatás

(1) A szakképző intézmény igazgatója a szakképző intézmény oktatóját osztályfőnöki feladatok ellátásával bízhatja meg.

(2) Osztályfőnöki feladattal a szakképző intézmény oktatója maximum 1 tanévre bízható meg, mely tetszőleges alkalommal újabb 1 tanévre meghosszabbítható.

(3) Az osztályfőnöki feladatra szóló megbízás tanév közben is indoklás nélkül visszavonható.

(4) A szakképző intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese a fenntartó külön engedélyével bízható meg osztályfőnöki feladattal.

(5) Az oktatót osztályfőnöki feladatai ellátásért a megbízás időtartamára többletjuttatás illeti meg, melynek havi alapdíja 20.300 Ft.

(6) Az osztályfőnöki pótlék differenciáltan kerül meghatározásra az alábbiak szerint

 1. amennyiben az osztály létszáma 20 fő felett van az (5) pontban meghatározott alapdíj 100%-a,
 2. amennyiben az osztály létszáma 20 fő alatt van van az (5) pontban meghatározott alapdíj 75%-a
 3. amennyiben az osztály létszámában a hátrányos helyzetű tanulók aránya 50%-ot meghaladó mértékű, úgy az a)-c) pontokban meghatározott többletjuttatást 150%-ban kell meghatározni.
 4. a feladatért járó többletjuttatás meghatározásakor a száz forintra történő matematikai kerekítések szabályait kell alkalmazni.

 

7.§

Felnőttoktatás adminisztrációs feladataiért járó többletjuttatás

(1) A felnőttoktatásban és a felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők szakmai oktatásában résztvevők azonos tanulói csoportjába tartozók esetén a csoport adminisztrációjáért felelős oktató adminisztrációs többletjuttatásra jogosult

(2) Az adminisztrációs többletjuttatás mértéke a 6§. (5) pontban meghatározott díj 80%-a, azzal, hogy a 7§. (1) pontban megfogalmazott osztály létszáma alatt a csoport létszámát kell tekinteni.

(3) Az adminisztrációs többletjuttatás számításánál a 6. § (6) bekezdés c) pontját figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Az adminisztrációs díj kifizetése havonta a 7§. (2) pontban meghatározott díj 50%-ában történik. Amennyiben a csoport létszáma a tanév végén az induló létszám 75 %-a felett van, a tanév során ki nem fizetett adminisztrációs díj kifizethető. Az utólagos kifizetésnek a tanév végét követő augusztus 31. napjáig meg kell történnie.

(5) Mind az osztályfőnöki, mind a felnőttoktatás adminisztrációs feladataiért járó többletfeladatot az intézmény igazgatója írásban rendeli el. A feladat elrendelése az 1. sz. melléklet szerinti formában történik.

 

8.§

Szakmai munkaközösség vezetői feladatokért járó többletjuttatás

(1) A szakképző intézmény igazgatója a szakképző intézmény oktatóját szakami munkaközösség vezetői feladatok ellátásával bízhatja meg.

(2) A szakmai munkaközösség vezetői feladattal a szakképző intézmény oktatója maximum 1 tanévre bízható meg, mely tetszőleges alkalommal újabb 1 tanévre meghosszabbítható.

(3) Az munkaközösség vezetői feladatra szóló megbízás tanév közben is indoklás nélkül visszavonható.

(4) A szakmai munkaközösség vezetőt e feladatai ellátásáért a megbízás időtartamára többletjuttatás illeti meg, melynek mértéke a mindenkori havi osztályfőnöki többletjuttatásért, a 6. § (5) pontjában meghatározott alap díj 50%-a .

(5) A szakmai munkaközösség vezetőt megillető többletjuttatás számításánál a 6. § (6) bekezdés c) pontját figyelmen kívül kell hagyni.

 

9.§

Óraadói díj

(1) A szakképző intézmény feladatai ellátásához óraadót is felkérhet. A szakképző intézmény és az óraadó közötti jogviszony létesítése történhet egyetemi alkalmazott magánszeméllyel kötött megállapodással (2. számú melléklet), vagy más magányszeméllyel kötött megbízási szerződéssel (4.sz. melléklet) vagy gazdálkodó szervezettel (ide értve az egyéni vállalkozást, gazdasági társaságot vagy más gazdálkodásra jogosultat) a továbbiakban együtt említve: óraadókkal kötött Megbízási szerződéssel (3. számú melléklet).

