Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

Esélyegyenlőség a Semmelweis Egyetemen

Az Esélyegyenlőségi Szabályzat az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását meghatározó alapelveket és elvárásokat meghatározó, és ezek érvényesülésének elősegítése céljából elfogadott szabályokat és intézkedéseket meghatározó dokumentum.

A Semmelweis Egyetem tevékenysége során általánosan érvényesíti az egyenlő bánásmód követelményét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint az esélyegyenlőség szempontjait. Ennek keretében különösen: 

  1. elismeri a nők és férfiak egyenjogúságát; tevékenysége során törekszik a nemek
    arányos képviselete elvének érvényesítésére;
  2. elismeri a fogyatékossággal élő foglalkoztatottak foglalkoztatáshoz való jogát,
    biztosítja, hogy e személyek ne szenvedjenek hátrányt munkatársaikkal szemben;
  3. elismeri a fogyatékossággal élő hallgatók tanuláshoz való jogát, biztosítja, hogy e hallgatók ne szenvedjenek hátrányt hallgatótársaikkal szemben;
  4. az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően;
  5. lehetőségei szerint – a hallgatói jogviszony fennállása alatt – a hátrányos helyzettel élő hallgatóknak átvételi elismervény alapján a tananyag elsajátítását elősegítő  eszközt biztosít.

A Semmelweis Egyetem az évente kiadott felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelöli azon szakjait, amelyek esetében speciális egészségügyi, pszichikai vagy fizikai alkalmassági követelményeket kíván meg. E szakokra a követelményeknek meg nem felelő hallgató nem vehető fel, illetve ezen szakokon a felvételt követően a hallgatók az alkalmassági követelménnyel érintett fogyatékosság miatti kedvezményben nem részesíthetők.

A Semmelweis Egyetem fogyatékosügyi koordinátora:
Horváth Balázs
e-mail: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu

Az esélyegyenlőségi bizottság a Semmelweis Egyetem esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységét szervező és koordináló, valamint egyedi esélyegyenlőségi ügyekben eljáró testülete, amely hallgatói és munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottságokból áll.

 A Semmelweis Egyetem Esélyegyenlőségi Szabályzata erre a linkre kattintva tölthető le pdf formátumban…

A Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe

Az egyetemi Etikai Kódex célja, hogy meghatározza és leírja az egyetemi életben fontosnak tartott azon etikai normákat, amelyeket az egyetemi szabályzatok, valamint az általános etikai normarendszerek és a speciális hivatásetikai kódexek nem tartalmaznak. Ezzel elősegíti az egyetemi munkatársak és hallgatók számára a viselkedési normák betartását, a felmerülő etikai problémák felismerését, azok megoldását, valamint szükség esetén a normasértő magatartás szankcionálását. A Semmelweis Egyetem törekszik arra, hogy minden megnyilvánulása elősegítse annak a bizalomnak a kialakulását és fenntartását, amely az eredményes, magas színvonalú és megbecsülést elősegítő működéshez szükséges.

Az egyetem Etikai Kódexe iránymutatást ad az egyetemi identitással összefüggő, valamint a munkavégzéssel, oktatással kapcsolatos általános magatartási és etikai szabályokról. A kódex a méltó magatartás mellett a veszélyeztetés tilalmáról és az oltalmazási kötelezettségről is szól, valamint külön fejezetben foglalkozik a személyiségi jogok tiszteletben tartásáról. Az Etikai Kódex szabályozza az etikai panaszok elbírálásának fórumrendszerét. A Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe erre a linkre kattintva tölthető le pdf formátumban…