1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 14. szám 2020. 01. 30.
Hatály: 2020. 02. 01.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

módosul: 7. § (3), (3a):

(3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, 6540, 6550, 6560 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok kezdete a  gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második fázisa a  petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs felső határnapja. A kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A  kezelések fázisai (a  különálló beavatkozások) csak egymást követő sorrendben jelenthetők, az első két beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési költségeket is.

(3a) A  10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a  6570 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok a  Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A  különálló beavatkozások a  92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával.

Módosul a rendelet 2-4. számú, valamint 10. számú melléklete.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelete 1-4. számú melléklete.

Hatályát veszti a rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat 409. és 410. sora.

A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1., 10. és 11. számú melléklete.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 4/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a meddőség kezelésével kapcsolatos egyes finanszírozási kérdésekről
Megjelent: MK 15. szám 2020. 01. 31.
Hatály: 2020. 02. 01.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

új: 27. § (5)  h):

(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,)

h) meddőségkezelési ellátásokhoz kapcsolódó 16640, 16641, 16642, 16643, 16644 kódszámú beavatkozások (kivételével történik.).

módosul: 44/B. § (2)

44/B. § (2) Az  emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató a  92700 OENO kódú „Inseminatio arteficialis friss spermával”, a  92701 OENO kódú „Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával”, a  14703 OENO kódú „Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.”, a  92722 OENO kódú „Embryotransfer” és a  97723 OENO kódú „Stimulatio ovarii medicamentosa p.fertilisationem” elnevezésű eljárások esetében „027 Mesterséges megtermékenyítési eljárások” elnevezéssel, a 16640 OENO kódú „Meddőségi vizsgálat, alap, női”, a  16641 OENO kódú „Meddőségi vizsgálat, férfi” elnevezésű eljárások esetében „028 Meddőségi kivizsgálások” elnevezéssel intézményi regisztrációs listát vezet, azzal, hogy a 14703, a 92722, a 97723 OENO kódú eljárások esetén a regisztrációs kötelezettség csak a beavatkozássorozat első beavatkozására terjed ki.

Módosul a rendelet 5. és 28/B. számú melléklete.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 15. szám 2020. 01. 31.
Hatály: 2020. 02. 01. 

Módosul: 25. § (20)

25.§ (20) A 3. számú melléklet EÜ90 36. pontja alapján 2020. január 31-ig felírt vények kiválthatóak és elszámolhatóak kiemelt támogatással a 2. számú melléklet EÜ100 71. pontja szerint.

Módosul a rendelet 1. és 2. számú melléklete.

Hatályát veszti az R. 3. mellékletének EÜ90 36. pontja.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1011/2020. (I. 31.) Korm. határozata a Nemzeti Humán Reprodukciós Program végrehajtásáról
Megjelent: MK 15. szám 2020. 01. 31. 
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

1.A Kormány kiemelt célként határozza meg Magyarország demográfiai stabilitásának elérését, a humán reprodukciós eljárásokhoz történő egyenlő hozzáférés megteremtését.

2.Az  1.  pont szerinti cél érdekében a  Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával – a  2021. évre gondoskodjon a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatán 4 399 400 000 forint, valamint 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatán 1 596 500 000 forint kiadási többlet biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. 02. 01.

3.A  Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 2.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „2. a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 11.  § (2)  bekezdésében kapott jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím 3 299 600 000 forinttal, valamint 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 1 463 400 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

Módosul a  Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 1.  számú melléklete.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 4. szám
Hatály: 2019. 06. 19.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti sírkerthez tartozó temetőket, hősi temetőket, hősi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított döntési jog alapján a Bizottság a következő döntést hozta:

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2019. június 19-én tartott soros ülésén 32/2019. számú határozatával „A” kategóriában a nemzeti sírkert részévé nyilvánította

Dr. Koós Aurél, orvos, egyetemi tanár sírhelyét (Budapest, Fiumei úti sírkert, 34/2–0–2–2).

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 17. szám 2020. 01. 31.
Hatály: 2020. 02. 05.

új: 23. § (14), 76/Y.§:

23.§ (14) A  szakellátást nyújtó fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szakrendelésenként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szakrendelések esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szakrendelések időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A  rezsitámogatás utalványozására a  22.  § (3)–(5) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.

76/Y. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (13) és (14) bekezdés szerinti díjazásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2020. január hónaptól jogosultak.

A rendelet

a) 22. § (2) bekezdésében az „A finanszírozóval kötött – területi ellátási kötelezettség nélküli – szerződés alapján” szövegrész helyébe az „A finanszírozóval területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladat ellátására kötött szerződés alapján” szöveg,

b) 22.  § (5)  bekezdésben a  „területi ellátási kötelezettség nélküli” szövegrész helyébe a  „területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg,

c) 22. § (8) bekezdésében a „területi ellátási kötelezettség nélkül működő” szövegrész helyébe a „területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg,

d) 23. § (13) bekezdésében a „130 000 Ft” szövegrészek helyébe a „380 000 Ft” szöveg lép.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 9/2020. (I. 31.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 18. szám 2020. 01. 31.
Hatály: 2020.04. 01.

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

A rendelet 1.  § (3)  bekezdésében a  „Kbt. 113–117.  §-ában” szövegrész helyébe a „Kbt. 114–117. §-ában” szöveg lép, valamint a 18. § (5) bekezdésében a „közbeszerzési eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe a „közbeszerzési dokumentumokban” szöveg lép.

2020. 02. 01.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 10. § (1):
10.§ (1) A Hatóság az ellenőrzés eredményéről a Kbt. 189/A. §-a szerinti ügyintézési határidőben jegyzőkönyvet készít.

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

Hatályát veszti a rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 6.§ (1); 16.§ (2a); 20. § (4), 28. § (3) (c):

6.§ (1) Az  EKR használatához a  rendszerben az  arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet.

16.§ (2a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de – a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a  hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a  módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított, a  Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében négy nap, az  Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) közzéteendő hirdetmények esetében hat nap álljon rendelkezésre az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.

20. § (4) Ha az  ajánlatkérő lehetővé teszi a  részekre történő részvételre jelentkezést vagy ajánlattételt, a  részvételre jelentkezőnek vagy az  ajánlattevőnek az  EKR-ben az  erre szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre részvételi jelentkezést kíván benyújtani vagy ajánlatot kíván tenni.

28. § (3) (Az értesítés alapján az EKR-en keresztül ajánlatkérő legalább az alábbi információkról köteles tájékoztatást adni:)
c) az ajánlatok értékelésének eredményéről.

új: 28. § (1a):

28. § (1a) Amennyiben az  ajánlatkérő az  eljárásban a  Kbt. által lehetővé tett esetekben a  kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előírja, hogy az  igazolások az  ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben kerüljenek benyújtásra, az  ajánlatok bírálatát és értékelését követően az  elektronikus árlejtés időpontjáról valamennyi, az  eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, és egyben felhívja ajánlattételre. Az  ajánlatkérő a  Kbt. 72.  §-a szerinti bírálatot az  árlejtés megkezdését megelőzően is elvégezheti. Az  ajánlatkérő az  árlejtés befejezését követően az  eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, akinek ajánlata a Kbt. 72. §-ára tekintettel nem érvénytelen.

A rendelet 8.  § a)  pontjában az „a szerződés teljesítésére vonatkozó, a  Kbt. által előírt” szövegrész helyébe az „a megkötött szerződésre vonatkozó” szöveg lép.

Hatályát veszti a rendelet 3. § és a 20. § (2a).


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.