(2) Az óraadót a megtartott óráknak arányában illeti meg díjazás. Az óradíj mértéke 3.800 Ft/óra. Amennyiben a megbízási szerződés egyéni vállalkozással, vagy gazdasági társasággal jött létre, úgy a szerződés alapján a megbízott óraadó számla kiállítására köteles. Számlázott óradíj esetében az óradíj mértéke 3.800 Ft/óra.

(3) Óraadói megbízási szerződés nem köthető a Semmelweis Egyetem szakképző intézményének igazgatójával, igazgatóhelyettesével, oktatójával és dolgozójával.

(4) A felnőttoktatásra, a felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők szakmai oktatására szerződött egyetemi alkalmazásban álló oktató esetén az óradíj mértéke 3.800 Ft/óra.

 

10.§

Eseti és tartós helyettesítés díjazása

(1) A szakképző intézmény a szervezeti és működési szabályzatában biztosítja az egyenletes és arányos feladatmegosztást a szakképző intézmény oktatói között. A szakképző intézmény oktatója Szkt Vhr. rendelkezései értelmében tanévre vetített munkaidőkeretében átlag havi 16 foglalkozásnál többre nem kötelezhető.

(2) A munkaidőkeretre (tanév) vonatkozó általános szabályok szerint egy tanév alatt kell teljesíteni az oktatónak a munkaidőkeret szerint megállapított munkaidőt.

(3) Az eseti helyettesítés elszámolása a tényleges elszámolás alapján történik. A tanév első félévét követően az addig ténylegesen teljesített helyettesítés díjának 50%-a elszámolható (megelőlegezett kifizetés) azzal, hogy év végén az elszámolást a teljes tanévre el kell végezni a megelőlegezett kifizetést le kell vonni és a még ki nem fizetett többletet ki kell fizetni. Az éves elszámolás és a megelőlegezett kifizetés negatív eredménye esetén az oktatónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik

(4) A be nem töltött munkakörbe tartozó tartós feladatot és a tartósan távollévő oktató helyettesítését az oktató külön keretmegállapodással, többletfeladatként láthatja el (5. számú melléklet). A többlet feladat elszámolása havonta a ténylegesen megtartott órák elszámolása alapján történik.

(5) A (4) pontban meghatározott keretmegállapodás esetén alkalmazandó óradíj mértéke 3.800 Ft/óra.

(6) A megállapodás formájára és az adható óradíj mértékének meghatározására a 9§. rendelkezései az irányadók.

 

11.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás közzétételével egyidejűleg lép hatályba és visszavonásig érvényes, rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő díj- és munkabérmegállapításokra is alkalmazni kell.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Megállapodás osztályfőnöki, valamint munkaközösségvezetői pótlékra
 2. számú melléklet: Saját dolgozóval kötött óraadói és adminisztrációs feladatokra szóló megállapodás (nappali/felnőtt)
 3. számú melléklet: Külsős óraadói szerződés magánszeméllyel (nappali/felnőtt; számfejtős/számlás)
 4. számú melléklet: Külsős óraadói szerződés jogi személlyel/egyéni vállalkozással (nappali/felnőtt; számlás)
 5. számú melléklet: Keretmegállapodás tartós helyettesítésre

 

Budapest, 2020. november 13.

 

       Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Pavlik Lívia

             rektor                                                                                  kancellár 

 


E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 1. sz. melléklete

E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 2. sz. melléklete

E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje 3. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 3. sz. melléklete

E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje 4. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 4. sz. melléklete

E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem fenntartása alá tartozó Szakképző Intézmények munkavállalóinak felvételekor ajánlható munkabér mértéke és adható pótlékok, bérkiegészítések valamint többletfeladatokért, óraadásért járó díjazás rendje 5. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/29/2020. (XI.13.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 5. sz. melléklete