1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: 
MK 71. szám 2019. IV.29.
Hatály: 2019. IV.30. A 4. § és 11. § 2021. II. 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet

a) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg, valamint

b) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

új: 13. § (6):

13.§ (6) Ha a kézigyógyszertárat működtető orvos nem csatlakozott a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 31.  cikke szerinti adattároló rendszerhez, a  kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertár ellenőrzi a  Bizottsági rendelet szerint a  gyógyszer biztonsági elemeit, és deaktiválja az egyedi azonosítót, mielőtt a gyógyszert a kézigyógyszertárnak kiadná. 

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozata a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
Megjelent: 
MK 71. szám 2019. IV.29.
Hatály: Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az elővásárlásra rendelkezésre álló határidőn belül

A Kormány a Semmelweis Egyetem fejlesztése és a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt végrehajtása érdekében

  • egyetért azzal, hogy a Magyar Állam a Budapest VIII. kerület Tömő utca 15. szám alatti (belterület 36202 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. (2) és (5) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata által meghirdetett nyilvános pályázat alapján kiválasztásra kerülő vételi ajánlat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal történő közlését követően gyakorolja;
  • felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlásáról azzal, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentesen kerüljön a Magyar Állam tulajdonába.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

A Kormány felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti elővásárlási jog gyakorlásához szükséges forrás biztosításáról 359  410  000 forint értékben a  2019.  évben, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az ingatlan állami tulajdonba vételét követően azonnal

A Kormány felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Állam tulajdonszerzését követően a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott ingatlannak a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonkezelésbe adásáról.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (IV. 30.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről
Megjelent: 
MK melléklete Hivatalos értesítő 26. szám
Hatály: 2019.V.1. Hatályát veszti a miniszter biztos kinevezéséről szóló 25/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás.

A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221.  § (2)  bekezdése alapján 2019.  május 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra dr. Hankó Balázs Zoltánt az  orvos és egészségtudományi felsőoktatás fejlesztési stratégiájáért felelős miniszteri biztosnak nevezi ki az emberi erőforrások minisztere.

A  miniszteri biztos feladata többek között az  orvos- és egészségtudományi felsőoktatás fejlesztési stratégiájának kidolgozása, ennek keretei között különösen az orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi képzés megújítása, annak gyakorlati súlypontú fejlesztése, az orvos-, egészségtudományi képzést folytató egyetemek kutatási, fejlesztési eredményeinek, versenyképességének erősítése.

A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter az oktatásért felelős államtitkár útján irányítja. Az oktatásért felelős államtitkár a miniszteri biztos irányításával kapcsolatos tevékenységének ellátása során szorosan együttműködik az egészségügyért felelős államtitkárral.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.