Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.12.10. – 2018.12.15.

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 196. szám 2018. XII. 10.
Hatály: 2018. XII.25.

új: 28/A.§ (5)
28/A. § (5) Az  (1)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a  4602 szakmakódú szervezeti egységek által végzett ellátásokról a 13. számú melléklet szerinti adattartalmú adatlapot köteles a havi teljesítményjelentéssel egyidejűleg megküldeni a finanszírozó számára. Az  adatlap nélkül a  szervezeti egységen nyújtott ellátás nem finanszírozható. Az adatlap formanyomtatványát és annak kitöltési útmutatóját a NEAK a honlapján közzéteszi.

új: 76/V. §
76/V. § Fent említett kötelezettségét az egészségügyi szolgáltató első ízben a 2019. márciusi teljesítményjelentésével egyidejűleg teljesíti.

Módosul a rendelet 13. számú melléklete.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről és a sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepció kidolgozásáról
Megjelent: MK 196. szám 2018. XII. 10.
Hatály: 2019. I. 1. napját követően azonnal 

A Kormány Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának 627 147 296 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

felelős: a pénzügyminiszter

2019. III. 1.:

A Kormány felkéri az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 2019. március 1-jéig dolgozza ki a  sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepciót.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az igazságügyi miniszter 30/2018. (XII. 12.) IM rendelete az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 198. szám 2018. XII. 12.
Hatály: 2019. I. 1.

Módosul a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet,

A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet,

A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet,

A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet módosítása,

A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelete az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
Megjelent: MK 199. szám 2018. XII. 13.
Hatály: 2018. XII. 14.

Rendelet szabályozza többek között, hogy az 1. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatás milyen célokra használható fel. A támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2020. szeptember 30-ig ellenőrzi. A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

A rendelet következtében módosul az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 242/2018. (XII. 13.) Korm. rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 199. szám 2018. XII. 13. 
Hatály: 2019. I. 1.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 27. § (2a)
27.§ (2a) bekezdésében az „a 2013. november 1. és 2014. október 31. közötti időszakban” szövegrész helyébe az „a tárgyévet megelőző finanszírozási évben” szöveg lép.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 10. § (9)
10. § (9): A NEAK a (8) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg felhívja az adott támogatási csoportban lévő eszközök forgalomba hozóit, hogy ha a (8) bekezdés szerinti eljárás eredményeként kialakult referenciaár mértékéig – a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott csoportok esetén legfeljebb a referenciaár +5%-os mértékéig – terjedően árcsökkentési ajánlattal kívánnak élni, azt egy alkalommal, a (8) bekezdés szerinti közzétételt követő 5 napon belül tehetik meg, azzal, hogy az  ajánlat a (8) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referenciaeszköz státuszát, valamint a referenciaárat nem befolyásolja.

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 13. § (9) (e)
13. § (9) bekezdés e) pontjában a „14. § (4) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (5) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése” szöveg, a „a 3%-ot” szövegrész helyébe az „az 1%-ot” szöveg lép.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozata az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról
Megjelent: MK 199. szám 2018. XII.13.
Hatály: Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: azonnal

A határozat rendelkezik többek között arról, hogy a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (a továbbiakban: Szent János Kórház) és a Kútvölgyi Tömb épületeinek infrastrukturális megújítása érdekében a Kormány egyetért az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: ÉKC) létrehozásával, azzal, hogy az a  Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, Budapest XII. kerület 10168/2 és 10733/6 helyrajzi számú belterületi ingatlanokon jöjjön létre, ide nem értve a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egészségügyi Menedzserképző Központ számára szükséges – a 10733/6 helyrajzi számú ingatlan folyamatban lévő telekosztási eljárása során meghatározott – telekrészt.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

 A Kormány felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Budapest XII. kerület 10733/6 helyrajzi számú ingatlan esetében az Egyetem vagyonkezelői jogát szüntesse meg, és a tulajdonosi jogok gyakorlását adja át az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak.

Kormány egyetért azzal, hogy az 1425/2017. Korm. határozat 1. mellékletében és az 1673/2017. Korm. határozat 1. mellékletében a „Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb” szövegrész „Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő” szövegre módosul.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1673/2018. (XII. 13.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről
Megjelent: MK 199. szám 2018. XII. 13.
Hatály: Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 55 000 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. június 30.

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közreműködésével gondoskodjon az irányítása alá tartozó közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények vezetői és vezetőhelyettesei juttatási rendszerének olyan átalakításáról, amely figyelembe veszi az intézmény működésének gazdasági hatékonyságát és az intézmény likviditási helyzetét.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2018. évi XCIX. törvény az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról
Megjelent: 
MK 200. szám 2018. XII. 15.  
Hatály: Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. XII. 19-én lép hatályba

Átfogó energetikai tárgyú jogszabálymódosítás.

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2018. (XII. 15.) MEKH rendelete a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
Megjelent: MK 200. szám 2018. XII. 15. 
Hatály: 2019. I. 1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

10.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az innovációs és technológiai miniszter 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 200. szám 2018. XII. 15. 
Hatály: 2018. XII. 23.

A rendelet meghatározza többek között kiemelt ágazatokat: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.2.6. pontjában szereplő ágazatok közül az I. Egészségügy, II. Egészségügyi technika, VIII. Épületgépészet, IX. Gépészet, XI. Villamosipar és elektronika, XII. Távközlés, XIII. Informatika, XIV. Vegyipar, XV. Vegyész, XVI. Építőipar, XXII. Közlekedésgépész, XXVIII. Turisztika, XXXI. Agrár gépész, XXXVI. Élelmiszeripar XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika területe.

Kiemelt ágazat körébe tartozó képzés: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 1. és 2. táblázat alapján a kiemelt ágazatokba tartozóan besorolható szakképesítés és részszakképesítés.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.