1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelete az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 178. szám 2019. 11. 07.
Hatály: Rendelkezéstől függően, 2019. 11. 15.; 2019. 01. 01. és 2020. 02. 01.

Átfogó módosítás.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozata a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
Megjelent: MK 179. szám 2019. 11. 08.
Hatály: 2019. 11. 08. 

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

A Kormány a  Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 5.  pontjának végrehajtása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 7 254 292 755 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 41/2019. (XI. 14.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 180. szám 2019. 11. 14.
Hatály: 2019. 11. 28.

Átfogó módosítás.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 181. szám 2019. 11. 14. 
Hatály: 2019.11. 15.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

új: 23. § (3)-(4), 55.§

23. § (3) Alapképzésre, osztatlan képzésre – az  (1)  bekezdésben foglaltak mellett, a  (4)  bekezdésben szabályozott kivétellel – az  a  jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amely képzés esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani.

55. § E  rendeletnek a  felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23.  § (3) és (4)  bekezdését első alkalommal a  2020. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

2020.01. 01.

Nem lép hatályba a 10. § (2) bekezdése és 17. § g) és h) pontja.

Módosul a rendelet 3. számú melléklete.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

Hatályát veszti a rendelet 19. § (4) bekezdése.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozata a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról
Megjelent: MK 181. szám 2019. 11. 14. 
Hatály: 2019.11. 14.

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdése, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 19.  § (9)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyszeri 3 392 000 000 forint átcsoportosítását rendeli el a  traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 5. Közszolgáltatások fejlesztése jogcímről a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím javára, az 1. melléklet szerint.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 41/2019. (XI. 14.) ITM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 61. szám 2019.11.14.
Hatály: 2019. 11. 15.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2019. szeptember 15. napjától 2020. március 14. napjáig terjedő időtartamra az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás fejlesztési stratégiájáért felelős miniszteri biztosnak Dr. Hankó Balázs Zoltánt nevezte ki.

A miniszteri biztos feladata többek között az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás fejlesztési stratégiájának kidolgozása, felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelete a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról
Megjelent: MK 182. szám 2019. 11. 15. 
Hatály: 2019. 11. 20. 

A Bizottság a  családbarát szülészetek kialakításának támogatása, a  szoptatásbarát társadalom létrejöttének elősegítése és az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekalapja által kidolgozott „Bababarát Kórház Kezdeményezés” országos szintre történő kiterjesztése érdekében a  rendeletben meghatározott feladatokat látja el.

8.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítás az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságról
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 62. szám 2019. 11. 19.
Hatály: 2019. 11. 20.

Az  egészségügyért felelős miniszter tanácsadó, döntés-előkészítő és véleményező testületeként Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságot hoz létre. A  Bizottság feladata többek között az  Egészségügy és az  Egészségügyi technika ágazatba sorolt középfokú szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazati képzések és vizsgáztatás szakmai irányításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása, döntések előkészítése, illetve véleményezése.

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 187. szám 2019. 11. 21.
Hatály: 2019. 11. 29.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 9. § (3)
új: 9. § (3a)

(3) Előrehozott érettségi vizsga a  tanulói jogviszony fennállása alatt, az  érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

a) a  12.  § (1)  bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a  középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a  tanuló számára az  adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a  középiskola helyi tanterve szerint a  középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, az  adott tanév sikeres befejezését követő első vizsgaidőszakban.

(3a) Előrehozott érettségi vizsga a 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsga is.

A rendelet

11. § (2) bekezdés b) pontjában az „a rendes” szövegrész helyébe az „a rendes, az előrehozott” szöveg,

12. § (7) bekezdésében az „igazolni is tudja” szövegrész helyébe az „igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való jelentkezés esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében szabályozott feltételeknek való megfelelést is” szöveg,

12. § (8)  bekezdésében a  „vagy elektronikusan is” szövegrész helyébe a  „vagy írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás útján is” szöveg lép.

12. § (9)  bekezdésében a „szakorvos által kiállított igazolással” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottság szakértői véleményével” szöveg lép.

Hatályát veszti a

12. § (16) bekezdésében az „a május–júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában” szövegrész,

45. § (4) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (2) bekezdés a) pontjában, 54. § (3) bekezdés a) pontjában és 54. § (4) bekezdésében az „a részletes követelményekben meghatározott módon,” szövegrész,

45. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „a részletes követelményekben meghatározott módon” szövegrész,

54. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „a részletes követelményekben meghatározott módon” szövegrész.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 37/D. § (1) 

Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával, köznevelési intézmény szüneteltetést követő újraindításával, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a  tárgyév augusztus 31-éig, év közben létesített óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén a  működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Hatály: 2020.01.01.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

10.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 81/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 188. szám 2019. 11. 25.
Hatály: 2019.11. 26.

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a 3. mellékletben meghatározott államok és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok (a továbbiakban: Partnerek) között a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére a  Partnerek viszonylatában.
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

A Megállapodás Magyarország és bármely további Partner közötti hatálybalépésének naptári napját – annak ismertté válását követően – a  külpolitikáért felelős miniszter a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg, továbbá gondoskodik a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről.

Módosul a rendelet 1. sz. melléklete.

11.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 2019.évi LXXX. törvény a szakképzésről
Megjelent: MK 191. szám 2019.11. 28.
Hatály: 2020.01. 01. 
A szakképzési hozzájárulás c. fejezet (104-108.§)
2021.01. 01.

Új, átfogó törvény a szakképzésekről.

12.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi LXXXIII. törvény egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 191. szám 2019. 11. 28.
Hatály: 2019. 12. 29.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

Rendelkezéstől függően 2020. 04. 19.
2020. 07. 30.

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

13.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 284/2019. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent:  MK 192. szám 2019. 11. 28.
Hatály: 2019. 11. 29.

Módosul a rendelet 1. számú melléklete.

14.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 192. szám 2019. 11. 28.
Hatály: 2019. 12. 28.

Módosul a rendelet 1. számú melléklete.

15.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről
Megjelent: MK 192. szám 2019. 11. 28.  
Hatály: 2019. 11. 28.

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

A Kormány a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím 10 116 200 000 forinttal, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 21 674 400 000 forinttal, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, 1. Kötszertámogatás jogcím 520 000 000 forinttal, 2. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcím 50 000 000 forinttal, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím 1 740 900 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

16.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
Megjelent: MK 193. szám 2019. 11. 29.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2019. 11. 29., 2019. 01. 31., 2019. 12. 31.

Felelős: pénzügyminiszter, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter.

A határozat rendelkezik többek között arról, hogy a  Kormány egyetért a  Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő Budapest IX. kerület, 37192 helyrajzi számú, természetben az  1091 Budapest, Üllői út 93. szám alatt elhelyezkedő II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ létrehozására irányuló fejlesztési koncepcióval és az  annak megfelelő, a  Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet jelenlegi épületének részbeni átalakításához, valamint egy új épület kialakításához szükséges beruházások előkészítésével;

a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki;

felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a határozatban megjelölt összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében.

17.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A miniszterelnök 131/2019. (XII. 4.) ME határozat a állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
Megjelent: MK 195. szám 2019. 12. 04. 
Hatály: 2019. 11. 30. 

A miniszterelnök a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –a Semmelweis Egyetemen dr. Szász Károly kancellári megbízását – 2019. november 30. napjával – visszavonja.

18.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 289/2019. (XII. 5.) Korm. rendelete a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 196. szám 2019. 12. 05. 
Hatály: 2019. 12. 20.

Átfogó módosítás.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.