Összesen: 1 cikk

TÁJÉKOZTATÓ
a Semmelweis Egyetem dékánjai részére

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata módosításához kapcsolódó egyes feladatokról és határidőkről a Kari Tanács és az Intézeti Tanács összetételének felülvizsgálatával összefüggésben

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 110/2019. (X.24.) számú határozatával (továbbiakban: szenátusi határozat) elfogadott a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes módosított rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról az alábbi tájékoztatást adom:

A) A kari tanács:

A szenátusi határozat 1. sz. mellékletének 6. §-a határozza meg a kari tanács működésére, feladataira és összetételére vonatkozó fő szabályokat. Ezzel kapcsolatos feladatokat összefoglalóan a következő I-IV. pontok tartalmazzák:

I. A kari tanács összetételének felülvizsgálata szükséges az SZMSZ I.1. Rész 141/C. §-ban meghatározott új szabályok alapján.

„141/C. § [A Kari Tanács összetétele és jogállása]

(1) A Kari Tanács tagja – ha a testület létesítésére vonatkozó rendelkezés szigorúbb követelményt nem állapít meg – az lehet, aki

a) megfelel az SZMSZ I.1.rész 13. § (1) bekezdésében a szenátus tagjával szemben támasztott követelményeknek

b) a hallgatói önkormányzat, illetve a doktorandusz önkormányzat delegáltja esetén aki nem szünetelő hallgatói, doktorandusz hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonyban áll,

(2) A kari tanács összetételéről az SZMSZ I.8. része rendelkezik a következők figyelembevételével:

a) a kari tanács létszáma legalább kilenc fő, amelynek létszámát pontosan meg kell határozni

b) a kari tanács tagja hivatalból

ba) a rektor, ha az adott kar szervezeti egységében dolgozik,

bb) a dékán és

bc) a dékánhelyettesek,

bd) – amennyiben a karon van ilyen – az oktatási-kutatási szervezeti egységek vezetői,

c) a kari tanács oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott tagjainak száma a kari tanács teljes létszámának több mint fele,

d) a karon foglalkoztatott, választott és vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagok létszáma 2 fő, amelyek közül 1 fő egyetemi tanár vagy docens, 1 fő adjunktus vagy tanársegéd, amelyek közül az egyik – amennyiben a karon van ilyen – klinikai gyakorlóterületen, a másik elméleti területen áll alkalmazásban;

e) a kari tanács tagjai közül a nem a karon foglalkoztatottak aránya nem haladhatja meg a 25%-ot,

f) a kari tanács hallgatói önkormányzat által delegált tagjainak száma a kari tanács teljes létszámának negyede, azzal, hogy a hallgatói önkormányzat nemzetközi hallgató tagjainak képzési nyelvenként történő képviseletét is biztosítani kell,

g) a kari tanács 1 tagját a doktorandusz önkormányzat delegálja,

h) a kari tanács 1 tagját a szakszervezet delegálja.

I.a. A szenátusi határozat hatálybalépését követően az új kari tanács megalakulásáig a kari tanács összetételére az SZMSZ I.8. Rész 5. § (1) – (6) bekezdésben rögzített átmeneti rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a (8) bekezdésben meghatározottak szerint a kari tanács azon tagjának, aki nem felel meg az SZMSZ I.1. Rész 141/C. § (1) a) pontjában meghatározott feltételnek, a szenátusi határozat hatálybalépésével – melynek időpontja 2019. november 5.- egyidejűleg megszűnik a tagsága. Ehhez semmilyen további adminisztratív lépés – értelemszerűen a kari tanács tag értesítésén túlmenően – nem szükséges, a szabályzat hatálybalépése a jogalapja a kari tanácsi tagság megszűnésének.

I.b. A kari tanács összetételére vonatkozó szabályokat az SZMSZ-ben meghatározott szempontok alapján a Dékán készíti elő a kari tanács számára. A kar belső autonómiája körében dönthet a szempontok figyelembevételével a kari tanács létszámáról, valamint a kari tanács működésének szabályairól. Ugyanakkor első alkalommal a kari tanács összetételére vonatkozó szervezeti és működési rendet a Szenátus elé kell terjeszteni. A Szenátus elé történő terjesztés oka, hogy a kari tanács egyes karoknál irányadó összetételére vonatkozó speciális szabályokat az SZMSZ-be be kell építeni, amely a Szenátus döntése alapján történhet meg. Ezzel egyidejűleg az átmeneti szabályok hatályon kívül helyezésre kerülnek majd.

