Esélyegyenlőség a Semmelweis Egyetemen

Az Esélyegyenlőségi Szabályzat az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását meghatározó alapelveket és elvárásokat meghatározó, és ezek érvényesülésének elősegítése céljából elfogadott szabályokat és intézkedéseket meghatározó dokumentum.

A Semmelweis Egyetem tevékenysége során általánosan érvényesíti az egyenlő bánásmód követelményét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint az esélyegyenlőség szempontjait.

A Semmelweis Egyetem az évente kiadott felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelöli azon szakjait, amelyek esetében speciális egészségügyi, pszichikai vagy fizikai alkalmassági követelményeket kíván meg. E szakokra a követelményeknek meg nem felelő hallgató nem vehető fel, illetve ezen szakokon a felvételt követően a hallgatók az alkalmassági követelménnyel érintett fogyatékosság miatti kedvezményben nem részesíthetők.

Tovább az esélyegyenlőségi szabályzathoz →

Nemi esélyegyenlőségi terv

A Semmelweis Egyetem a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében vállalja a nemi egyenlőséget támogató intézményi szerkezet kialakítását, az erőszaktól és sztereotípiáktól mentes szervezeti kultúra és képzési programok létrehozását is. Elsőrendű célkitűzés a nemi szempontból kiegyensúlyozott összetételű döntéshozó és képviseleti szervek kiépítése és fenntartása, valamint a már működő egyetemi Családbarát Egyetem program keretében a nemek egyenlőségét előmozdító, a magánélet, család és munka feltételeit kiegyensúlyozó foglalkoztatási viszonyok és előmeneteli rendszer további fejlesztése is.

Hisszük, hogy az intézményi Nemi Esélyegyenlőségi Terv megalkotása és az abban megfogalmazott feladatok megvalósítása a jövőre vonatkozóan egyrészt preventív módon csökkenti vagy szünteti meg az egyenlőtlenségeket, másrészt pedig intervenciós módon rehabilitálja a már kialakult aszimmetriákat, meggátolva a további szegregatív minták kialakulását.

Tovább a nemi egyenlőségi tervhez →

Esélyegyenlőségi Bizottság, fogyatékosügyi koordinátor:

Az esélyegyenlőségi bizottság a Semmelweis Egyetem esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységét szervező és koordináló, valamint egyedi esélyegyenlőségi ügyekben eljáró testülete, amely hallgatói és munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottságokból áll.

Horváth Balázs
esélyegyenlőségi koordinátor

e-mail: horvath.balazs@semmelweis.hu

A Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe

Az egyetemi Etikai Kódex célja, hogy meghatározza és leírja az egyetemi életben fontosnak tartott azon etikai normákat, amelyeket az egyetemi szabályzatok, valamint az általános etikai normarendszerek és a speciális hivatásetikai kódexek nem tartalmaznak. Ezzel elősegíti az egyetemi munkatársak és hallgatók számára a viselkedési normák betartását, a felmerülő etikai problémák felismerését, azok megoldását, valamint szükség esetén a normasértő magatartás szankcionálását. A Semmelweis Egyetem törekszik arra, hogy minden megnyilvánulása elősegítse annak a bizalomnak a kialakulását és fenntartását, amely az eredményes, magas színvonalú és megbecsülést elősegítő működéshez szükséges.

Az egyetem Etikai Kódexe iránymutatást ad az egyetemi identitással összefüggő, valamint a munkavégzéssel, oktatással kapcsolatos általános magatartási és etikai szabályokról. A kódex a méltó magatartás mellett a veszélyeztetés tilalmáról és az oltalmazási kötelezettségről is szól, valamint külön fejezetben foglalkozik a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Az Etikai Kódex szabályozza az etikai panaszok elbírálásának fórumrendszerét.

Tovább az Etikai Kódexhez →