Pályázati Felügyelőbizottság hatásköre és működése

 • A PFB a Szabályzat hatálya alá tartozó pályázati tevékenységek egyetemi szintű döntési és felügyeleti jogkörrel rendelkező testülete, amelynek feladata a pályázati tevékenység során az összintézményi szakmai és gazdasági érdekek biztosítása.
 • A PFB tagjai:
 1. rektor,
 2. kancellár,
 3. tudományos és innovációs rektorhelyettes,
 4. gazdasági főigazgató,
 5. Innovációs Központ igazgatója.
 • A PFB munkájában – meghívottként, szavazati jog nélkül – részt vehetnek a kari dékánok vagy meghatalmazottjaik, az IK és a Gazdasági Főigazgatóság kijelölt munkatársai, továbbá – a PFB-tagok és a meghívottak előzetes bejelentése alapján, eseti jelleggel – más szakértők. A PFB ülésén a pályázók lehetőséget kaphatnak pályaművük személyes bemutatására.
 • A PFB hatáskörét együttesen, testületként gyakorolja. A PFB tagját a döntéshozatali és felügyeleti hatáskörben való eljárás során meghatalmazás alapján az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy is képviselheti. A PFB tagja előbbiek alapján írásban állandó vagy eseti meghatalmazást állít ki, abban pontosan meghatározva a meghatalmazás jellegét (állandó/eseti), szükség esetén a meghatalmazás szerinti ügyben képviselt álláspontot/döntést is.
 • A PFB döntéseit
 1. személyes ülésezés (személyes részvétellel történő vagy távollévők közötti személyes testületi ülés (elektronikus hírközlőhálózaton keresztül, például /pl. skype/) formájában, vagy
 2. írásbeli döntéshozatal (papír alapú vagy elektronikus eszközön /például e-mail/) útján hozza meg.
 • A PFB ülését az innovációs igazgató hívja össze és vezeti. Az ülés határozatképes, ha a rektor (meghatalmazottja), valamint a kancellár (meghatalmazottja) és még egy, szavazati joggal rendelkező tag (meghatalmazottja) jelen van. A PFB döntéseit szótöbbséggel hozza meg; szavazategyenlőség esetén a rektor (meghatalmazottja) szavazata dönt. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A §-ában foglaltaknak megfelelően, a kancellár egyetértési jogot gyakorol a PFB olyan döntései tekintetében, amelyek az Egyetem gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járnak, azaz a kancellár egyetértése szükséges e határozatok érvényességéhez és hatálybalépéséhez.
 • A PFB testületi ülését (ide értve az elektronikus döntéshozatalt is) az innovációs igazgató hívja össze.
 • A PFB működésével kapcsolatos koordinációs és titkársági feladatokat az IK látja el. Az IK e körben:
 1. összeállítja a napirendet,
 2. a beérkezett pályázati igényekről – ha van ilyen, a választható döntési változatokat is tartalmazó – előterjesztést készít,
 3. a bizottsági tagok rendelkezésére bocsátja a döntéshozatalhoz szükséges információkat,
 4. napirendi pontonként összeállítja a határozati javaslatot,
 5. a szavazás után gondoskodik a határozat(ok) aláírattatásáról,
 6. továbbítja a PFB határozatait az érintettek számára; nyilvántartja, őrzi és archiválja a bizottsági dokumentációt.
 • Az ülésről az IK jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az ülés adatait (napirend, időpont, résztvevők, határozatképesség, döntések).
 • A döntéshozatal érvényességét és eredményét az innovációs igazgató állapítja meg. A PFB döntéséről szóló tájékoztatást az IK maximum 8 munkanapon belül, elektronikus úton eljuttatja az érintett pályázók számára.
 • A pályázással, projektmegvalósítással, fenntartással összefüggő bármely, a Szabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztása, nem megfelelő teljesítése esetén a PFB határoz e cselekmények következményeiről (pl. meghatározott ideig nem hagyja jóvá pályamű benyújtását az érintett pályázó részéről).

Pályázati Szabályzat