I.c. A kari tanács új, SZMSZ szerinti összetételéről – javaslattételi jogkörében – határozat formájában dönt a kari tanács. A kari tanács határozata alapján kerül majd sor az SZMSZ-ben az egyes kari tanácsok összetételének Szenátus általi meghatározására.

II. A kar szervezeti és működési rendjét a szenátusi határozattal elfogadott szabályoknak való megfeleltetés okán – különösen a kari tanács működésének szabályai tekintetében – felül kell vizsgálni. Itt hangsúlyozni kell, hogy a kari tanács összetételét az SZMSZ fogja meghatározni, viszont a kar szervezeti felépítését, valamint a kari tanács működésének részletes szabályait a kari SZMR tartalmazza. Ezen rendelkezések felülvizsgálata szükséges.

III. A II. pont szerint felülvizsgált új kari szervezeti és működési rendet, valamint a kari tanács összetételére vonatkozó javaslatot a szenátusi határozat hatálybalépésétől számítva – az SZMSZ I.8. Rész 5. § (7) bekezdése alapján – egy előterjesztés keretében legkésőbb 2020. január 31-ig a Szenátus elé kell terjeszteni elfogadásra.

„(7) Az e szakaszban meghatározott kari tanácsi összetételére vonatkozó szabályozást 2020. január 31-ig a Szenátus felülvizsgálja, hogy megfeleljen a SZMSZ I.1. rész 141/C.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak. A kar e felülvizsgálat alapján elfogadásra kerülő – az új kari tanács összetételének megállapítását tartalmazó – szervezeti és működési rendjének elfogadásáról első alkalommal a Szenátus dönt. A kari tanács megbízatása a felülvizsgálat eredményeképpen megválasztott kari tanács alakuló üléséig tart.”

IV. Az új szervezeti és működési rend alapján megtartott kari tanácsi választások szerinti kari tanács megalakulásával az átmeneti összetétel szerint működő kari tanács megbízatása megszűnik.

„141/C. § (5) A kari tanács az újonnan megválasztott kari tanács megalakulásáig hivatalban marad. Megszűnik a megelőző kari tanács valamennyi választott tagjának megbízása az általános kari tanácsi választást követően az új kari tanács alakuló ülésének kezdetével.”

Itt hangsúlyozni kell, hogy az új kari tanács létrejöttének határidejéről az SZMSZ nem rendelkezik, az egyes karoknál érvényes összetétel Szenátus általi elfogadását követően lehet a választásokat megkezdeni.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a szenátusi határozat 8. §-ban megállapított határidő (2020. március 31.) nem a kari tanács létrehozására, hanem kizárólag az SzMSz 8. §-ban megjelölt rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére vonatkozik.

B) Az intézeti tanács és az alkalmazotti fórum:

A szenátusi határozat 1. sz. mellékletének 6. § határozza meg az oktatási-kutatási szervezeti egység tanácsa (intézeti tanács) és az alkalmazotti fórum működésére, feladataira és összetételére vonatkozó fő szabályokat. Ezzel kapcsolatos feladatokat összefoglalóan a következő I.- IV. pontok tartalmazzák:

I. Az intézeti tanács összetételének felülvizsgálata szükséges az SZMSZ I.1. Rész 141/G. §-ban meghatározott új szabályok alapján.

„(3) Az intézeti tanács tagjai:

a) hivatalból

aa) az igazgató,

ab) az igazgatóhelyettes, amennyiben vezetői megbízással rendelkezik,

ac) betegellátást is végző oktatási-kutatási szervezeti egység esetén a klinikai vezető ápoló, vagy a vezető asszisztens,

ad) a tanulmányi felelős,

b) választás alapján

ba) az oktatói, kutatói és tanári munkakörökben foglalkoztatottak, valamint az az oktatási kutatási szervezeti egység alkalmazotti fórumán (a továbbiakban: alkalmazotti fórum) szavazati joggal rendelkező PhD-hallgatók képviseletében az oktatói, kutatói és tanári munkakörök típusa szerint 1-1 fő, összesen legfeljebb 5 fő,

bb) a betegellátást is végző oktatási-kutatási szervezeti egység esetében a klinikusi munkakörben foglalkoztatottak közül 2 fő, amiből 1 fő a szakvizsgával nem rendelkező klinikusok (a klinikai orvosokat, ideértve a fogorvosokat is, az intézeti, illetve klinikai gyógyszerészeket és az Egyetem mint elsődleges képzőhelyen dolgozó rezidenseket, 1 fő pedig a szakvizsgával rendelkező klinikusok (a klinikai szakorvosokat, ideértve a fogorvosokat is, a klinikai főorvosokat, ideértve a fogorvosokat is, az intézeti, illetve klinikai szakgyógyszerészeket, valamint az intézeti vagy klinikai főgyógyszerészeket) közül kerül ki

c) delegálás alapján a hallgatókat közvetlenül érintő oktatási kérdésekben a Hallgatói Önkormányzat, illetve a doktoranduszokat közvetlenül érintő kérdésben a Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy-egy fő hallgató,

(4) Az (3) bekezdéstől eltérően az intézeti tanács tagja hivatalból a szervezeti egység valamennyi oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatott tagja, ha a létszámuk nem éri el a 10 főt.”

