Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
Megjelent: MK 242. szám 2020.XI.10.
Hatály: 2020.XI.11. A törvény a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti.

A törvény megerősít egyes, a veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányrendeleteket.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
Megjelent: MK 242. szám 2020.XI.10.
Hatály: 2020.XI.11-től 2020.XII.11-éig

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.  Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek este 7 óráig maradhatnak nyitva, és leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Ez a szabály a gyógyszertárakra nem vonatkozik. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, könyvtárakat.

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A rendelet a maszkviselésre vonatkozóan új részletszabályokat állapít meg. A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az  egészségügyi intézmény területén mindenki köteles a fentebb meghatározott módon maszkot viselni, kivéve az ott ápolt beteget, aki az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

Azt a  személyt, aki a maszkot az  üzemeltető felszólítására sem az előírt módon viseli, az  üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

14.§ A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés alól – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – felsőoktatásért felelős miniszter, a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére felmentést adhat.

(3) Ha a felsőoktatási intézmény fenntartója nem a felsőoktatásért felelős miniszter, a rektor kezdeményezése alapján a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter adhat felmentést a (2) bekezdés szerinti védelmi intézkedés alól.

(4) A felsőoktatási intézmény kollégiumának és diákotthonának hallgatók általi látogatásának a rendjéről a felsőoktatási intézmény rektora dönt.

21.§ (1) Ha a koronavírus világjárvány elleni védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy a koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, kezdeményezheti az érintett eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ általi beszerzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén – az  Operatív Törzs vezetőjének jóváhagyása esetén – az  ÁEEK a kezdeményező szerv vagy személy képviselőjeként jár el a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során.

A rendelet további részletszabályokat tartalmaz a kijárási tilalmat és a közterületi magatartási szabályokat, a rendezvényeket, a vendéglátó üzleteket, a szabadidős létesítményeket, a nevelési, oktatási intézményeket, a rendelet megszegésének jogkövetkezményeit illetően.

E rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség a 20.  § (2) bekezdés b)  pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről 
Megjelent: MK 242. szám 2020.XI.10.
Hatály: 2020.XI.11.

A Kormány a veszélyhelyzetre tekintettel többek között adókedvezményeket, valamint új bértámogatási szabályokat vezet be.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről
Megjelent: MK 242. szám 2020.XI.10.
Hatály: 2020.XI.11. 

Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.  § d) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, valamint az az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató, aki a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködik.

Az egészségügyi dolgozó az utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt és az egészségügyi intézmény által az 1. melléklet szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

Hallgató az utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt, valamint az őt foglalkoztató egészségügyi intézmény által az 1. melléklet szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról
Megjelent: MK 244.szám 2020.XI.11.
Hatály: 2020.XI.12. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át („A távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályai”) nem kell alkalmazni.

Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a  munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a  távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a  felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az  adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a  havi összegnek a  távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a  magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény távmunkára vonatkozó 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről
Megjelent: MK 244.szám 2020.XI.11.
Hatály: 2020.XI.12. 2021.II.8-án hatályát veszti

A kormányrendelet a Gytv. 1.  § 23. pontja szerinti különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekre vonatkozó szabályaitól eltérő szabályokat állapít meg oltóanyagok, valamint a koronavírus miatt kialakult betegségek kezelésére irányuló gyógyszerek Magyarországra történő behozatala és alkalmazása kapcsán folyamatban lévő tárgyalások elősegítése érdekében.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.