1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelete az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 167. szám 2019. 10. 14.
Hatály: 2019.10. 19.

új: 2.§ (1a); 22. § (1) f), (5a):

2.§ (1a) Az  egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 35/B.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti csatlakozásra köteles egyéb szervezet az  Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja hatálya alá nem tartozó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató.

22. § (f) (A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét) a 2. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató 2020. január 1-jéig (köteles teljesíteni.)

(5a) A  2.  § (1a)  bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató az  adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb 2020. június 1. napjától köteles teljesíteni.

A rendelet
2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A csatlakozás” szövegrész helyébe az „Az EESZT adatszolgáltatás megkezdésének” szöveg,

3. § (4)  bekezdésében a  „követő tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a  „követően” szöveg, a „benyújtásának működtető általi visszaigazolásával kezdődik” szövegrész helyébe a „benyújtásával teljesül” szöveg,

3. § (5)  bekezdésében az  „a csatlakozással kapcsolatban vállalt” szövegrész helyébe az  „az EESZT adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges” szöveg,

3. § (6)  bekezdésében az „a csatlakozás nem jöhet létre” szövegrész helyébe az „az EESZT adatszolgáltatás nem kezdhető meg” szöveg lép.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 38/2019. (X. 15.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 167. szám 2019. 10. 14.
Hatály: 2019. 10. 30.

módosul: 1. §

1. § (1) E  rendelet hatálya – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivételekkel – az  épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben meghatározott épületekre, épületelemekre terjed ki.

(2) E  rendelet hatálya nem terjed ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló épületre és azok épületelemeire, amelyek esetében az  energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények betartása a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megváltoztatását eredményezné.

(3) E  rendelet hatálya nem terjed ki az  állatkert és az  állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületekre.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 251/2019. (X. 24.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 172. szám 2019. 10. 24.
Hatály: 2021. 01. 01. 

új: 4/A. § (1a)-(1b); (3a); 50. § (20):

4/A. § (1a) A beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalás a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja – ide nem értve a fogorvos által kezdeményezett szakkonzíliumot –, a 3. § (4) bekezdés b) pontja vagy a 3. § (5)–(7) bekezdése alapján történik.

(1b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazható, ha a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető.

(3a) Az  EESZT útján kiállított beutaló esetén, ha az  EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem elérhető, az  ellátás a  (2)  bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az  adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az  üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni.

50. § (20) A  4/A.  § (2)  bekezdésétől eltérően 2021. december 31-ig minden, az  EESZT útján kiállított beutaló esetében kötelező papíralapú igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.

módosul: 4/A. § (2):

(2) Az  EESZT útján kiállított beutaló esetében a  beutaló orvos a  beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a  beutalóról. Az  igazolás az  elektronikus beutaló adattartalmát és az  elektronikus beutaló EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 259/2019. (X. 31.) Korm. rendelete az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 175. szám 2019. 10. 31.
Hatály: 2019. 12. 01.

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

új: 3. § q) – v); 6. § (1) h); 12/A. §, 15/C. § és 15/D. §.

3. § (A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

q) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatai ellátására,

r) a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátására,

s) a tudományos és szakmai eredmények disszeminációjára és hasznosításuk támogatására,

t) a  hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartására, bővítésére, a  hazai képviselet ellátásával kapcsolatos nemzetközi szakértői együttműködésekre,

u) az  egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó továbbképzések kifejlesztésére és a  szaktanácsadási szolgáltatás ellátásának támogatására,

v) az  emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendeletben megjelölt szakmai vizsgaszervezésre.

6. § (A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében)

h) ellátja az iskolai közösségi szolgálat és az Arany János-programok módszertani támogatását.

12/A. § A  12.  §-ban meghatározott feladatok ellátására a  Hivatalon belül egy, e  feladatkörében nem utasítható, a 3. § q) pontjában meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységtől független szervezeti egység működik.

15/C. § A Hivatal a 3. § q) pontjában meghatározott feladatának ellátása során

a) tankönyvfejlesztési feladatokat végez, ennek keretében

aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát,

ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát, a  tankönyvellátás további teendőinek ellátása érdekében, elektronikus úton átadja a Kormány által a könyvtárellátó feladatait ellátó szervként kijelölt szerv részére,

b) tankönyvkiadási tevékenységet, digitálistartalom-fejlesztést és -szolgáltatást végez,

c) tankönyvvé nyilvánítási eljárást kezdeményez az Nkt. 93/B. § (3) bekezdés a) pontja alapján,

d) elkészíti a  tankönyvfejlesztési tervet, és közreműködik a  miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában,

e) ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál

ea) szakmai és tartalmi fejlesztését,

eb) informatikai működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait. 15/D. § A Hivatal ellátja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 175. szám 2019. 10. 31.
Hatály: 2019. 11. 05.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

új: 3. § (1) f); (2a):

3. § (Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell) f) a rendelkezése alatt álló helyiségei – ideértve a folyamatos képi ellenőrzésre alkalmas biztonsági berendezéssel el nem látott és a  betegforgalom előtt nyitva álló valamennyi helyiséget is – személyi biztonsági szempontból történő, napi rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi szolgáltató zárása előtti átvizsgálását.

(2a) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti átvizsgálási feladatot az egészségügyi szolgáltató a munkavállalója, szervezeti egysége vagy szolgáltatási szerződés keretében takarítói vagy biztonsági szolgálat által vagy a  házirendjében meghatározott egyéb módon biztosítja.

Módosul a rendelet 2. és 3. számú melléklete.

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. számú melléklete.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.