A szenátusi határozat hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik az intézeti tanács azon tagjának a tagsága, aki nem felel meg az összetételre vonatkozó új szabályoknak.

II. Az intézet szervezeti ügyrendjét a szenátusi határozattal elfogadott szabályoknak való megfeleltetése okán felül kell vizsgálni. A szenátusi határozat 6. § alapján a felülvizsgálatot legkésőbb 2019. december 31-ig az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője végrehajtja.

Az ügyrendet – az SZMSZ I.1. rész 3/A.§ (18) bekezdése alapján, amely szerint a karok alá tartozó klinikák, intézetek, tanszékek szervezeti ügyrendjét a szervezeti egység vezetője által kijelölt személy készíti el és az Intézeti Tanács vagy a szervezeti egység alkalmazotti fóruma előzetes egyetértése mellett – az intézet igazgatója hagyja jóvá (elfogadás). A szervezeti ügyrend jóváhagyásához tehát az intézeti tanács vagy az alkalmazotti fórum (korábbi „kibővített intézeti tanács”) előzetes egyetértése szükséges.

„141/G. § (6) Az intézeti tanács választott tagjai megválasztásának szabályait, valamint az intézeti tanács működésének szabályait az intézet szervezeti ügyrendje tartalmazza, összhangban az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint a kar szervezeti és működési rendjével. A választást – eltérő rendelkezés hiányában – az intézet bonyolítja le, a lebonyolításért az igazgató felel.”

III. Az intézet felülvizsgálat szerint elfogadott új szervezeti ügyrendje alapján megtartott választások szerinti intézeti tanács megalakulásával a korábbi intézeti tanács megbízatása megszűnik.

Amennyiben szervezeti egység változás okán nincs korábbi intézeti tanács, vagy a fogalom nem értelmezhető, akkor az intézet/klinika igazgatója dönt az elfogadásról az alkalmazotti fórum jóváhagyása mellett, mivel az alkalmazotti fórum létrejötte a szenátusi határozat hatálybalépésével (2019. november 5.) minden további aktus nélkül megtörténik.

IV. Az oktatási kutatási szervezeti egység alkalmazotti fóruma:

Az alkalmazotti fórum (korábban kibővített intézeti tanács) szabályait a szenátusi határozattal elfogadott SZMSZ I.1. Rész 141/K. § határozza meg.

Az alkalmazotti fórum a szenátusi határozat hatálybalépésével egyidejűleg megalakul, résztvevői a SZMSZ hivatkozott rendelkezései alapján:

„(2) Az alkalmazotti fórum résztvevői:

a) az oktatási-kutatási szervezeti egység tevékenységében résztvevő, oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, ideértve a teljes-, és részmunkaidőben foglalkoztatottakat, ide nem értve a tartós (30 napot meghaladó) távolléttel érintett közalkalmazottakat,

b) a klinikusi munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak – ide nem értve a közreműködői jogviszonyban, valamint a megbízás keretében foglalkoztatottakat -,

c) az oktatási-kutatási szervezeti egység tevékenységében részt vevő szakdolgozók, rezidensek, továbbá a PhD hallgatók.

(3) A (2) bekezdés c) pontja alapján

a) az a rezidens, akinek elsődleges képzőhelye az adott szervezeti egység,

b) az a nappali képzésben résztvevő PhD-hallgató, akinek (egyik) témavezetője a (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti közalkalmazott,
jogosult részt venni az alkalmazotti fórum döntéshozatalában.”

Kérem a T. Dékánokat, hogy a szenátusi határozat, valamint jelen tájékoztató A) és B) pontjai alapján a szükséges intézkedéseket határidőben megtenni szíveskedjenek.

Amennyiben a szabályok alkalmazásával kapcsolatban további, egyes konkrét, speciális jogértelmezési kérdés merül fel, kérem szíveskedjenek a Jogi és Igazgatási Főigazgatósághoz fordulni további iránymutatásért.

 

Budapest, 2019. november 20.

Dr. Merkely Béla
rektor


Tájékoztató a Semmelweis Egyetem dékánjai részére aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
Tájékoztató a Semmelweis Egyetem dékánjai részére

Összesen: 1 cikk